Тема 1. Культура поведінка і культура навчання у ВНЗ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1. Культура поведінка і культура навчання у ВНЗПоможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой 

Культура поведінки у ВНЗ. Особисті якості й етика. Вироблення особистісних якостей. Гардероб чоловічий і жіночий. Адаптація до нових умов життя й навчання. Молодість, краса й здоров'я.

Робота на лекції. Завдання на лекції. Конспектувати - конструктивно записувати матеріал. Гарний конспект як допомога при підготовці до іспитів. Основні помилки при конспектуванні лекцій. Ефективні способи ведення конспекту.

Робота з літературою.Читання – основний спосіб навчання. Рекомендації зі збільшення ефективності читання. Активне читання. Основні недоліки традиційного методу читання. Швидке читання.

Ефективне використання часу. Планування часу, класифікація завдань. Розпорядок робочого дня. Основні правила економії робочого часу. Публічні виступи - підготовка й проведення.

 

Тема 2. Система організації навчання у ВНЗ

Концепція підготовки фахівців-менеджерів. Кваліфікація менеджер з адміністрування та її визначальні риси.

Навчальний план підготовки фахівців як путівник студента. Структура навчального плану та функціональних і операційних етапів підготовки фахівців-менеджерів.

Види професійної управлінської діяльності у ВНЗ. Ректорат: завдання і функції корпоративного топ-менеджменту. Деканат та його функції. Випускова кафедра та її функції.


Взаємодія студента і оргструктур освіти у підготовці фахівця з менеджменту.

 

Тема 3. Система організації особистої праці та етичні проблеми менеджменту

Самостійна робота студента та її види й форми. Вимоги до оформлення творчих робіт студентів. Права і обов’язки студентів.

Самоменеджмент: визначення цілей і завдань, управління бюджетом часу.

Професійна етика. Етика менеджменту й бізнесу. Основні концепції етики бізнесу. Моральні принципи менеджера. Етика внутрішньо фірмових відносин. Етичний аспект прийняття управлінських рішень. Ділова етика в Україні. Етичні проблеми міжнародного бізнесу.

Студентська група як об’єкт управління. Формування внутрішньо корпоративних відносин у колективі: форми та інструменти. Студентське самоврядування.

Тема 4. Поняття менеджменту як науки й мистецтва управління

 

Базові поняття, теорія і господарська практика менеджменту. Поняття «управління» й «менеджмент» у широкому й вузькому змісті слова. Історичний корінь поняття «менеджмент». Менеджмент як мистецтво, наука, процес, функція й апарат управління. Система знань про менеджмент. Менеджмент як «забезпечення виконання робіт за допомогою інших осіб». Менеджер - професійний керуючий. Зміна ролі й значення менеджера в суспільстві. Сучасний погляд на сутність менеджменту.


Сутність, мета та завдання науки менеджмент. Місце та роль менеджменту у системі економічних знань. Взаємозв’язок менеджменту з іншими науками.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Тема 5. Коротка історія менеджменту

Зародження менеджменту в древніх цивілізаціях. Перша управлінська революція й мистецтво управління в Древньому Єгипті. Мистецтво управління у Вавилоні. Другі й третя управлінські революції. Розвиток теорії й практики управління в Древній Греції й Римі.

Менеджмент в епоху Відродження. Н Макіавеллі й вплив його ідей на розвиток західноєвропейського менеджменту. Розвиток управлінської практики в Англії. Особистість Ш.Оуена і його внесок у розвиток практики й теорії менеджменту.

Ф.У.Тейлор основоположник наукового управління виробництвом. Послідовники Ф.Тейлора. Внесок Г. Форда і його система управління.

А. Файоль і сутність його «теорії адміністрації». Основні принципи управління, сформульовані А. Файолем. Адміністрування як провідна операція управлінської діяльності і її основні функції. Основні вимоги до якостей менеджера. Л. Урвік і принципи побудови формальної організації. Проблема лідерства й структури влади в роботах М. Вебера.

Психологічний аспект менеджменту в роботах М.П. Фоллет. Особистість Е. Мейо і його внесок у розвиток філософії менеджменту. Основні положення доктрини «людських відносин».

Системний підхід школи науки управління. Ситуаційний підхід школи науки управління. Системний аналіз і математичні методи в управлінні. Метод дослідження операцій і шляхи його розвитку.

Основні школи управління в СРСР. Управлінський аспект перебудови й перехід до ринкового регулювання. Управлінські ідеї економістів-лауреатів Нобелевських премій з економіки.

Тема 6. Менеджмент як вид професійної трудової діяльності

 

Праця та її психологічні ознаки. Стиль трудової діяльності. Менеджмент як професія. Професіограма менеджера. Основні функції управління. Організація як об'єкт управління. Організаційна культура. Ролі менеджера. Головні завдання менеджменту. Основні види менеджменту.

Виробничі функції, типові завдання діяльності менеджера та уміння щодо їх вирішення.

Планувальна функція менеджера. Розроблення тактичних та оперативних планів поточної діяльності. Планування потреби у ресурсах (матеріальних, фінансових, трудових). Планування розвитку організаціїта її конкурентоспроможності. Розроблення проекту бізнес-плану. Моніторинг і впровадження нововведень. Аналіз стану та динаміки попиту. Планування особистої роботи.

Організаційна функція менеджера. Поєднання усіх видів ресурсів, організовування колективної праці по досягненню місії організації. Організація праці. Реалізація управлінських рішень. Підготов­ка документів до створення підприємств. Розподіл повноважень. Вибір і здійсненім раціональних форм організації управління. Встановлення та підтримання взаємовідносин із зовнішнім середовищем. Забезпечення соціального захисту працівників. Забезпечення охорони праці та техніки безпеки.

Мотиваційна функція менеджера. Використання ефективних систем мотивації та оплати праці. Підтримання сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі.

Контрольна функція менеджера. Оперативне контролювання забезпеченості ресурсами, додержання технолога. Контролювання охорони праці та техніки безпеки. Оперативне контролю­вання якості продукції. Забезпечення дотримання норм природоохоронного законодавства. Контроль виконання рішень та підтримання виконавської дисципліни. Підготовка звітів про діяльність.

Координаційна функція менеджера. Оперативне регулювання та диспетчеризація діяльності. Профілактика конфліктних ситуацій та вирішення конфліктів. Регулювання поведінки персоналу в процесі діяльності підприємства.

 

Тема 7. Професійні й особисті якості менеджера

 

Психологічна структура особистості менеджера й характеристика її основних елементів. Структурні елементи придатності людини до роботи. Професійні якості менеджера. Професійні навички менеджера. Культура менеджера і її структура.

Принципи роботи менеджера як суб'єкта управління. Якісні характеристики менеджера.Особливості якісних характеристик керівників вищого рівня. Кваліфікаційні вимоги до менеджера, зорієнтованого на конкурентоспроможність організації.

Зміст і здатності менеджера вирішувати проблеми та задачі соціальної діяльності. Зміст здатностей менеджера вирішувати проблеми та задачі соціальної діяльності. Формування стійкого світогляду, правильного сприйняття сучасних проблем розвитку суспільства, людського буття, духовної культури. Формування політичної свідомості, культури та плюралізму. Займати активну життєву та громадянську позицію. Поділяти соціальну в відповідальність за діяльність організації. Здатність до ефективної комунікаційної взаємодії. Здатність до здорового способу життя, засвоєння нових знань, самовдосконалення.

 

 


НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Культура поведінки і культура навчання у ВНЗ – 0 год.

Тема 2. Система організації навчання у ВНЗ

 

План заняття – 2 год.

1. Основні суб’єкти управління в університеті та їхні характеристики.

2. Форми співпраці студентів із оргструктурами управління навчальним закладом.

3. Кодекс поведінки студента у ВНЗ.

Контрольні запитання

1. Як потрібно вести конспект?

2. Чи намагаєтеся ви уникати помилок при конспектуванні? Яким чином?

3. Чи раціонально ви працюєте з літературою?

4. Чому для менеджера важливо вміло звертатися з літературою?

 

Теми рефератів

1. Практика регулювання освітньої діяльності в Україні.

2. Основні положення Закону України «Про вищу освіту».

3. Місце та роль представництва інтересів студентства у Статуті ЗНТУ.

 

Практичне завдання

1.Обґрунтуйте вибір спеціальності «Менеджмент організації». (Спочатку перелічіть причини, з яких ви обрали ЗНТУ і фах «Менеджмент організацій» (тобто ваші мотиви), далі опишіть, як ви збираєтеся використати навчання у ВНЗ для досягнення своїх цілей).

 

Тема 3. Система організації особистої праці та етичні проблеми менеджменту

 

План заняття – 2 год.

1. Сутність системи персонального менеджменту.

2. Функції самоменеджменту.

3. Основні принципи планування своїх цілей.

4. Корпоративна етика як інструмент ефективного управління організацією.

 

Контрольні запитання

1. Як потрібно вести конспект?

2. Чи намагаєтеся ви уникати помилок при конспектуванні? Яким чином?

3. Чи раціонально ви працюєте з літературою?

4. Чому для менеджера важливо вміло звертатися з літературою?

5. Назвіть основні закони управління собою.

6. Як ви вважаєте, емоції - це більше нагорода або покарання?

7. Які ви знаєте способи знаходження спокою?

8. Як боротися зі стресом?

 

Теми рефератів

1. Уміння управляти собою: якості людини, необхідні для ефективного управління.

2. Технологія пошуку цілей.

3. Права і обов’язки студентів у суспільстві та в навчальному закладі.

4. Засади побудови і функціонування студентського самоврядування.

5. Дрес-код сучасного студента: міфи та реальність.

 

Практичне завдання

1.Розробіть індивідуальний життєвий план, беручи до уваги істину, що «Смисл усякої діяльності лежить поза її межами».

2. Розробіть форму записів справ за день, тиждень, місяць, рік.

3. Підготуйте рекомендації з питань:

- як правильно формулювати особисті цілі;

- як правильно формулювати професійні цілі;

- як уникнути конфлікту цілей.

4. Складіть контрольний лист стосовно до мети, що ви
маєте на даний момент за формою таблиці 3.1., пам’ятаючи, що «Хто знає шлях, той уміє тримати й мету».

 

Таблиця 3.1 - Контрольний аркуш реалізації мети

№ п/п Завдання Дата, строк Плановані показники Фактичні показники Причини відхилення Виконання
             
             

 

5. Розробіть методи контролю за реалізацією своїх життєвих цілей.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 271; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.221.156 (0.02 с.)