Тема 6. Менеджмент як вид професійної трудової діяльності 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Менеджмент як вид професійної трудової діяльностіПлан заняття – 8 год.

 

Заняття 1. Функція організації в управлінні

 

1. Організаційні основи управління.

2. Процес управління в його цілісній формі.

3. Організаційна культура та принципи її побудови.

 

Контрольні запитання

1. Дайте визначення організації як однієї з основних функцій менеджменту.

2. Як формується командний ланцюжок у проектованій організації?

3. Перелічіть основні достоїнства централізації й децентралізації.

4. Охарактеризуйте етапи організаційного проектування.

5. Яким чином життєвий цикл організації впливає на розробку організаційної структури?

6. Організація як складова система.

7. Організація як об’єкт управління. Взаємодія суб’єкта та об’єкта управління.

8. Загальні характеристики організації.

9. Взаємозв’язок змінних зовнішнього та внутрішнього середовища організації.

10. Внутрішні елементи системи. Поняття закритої та відкритої системи.

11. Зовнішнє середовище прямого та непрямого впливу.

12. Фактори зовнішнього середовища організації.

13. Основні функції підприємства.

14. Сутність підприємства як об’єкта господарювання.

15. Процес функціонування підприємства як відкритої системи.

16. Форми державного регулювання підприємництва.


17. Державне регулювання діяльності підприємств в умовах ринкових відносин.

18. Етапи розвитку організації.

19. Стадії життєвого циклу організації та характерні особливості менеджменту.

 

Теми рефератів

1. Структурне представлення організації. Види організаційних структур.

2. Формальні та неформальні організації. Делегування повноважень.

3. Сутність управлінського циклу.

4. Основні типи організаційної побудови

Практичне завдання

1. Проаналізувати моделі управління організацією:

- модель організації “7-S”;

- поведінкову модель організації Ф.Тейлора;

- адміністративну модель організації А.Файоля;

- модель організації “алмаз” Т.Левітта.

2. Побудувати організаційну структуру управління ЗНТУ.

Визначити орфограму структурних одиниць ВНЗ.

Заняття 2. Функція планування в управлінні

 

1. Сутність та принципи планування.

2.Методи планування: балансовий і бюджетний. Нормативний метод планування. Графічні методи планування. Математичні методи планування.

4. Стратегічні й тактичні плани в системі менеджменту. Цільові комплексні програми. Бізнес-план. Особливості поточних планів.

5. Основи стратегічного менеджменту: сутність, види, моделі.

Контрольні запитання

1. Дайте визначення планування як однієї з основних функцій менеджменту.


2. На яких принципах будується планування діяльності організації?

3. Які методи планування використаються в сучасних організаціях?

4. Назвіть компоненти структури управління організацією, відповідальні за планування.

5. Визначите зміст основних документів планування.

6. Розкрийте зв'язок між прогнозуванням і плануванням.

 

Теми рефератів

1. Практика прогнозування діяльності організації.

2. Процес управління за цілями.

Основні елементи стратегії та їх риси.

Практичне завдання

Міні-кейс «Яблуко в траві»

 

У траві лежало яблуко. Гарне, лише з одного боку цятка.

Учитель підняв яблуко й сказав:

- Є дві можливості. Можна його злегка обтерти й відразу їсти. А можна дістати ножик. Вирізати всі сумнівні місця, а потім уже їсти. Але вже без бридкості й побоювання. І з'їсти вдасться більше. Адже в першому випадку ми мимоволі залишаємо скільки - того гарного навколо поганого. Правда, у першому випадку ми можемо почати їсти відразу, а в другому - лише після попередньої роботи. Це дві різні стратегії. У всіх справах. В усіх без винятку. Ніщо на світі так не важливо, як ця різниця.

Він дістав ножик, очистив яблуко й почав неквапливо їсти.

- А нас почастуєте? - пожартували ми.

- Ні. - пожартував він, - Щоб ви краще запам'ятали! І доїв яблуко.

Він дуже рідко говорив ні, хоча добре вмів це робити.

Завдання

1. Що таке стратегія і що представляю собою тактика? Наведіть прикладі.

2. Як слід розуміти обґрунтування стратегії у кейсі? Поясніть свою думку.

Заняття 3. Функція мотивації та лідерства в управлінні

 

1. Феномен мотивації в менеджменті.

2. Характеристика основних мотиваційних теорій (підкріплення; ієрархії мотивів індивідуальної й групової мотивації В. Зігерта й М. Ланга. Управлінські ґрати Блейка-Моутона. Мотиваційна модель Ф. Герцберга. Мотиваційна модель Д. Макклелланда. Теорія очікувань В. Врума. Застосовність теорії очікувань у практиці управління. Теорія справедливості. Модель Портера-Лоулера).

3. Концепція управління людськими ресурсами.

 

Контрольні запитання

1. Дайте визначення мотивації як однієї з основних функцій менеджменту.

2. Яка зв'язок між мотивом, мотиватором і мотивуванням?

3. Визначите місце трьох мотиваційних систем Д. Макклелланда в ієрархії потреб.

4. Які теоретичні моделі мотивації праці знаходять застосування в практичному менеджменті?

5. Що таке плинність кадрів? Назвіть причини плинності кадрів?

6. Що називається лідерством?

7. Визначите поняття «стиль керівництва».

8. Перелічите слідства роботи сильних і слабких керівників.

9. Назвіть моделі діяльності керівників.

10. Охарактеризуйте концепцію керування людськими ресурсами.

Теми рефератів

1. Ієрархія потреб у теорії А. Маслоу.

2. Застосовність моделей у практиці управління.

3. Мотивація зниження плинності управлінських кадрів.

4. Характерні риси стилів керівництва.

5. Моделі діяльності керівників.

 

Практичне завдання

1.Практикум. Тестування, спрямоване на визначення лідерських якостей керівника.

Заняття 4. Функція контролю та аудиту в управлінні

 

1. Поняття і функції контролю.

2. Види контролю та їх характеристика.

3. Етапи процесу контролю та їх ознаки.

4. Сутність аудиту. Механізм реалізації аудиторської перевірки.

.

Контрольні запитання

1. Дайте визначення контролю як однієї з основних функцій менеджменту.

2. Охарактеризуйте найважливіші функції контролю в системі управління: перевірочна, інформаційна, діагностична, прогностична, комунікаційна, орієнтуюча, стимулююча, коригувальна, захисна..

3. Перелічіть принципи здійснення контролю.

4. Назвіть види та приведіть приклади контролю: по типу здійснення, по видах, по об'єктах, по суб'єктах, по інтенсивності, по місцю здійснення, по цілям, по методах, по стадіях; попередній, поточний і підсумковий контроль.

5. У чому відмінність стратегічного й оперативного контролю?

 

Теми рефератів

1. Стратегічний й оперативний (адміністративний) контроль.

2. Сучасні системи управлінського контролю.

3. Особливості й ефективність контролю в державній організації.

4. Контроль в системі корпоративного управління.

5. Програмам аудиторської перевірки фінансової компанії.

Практичне завдання

1. Аудит, ревізія та контроль: спільне й відмінності.

2. Перевірка обліку затрат та калькулювання собівартості продукції.

3. Міні-кейс.

Притча про таланти

Так само як один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє.

І одному він дав п’ять талантів, а другому два, а тому один, - кожному за спроможністю його. І відійшов.

А той, що взяв п’ять талантів, негайно пішов і орудував ними, - і набув він п’ять інших талантів.

Так само і ж той, що взяв два – і він ще два інших набув.

А той, що одного взяв, пішов та й закопав його в землю, - і сховав срібло пана свого.

По довгому ж часі вернувся пан тих рабів, та й від них зажадав обрахунку.

І прийшов той, хто взяв п’ять талантів, - приніс іще п’ять талантів і сказав: «Пане мій, п’ять талантів мені передав ти, - ось я здобув п’ять інших талантів».

Сказав же йому його пан: «Гаразд, рабе добрий і вірний! Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. – увійди до радощів пана свого!».

Підійшов же й той, що взяв два таланти, і сказав: «Два таланти мені передав ти, - ось два таланти здобув я».

Сказав йому пан його: «Гаразд, рабе добрий і вірний! Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. – увійди до радощів пана свого!».

Підійшов же і той, що одного таланта взяв і сказав: «Я знав тебе пане, що тверда ти людина, - ти жнеш, де не сіяв, і збираєш, ден не розсипав

І я побоявся, - пішов та й сховав таланта твого у землю. Ото маєш своє»...

І відповів його пан і сказав йому: «Рабе лукавий і лінивий! Ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав?»

Тож тобі було треба віддати гроші мої грошомінам, і, вернувшись, я взяв би з прибутком своє».

(пропущений рядок)...

Бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться, хто ж не має, - забереться від нього й те, що він має».

(пропущений рядок)...

Завдання:

1. Обговоріть притчу в малих групах. Який основний висновок ви зробите із прочитаного?

2. Які функції управління у даній притчі проявилися?

3. Які подальші фінансово-організаційні дії пана по відношенню до своїх рабів ви можете прогнозувати?

4. Співставте ваші міркування й пропозиції із закінченням тексту притчі: Євангелія від Святого Матвія, 25.

 

 

Тема 7. Професійні й особисті якості менеджера

План заняття – 2 год.

1. Сутність й управлінські ролі менеджера.

2. Оцінка ділових якостей менеджера. Вимоги до особистісних характеристик менеджера.

3. Економічне мислення менеджера.

4. Професійно-особистісна модель ефективного менеджера.

5. Професійні вміння й навички, необхідні менеджерові.

 

Контрольні запитання

1. У чому полягає роль і сутність менеджера? Які функції й ролі виконує сучасний менеджер?

2. Охарактеризуйте методику оцінки ділових якостей менеджера. Які якості оцінюються? Що таке метод експертної оцінки? Які Вам відомі переваги й недоліки даного методу? Які ще методи оцінки якостей менеджера Вам відомі?

3. Для чого необхідне планування робочого часу менеджера? Які переваги одержує менеджер, що випливає загальному правилу планування робочого дня?

4. Охарактеризуйте методику планування робочого часу. Розкрийте сутність і стадії методу «Альпи».

5. Назвіть основні положення принципу Парето. Як реалізується даний принцип стосовно до робочої ситуації керівника?

6. У чому укладається сутність методу «ABC»? Які категорії завдань Вам відомі? Як ви розумієте «Питому вагу власної значимості категорії завдань у досягненні мети фірми» й «Питома вага категорії завдань у повному обсязі завдань»?

7. З якою метою планується робочий час у співвідношенні 60:40?

8. Як Ви думаєте, що повинен зробити менеджер з тими найважливішими, важливими й несуттєвими завданнями, які не вдається йому виконати протягом робочого дня?

9. Що таке делегування завдань? У чому відмінність делегування від децентралізації й централізації?

10. На прикладі ситуації «Підготовка до прийому закордонної делегації» поясніть, як відсутність контролю з боку керівництва за делегованими підлеглим завданнями може вплинути на процес переговорів із закордонними партнерами.

11. «Передбачення майбутнього - це одна з найбільших проблем, що постають перед керівниками». Як ви можете прокоментувати це затвердження?

Теми рефератів

1. Ролі менеджера в бізнесі й підприємництві.

2. Ресурси успіху в менеджменті.

3. Роль управлінської команди в менеджменті.

4. Сутність правила «60:40» при організації ефективного використання часу менеджера.

5. Процес реалізації ділової функції: основні етапи, розкид етапів у часі.

 

Практичне завдання

 

Ділова гра: Політ на планету «НАДІЯ»

Через кілька годин на планеті «Земля» відбудеться ядерний вибух. Вам необхідно прийняти оптимальне рішення із приводу того, кого й що ви візьмете із собою на нову планету, що називається «НАДІЯ». Це ваша остання надія врятувати людство і його культуру!!!

Ви повинні вибрати ТІЛЬКИ 5 осіб і ТІЛЬКИ 4 предмети, які, на ваш погляд, необхідні для створення нової цивілізації.

Будь ласка, вибирайте обережно. У вас не буде другого шансу!!! Рішення приймає вся команда.

ЛЮДИ: (виберіть тільки 5!!! )

Політик Будівельник
Філософ Поліцейський
Священик Вагітна жінка
Архітектор Актор
Дієтолог Фізик - ядерник
Доктор Фізіотерапевт
Юрист Шкільний учитель
Біолог ВІЧ інфікований
Фінансист Астролог
Бізнесмен Кухар
Медсестра Перукар
Журналіст Музикант
Геолог Місіонер
Ботанік Кравець
Історик Хто-небудь інший _________________
Фермер Будівельник

ПРЕДМЕТИ: ( виберіть тільки 4!!!)

Пістолет Дзеркало
Пшеничні зерна (для посіву) Самогонний апарат
Комп'ютер Біблія (Коран і т.д.)
Сірники 6 капелюхів і сонцезахисний крем
Презервативи Фургон на колесах
Аркуш паперу й ручка Гітара
Годинники Календар
Стіл і стільці Телескоп
Настільна гра Аптечка
Пилка Відеомагнітофон
Туалетний папір Протимоскитну сітку
Машина з повним баком бензину Інший предмет
Радіоприймач із батарейками Дзеркало

 

РОЛІ В ПРОЦЕСІ ОБГОВОРЕННЯ

Роль Лідера ± Ти повинен бути лідером групи. Постарайся поводитися як лідер!!! Ти повинен переконати свою команду взяти із собою пістолет.
Роль Всезнайки ± Ти самий розумний у групі. У тебе на все є відповідь. Ти обов'язково повинен висловити свою думку, ти навіть небагато злишся на інших.
Роль Горланя ± Ти відомий своїм темпераментом. Тебе легко розлютити, ти підвищуєш тон... Поводься так протягом усього обговорення.
Роль Заважаючого Іншим ± Ти повинен заважати всій групі - чим далі заходить обговорення, тим більше ти всім заважаєш. ± Не перестарайся, ти повинен поводитися природно! Поводься так протягом усього обговорення!!!
Роль Критика ± Із всієї групи ти налаштований найбільш скептичним чином, ти все береш під сумнів і всіх готовий розкритикувати. ± Ти до всього ставишся цинічно й готовий проявляти свій сарказм з будь-якого приводу. Тільки не перестарайся.. ± Поводься так протягом усього обговорення. Поводься так протягом усього обговорення.

 

Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 257; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.111.71 (0.023 с.)