ТОП 10:

До оформлення індивідуальних семестрових завдань(контрольних робіт)

З дисципліни

"Інформатика"

для курсантів (студентів) напряму“Економіка та підприємництво”.

1. Контрольна робота складається зі звіту, друкованого українською мовою на аркушах паперу формату А4 (шрифт Times New Roman №12, 1.5 інтервали), та копії на дискеті або оптичному диску.

2. Параметри сторінки: верхній та нижній – 2 см, правий –1,5 см, лівий – 2 см.

3. Сторінки роботи повинні бути пронумеровані.

4. Звіт повинен бути або скріплений степлером, або прошитий (скоби, папка и т.і.).

5. Звіт містить: титульну сторінку (зразок додається), план роботи, текст реферату (об’єму 3-4 сторінки), презентації (об’єму 8-10 слайдів) та виконані завдання, список використаної літератури.

Варіант контрольної роботи курсанта (студента) відповідає значенню: де N – порядковий номер у журналі групи, K – номер групи: ЕО 11-1 – K = 1, ЕФ 11-1 – K = 2, ЕМ 11-1 – K = 3, ЕО 11-2 – K = 4, ЕФ11-2 – K = 5, ЕМ 11-2 – K = 6.

6. Варіанти індивідуальних семестрових завдань (контрольних робіт) додаються нижче.

7. Увага: тексту кожного реферата передує його тема, а розв’язку завдання – його умова з контрольних завдань.

8. На дискеті або оптичному диску пишеться код групи, П.І.Б.курсанта (студента) та номер варіанту роботи.

9. Звіти, що оформлені не за вищезазначеним стандартом, не перевіряються і не зараховуються.

Список літератури

1. Баженов В.А., Лызунов П.П. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. – К.: Каравела, 2008. – 640 с.

2. Безручко В.Т. Практикум по курсу “Информатика”. Работа в Windows, Word, Excel. – М.: Знание, 2002. – 272 с.

3. Берлинер Э.М. Microsoft Office XP: Самоучитель/ Э.М. Берлинер, И.Б. Глазырина, Б.Э. Глазырин. – М.: БИНОМ, 2003. – 432 с.

4. Буланова Н.С., Кащеєва О.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Комп’ютерна техніка та програмування” за напрямом “Транспортні системи” (для денної форми навчання). – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2005. – 78 с.

5. Глинський Я.М. Інформатика: 10–11 класи: Навч. посіб.: У 2 ч. – Ч.2. Інформаційні технології. – Львів: СПД Глинський, 2008. – 264 с.

6. Глинський Я.М. Практикум з інформатики: Навч. посіб. Самоучитель – Львів: «СПД Глинський», 2007. – 296 с.

7. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: «Академвидав», 2002. – 320 с.

8. Зацеркляний М.М., Мельников О.Ф., Струков В.М. Основи комп’ютерних технологій для економістів. Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 672 с.

9. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере: Учеб. пособие / Под ред. Н.В. Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 256 с.

10. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред.. О.І. Пушкаря. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 704 с.

11. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник / За заг. ред.. О.Д. Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002. – 534 с.

12. Компьютер для студентов, аспирантов и преподавателей. Самоучитель: Учеб.пособ./под ред. В.Б.Комягина. – М.: Триумф, 2001. –656 с.

13. Лебідь О.Ю., Ульяновська Ю.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і завдання для самостійної роботи з дисципліни “Основи інформатики та обчислювальної техніки” за напрямом “Право”. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2007. – 146 с.

14. Макарова В.Д. та ін. Інформатика та комп’ютерна техніка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. –665 с.

15. Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК. – М.: Вильямс; – К.: Диалектика, 2003. – 1184 с.

16. Новиков В., Яценко А. Microsoft Office XP в целом. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 928 с.

17. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. СПб.: Питер, 2002. – 672 с.

18. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігона В.М. – К.: Фенікс, 2001. – 304 с.

19. Симонович С., Евсеев Г. Новейший самоучитель по работе в Интернете. – М.: ДЕССКОМ, 2000. – 528 с.

20. Тхір І.Л. та ін. Посібник користувача ПК: Навч. посібник. – Тернопіль: Астон, 2002. – 718 с.

21. Українська митниця – 1997 (Збірник нормативних та законодавчих документів). – К.:Лібра, 1997. – 276 с.

22. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 356 с.

23. Шпак Ю.А. Microsoft Office 2003. Русская версия/ Под ред. Ю.С. Ковтанюка. – К.: Юниор, 2004. – 768 с.

24. Экономическая информатика/ под ред. Конюховского П.В. и Колесова Д.Н. – СПб: Питер, 2001. – 560 с.

25. Енциклопедія митної справи в 2 т. Скл. О.Б.Єгоров, О.П.Шейко. – Львів: Мета, 1996, т. 1. – 700 с.

26. Енциклопедія митної справи в 2 т. Скл. О.Б.Єгоров, О.П.Шейко. – Львів: Мета, 1996, т. 2. – 700 с.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.17 (0.004 с.)