ВисвітлітьподіїпочаткуДругоїСвітовоїВійни, входженняЗахідноїУкраїни, ПівнічноїБуковини, Хотинського, АккерманськоготаІзмаїльськогоповітівБессарабіївУРСРускрадіСРСР (вересень 1939- 22 червня 1941 р) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВисвітлітьподіїпочаткуДругоїСвітовоїВійни, входженняЗахідноїУкраїни, ПівнічноїБуковини, Хотинського, АккерманськоготаІзмаїльськогоповітівБессарабіївУРСРускрадіСРСР (вересень 1939- 22 червня 1941 р)23 серпня 1939 р. бувпідписанийрадянсько-німецькийпактпроненапад.Допактувходивсекретнийпротокол, вякомуГітлеріСталіндомовилисяпророзподілЄвропиівідповіднісферивпливутаокупації. Так, ЛитвавходилаусферуінтересівНімеччини, аЕстонія, Латвія, Фінляндія«буливіднесенідосферивпливуСРСР. Відповіднодопротоколуувипадкузбройногонімецько-польськогоконфліктунімецьківійськанеповиннібулипросуватисядалірубежурікНарев, Вісла, Сян.1 вересня 1939 р. фашистськаНімеччинанапаланаПольщу, розпочавшиДругусвітовувійну. Затритижніпольськадержаваприпинилаіснувати. 17 вересня 1939 р. згіднозтаємноюугодоюЧервонаарміяввійшлавСхіднуПольщуіза 12 днівзахопилаЗахіднуВолиньіГаличину. Аленацьомурозподілсуверенноїпольськоїдержави, аразомзтимізахідноукраїнськихземельнезакінчився. Торгівлячужоютериторієюпродовжувалась. Сталінусталовідомо, щоГітлерплануєперетворитиЛитвувпротекторатіготуєтьсядовторгнення. ТомувінзапропонувавГітлеручастинуПольщізамістьЛитви, якаповиннабулаперейтиусферувпливуСРСР. Наційпідставіновийрадянсько-німецькийдоговір«продружбуікордони»від 28 вересня 1939 р. «устійнивкордониміжНімеччиноютаСРСРвздовжСянутаБугу».НатериторіїЗахідноїВолинііГаличини, якабулазайнятаЧервоноюармією, розгорнуласьпідготовкадовиборівуНароднізбориЗахідноїУкраїни. 22 жовтня 1939 р. виборці, якіголосувализгіднозрадянськимитрадиціямизанапередухваленийсписоккандидатів, обрали 148 депутатів.НароднізбориЗахідноїУкраїни, щовідбулися 26-28 жовтня 1939 р. уЛьвові, проголосиливстановленнярадянськоївладинавсійтериторіїЗахідноїУкраїни, атакожзвернулисьзпроханнямдоВерховноїРадиСРСРіВерховноїРадиУРСРпроприйняттязахідноїУкраїнидоскладуСРСРіУРСР. Дляпередачіцьогопроханийбулообраноповноважнукомісіюускладі 66 чоловік. БулотакожприйнятоДеклараціюпроконфіскаціюпоміщицькихімонастирськихземель, пронаціоналізаціюбанківівеликоїпромисловості.1 листопада 1939 р. ВерховнаРадаСРСРприйнялаЗаконпровключенняЗахідноїУкраїнидоскладуСоюзуРадянськихРеспублікізз’єднаннямїїзУкраїнськоюРадянськоюСоціалістичноюРеспублікою. 15 листопада 1939 р. ВерховнаРадаУРСРрозглянулазаявуповноважноїкомісіїНароднихзборівівирішила«прийнятиЗахіднуУкраїнудоскладуУкраїнськоїРадянськоїСоціалістичноїРеспублікиівозз’єднатитимсамимвеликийукраїнськийнародвєдинійукраїнськійдержаві».Усекретномупротоколідопактувід 23 серпня 1939 р. НімеччинавизналазацікавленістьСРСРуБессарабії. 128 червня 1940 р. Червонаарміяпереходитьр. Дністер, аЗОчервнявиходитьнановийкордонізРумунією. Запорадоюнімецькоїсторонирумунськаарміявідходилаорганізовано, безбою. ТаксталінськийрежимзмусивРумуніюзректисьнакористьСРСРПівнічноїБуковинитаБессарабії.2 серпня 1940 р. ВерховнаРадаСРСРзадовольнилапроханняпредставниківБессарабіїтаПівнічноїБуковинипроприйняттяїхдоскладуСРСР. БулотакожсхваленозаконпровключенняПівнічноїБуковиниітрьохповітівБессарабії—Хотинського, АкерманськоготаІзмаїльськогодоУРСР.Указомвід 4 грудня 1939 р. ВерховнаРадаСРСРвстановилановийадміністративнийподілЗахідноїУкраїниіутворила 6 областей—Волинську, Рівненську, Львівську, Дрогобицьку, Станіславську, Тернопільську, якібулоподіленонарайони. 7 серпня 1940 р. ускладіУРСРзПівнічноїБуковиниіосновноїчастиниХотинськогоповітуБессарабіїбулоствореноЧернівецькуобласть, анаосновіАкерманськоготаІзмаїльськогоповітів—Акерманськуобласть, яка 3 грудня 1940 р. сталаназиватисяІзмаїльською.Включенняу 1939-1940 рр. споконвічних-українськихземель—ЗахідноїУкраїни, ПівнічноїБуковиниінаселенихукраїнцямитрьохповітівБессарабіїдоскладуУРСР, безсумніву, булоподієюісторичногозначення, оскількивпершезабагатостолітьукраїнціз’єдналисявмежаходнієїдержавноїструктури. Нарештіідею«злуки»буловтіленовжиття.Чималосоціально-економічнихзаходівбулопроведеноназахідноукраїнськихземлях. Наприклад, вЗахіднійУкраїнібулопроведеноконфіскаціюпоміщицькихземельтаекспропріаціюпольськихземлевласників. Безземельнеімалоземельнеселянствоодержалопонад 1 млн. гектарівземлі, великукількістьхудоби, насіннятощо. Багатобулозробленодлязміцненнясистемиосвіти, значнополіпшилосьмедичнеобслуговуваннянаселеннятаін.

75.ВисвітлітьстановищеУкраїнипідчасДругоїСвітовоївійни, боротьбурадянськихпартизанівтаОУН-УПАпротинімецькихокупантів.

Становище:Другасвітовавійнамалавеликийвпливнадолюлюдства. Внійбралаучасть 61 країна (80 % населенняЗемлі), середнихіУкраїнськареспубліка, щовходиладоскладуРадянськогоСоюзу. Воєннідіївідбувалисянатериторіях 40 країн. 40 місяців–з 22 червня 1941 пожовтень 1944 року –війнапроходиланатериторіїУкраїни. Повсьомусвітівоювало 110 мільйонівчоловік. 50-55 мільйонівчоловік–загальнілюдськівтрати, зякихзагинулонафронтах 27 мільйонів.
КоливУкраїнуприйшлиокупанти, тонатериторіїдержавирозпочавсярежимнасильствайтерору. ТериторіяУкраїнибулаподіленаокупантами. Терорфізичнийсупроводжувавсяморальнимтерором. Намагазинах, ресторанах, перукарняхвисілинаписи: „Тількидлянімців”, „Українцямвхідзаборонено”.Мирномунаселеннюзабороняликористуватисязалізницею, міськимтранспортом, поштою, телеграфом, аптеками. Булизачиненішколи. Влаштовувалисяпублічністрати. ЛюдейвивозилинароботивНімеччину. ОкупантипограбуваливУкраїнісотнімузеїв, бібліотек, будинківтворчостітощо. ЕкспонатививозилисядоНімеччини, таксамоякчорноземіфруктовідерева.

НездійснилисятайнемоглиздійснитисьсподіванняОУНнадопомогугітлерівськоїНімеччиниувідновленніукраїнськоїдержавності. Нацизмнікомунедавсвободи, втомучисліінімцям, немігвінпринестиволюйУкраїні. СпробаукраїнськихпатріотівзчислачленівОУНпроголоситиЗОчервня 1941 р. уЛьвовіукраїнськудержавучерезкількаднівбуларішучепридушенаокупантами. НововстановленийурядначолізЯ.Стецькомбулорозігнано, йогочленівзаарештовано. НаневдачубулаприреченаіспробаОУНздобутивпливвокупаційнійадміністраціїнамісцях. Восени 1941 р. урізнірегіониУкраїнибулонаправленотакзваніпохіднігрупиОУНпідпроводомС.Бендери (ОУН-Б), якімализгуртовуватисвідомихукраїнців, сформуватизнихорганиуправління, контролюватиїх. Ужовтні 1941 р. члениОУН, якідіялипідкерівництвомА.Мельника (ОУН-М), виступилизініціативоюутворенняуКиєвіУкраїнськоїНаціональноїРадиякзародкамайбутньогоурядуУкраїни. Всіцідіїажніякневідповідалипланамгітлерівців. ОкупантизаарештувалиістратилиякбагатьохчленівпохіднихгрупОУН-Б, такіприбічниківОУН-М. якіплекалидержавницькіідеї. ОУН-БістворилаУПА. Увересні 1941 р., післяарештунімцямиБан-дериірозстрілу 40 провіднихчленівОУН-М, середнихйпоетесиОлениТеліги, ОУНпомінялатактикуйпочалаорганізовуватиокреміопераціїпротинімців. Першіпартизанськізагони, щозгодомувійшлидоУПА, виниклинаПоліссійВолинітанебулипов'язанізОУН. НапочаткувійниТ.Бульба-Боровець, близькийдопетлюрівськогоурядуУНР (Варшава), сформувавізсвоїхбійціврегулярнувійськовучастинупідназвою«ПоліськаСіч», пізнішеперейменованувУкраїнськуповстанськуармію. МетоюутворенняпроголошувалосяочищеннярайонувідзалишківЧервоноїармії. Колинаприкінці 1941 р. німціспробувалиїїрозпустити, Бульба-Боровецьпочавпротинихпартизанськувійну. Наприкінці 1942 р. ОУН-БвирішиласформувативеликіпартизанськісилийпідпорядкуваласобіокреміпідрозділиБоровцятаОУН-М, якимдаланазвуУПА. ОчоливїїРоманШухевич. УПАконтролювалазначнутериторіюВолині, Полісся, азгодомГаличини. Тількивосени 1944 р. УПАпровела 800 рейдів. Післятого, якЗахідноюУкраїноюпройшлиголовнісилиЧервоноїармії, УПАорганізуваланизкуакцій, щобзавадитимобілізаціїтадепортаціямукраїнськогонаселенняУПАкористуваласяширокоюпідтримкоюзахідноукраїнськогонаселенняізаскладомбулапереважноселянською. Якпартизанська, УПАздебільшогоуникалавідкритихбоївізрегулярнимичастинамЧервоноїармії. Однаксутичкиміжнимитраплялисячасто. Булийакціїпротинімців, здебільшоголокальногохарактеру: визволенняжителів, якихнамагалисявивезтидоНімеччини, зіткненнязокремимичастинаминімців, рейдипоїхніхтилахтощо. ЩождобоївізпольськоюАрмієюКрайовою (АК), тоцебули, власне, етнічнічистки. АКвирізалабільшістьмісцевогонаселенняукраїнськихрайонівХолмщини, аоунівцівідповідновчинилизпольськимнаселеннямВолині.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 198; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.220.249.141 (0.009 с.)