ТОП 10:

Виконайте завдання у табличному процесорі Excel.В.1.

Створити ЕТ, що містить відомості про роботу 10 водіїв вантажних автомобілів автотранспортного підприємства за 1 день.

1. Визначити сумарні витрати бензину і його вартість, якщо відомі: добовий пробіг кожного автомобіля, витрати бензину на 100 км, ціна 1л бензину.

2. Визначити заробітну плату водія кожного автомобіля вважаючи, що вона нараховується за перші 200 км пробігу по деякому заданому тарифу. Кожен кілометр після 200 оплачується за тарифом, що на 30% перевищує звичайний.

3. Відсортувати таблицю з добового пробігу автомобілів.

4. Знайти середню заробітну плату водіїв.

5. Відібрати рядки таблиці, що відповідають водіям, зарплата яких не перевищує тарифну ставку і побудувати з цих рядків окрему таблицю.

6. Побудувати кругову та стовпцеву діаграми розподілу заробітної плати між водіями АТП.

В.2.

1. Скласти ЕТ, що містить відомості про роботу перукарні за 1 день. Вважати відомими: розцінки на окремі види робіт (не менше 10 найменувань), кількість виконаних робіт кожного виду.

2. Визначити суму виручки по кожному виду робіт за день і загальну суму виручки по перукар-ні.

3. Визначити розмір заробітної плати співробітників перукарні, якщо відомо, що при виручці до 4000 грн. розмір зарплати становить 30% виручки, а зарплата від частини виручки, що перевищує 4000 грн., становить 40% цієї частини виручки.

4. Відсортувати таблицю за кількістю виконаних робіт.

5. Знайти середню заробітну плату співробітників перукарні.

6. Скласти нову таблицю з рядків вихідної, що відповідають видам робіт, денна виручка за якими становить не менше 500 грн.

7. Побудувати кругову та стовцеву діаграми розподілу оплати за видами робіт.

В.3.

1. Створити ЕТ, що містить відомості про вартість виконаних робіт у госпрозрахунковому відділенні стоматологічної поліклініки. Вважати відомими розцінки на окремі види робіт (не менше 10 видів) і кількість виконаних робіт по кожному виду.

2. Визначити виручку відділення по кожному виду робіт і повністю за день.

3. Визначити розмір заробітної плати співробітників відділення, якщо відомо, що при виручці до 2000 грн. зарплата становить - 30% виручки, а зарплата від суми, що перевищує 2000 грн. становить 50% виручки.

4. Відсортувати таблицю за зростанням сум виручки.

5. Знайти середню заробітну плату співробітників відділення.

6. Відібрати відомості про п’ять найбільш прибуткових видах робіт і скласти з цих рядків окрему таблицю.

7. Побудувати кругову та стовпцеву діаграми розподілу сумарної виручки стоматологічного відділення за видами робіт.

В.4.

1. Створити ЕТ, що містить відомості про результати зимової сесії 10 студентів, вважаючи відомими оцінки студентів з кожного з трьох іспитів зимової сесії (математика, фізика, інформатика).

2. Визначити середній бал групи по кожному з іспитів.

3. Визначити розмір стипендії кожного студента за умови, що максимальний розмір стипендії (400 грн.) призначається при сумі балів, отриманих під час сесії, що перевищує 270, якщо сума балів знаходиться в інтервалі від 200 до 270, призначається стипендія в розмірі 250 гр.При кіль-кості балів менше 200 стипендія не призначається.

4. Відсортувати таблицю за фактичними розмірами стипендії.

5. Створити таблицю, яка містить відомості про студентів, які отримують підвищену стипен-дію.

6. Побудувати кругову та стовпцеву діаграми розподілу стипендіального фонду по студентам групи.

В.5.

1. Створити ЕТ, що містить відомості про товари (не менше десяти найменувань), що знаходяться на складі. Для кожного виду товару відомі вартість та кількість одиниць на складі.

2. Визначити вартість товарів кожного найменування.

3. Визначити заробітну плату кладовщика за умови, що вона становить 100 грн. в день при вартості матеріальних цінностей, що зберігаються, понад 1000000 грн. і 80 гр. в день в іншому випадку.

4. Відсортувати таблицю за фактичною вартістю товарів.

5. Знайти середню заробітну плату кладовщика.

6. Створити нову таблицю, яка містить відомості про товари, запаси яких на складі складають менше 100 одиниць.

7. Побудувати кругову та стовпцеву діаграми розподілу сумарної вартості за видами товару.

В.6.

1. Створити ЕТ, що містить відомості про 10 вкладників ощадбанку. Вихідними даними є: ПІБ, № рахунку, дата останньої операції і сума вкладу.

2. Визначити суму на рахунку кожного вкладника на поточну дату з урахуванням нарахування відсотків, враховуючи, що при сумі вкладу менше 10000 грн. нараховується 0,01 складного відсотка в день від загальної суми вкладу, а при більшій сумі – 0,015 складного відсотка.

3. Відсортувати таблицю за фактичними сумами вкладів.

4. Знайти середню суму вкладу.

5. Створити таблицю, в рядках якої містяться відомості про вкладників, у яких сума вкладу від 10000 до 20000 грн.

6. Побудувати кругову та стовпцеву діаграми розподілу коштів вкладників ощадбанку.

В.7.

1. Створити ЕТ, що містить відомості про результати тестування групи з 10 слухачів курсів іноземної мови першого року навчання. Відомі кількість балів (у 30-бальній системі), набраних кожним слухачем по кожному з п'яти тестів.

2. Визначити прізвища слухачів, які отримали максимальне і мінімальну кількість балів.

3. Визначити на якому курсі буде навчатися кожен слухач, вважаючи, що при сумі балів більше 100 слухач переводиться на 2-й курс, в іншому випадку залишається на повторне навчання на 1-му курсі.

4. Відсортувати за прізвищами таблицю по курсам навчання.

5. Знайти середній бал для кожного слухача.

6. Створити таблицю, яка містить відомості про слухачів, які набрали більше 130 балів за результатами тестування.

7. Скласти кругову та стовпцеву діаграми, які ілюструють розподіл сумарної кількості балів, набраних слухачами.

В.8.

1. Створити ЕТ, що містить відомості про наявність підручників у шкільній бібліотеці для випускних класів по 10 предметам. Списковий склад учнів становить 90 осіб. Вихідні дані: кількість підручників у бібліотеці по кожному предмету, вартість нових підручників з кожного предмету.

2. Визначити, з яких предметів найвища і найнижча забезпеченість підручниками.

3. Визначити, яку суму необхідно виділити на покупку підручників, щоб бібліотека була повністю укомплектована (не менше 1 підручника на учня з кожного предмета).При визначенні суми врахувати, що при купівлі більше 10 підручників надається торгова знижка в розмірі 8% від ціни підручника.

4. Відсортувати таблицю за фактичною забезпеченості підручниками.

5. Знайти середню кількість підручників.

6. Створити таблицю, яка містить відомості про предмети, де забезпеченість підручниками нижче 50%.

7. Побудувати кругову та стовпцеву діаграми розподілу коштів на купівлю підручників з предметів.

В.9.

1. Створити ЕТ, що містить інформацію про обсяг випущеної продукції в грошовому еквіваленті за рік. Вихідні дані: обсяг випущеної продукції по кожному з 5 цехів заводу за кожен квартал року, план з випуску продукції і фонду заробітної плати за рік по кожному цеху (у грошовому вираженні).

2. Визначити: сумарні показники по кожному цеху за рік і по заводу в цілому.

3. Визначити:розмір преміального фонду (за підсумками роботи за рік) для кожного цеху в залежності від виконання планового завдання. Вважати, що при виконанні плану преміальний фонд утворюється у розмірі 20% від фонду з/п, а при перевиконанні - у розмірі половини фонду з/п. При недовиконанні плану преміальний фонд не утворюється.

4. Відсортувати таблицю за фактичними сумами премій.

5. Знайти середню фактичну суму премії.

6. Створити нову таблицю, яка містить відомості про цехи, які не виконали план за рік.

7. Побудувати кругову та стовпцеву діаграми розподілу преміального фонду по цехах.

В.10.

1. Скласти ЕТ для розрахунку заробітку робітників бригади за тиждень вважаючи, що наднормативна виробітка оплачується за тарифом, на 40% вище нормативного. Тарифна ставка за норму виробітку - 200 грн. Вважати відомими показники виробництва по кожному з 10 робітників бригади у відсотках виконання норми виробітку за кожен день тижня.

2. Визначити сумарні показники за тиждень по кожному робітникові.

3. Визначити сумарні показники по бригаді за кожний день тижня.

4. Відсортувати таблицю за фактичними сумами з/плати.

5. Знайти середню фактичну суму з/плати.

6. Скласти таблицю, яка містить відомості про робітників, чий заробіток за тиждень був менший 500 грн.

7. Побудувати кругову та стовпцеву діаграми розподілу заробітку бригади по днях тижня.

В.11.

1. За тиждень бригадою зароблено 10000 гривень.Cкласти ЕТ для розрахунку розподілу цієї суми пропорційно внеску (коефіцієнту трудової участі (КТУ) кожного працівника) вважаючи, що КТУ = відпрацьований час * кваліфікацію. Вважати відомим час, відпрацьований кожним з 10 робітників і кваліфікацію кожного робітника, оцінювану коефіцієнтом від 0 до 1. При обчисленні КТУ вважати, що години, відпрацьовані понад норму (40 год./тиж.) враховуються з коефіцієнтом 2.

2. Порахувати сумарний відпрацьований час,

3. Порахувати середню кваліфікацію і середній КТУ.

4. Відсортувати таблицю за фактичними розмірами КТУ.

5. Знайти середній фактичний розмірами КТУ.

6. Використовуючи автофільтр, скласти окрему таблицю з рядків вихідної таблиці, відповідних членам бригади, які відпрацювали менше 40 годин.

7. Побудувати кругову та стовпцеву діаграми розподілу заробітку між членами бригади.

В.12.

1. Скласти ЕТ, що містить інформацію про прибутковість діяльності 10 філій фірми, розташованих в різних містах України. Вважати відомими щомісячний прибуток, отриманий кожною філією в 2002 році, а також річний план по кожній філії. Якщо фактично отриманий прибуток за рік перевищує плановий, то 15% надпланового прибутку виплачується співробітникам філії у вигляді премії.

2. Визначити річний прибуток і розмір премії по кожній філії.

3. Визначити річний прибуток і розмір премії по фірмі в цілому.

4. Відсортувати філії фірми за зменьшенням отриманого прибутку.

5. Знайти середній отриманий прибуток.

6. Скласти нову таблицю з рядків вихідної так, щоб у нову таблицю увійшли філії, річний прибуток яких менше середньої планової для всіх філій.

7. Побудувати кругову та стовпцеву діаграми прибутковості діяльності філій фірми.

В.13.

1. Грошові надходження академії за комерційне навчання студентів складаються з оплати навчання за договорами (4500 грн./рік) і за контрактами (9300 грн./ рік). Скласти ЕТ для розрахунку грошових надходжень за навчання студентів академії за рік, вважаючи відомими кількості кожної з названих категорій студентів з кожного курсу кожного з трьох факультетів.

2. Порахувати сумарні показники по кожному факультету та академії в цілому.

3. Порахувати суми, що виділяються факультетам на придбання обчислювальної техніки, вважаючи, що факультету виділяється 20% від заробленої їм суми, якщо ця сума менше 1000000 грн. Якщо сума перевищує 1000000 грн., факультету виділяється додатково 20% від суми перевищення.

4. Відсортувати таблицю в алфавітному порядку факультетів.

5. Знайти середні грошові надходження академії.

6. Відібрати і записати в окрему таблицю показники по факультетах, на яких оплата за навчання студентів 3-го курсу складає більше 600 тис. грн.

7. Побудувати кругову та стовпцеву діаграми розподілу грошей на придбання обчислювальної техніки по факультетах.

В.14.

1. Скласти ЕТ для розрахунку вартості пального, що витрачається заводом, вважаючи, що за наднормативні витрати завод платить на 15% дорожче по кожному з 10 видів палива. Вважати відомими фактичні поквартальні витрати кожного виду палива і річну норму витрат по кожному виду палива. Вартість кожного виду палива прийняти рівною діючим ринковими цінам.

2. Порахувати сумарні поквартальні фактичні витрати.

3. Порахувати сумарні поквартальні витрати на оплату.

4. Знайти середні річні витрати на оплату.

5. Визначити і записати в окрему таблицю показники за видами пального, витрати яких за рік не перевищив середню норму по всіх видах палива.

6. Відсортувати вихідну таблицю за цінами на паливо.

7. Побудувати кругову та стовпцеву діаграми розподілу вартості пального за рік за видами палива.

 

В.15.

1. Скласти ЕТ для розрахунку річної плати за споживання ел. енергії цехами ДСК вважаючи, що кожному цеху (з 10 цехів) встановлений річний ліміт споживання і плата за 1 квт.год. у межах ліміту складає 20 коп., наднормативний витрата-26 коп. Вважати відомим щомісячну витрату електроенергії кожним цехом.

2. Порахувати сумарні показники витрати електроенергії комбінатом за кожний місяць та за рік.

3. Порахувати сумарні витрати на оплату електроенергії за кожний місяць та за рік.

4. Відсортувати таблицю за фактичними витратами електроенергії.

5. Знайти середні фактичні витрати електроенергії.

6. Відфільтрувати і записати в окрему таблицю показники по цехах, що не допустили перевитрат електроенергії за рік.

7. Побудувати кругову та стовпцеві діаграми розподілу споживання електроенергії по цехах комбінату.

В.16.

1. Скласти ЕТ показників для розрахунку місячного винагороди кожному з 10 заступників генерального директора фірми, в залежності від терміну виконання та оцінки важливості виконуваних доручень. За кожний день скорочення терміну виконання виплачується премія, у розмірі 3% окладу. Якщо важливість доручення менше одиниці, то ця сума відповідним чином зменшується. За кожний день прострочення аналогічним чином нараховується штраф. Вважати відомими оклад кожного заступника, плановий і фактичний терміни виконання доручення (одного для кожного заступника) та оцінку важливості цього доручення (у частках одиниці).

2. Порахувати загальну суму винагороди і штрафу та їх сальдо.

3. Відсортувати таблицю за окладами співробітників.

4. Знайти середній оклад співробітників.

5. Відфільтрувати і записати в окрему таблицю показники роботи заступників, які мають від’ємне сальдо.

6. Побудувати кругову та стовпцеві діаграми розподілу винагороди за працівниками.

В.17.

1. Скласти ЕТ для розрахунку надходжень за реалізацію в попередні місяці поточного року 10 видів виробів заводу ЗБК з урахуванням штрафних санкцій, які виплачуються замовником за несвоєчасні платежі з розрахунку 0,01% загальної суми платежу за кожен день прострочення. Термін оплати - 3 доби після поставки. Вважати відомими кількість поставлених виробів кожного виду, вартість одного виробу, дату поставки та дату платежу.

2. Порахувати загальну вартість поставлених виробів, суму штрафу і загальні надходження на рахунок заводу.

3. Відсортувати таблицю по датах платежу.

4. Знайти середню вартість одного виробу.

5. Відфільтрувати і записати в окрему таблицю рядки виробів, затримка оплати по яких склала не більше 30 днів.

6. Побудувати кругову та стовпцеві діаграми розподілу надходжень за видами виробів.

В.18.

1. Скласти ЕТ для розрахунку підсумків фінансової діяльності організації торгівлі за фінансовий рік з реалізації технічної літератури по 10 галузях (будівництво, машинобудування, хімія і т.д.) З урахуванням щоквартального п'ятивідсоткового прибутку, одержуваного організацією від вкладання коштів у нові проекти. Вважати відомими щоквартальні надходження від реалізації технічної літератури по кожній галузі.

2. Порахувати сумарні чисті надходження по галузях за рік і надходження з урахуванням прибутку та визначити підсумкові показники по організації.

3. Визначити внесок кожної галузі в діяльність організації, включивши в нього надходження від реалізації літератури з коефіцієнтом одиниця і отриманий прибуток з коефіцієнтом три.

4. Відсортувати таблицю за надходженнями від реалізації в другому кварталі.

5. Знайти середні надходженнями від реалізації в другому кварталі.

6. Відібрати рядка таблиці, що відповідають галузям, для яких надходження від реалізації в третьому кварталі перевищили середні надходження на галузь в цьому кварталі. Сформувати з відібраних рядків окрему таблицю.

7. Побудувати кругову та стовпцеву діаграми розподілу чистих і загальних надходжень по галузях.

В.19.

1. Скласти ЕТ для розрахунку суми премії (штрафу) за економію (перевитрати) цементу цехами заводу ЗБК вважаючи, що кожному з 10 цехів встановлений річний ліміт споживання цементу і за його перевитрати нараховується штраф у розмірі 300 грн. за тонну, а за економію - премія в розмірі 200 грн./тонну. Вважати відомими дані про щоквартальні витрати цементу і річні нормі для кожного з цехів.

2. Визначити сумарні показники по кожному цеху і заводу в цілому, а також суми штрафів і премій по кожному цеху (штраф не компенсується премією).

3. Відсортувати таблицю за річним лімітом споживання цементу.

4. Знайти середні річні ліміти споживання цементу.

5. Відібрати рядка таблиці відповідні цехам, для яких премія перевищила штраф.

6. Побудувати кругову та стовпцеву діаграми розподілу загальних сум штрафу та премій по цехах заводу.

В.20.

1. Скласти ЕТ, що містить інформацію про фінансову діяльність організації торгівлі з реалізації продукції через 10 магазинів по кварталах року. Ці дані, а також річний план реалізації по кожному магазину вважати відомими. Якщо річний план виконано більш, ніж на 100%, то співробітникам виплачується премія в розмірі 10% від надпланової виручки.

2. Визначити підсумкові показники по кожному магазину і організації в цілому.

3. Визначити розмір премії для співробітників кожного магазину.

4. Відсортувати таблицю за сумами реалізації продукції в першому кварталі.

5. Знайти середню суму реалізації продукції в першому кварталі.

6. Відібрати рядка таблиці відповідні магазинах, перевиконавши план реалізації і побудувати з цих рядків окрему таблицю.

7. Побудувати кругову та стовпцеву діаграми розподілу сумарної виручки і сумарною премії по магазинах.

В.21.

1. Скласти ЕТ, в якій відобразити роботу кур'єра з доставки пошти клієнтам без автотранспорту за день, тобто вказати кількість доставлених посилок з урахуванням їх ваги і відстані доставки. Кур'єр може доставляти вантажі вагою до 20 кг на відстань до 5 км.Його заробіток залежить від ваги посилок, що доставляються і відстані. Заробіток за доставку однієї посилки вагою до 14 кг становить 1,5 грн за кожен км. Якщо вага посилки перевищує 14 кг, то ціна доставки збільшується на 10% за кожні 2 кг понад 14 кг.

2. Визначити щоденний заробіток кур'єра, кількість доставлених посилок, пройдена відстань.

3. Відсортувати таблицю за зростанням ваги посилок.

4. Знайти середню вагу посилки.

5. Відібрати рядки таблиці, що відповідають посилкам, чия вага перевищує 14 кг.

6. Побудувати кругову та стовпцеву діаграми розподілу заробітку, одержаного за кожну посилку.

В.22.

1. Створити ЕТ, що містить такі відомості про співробітників фірми: П.І.Б. співробітників, посада, освіта, стаж роботи, дату народження, дату влаштування на роботу, поквартальну зарплату і річний дохід S.

2. Розрахувати для кожного співробітника розмір відрахувань R у фонд розвитку фірми за такою схемою:

R = S/100, якщо тривалість роботи на фірмі T не більше 1 року;

R = S / (100*T), якщо 1<T≤10; R=S/1000, если T>10 років.

3. Відсортувати таблицю за зростанням річного доходу.

4. Знайти середнє зростанням річного доходу.

5. Відфільтрувати співробітників, які мають вищу освіту.

6. Побудувати кругову та стовпцеву діаграми, що відображають ступінь участі співробітників у формуванні фонду розвитку фірми.

В.23.

1. Створити ЕТ, що містить такі відомості про незавершених будівельних об'єктах міста, виставлених на продаж: найменування об'єктів, район, кошторисну вартість будівництва S, дату початку будівництва і дату його консервації, розмір вкладених коштів С.

2. Розрахувати по кожному об'єкту коефіцієнт готовності K (K=C/S) і його продажну вартість R на 1.01.2011 р. Величина R обчислюється за такою схемою:

R=S*K*b*(a+b), якщо b£2;

R=S*K/(a+b), якщо 2<b£5;

R=1/2*S*K/(a+b), якщо b>5.

Тут a - тривалість будівництва, b - тривалість консервації в роках.

3. Відсортувати таблицю за зростанням тривалості будівництва.

4. Знайти середнє значення тривалості будівництва.

5. Відфільтрувати об'єкти, будівництво яких було розпочато до 2006 року.

6. Побудувати кругову та стовпцеву діаграми, що відображають залежність продажної вартості від об'єктів будівництва.

В.24.

1. Створити ЕТ, що містить відомості про фірми та підприємства, які є постачальниками-суміжниками заводу: країна, назва фірми або підприємства, найменування товару, вартість одиниці постачання, обсяг місячної поставки за договором, дата поставки у вигляді числа місяця. Якщо затримка постачання товару становить до 3-х днів, то штрафні санкції рівні 5% від вартості обсягу поставки, в іншому випадку штрафні санкції зростають до 10% за кожен прострочений день.

2. Розрахувати вартість поставлямого товару кожним постачальником, розміри штрафу і термін затримки поставки.

3. Відсортувати таблицю за зростанням обсягу поставки.

4. Знайти середній обсяг поставки.

5. Скласти нову таблицю тих фірм і підприємств, які затримують поставки більш ніж на 3 дні.

6. Побудувати кругову та стовпчикові діаграми виплати штрафів фірмами та підприємствами-постачальниками.

В.25.

1. Скласти ЕТ, що містить відомості про асортимент тканин текстильної фірми. Таблиця повинна містити: артикул тканини, роздрібну ціну за метр, закупівельну ціну за метр, дату надходження і витрати на зберігання.

2. Розрахувати очікуваний прибуток (загальну і від кожної тканини) фірми, при цьому врахувати, що, якщо тканина зберігається більше 3 місяців, витрати на її зберігання збільшуються на 15%.

3. Відсортувати таблицю за зменьшенням прибутку.

4. Знайти середній прибуток.

5. Вивести в окрему таблицю список тканин, що зберігаються на фірмі більше місяця.

6. Побудувати кругову та стовпцеву діаграми розподілу закупівельних і роздрібних цін.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.240.35 (0.021 с.)