Порівняйте як колізійне законодавство визначає дійсність укладених відповідно до права іноземної держави шлюбів між громадянами україни та шлюбів між іноземцями? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порівняйте як колізійне законодавство визначає дійсність укладених відповідно до права іноземної держави шлюбів між громадянами україни та шлюбів між іноземцями?1. Шлюб між громадянами України, шлюб між громадянином України та іноземцем, шлюб між громадянином України та особою без громадянства, що укладений за межами України відповідно до права іноземної держави, є дійсним в Україні за умови додержання щодо громадянина України вимог Сімейного кодексу України (2947-14) щодо підстав недійсності шлюбу. 2. Шлюб між іноземцями, шлюб між іноземцем та особою без громадянства, шлюб між особами без громадянства, що укладені відповідно до права іноземної держави, є дійсними в Україні.

 

1 Визначіть поняття мпп. Порівняйте з публічним

2 Дайіе визначення колізійної норми які основні характерна ики цих норм1'

3 До яких питань застосовуються колізійні норми українською законодавства щодо врегулювання майнових відносин, ускладнених іноземним елементом'' ниділії ь у них сферах застосовування загальні і а спеціальні питання

4 Яка загальна колізійна прив'язка застосовується зи законодавством україни щодо визначення форми правочину? Які особливості визначення форми иравочину щодо нерухомою майна9

5 Визначіть поняття м іжнародного приватного права

6 Дайте визначення колізійної норм и. Порівняйте структуру колізійної і матеріальної норм и.

7 Як колізійне законодавство україни визначає право, що застосовується до особистих немайнових прав'7

8 Яка загальна колоійна прив'язка застосовується за законодавством україни щодо визначення форми правочину0 які особливості визначення форми правочину якщо хоча б однією стороною є громадянин україни або юридична особа україни0

9 Визначіть поняття міжнародного приватного права. В чому полягає особливість розуміння його м іж народного характеру9

10. Дайте визначення колізійної норми. Який принцип є основним при конструюванні такої норми? Доведіть на прикладі.

11. В чому полягає особливість держави як суб'єкта міжнародного приватного права9

12. 4. Яка загальна колізійна прив'язка застосовується за законодавством україни щодо визначення форми правочину? Які особливості визначення форми правочину щодо нерухомого майна, право на яке зареєстроване на території україни?

13. Визначіть поняття міжнародного приватного права. В чому полягає особливість розуміння його приватного характеру?

14. Здійсніть класифікацію колізійних норм. На які дві групи можна поділити колізійні норм и, залежно від їх походження. Наведіть приклади.

15 В якому обсязі застосовується право іноземної держави за законодавством україни9

16 Яка загальна колізійна прив'язка застосовується за законодавством україни щодо права, за яким визначається зміст правочину? Які особливості визначення застосовуваного права до змісту правочину у разі відсутності вибору такого права сторонам и9

17 Визначіть поняття міжнародного приватного права порівняйте його з поняттями цивільного права та цивільного процесу.

18 Здійсніть класифікацію колізійних норм. На які дві групи можна поділити колізійні норми, залежно від форм и колізійної прив'язки9 наведіть приклади

19 Яким чином встановлюється зміст права іноземної держави за законодавством україни?

20 Яка загальна колізійна прив'язка застосовується за законодавством україни щодо права, за яким визначається зміст договору? Які особливості визначення застосовуваного права до змісту договорів купівлі-продажу та дарування у разі відсутності вибору такого права сторонами9

21 Визначіть поняття колізійного права. В якій країні це поняття з'явилося уперше і чому саметам9

22 Здійсніть класифікацію колізійних норм. На які дві групи можна поділити колізійні норми, залежно від обов'язковості їх застосування9 наведіть приклади.

23. Дайте загальну характеристику правових джерел колізійного права євросоюзу.

24 Яка загатьна колізійна прив'язка застосовується за законодавством україни щодо права, за яким визначається зміст договору9 які особливості визначення застосовуваного права до змісту договорів ренти та довічного утримання (догляду) у разі відсутності вибору такого права сторонами?

25 Визначіть предмет правового регулювання міжнародного приватного права. Чим він відрізняється від предмета інших галузей внутрішньодержавного права9

26. За допомогою яких прив'язок в міжнародному приватному праві визначається особистий статус фізичних осіб9

27. Як колізійне законодавство україни виз на чає цивільну правоздатність ф зичної особи9

28 Яка загатьна колізійна прив'язка застосовується за законодавством україни щодо права, за яким вюначається зміст договору9 які особливості визначення застосовуваного права до змісту договорів найму (оренди)та договору позички у разі відсутності вибору такого права сторонами9

29 Визначіть метод правового регулювання міжнародного приватного права чім він відрізняється від методу міжнародного публічного права9

30. Що таке 1ехревопаіі59які існують види такої прив'язки1

Зі як колізійне законодавство україни віпначає цивільну дієздатність фізичної особи'

32 яка іаіальна колізійна прив'язка застосовується та законодавством україни щодо прана, іа яким визначається зміст доювору9 які особливості вінничення засіосовуипноіо прана до імісіу лоюиорів про надання послм та підряду, у разі відсутності вибору такого права стропами9

33визначіть меюд правовою регулювання міжнародного приватною права порівняйте маїертальжь правовий та колізійно-правовий методи в міжнародному приватному праві

34 порівняйте за допомогою переважно яких прив'янж в міжнародному припаїному праві країн англо-американеькоїта ром а но-германської правових cw є й визначається ос об неї ий сіаіус фпичних осіб9

36 Як колізійне законодавство україни визначає право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності9

37 Яка загальна колізійна прив'язка застосовується за законодавством україни щодо права, за яким визначається зміст договору9 які особливості визначення застосовуваною права до змісту договорів перевезення та транспортного експедирування, у разі відсутності вибору такого права сторонами9

38 Визначіть колізійний метод правового регулювання наведіть приклад його застосування

39 Як визначається за колізійним законодавством україни цивільна правоздатність фізичної особи9

40 Як колізійне законодавство україни визначає порядок вгонання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

41 Яка загатьна колізійна прив'язка застосовується за законодавством україни щодо права, за яким визначається зміст договору9 які особливості визначення застосовуваного права до змісту договорів зберігання та страхування у разі відсутності вибору такого права сторонами9

41. Визначіть матеріальний метод правового регулювання наведіть приклад його застосування

42 Як виз на чається за коло ійним законодавством україни особистий закон фізичної особи9

43 Як колізійне законодавство україни визначає право, що застосовується до особистих немайнових прав?

44. Яка загальна колізійна прив'язка застосовується за законодавством україни щодо права, за яким визначається зміст договору9 які особливості визначення застосовуваного права до змісту договорів доручення та комісії, у разі відсутності вибору такого права сторонами9

45. У чому полягають особливості міжнародного приватного права сша9 порівняйте з колізійним правом фрн

46. За допомогою яких прив'язок в міжнародному приватному праві визначається особистий статус фізичних осіб9

47 як колізійне законодавство україни визначаг особистий закон іноземної організації, яка не є юридичною особою відповідно до права інозем ної держави9

48. Яка загальна колізійна прив'язка застосовується за законодавством україни щодо права, за яким визначається зміст договору? Які особливості визначення застосовуваного права до змісту договорів управління майном та позики, у разі відсутносіі вибору такого права сторонами9

49. У чому полягають особливості міжнародного приватного права сша9 порівняйте з колізійним правом євросоюзу

50 Як вюначається за колізійним законодавством україни особистий закон фізичної особи9

51 Який порядок встановлення та оскарження батьківства за коло ійним законодавством україни9

52. Яка загатьна колізійна прив'язка застосовується за законодавством україни щодо права, за яким вюначається зміст договору9 які особливості визначення застосовуваного права до змісту договорів банківською вкладу (депозиту) та банківською рахунку, у разі відсутності вибору такого права сторонам іг

53 дайте визначення іа класифікацію іноземного елемента в міжнародному приватному праві. Наведіть приклади кожної з форм інозем ного є лементу

54. За допомогою яких прив'язок регламентується правовий режим майна вм іж народному приватному праві9

55 Як колізійне іаконолавство україни визначає процесуальну правоздатність іноземних осіб в україні9

56 Яка загальна колізійна прив'язка застосовується за законодавством україни щодо права, за яким визначається зміст договору9 які особливості визначення застосовуваного права до змісту договорів факториш у та комерційної концесії у разі відсутності вибору такого права сторонами11

57 Які загальні принципи покладені в основу міжнародного приватного права9 обгрунту йте. Який із них. На вашу дум ку. Займає провідне м ісце серед норм і принципів міжнародного приватного права9

58 В чому поляїають особливості регламентації правового режиму нерухомого майна в міжнародному приватному праві9

59 Як колізійне іаконодавсгво україни в юна чає процесуальну дієздатність інозем них осіб в україні9

60 Яка загальна колізійна прив'язка застосовується за законодавством україни щодо права, за яким визначається зміст доювору9 які особливості визначення застосовуваного права до змісту договорів застави та поруки, у pan відсутності вибору такого права сторонами9

61 Який зміст принципу автономії волі в міжнародному приватному праві9 наведіть приклади його реалізації

62. В чому полягають особливості регламентації правового режиму рухом or о майна, що перебуває у дорозі?

63. Які загальні правила підсудності судам україни справ з іноземним елементом передбачено в законодавстві україни?

64. Яка загальна колізійна прив'язка застосовується за законодавством україни щодо права, за яким визначається зміст договору? Які особливості визначення застосовуваного права до змісту договорів про нерухоме майно та договорів про спільну діяльність, у разі відсутності вибору такого права сторонам и°

65 У чому полягає основний зміст принципу найбільш тісного зв'язку в міжнародному приватному праві наведіть приклади його реалізації.

66 Які колізійні прив'язки застосовуються до угод та юридичних фактів9

67. У яких випадках суди україни можуть приймати до свого провадження і розглядати будь-які справи з іноземним елементом?

68. Яка загальна колізійна прив'язка застосовується за законодавством україни щодо права, за яким визначається зміст договору? Які особливості визначення застосовуваного права до змісту договорів про виконання робіт та договорів, укладених на аукціоні, за конкурсом або на біржі, у разі відсутності вибору такого права сторонам и?

69 які основні завдання міжнародного приватного права? Порівняйте їх зі сферами застосування колізійного законодавства.

70. До яких відносин застосовуються прив'язки lex monelal та lex flagi?

71. У якихсправахз іноземним елементом передбачається виключна підсудність судам україни?

 

 

72. В чому полягають особливості визначення застосовуваного права до змісту договорів споживання за колізійним законодавством україни?

73. Дайте класифікацію джерел м іжнародного приватного права, залежно від норм, які вони м істять

74 До яких відносин застосовуються прив'язки lex locus icgit actum та lex loci delicti commissi?

75 Який порядок пред'явлення позову до інозем ної держави за законодавством у країни'.'

76. Яким правом визначається форма і порядок укладення шлюбу в україні м іж громадянином україни та
іноземцем або особою без громадянства? За яких умов, шлюб між громадянами україни, якщо
хоча б один з них проживає за межами україни, буде укладатися згідно з правом україни за її
межами?

77. Визначіть форми уніфікації приватного права наведіть приклади європейсько правової уніфікації
приватного права.

78. В чому полягає зміст прив'язки lex fori? Коли і ким вона застосовується?

79. Яким чином підлягають юрисдикції судів україни в цивільних справах акредитовані в україні дипломатичні представники іноземних держав0

80. Яким правом за загальним правилом визначається форма і порядок укладення шлюбу в україні іноземцями або особами без громадянства? За яких умов, шлюб між іноземцями на території україни буде укладатися згідно з іноземним правом0

81. Визначіть форми уніфікації приватного права. Наведггь приклади міжнародно-правової уніфікації приватного права.

82. Що таке застереження про публічний порядок? Хто і за яких умов його застосовує0

83. Яким чином міжнародні організації підлягають юрисдикції судів україни в цивільних справах0

84. Яке право за колоійним законодавством україни визначає правові наслідки шлюбу у разі відсутності спільного особистого закону подружжя0 за якими умовами подружжя можуть обрати право, що буде застосовуватися до правових наслідків шлюбу?

85 Вюначіть форми уніфікації приватного права. Наведіть приклади приватноправової уніфікації.

86 Що таке зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави0 наведггь приклад.

87 Які іаходи передбачені колізійним законодавством у випадку порушення судового імунітету україни0

88 Яке право може обрати подружжя для регулювання майнових наслідків шлюбу відповідно до колізійного законодавства україни0 як вони можуть його зм інити?

89 Вииіачпь джерела колізійного права україни.

90 Що таке обхід закону в міжнародному приватному праві0 наведи ь приклад

91 Який порядок виконання судових доручень судів україни за кордоном '

92 Яка загальна колізійна прив'язка застосовується за іаконолавсіном україни щодо визначення форми ираночит' які особлшюсіі визначення форми иравочину щодо нерухомої о майна?

93. Який зміст поняття «застосовуване право»? Які способи визначення такого права?

94 Як колізійне законодавство україни виключає негативні наслідки зворотнього відсилання та відсилання до прана третьої держави?'

95 Які рішення іноіемних судів можуть бути визнані та виконані в україні?

96. Порівняйте як колізійне законодавство визначає дійсність укладених відповідно до права іноземної держави шлюбів м іж громадянами україни га шлюбів м іж інозем цям и°

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 280; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.116.201 (0.031 с.)