ЗРАЗОК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО ТЕСТУ ЗІ «ВСТУПУ ДО ФАХУ» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗРАЗОК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО ТЕСТУ ЗІ «ВСТУПУ ДО ФАХУ»Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой 

1. Організація — це група людей, діяльність яких свідомо чи спонтанно координується задля досягнення:

а) прибутку;

б) спільної мети;

в) конкурентних переваг;

г) ринкових позицій.

 

2. Вкажіть, яку з наведених нижче структур не можна класифікувати як організацію:

а) студентська група;

б) вищий навчальний заклад;

в) маркетингова компанія;

г) екологічний рух «Грінпіс».

 

3. В організації виділяють такі рівні управління:

а) інституційний, управлінський, технічний;

б) інституційний, середній, технологічний;

в) організаційний, функціональний, лінійний;

г) вертикальний і горизонтальний.

 

4. Для організацій, що здійснюють посередницьку діяльність, найважливішим ресурсом є:

а) технологія;

б) персонал;

в) інформація;

г) все вищеназване.

 

5. Підприємець — це людина, що

а) приймає рішення і прагне будь-що його виконати, покладаючись на класичні методи управління;

б) приймає рішення і прагне досягти цілі, виявляючи гнучкість, ризикуючи, відмовляючись від нежиттєздатних ідей;

в) шукає нові можливості у бізнесі, але не бажає ризикувати власним капіталом;

г) надає перевагу децентралізації в управлінні, не використовує неформальні зв'язки.

 

6. Функції планування, організування, мотивація, контроль становлять ___________ менеджменту.


а) філософію;

б) проблеми;

в) процес;

г) дилеми;

г) цілі.

 

7. До загальних функцій управління організацією належать:

а) прогнозування, планування, організування, мотивування, координування, контролювання;

б) планування, організування, спеціалізація, мотивування, контролювання;

в) маркетинг, планування, організування, мотивування, контролювання.

 

8. Проектування і внесення змін усередині організації; прийняття рішень, пов'язаних із розподілом ресурсів; участь у переговорах для захисту інтересів організації — це, за класифікацією Г.Мінцберга:

а) міжособистісні ролі;

б) завершальні ролі;

в) інформаційні ролі.

 

9. Управлінський персонал поділяють на керівників, спеціалістів, службовців (технічних виконавців):

а) залежно від функціональної ролі в процесі управління;

б) залежно від посади, яку вони займають;

в) залежно від особистої ролі в управлінні підприємством.

 

10. Діють на основі єдиновладдя, відповідають за стан і розвиток організації чи її підрозділів_________менеджери.

а) лінійні;

б) функціональні;

в) операційні;

г) фінансові.

 

11. До лінійних менеджерів не належать:

а) директор підприємства;

б) начальник цеху штампування;

в) начальник відділу реклами;


г) начальник складальної дільниці.

 

12. Створення ефективної системи і механізму управління організацією передбачає:

а) правильне визначення цілей і пріоритетів у роботі;

б) формування згуртованого колективу;

в) вмілу організацію роботи персоналу, створення спонукальних мотивів, забезпечення розвитку працівників, зміцнення їх єдності, підтримання ентузіазму;

г) постійне вдосконалення способів, методів і прийомів виконання управлінських операцій;

ґ) все назване;

д) правильні тільки а) і б).

 

13. До технологічних навичок та знань менеджерів у сфері управління фінансами та бухгалтерського обліку не відносять:

а) знання кредитно-банківського і фінансового механізмів ринкової економіки;

б) знання податкової системи, страхування, основи самофінансування;

в) розподіл прибутку, розрахунки з постачальниками і покупцями, фінансовими органами, організація власних оборотних коштів;

г) оцінка придатності застосовуваної технології виготовляти продукцію необхідної якості;

ґ) фінансування розширеного відтворення технологічної бази, науко­во-технічних досліджень, соціального розвитку колективу.

 

14. Початком визнання управління наукою і самостійною сферою досліджень є:

а) експерименти Р. Оуена щодо мотивації колективної праці;

б) публікація Ф. Тейлором книги «Принципи наукового управління»;

в) публікація книги Н. Макіавеллі «Правитель»;

г) відкриття клинопису.

 

15. На початку формування менеджменту як науки було створено 5 наукових шкіл. Якої з перелічених нижче не існувало?

а) школа наукового управління;

б) школа людських стосунків;

в) поведінкова школа;

г) систематична школа;

ґ) школа-науки управління;

д) школа-науки управління.

 

16. Ситуаційний підхід до управління ґрунтується на припущенні, що придатність та ефективність різних методів управління визначається:

а) системою стосунків, що склалася в колективі;

б) ситуацією, в якій опинилась організація;

в) досконалістю володіння менеджером прийомами та методами управління.

 

17. Системний підхід до управління ґрунтується на уявленні про організацію як:

а) закриту систему, зорієнтовану на довготривале існування завдяки бездоганній роботі кожного із її елементів;

б) відкриту систему, що є сукупністю взаємопов'язаних елементів, зорієнтованих на досягнення цілей в умовах мінливого зовнішнього середовища;

в) систему взаємопов'язаних елементів, кожен із яких виконує одну, притаманну лише йому функцію, що забезпечує існування організації в довготривалій перспективі.

 

18. Створення наукового фундаменту, що замінює собою старі, традиційні методи виконання роботи на ретельне наукове дослідження кожного її елементу — це одне з основних положень школи:

а) науки управління;

б) адміністративної;

в) наукового управління;

г) поведінкової.

 

19. Нова управлінська парадигма, що виникла як поєднання ситуаційного і системного підходів до управління, передбачає:

а) поліцентризм в управлінні;

б) ставку на самореалізацію людей;

в) визначення організації як соціотехнічної системи, що націлена на пристосування до зовнішнього середовища;

г) правильно все вищезазначене;

ґ) правильно тільки б) і с).

 

20. Школа управління, що прагне використовувати у науці управління методи й інструментарій точних наук, — це:

а) адміністративна школа;

б) школа кількісного підходу до управління;

в) раціоналістична школа;

г) школа наукового управління.

 

21. Які поняття із нижченаведених не відповідають визначенню організації як системи?

а) синергізм;

6) симбіоз;

в) взаємозв'язок між окремими елементами, кожен з яких виконує певну функцію;

г) гомеостатичність;

ґ) залежність від зовнішнього середовища;

д) динамічна рівновага.

22. Різниця між формальними і неформальними організаціями полягає в тому, що:

а) формальні виникають внаслідок реалізації певних проектів, а неформальні — внаслідок соціальної взаємодії;

б) перші створені особами, які, взаємодіючи між собою, впливають одна на одну, а в других взаємодія відбувається без взаємного впливу;

в) в основі формування формальних груп — вторинні потреби людини;

г) неформальні організації виникають тільки всередині формальної організації.

 

23. Підхід до науки управління з точки зору кількісних методів виник:

а) в 50-ті роки XX століття;

б) в 20-ті роки XX століття;

в) у 70-ті роки XX століття;

г) у 80-ті роки XX століття.

 

24. Кому належить вислів: «Менеджмент — це забезпечення виконання роботи за допомогою інших осіб» ?

а) Е. Мейо;

б) М. П. Фоллет;

в) Ф. Тейлору;

г) Г. Форду.

 

25. Основоположником процесуального підходу в управлінні вважають:

а) А. Маслоу;

б) Ф. Тейлора;

в) А. Файоля;

г) Е. Мейо.

 

26. Управлінські задачі вирішувала за допомогою економіко-математичних методів і моделей:

а) школа наукового управління;

б) адміністративна школа управління;

в) школа науки управління;

г) школа системного управління;

ґ) школа емпіричного управління.

 

27. Принципи менеджменту визначають:

а) способи діяльності членів організації;

б) правила взаємодії між членами організації;

в) норми управлінської діяльності;

г) стосунки, відповідно до яких повинна створюватися, функціонувати і розвиватись система управління;

ґ) правильно все вищезазначене;

д) правильно лише а) і б).

 

28. Центром вчення _________ стали такі принципи управління індивідуальною працею робітників: науковий підхід до виконання кожного елементу роботи; науковий підхід до підбору, навчання і тренінгу робітника; кооперація з робітниками; розподіл відповідальності за результати роботи між менеджерами і робітниками.

а) Ф. Тейлора;

б) А. Сміта;

в) А. Файоля;

г) Е. Мейо.

 

29. Хто з теоретиків управління першим звернув увагу на те, що кожен вищий рівень управління створюється не для задоволення тих, хто стоїть вище, а для обслуговування тих, хто стоїть нижче?

а) А. Сміт;

б) М.Туган Барановський;

в) Г. Емерсон;

г) А. Файоль,

 

30. Працівник отримує розпорядження і звітує тільки перед одним безпосереднім керівником — це принцип:

а) єдиновладдя;

б) єдності дій;

в) підпорядкованості інтересів;

г) скалярного ланцюга.

 

31. Природний порядок в організації, що має керуючий центр, — це принцип:

а) справедливості;

б) централізації;

в) підпорядкованості інтересів;

г) корпоративного духу.

 

32. Встановлених правил слід дотримуватися на всіх рівнях скалярного ланцюга — це принцип:

а) підпорядкованості інтересів;

б) скалярного ланцюга;

в) справедливості;

г) централізації.

 

33.________ це способи впливу на окремих працівників та виробничі колективи в цілому, необхідні для досягнення цілей підприємства.

а) Методи управління —

б) Принципи управління —

в) Функції управління —

г) Стилі управління —

 

34. До економічних методів управління не належить:

а) преміювання;

б) система податків;

в) форми і системи оплати праці;

г) підвищення по службі;

г) штрафні санкції.

 

35. До адміністративних методів управління помилково віднесено:

а) посадові інструкції;

б) статут підприємства;

в) розпорядження;

г) накази;

г) протоколи нарад;

д) присвоєння почесного звання.

 

36. До соціально-психологічних методів управління помилково віднесено:

а) усні розпорядження;

б) нагородження похвальною грамотою;

в) почин і новаторство;

г) обмін досвідом;

г) управління ролевою поведінкою;

д) використання різних систем відбору персоналу.

 

37. Укладання договорів, контрактів з іншими підприємствами на поставку товарів, виконання робіт і надання послуг — це;

а) правові акти;

б) правові норми;

в) правові відносини.

 

38.Нормування витрат часу, виробітку, чисельності робітників тощо — це:

а) організаційні методи управління;

б) оперативно-розпорядчі методи управління;

в) економічні методи управління.

 

39. Методи, націлені на деталізацію планів, регулювання виробничого процесу і господарської діяльності, забезпечення чітких дій апарату управління і злагодженої роботи всіх підрозділів підприємства, — це:

а) організаційні методи управління;

б) оперативно-розпорядчі методи управління;

в) економічні методи управління.

 

40. До внутрішнього середовища підприємства не належать:

а) мета діяльності;

б) організаційна структура;

в) технологія виготовлення продукції;

г) прийняті норми і правила поведінки;

г) статут підприємства;

д) економічні закони, що регламентують діяльність підприємства.

41. Поділ цілей на економічні, організаційні, технічні, соціальні, наукові, політичні — це їх класифікація за ознакою:

а) ієрархічності;

б) змісту;

в) функціональною;

г) належності до фаз життєвого циклу організації.

 

42.«Дерево цілей» — це ієрархія цілей, де кожна нижча ціль є:

а) засобом реалізації найближчої вище розташованої цілі;

б) способом відображення послідовності дій, які треба здійснити для досягнення головної мети;

в) графічним зображенням функцій, що виконуються різними структурними підрозділами організації;

г) все правильно

ґ) правильні відповіді а) і б).

 

43. Сукупність елементів і логічних взаємозв'язків між ними, яка сприяє найефективнішому перетворенню вхідних ресурсів у кінцевий продукт і досягненню цілей організації, — це;

а) структура організації;

б) організаційна культура;

в) технологія управління;

г) правильно все назване вище.

 

44. На підприємствах, що використовують технології масового виробництва, організаційні структури характеризуються __________ рівнем централізації:

а) високим;

б) низьким;

в) середнім.

 

45. Поділ технологій на багатоланкові, посередницькі та інтенсивні здійснено:

а) Дж. Вудворд;

б) Дж. Томпсоном;

в) Г. Емерсоном;

г) Ч. Аркрайтом.

 

46. Розподіл завдань, пов'язаних з машинами, устаткуванням, інструментами, сировиною формує:

а) виробничу структуру підприємства;

б) організаційну структуру підприємства;

в) структуру управління підприємством.

 

47. До складових організаційного оточення, що впливають на поведінку працівника, не належать:

а) традиції;

б) звичаї;

в) стиль керівництва;

г) ролі і статуси;

ґ) розумові та фізичні здібності працівника.

 

48. Вкажіть неправильне визначення:

а) Організаційна культура — це складна композиція важливих припущень, які часто не підлягають формулюванню, бездоказово приймаються і поділяються всіма членами колективу.

б) Організаційна культура — це інструмент, що дає змогу орієнтувати всі підрозділи організації і окремих осіб на спільні цілі; мобілізувати ініціативу співробітників, виховувати відданість організації, поліпшувати процес комунікації, поведінку.

в) Організаційна культура — іде сукупність елементів внутрішнього середовища, що регламентує управлінську діяльність та ідентифікує членів організації.

г) Організаційна культура — це сукупність норм, правил і традицій, що регулюють взаємовідносини членів організації і є відображенням їх колективних знань і досвіду.

 

49. Матеріальним втіленням організаційної культури не є:

а) символи;

б) девізи;

в) форма одягу співробітників;

г) корпоративні цінності,

ґ) гімн компанії;

д) історії з життя засновників чи власників компанії;

є) церемонії.

 

50. Тип організаційної культури, налаштований на постійний пошук привабливих ніш на ринку, а отже, спрямований на заохочення самостійності та ініціативи — це тип:

а) «фортеці»;

б) «академії»;

в) «ліани»;

г) «косяка риби».

 

51. Які з вищеназваних факторів зовнішнього середовища не відносять до факторів непрямої дії?

а) політичні;

б) науково-технологічні;

в) демографічні;

г) преференції споживачів;

ґ) соціокультурні.

 

52. До факторів мікросередовища хлібокомбінату не відносять:

а) населення міста;

б) мукомельний завод;

в) посушливе літо;

г) фірму «Дока піцца»;

г) Податковий кодекс;

д) санітарно-епідеміологічну службу міста.

 

53. До факторів макросередовища університету не належать:

а) демографічний стан країни;

б) соціально-культурні пріоритети населення регіону;

в) рівень ВВП на душу населення країни;

г) рівень інфляції в країні;

ґ) Міністерство освіти і науки України.

 

54. До факторів зовнішнього середовища, що прямо впливають на діяльність меблевої фабрики, не належать:

а) деревообробний комбінат;

б) мережа меблевих салонів;

в) Центр офісного дизайну;

г) Міжнародна виставка-ярмарок «Сучасні деревообробні технології»;

г) місцеві ЗМІ;

д) населення міста.

 

55. До факторів зовнішнього середовища, що опосередковано впливають на діяльність кондитерської фабрики, належать:

а) дитячі садочки;

б) демографічна ситуація в країні;

в) ціни на какао-боби на світовому ринку;

г) зміна митних тарифів на імпортно-експортні операції.

 

56. Найскладнішим є зовнішнє середовище для такої організації:

а) школа;

б) взуттєва фабрика;

в) хлібокомбінат;

г) поліклініка.

 

57. До економічних факторів зовнішнього середовища, що опосередковано впливають на діяльність підприємств, не належать:

а) рівень та темпи інфляції;

б) зростання та спад виробництва;

в) коливання курсу національної валюти відносно валют інших країн;

г) режим оподаткування;

г) форми мотивації праці;

д) умови одержання кредиту;

є) платоспроможність покупців.

 

58. До причин, що спонукують підприємства виходити на зовнішні ринки, не відносять:

а) митні тарифи та збори;

б) нижчу вартість виробничих ресурсів;

в) систему судочинства;

г) бажання уникнути дії Антимонопольного закону;

г) родинні зв'язки;

д) рівень освіти та кваліфікації трудових ресурсів.

 

59. До факторів зовнішнього середовища, що безпосередньо впливають на діяльність плодоконсервного комбінату, не належать:

а) вступ України до СОТ;

б) підвищення рівня життя населення;

в) поява на ринку технологій принципово нового безвідходного способу переробки кісточкових плодів;

г) чинний Податковий кодекс;

г) підвищення вартості енергоресурсів.

 

60. Які з вищеназваних факторів зовнішнього середовища істотно не впливають на діяльність туристичної фірми?

а) політичні;

б) науково-технологічні;

в) екологічні;

г) природні;

г) демографічні;

д) соціокультурні.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 559; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.221.156 (0.039 с.)