ТОП 10:

Методичні рекомендації до написання контрольної роботи по дисципліні «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті»Перелік завдань та

Контрольних робіт

Для студентів заочного відділення спеціальності

«Облік і аудит»

 

 

Курс 12 семестр

Форма навчання: заочна

 

 

№ п/п Дисципліна Курсові Контрольні Форма контролю  
 
Моделі і методи прийн.ріш.в аналізі і аудиті   к залік  
Організація обліку   к іспит  
Консалидована фінансова звітність     залік  
Валютні операції та міжнародні розрахунки     залік  
Стратегія управління підприємством   к іспит  
Міждисциплінарна курсова робота курс.   д/залік  

 


Кавалерова З.Д.

Питання для написання контрольної роботи з дисципліни

«Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті»

1. Принципи управління як основа управлінських рішень.

2. Сутність та функціональна наповненість управлінського рішення.

3. Види управлінських рішень.

4. Вимоги, що висуваються до управлінських рішень.

5. Поняття системного аналізу та передумови його застосування при вирішенні управлінських проблем.

6. Процес системного аналізу управлінських проблем.

7. Особливості застосування системного аналізу при вирішенні управлінських проблем (методичні прийоми і способи).

8. Теорія рішень.

9. Багато аспектний підхід до прийняття управлінських рішень.

10. Методи та способи прийняття управлінських рішень.

11. Моделювання при прийнятті управлінських рішень: поняття та підходи.

12. Мистецтво прийняття управлінських рішень: нестандартні підходи.

13. Зміст програмно – цільового управління.

14. Поняття програми та її основні характеристики.

15. Методика розробки комплексних програм.

16. Життєвий цикл цільових комплексних програм.

17. Процес підготовки і прийняття рішень.

18. Контроль виконання управлінського рішення.

19. Етика в прийнятті управлінських рішень.

20. Теоретичні основи аналізу беззбиткового виробництва.

21. Методика проведення аналізу беззбитковості.

22. Напрями застосування аналізу беззбитковості.

23. Модель аналізу вигод і витрат.

24. Визначення коректних варіантів вибору.

25. Вимірювання та оцінювання вигод та витрат.

26. Порядок корегування на інформацію та дисконтування.

27. Зміни у відносних цінах.

28. Аналіз чутливості.

29. Аналіз невизначеності і ризику.

30. Основи аналізу інвестицій в основні засоби.

31. Основні моделі та методи аналізу в основні засоби.

32. Поняття та здійснення фінансових інвестицій.

33. Основні форми фінансового інвестування.

34. Модель формування політики управління фінансовими інвестиціями.

35. Основні критерії аналізу фінансових інвестицій.

36. Методи аналізу фінансових інвестицій.

37. Аналіз ситуацій господарюючого суб’єкта.

38. Оцінка реального стану.

39. SWOT – аналіз.

40. Стратегічний вартісний аналіз.

41. Оцінка конкурентної позиції та визначення стратегічних дій.

42. Поняття та мета управління матеріальними запасами.

43. Завдання аналізу використання матеріальних запасів

44. Моделі управління матеріальними запасами.

45. Нормування як метод оптимізації матеріальних запасів

46. Системи контролю матеріальних запасів.

47. Поняття фінансового управління, його методи та завдання.

48. Фінансова модель підприємств.

49. Математична моделювання в управлінні фінансовою діяльністю підприємства.

50. Моделювання фінансових стратегій на мікроекономічному рівні.

51. Стратегія управління фінансовою стійкістю.

52. Удосконалення фінансового управління.

53. Стратегічний аналіз як основа прийняття стратегічних управлінських рішень.

54. Переваги стратегічного підходу до управління.

55. Процес прийняття стратегічних рішень.

56. Методи прийняття рішень щодо прогнозування розвитку підприємства.

57. Моделі прийняття рішень прогнозування розвитку підприємства.

58. Прогнозування на основі пропорційних залежностей.

59. Прогнозування фінансової діяльності.

60. Оцінка ефективності моделей прогнозування.

 

Задача1

Компанія „Арго” планує встановити нову технологічну лінію для переробки продукції.

Вартість обладнання складає 10 тис. грн., термін експлуатації 5 років. В таблиці 1 представлена загальна характеристика грошового потоку, очікуваного для отримання протягом всього терміну реалізації

проекту.

На підставі даних таблиці 1 необхідно:

1. Визначити на підставі ПК чисту теперішню вартість проекту (NPV), якщо дисконтна ставка складає 25%.

Таблиця 1

Оцінка інвестиційної привабливості довгострокових капітальних вкладень

 

Період часу (t), роки Грошовий потік, тис. грн. Теперішня вартість, тис. грн.
-10000  
 
 
 
 
 

 

Задача 2

Фірма „Аура” оцінює 3 проекти. Грошові потоки кожного проекту наведені в таблиці 2.

Якщо вартість капіталу фірми дорівнює 12 %, знайдіть найліпший проект за критерієм PІ (індекс прибутковості).

Таблиця 2

Грошові потоки інвестиційних проектів

Час Проект А, $ Проект В, $ Проект С, $

 

 

Задача 3

Для реалізації проекту потрібно початкові інвестиції в розмірі 80 млн. грн. Планується отримувати від реалізації проекту щороку надходження в розмірі 40 млн. грн. Розрахувати термін окупності цього проекту.

 

Задача 4

Фірма оцінює два альтернативні проекти.

Таблиця 3

Вихідні дані для проекту А і В

Період Проект А, $ Проект В, $
+20000
+40000 +10000

 

Розрахувати NPV обох проектів при дисконтній ставці 12%.

 

Задача 5

Компанія „Агро” оцінює два проекти А і В.

Таблиця 4

Грошові потоки проектів А і В

Період Проект А, $ Проект В, $

 

Вартість капіталу фірми приймається рівною 15%. За цією ставкою обчислити NPV, PІ проектів А і В. Визначити найкращий проект.

 

Задача 6

Компанія оцінює два проекти.

Таблиця 5

Грошові потоки проектів А і В

t Проект А, $ Проект В, $
+12000
+18200

Компанія оцінює проекти при вартості капіталу 10%. За цією ставкою обчислити NPV, PІ проектів А і В. Визначити найкращий проект.

 

 

Задача 7

Компанія „Надра” оцінює два альтернативні проекти А і В.

Таблиця 6

Грошові потоки проектів А і В

Період Проект А, $ Проект В, $
-1200000 -1200000

 

Зміна дисконтних ставок фірми оцінюється таким чином:

Таблиця 7

Вихідні дані r

t r
12%
13%
15%

 

Знайдіть кращий проект.

 

Задача 8

Необхідно повести оцінку інвестиційних проектів А і В за критерієм розміру величини NPV та враховуючи рівень його можливого коливання тривалість кожного проекту 4 роки (r = 15%).

Вихідні дані наведено в табл. 7

Таблиця 8

Вихідні дані для проектів А і В, тис. грн.

Показник Проект А Проект Б
Початкові інвестиції -100 -200
Середньорічний грошовий потік: - -
песимістичний
найбільш ймовірний
оптимістичний
NPV проекту: - -
песимістичний 3,2 -10,5
найбільш ймовірний 22,1 52,7
оптимістичний 36,9 200,1
NPV середнє ? ?

 

Задача 9

У виробництво планується інвестувати 500000$ на 4 роки.

Щорічні грошові виплати становитимуть 200000$. Розрахувати NPV при дисконтній ставці 15%.

Задача 10

Корпорації „Інна” необхідно здійснити заміну обладнання.

Розглядаються такі два проекти А і Б.

Таблиця 9

 

Вихідні дані проектів А і В

Період Проект А, $ Проект В, $
-15000 -15000

 

Обладнання потрібно впродовж 2 років. Вартість капіталу корпорації – 15%. Який проект доцільно вибрати ?

 

Задача 11

Фірма оцінює два альтернативні проекти А і В.

Таблиця 10

Вихідні дані для проекту А і В

 

Період Проект А, $ Проект В, $
-25000 -25000

 

а) визначити NPV проектів А і В, якщо вартість капіталу фірми 10%;

б) припустимо, що вартість капіталу фірми залишатиметься незмінною. Ставка реінвестування змінюється впродовж 4 років таким чином: рік 1 – 10%, рік 2 – 11%, рік 3 – 13%, рік 4 – 16%. Визначити кращий проект.

 

Задача 12

На основі наведених нижче даних проаналізуйте фактори зміни прибутку та рентабельності окремих видів продукції і в цілому по підприємству за методикою маржинального аналізу.

Показник Виріб А Виріб Б
Минулий період Звітний період Минулий період Звітний період
Обсяг продажів, т
Ціна виробу, тис. грн..
Собівартість одиниці продукції, тис. грн..
У тому числі змінні витрати
Сума постійних витрат

 

Задача 13

На основі наведених планових даних малого підприємства, щ о спеціалізується на виробництві м’яких іграшок, необхідно визначити за алгебраїчним і графічним методами:

А) суму змінних витрат, що припадають на одиницю продукції;

Б) величину постійних витрат у цьому релевантному діапазоні обсягу реалізації продукції;

В) величину загальних витрат на запланований обсяг виробництва продукції, що дорівнює 75000 іграшок;

Г) мінімальну ціну одиниці реалізованої продукції, при якій буде забезпечено повну окупність усіх витрат при обсязі випуску 75000 іграшок;

Д) ціну, що дасть змогу забезпечити рівень рентабельності 30%;

Е) критичний рівень постійних витрат;

Є) строк окупності постійних витрат;

Ж) беззбитковий обсяг продажів і зону безпеки підприємства при запланованому обсязі випуску продукції (аналітичним і графічним способами).

Показник При мінімальному завантаженні виробничої потужності При максимальному завантаженні виробничої потужності
Обсяг реалізації продукції, шт..
Загальні витрати (постійні і змінні), тис. грн..
Ціна, грн..

 

Задача 14

Розрахуйте вплив факторів на зміну беззбиткового обсягу продажів і зони безпеки підприємства за наведеними нижче даними.

Показник Значення показника
Минулий рік Звітний рік
Обсяг реалізації продукції, шт..
Ціна, грн..
Змінні витрати на виріб, грн..
Сума постійних витрат на весь випуск, грню

 

Задача 15

На основі даних обґрунтуйте доцільність прийняття додаткого замовлення за нижчою ціною

Визначте, як зміняться сума прибутку, беззбитковий обсяг продажів і зона безпеки підприємства.

Показник Варіант А (100% замовлень) Варіант Б (65% замовлень) Варіант В
65% замовлень додаткове замовлення
Обсяг реалізації продукції, шт..
Ціна реалізації, грн..
Змінні витрати на одиницю продукції, грн..
Сума постійних витрат, тис. грн..

 

Задача 16

Обґрунтуйте, при якому обсязі вантажообігу вигідно застосувати ту чи іншу вантажівку. Розв’язання виконайте аналітичним і графічним способами.

При річному обсязі вантажообігу 120 000 ткм використовують третій варіант вантажівки. Визначте втрати підприємства у зв’язку з неправильним вибором варіанта автомобіля.

Варіант вантажівки Постійні витрати, грн.. Змінні витрати на 1 ткм, грн..
Тритонна 120 000
П’ятитонна 250 000
Десятитонна 610 000 1,5

 

Задача 17

Обґрунтуйте, при якому обсязі виробництва вигідно придбавати комплектуючі деталі, а при якому – виробляти. Купити їх можна по 75 грн. за одиницю. Якщо їх виробляти на підприємстві, то постійні витрати за рік становитимуть 200 тис. грн.., а змінні на одиницю продукції – 50 грн. Розв’язання задачі виконайте аналітичним і графічним способами.

При потребі 4000 деталей у рік вирішено виготовляти їх на підприємстві. Визначте втрати підприємства внаслідок неправильного рішення.

 

Задача 18

Обґрунтуйте, при якому обсязі вантажообігу вигідно купувати вантажівку, а при якому – користуватися послугами автотранспортних підприємств.

Якщо придбавати вантажівку, то постійні витрати на її утримання становитимуть 200 000 грн. у рік, а змінні на 1 ткм – 6 грн.

Вартість 1 ткм на ринку послуг – 10 грн.

Розв’язання задачі виконайте аналітичним і графічним способами.

 

Задача 19

Обґрунтуйте, при якому обсязі виробництва вигідно застосувати перший варіант технології, а при якому – другий. Розв’язання виконайте аналітичним і графічним способами.

Показник Варіант І Варіант ІІ
Постійні витрати, тис. грн..
Ціна одиниці продукції, грн..
Питомі змінні витрати, грн..
Виробнича потужність підприємства, шт.. 10 000 10 000

 

Задача 20

Обґрунтуйте оптимальний варіант структури виробництва продукції за критерієм максимізації прибутку при обмеженні на трудові ресурси:

Показник Виріб Усього
А Б
Кількість замовлень, шт.  
Ціна виробу, тис.грн.  
Витрати праці на виріб, любтно-годин  
Загальна сума постійних витрат, тис. грн.. 60 000
Бюджет робочого часу, людино-годин     20 000

 

 

Питання до складання заліку з дисципліни

«Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті»

1. Принципи управління як основа управлінських рішень.

2. Сутність та функціональна наповненість управлінського рішення.

3. Види управлінських рішень.

4. Вимоги, що висуваються до управлінських рішень.

5. Поняття системного аналізу та передумови його застосування при вирішенні управлінських проблем.

6. Процес системного аналізу управлінських проблем.

7. Особливості застосування системного аналізу при вирішенні управлінських проблем (методичні прийоми і способи).

8. Теорія рішень.

9. Багато аспектний підхід до прийняття управлінських рішень.

10. Методи та способи прийняття управлінських рішень.

11. Моделювання при прийнятті управлінських рішень: поняття та підходи.

12. Мистецтво прийняття управлінських рішень: нестандартні підходи.

13. Зміст програмно – цільового управління.

14. Поняття програми та її основні характеристики.

15. Методика розробки комплексних програм.

16. Життєвий цикл цільових комплексних програм.

17. Процес підготовки і прийняття рішень.

18. Контроль виконання управлінського рішення.

19. Етика в прийнятті управлінських рішень.

20. Теоретичні основи аналізу беззбиткового виробництва.

21. Методика проведення аналізу беззбитковості.

22. Напрями застосування аналізу беззбитковості.

23. Модель аналізу вигод і витрат.

24. Визначення коректних варіантів вибору.

25. Вимірювання та оцінювання вигод та витрат.

26. Порядок корегування на інформацію та дисконтування.

27. Зміни у відносних цінах.

28. Аналіз чутливості.

29. Аналіз невизначеності і ризику.

30. Основи аналізу інвестицій в основні засоби.

31. Основні моделі та методи аналізу в основні засоби.

32. Поняття та здійснення фінансових інвестицій.

33. Основні форми фінансового інвестування.

34. Модель формування політики управління фінансовими інвестиціями.

35. Основні критерії аналізу фінансових інвестицій.

36. Методи аналізу фінансових інвестицій.

37. Аналіз ситуацій господарюючого суб’єкта.

38. Оцінка реального стану.

39. SWOT – аналіз.

40. Стратегічний вартісний аналіз.

41. Оцінка конкурентної позиції та визначення стратегічних дій.

42. Поняття та мета управління матеріальними запасами.

43. Завдання аналізу використання матеріальних запасів

44. Моделі управління матеріальними запасами.

45. Нормування як метод оптимізації матеріальних запасів

46. Системи контролю матеріальних запасів.

47. Поняття фінансового управління, його методи та завдання.

48. Фінансова модель підприємств.

49. Математична моделювання в управлінні фінансовою діяльністю підприємства.

50. Моделювання фінансових стратегій на мікроекономічному рівні.

51. Стратегія управління фінансовою стійкістю.

52. Удосконалення фінансового управління.

53. Стратегічний аналіз як основа прийняття стратегічних управлінських рішень.

54. Переваги стратегічного підходу до управління.

55. Процес прийняття стратегічних рішень.

56. Методи прийняття рішень щодо прогнозування розвитку підприємства.

57. Моделі прийняття рішень прогнозування розвитку підприємства.

58. Прогнозування на основі пропорційних залежностей.

59. Прогнозування фінансової діяльності.

60. Оцінка ефективності моделей прогнозування.

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

«Організація обліку»

 1. Нормативна база, що регулює організацію і методологію бух­галтерського обліку.
 2. Створення інвентаризаційних комісій і методика проведення інвентаризації.
 3. Основні напрямки удосконалення організації бухгалтерського обліку.
 4. Інвентаризація активів і зобов'язань.
 5. Зміст Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність".
 6. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку.
 7. Визначення підприємством облікової політики.
 8. Форми організації бухгалтерського обліку для забезпечення його ведення.
 9. Визначення ціни супутньої продукції.
 10. Обов'язки керівника підприємства з питань організації бухгал­терського обліку.
 11. Порядок використання нерозподілених прибутків.
 12. Обов'язки головного бухгалтера підприємства.
 13. Затвердження системи оплати праці.
 14. Використання прибутків на сплату дивідендів або для створен­ня резервного капіталу протягом звітного періоду.
 15. Принципи організації бухгалтерського обліку.
 16. Методика розподілу адміністративних витрат.
 17. Основні напрямки організації бухгалтерського обліку на під­приємстві.
 18. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів.
 19. Структура Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, ка­піталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств, ор­ганізацій.
 20. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.
 21. Організація податкового обліку.
 22. Об'єкти фінансового обліку, які піддягають обов'язковому ві­дображенню.
 23. Правила ведення бухгалтерського обліку.
 24. 24. Оборотні активи, їх складові.
 25. Об'єкти фінансового обліку.
 26. Необоротні активи, їх складові.
 27. Довгострокові фінансові інвестиції.
 28. Поточні зобов'язання.
 29. Довгострокова дебіторська заборгованість.
 30. Методика нарахування зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів.
 31. Відстрочені податкові активи.
 32. Поділ активів підприємства за складом і розміщенням.
 33. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом.
 34. Дебіторська заборгованість, організація обліку.
 35. Структура та функції бухгалтерського апарату на підприєм­стві.
 36. Поточні зобов'язання підприємства.
 37. Загальноприйняті передумови бухгалтерського обліку у міжна­родній практиці.
 38. Доходи майбутніх періодів, організація обліку.
 39. Організація бухгалтерського обліку з використанням обчислю­вальної техніки.
 40. Визначення фінансових результатів підприємства.
 41. Інформація, яка надається у позабалансових рахунках класу
 42. Порядок ведення бухгалтерського обліку.
 43. Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського облі­ку.
 44. Документування господарських операцій, його значення в ор­ганізації і веденні бухгалтерського обліку.
 45. Інформація, яка міститься у прийнятих до обліку первинних документах, методи її обробки.
 46. Відстрочені податкові зобов'язання.
 47. Організація внутрішнього обліку та контролю на підприємстві.
 48. Довгострокові зобов'язання підприємства.
 49. Нормативні документи і порядок обліку касових операцій.
 50. Нормативні документи і порядок обліку банківських докумен­тів.
 51. Нормативні документи, що регулюють оплату праці.
 52. Нормативні документи, що регулюють розрахунки з підзвітни­ми особами.
 53. Нормативні документи, що регулюють відрахування із заро­бітної плати, передбачені законодавством.
 54. Нормативні документи, що регулюють оплату відпусток.
 55. Нормативні документи, що регулюють безготівкові розрахун­кові операції.
 56. Нормативні документи з обліку основних засобів.
 57. Нормативні документи з обліку виробничих запасів.
 58. Нормативні документи з формування витрат виробництва.
 59. Нормативні документи, що регулюють систему оподаткування в Україні.
 60. Нормативні документи з обліку валютних операцій.
 61. Нормативні документи з обліку статутного капіталу.
 62. Організація обліку грошових коштів.
 63. Організація обліку готової продукції, товарів (робіт, послуг)та їх реалізації.
 64. Організація формування запасів підприємства.
 65. Організація обліку нематеріальних активів.
 66. Організація обліку грошових коштів.
 67. Організація обліку довгострокових фінансових інвестицій.
 68. Організація одержання готівкових коштів у банках.
 69. Організація обліку безготівкових розрахунків в Україні.
 70. Організація обліку розрахунків з бюджетом.

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

«Організація обліку»

 

Контрольна робота оформлюється на аркушах паперу формату А4 (210´297 мм) з одного боку. Сторінки роботи повинні бути пронумеровані починаючи з титульної сторінки.

Завдання повинно виконано на матеріалах реального (або умовного) підприємства за наступним планом

 

ВСТУП.

I. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА.

1.1. Економічна характеристика підприємства.

1.2. Форма організації обліку і порядок розподілу обов’язків з ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

1.3. Обґрунтування вибору і характеристика форми бухгалтерського обліку, що застосовується на підприємстві, її переваги та недоліки.

1.4. Формування облікової політики підприємства.

II. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА.

2.1. Штатний розпис.

2.2. Положення про організацію бухгалтерської служби (якщо така є на підприємстві).

2.3. Наказ про облікову політику підприємства з додатками.

2.4. Посадові інструкції спеціалістів з обліку (за темою дослідження).

2.5. Наказ про звільнення з посади головного бухгалтера.

2.6. Наказ про прийняття на роботу головного бухгалтера.

2.7. Контракт з новопризначеним головним бухгалтером.

2.8. Акт приймання-передачі бухгалтерських справ.

2.9. Графік документообігу (за темою дослідження). Висновки.

Список використаної літератури.

В економічній характеристиці підприємства студент зазначає організаційну форму підприємництва, описує організаційно-правову форму господарювання, вказує територіальну ознаку, форму власності (приватна, колективна, державна), тип підприємства, власну назву, належність до головного підприємства, орган управління, вид діяльності тощо.

Крім того, необхідно охарактеризувати трудові ресурси і майно, яке має підприємство; стисло охарактеризувати продукцію, що виготовляється (або послуги, які надаються); охарактеризувати типи і види обладнання, необхідного для виготовлення такої продукції (надання послуг); зазначити, які саме матеріали і види сировини необхідні для виробництва продукції (надання послуг).

При висвітленні питання про форму організації обліку необхідно зосередити увагу на формах організації обліку, передбачених Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», чисельності персоналу, що здійснює облік, а також на порядку розподілу обов’язків з ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Цей матеріал доцільніше подавати у вигляді схем з відповідними поясненнями.

Обґрунтувавши вибір форми бухгалтерського обліку, що застосовується на підприємстві, необхідно охарактеризувати її починаючи зі стадій обробки бухгалтерських документів і завершуючи складанням звітності. Крім того, необхідно сформулювати переваги і недоліки наявної форми обліку.

При розкритті питання про формування облікової політики підприємства необхідно описати облікову політику підприємства, хто її розробляє, її положення. Крім того, слід зупинитися на випадках зміни облікової політики і порядку внесення цих змін до наказу про облікову політику.

У практичній частині контрольної роботи наводяться штатний розпис, положення про організацію бухгалтерської служби, наказ про облікову політику з додатками, посадова інструкція, накази про звільнення та прийняття на роботу головного бухгалтера (причина звільнення на думку студента), контракт з працівником, акт приймання-передачі бухгалтерських справ, графік документообігу.

Наказ про облікову політику повинен містити додатки, які необхідно оформити за наведеними зразками 1–11. У тексті наказу про облікову політику слід робити посилання на наведені до нього додатки.

Зразок 1

Перелік посадових осіб, які мають право надавати дозвіл на виконання господарських операцій

№ пор. Посада
   

Склав:

заступник головного бухгалтер _______________________

підпис

Погоджено:

головний бухгалтер _______________________

підпис


Зразок 2

Організаційно-розпорядчі документи підприємства

№ пор Назва первинного документа Термін зберігання Спосіб виготовлення (ручний або на принтері) Строки виготовлення паперових копій
Форма бланку наказу по підприємству      
Форма письмового розпорядження керівника підприємства      
Перелік та зразки підписів матеріально відповідальних осіб      
Договір про матеріальну відповідальність      
Форма фірмового бланку підприємства для листів      
Форма загального фірмового бланку підприємства      
Форми додатків до наказу про облікову політику      

Зразок 3

Робочий план рахунків підприємства

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку) Субрахунки (рахунки другого порядку) Рахунки третього порядку
Код Назва Код Назва Код Назва
           
  Виробничі запаси   Сировина і матеріали   Сировина і матеріали основного виробництва
          Сировина і матеріали допоміжного виробництва

Склав:

бухгалтер ______________________

підпис

Перевірив:

головний бухгалтер ____________________

підпис


Зразок 4

Перелік реєстрів форми обліку, що ведуться на підприємстві

№ пор. Назва первинного документа Термін зберігання Спосіб виготовлення (ручний або на принтері) Строки виготовлення паперових копій
Меморіальна форма
Меморіальний ордер (за кожним синтетичним рахунком робочого плану рахунків, рахунки першого класу)      
Групувальні накопичувальні відомості, книги (за рахунками другого, третього порядку робочого плану рахунків, де є потреба в аналітичному обліку)      
Оборотна відомість (за рахунками другого, третього та інших порядків)      
Реєстраційний журнал меморіальних ордерів      
Книга “Журнал-Головна”      
Спрощена форма
Книга обліку господарських операцій (за рахунками першого порядку)      
Відомість обліку за синтетичними рахунками (за кожним синтетичним рахунком робочого плану рахунків, може вбирати синтетичний та аналітичний облік)      
Відомість (шахова) за рахунками першого порядку      
Оборотна відомість (за рахунками першого порядку)      
Журнальна форма
Журнал-ордер за кредитом синтетичних рахунків (першого порядку)      
Відомість за дебетом рахунка      
Розроблювальна таблиця за рахунками другого, третього та інших порядків      
Відомість аналітичного обліку за іншими рахунками робочого плану рахунків (рахунки другого і третього порядку)      
Картка обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками      
Інвентарна картка      
Книга аналітичного обліку      
Оборотна відомість аналітичного обліку      
Головна книга      

 

Зразок 5

Первинні документи з обліку руху, зберігання та знищення первинних, зведених документів і реєстрів бухгалтерського обліку

№ пор. Назва первинного документа Термін зберігання Спосіб виготовлення (ручний або на принтері Строки виготовлення паперових копій
Довідка до архіву      
Журнал реєстрації надходження (вибуття) документів до головного архіву підприємства      
Акт про виділення та знищення документів і справ      

 

 

Зразок 6

Перелік створюваних на підприємстві резервів (фондів) і порядок їх формування та використання

№ пор. Назва фонду Примітки
     
     

Склав:

економіст ______________________

підпис

Перевірив:

бухгалтер ___________________

підпис


Зразок 7

Первинні документи з обліку розрахунків

№ пор. Назва первинного документа Термін зберігання Спосіб виготовлення (ручний або на принтері Строки виготовлення паперових копій
Акт звіряння розрахунків      
Заява про майнові вимоги до боржника      
Заява про порушення справи      

Зразок 8

Список матеріально відповідальних осіб, які мають право одержувати і видавати товарно-матеріальні цінності й несуть повну відповідальність за такі дії

Структурний підрозділ Код МВО ПІБ Посада
       
       

 

Зразок 9

Первинні документи з обліку запасів, типові форми яких не затверджено

№ пор. Назва первинного документа Термін зберігання Спосіб виготовлення (ручний або на принтері Строки виготовлення паперових копій
         
         
         

 

Зразок 10

Перелік бланків суворої звітності

№ пор. Назва бланків суворої звітності Термін зберігання Строки виготовлення (ручний, або на принтері) Спосіб виготовлення паперових копій
Довіреність      
Дорожній лист      
Проїзні квитки      

Зразок 11

Перелік посадових осіб, які використовують бланки суворої звітності

№ пор. Посада Різновид бланка
     
     
     

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996-ХІУ.

2. Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 № 168/97-ВР.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.043 с.)