ТОП 10:

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ”

для студентів заочної форми навчання З НАПРЯМУ 6.030601–“МЕНЕДЖМЕНТ”

 

Кременчук 2009

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Дослідження операцій” для студентів заочної форми навчання з напряму 6.030601– „Менеджмент”

 

 

Укладач к.т.н., доц. В.Є. Черніченко

Рецензент к.е.н., доц. О.І. Маслак

 

Кафедра економіки

 

Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського

Протокол № від «» 2009 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко

 

 


ЗМІСТ

 

Вступ.............................................................................................................................4

1 Рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи…………...5

2 Перелік задач для виконання за темами………………………………………….7

3 Типові розв΄язання задач.......................................................................................13

4 Питання до іспиту з навчальної дисципліни „Дослідження операцій” ...........34

Список літератури.....................................................................................................36

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи….…...38
ВСТУП

Підготовка бакалаврів і спеціалістів за напрямом ’’Менеджмент’’ включає вивчення методів моделювання економічних процесів і методів їх оптимізації. Знання цих методів сприяють прийняттю необхідних управлінських рішень у реальних виробничих ситуаціях.

Метою дисципліни„Дослідження операцій” є вивчення методів моделювання економічних процесів і числових методів пошуку оптимальних розв΄язків одержаних моделей із застосуванням засобів обчислювальної техніки.

Дисципліна базується на знаннях курсів: ’’Вища математика’’, ’’Математичне програмування’’, ’’Теорія ймовірностей та математична статистика’’, ’’Комп’ютерна техніка та програмування’’.

Матеріал курсу використовується для моделювання та оптимізації виробничих економічних процесів при виконанні курсових і дипломних робіт.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:основні задачі динамічного програмування: розподілення ресурсів, зміни устаткування, керування літаком, їх моделювання та методи розв΄язання з урахуванням принципу оптимальності Беллмана на основі функціональних рівнянь; основні поняття теорії масового обслуговування: потік, черга, канал обслуговування, а також її типові задачі: зі втратами (задача Ерланга), з чергою кінцевою та безкінечною; методи розв΄язання цих задач; рішення конфліктних ситуацій у економіці методами теорії ігор;

уміти:знаходити функціональні рівняння та розв’язувати їх для типових задач динамічного програмування (про розподіл ресурсів, про зміну устаткування, керування літаком); для задач масового обслуговування знаходити їх тип та економічні показники ефективності роботи; моделювати конфліктну економічну ситуацію двох осіб і розв’язувати її методами теорії ігор.


ПЕРЕЛІК ЗАДАЧ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗА ТЕМАМ И

 

Тема 1 Динамічне програмування

Задача 1.2 Про розподіл капіталовкладень між чотирма підприємствами

Постановка задачі.Знайти оптимальний план розподілу капіталовкладень S= 25 г.о. між чотирма підприємствами, якщо приріст випуску продукції для i- го підприємства, ri(x), і=1,…,4, залежно від обсягу капіталовкладень, x, відомий і заданий у таблиці 1, де n1 –перша, а n2 –друга цифри номера студента у журналі групи, [n2/5] – ціла частина числа n2/5.

Таблиця 1

Обсяг капіталовкладень і приріст випуску продукції для підприємств

Обсяг кап. вкладень X r1(x) r2(x) r3(x) r4(x)
18+n1 20+[n2/5] 16+[n2/4] 20+[n2/5]
20+n1 21+[n2/2] 27+[n2/5] 23+n1
27+n1 31+[n2/3] 34+[n2/3] 26+n1
31+n1 37+[n2/3] 40+[n2/4] 31+[n2/3]
40+n1 40+[n2/2] 41+[n2/2] 40-n1

 

Тема 2 Системи масового обслуговування (С М О )

Тема 3 Теорія ігор

Задача 3.1 Розв΄язати аналітично та графічно гру, що задана матрицею платежів

Матриці платежів за варіантами

Варіант № 1 -10 -4   Варіант № 16 -2 -1  
    -7    
                       
Варіант № 2 -3 -5   Варіант № 17 -1  
    -6    
                       
Варіант № 3 -5 -3   Варіант № 18  
    -7    
                       
Варіант № 4 -7 -1   Варіант № 19 -3 -5  
    -4   -2  
                       
Варіант № 5 -6   Варіант № 20 -2 -4  
    -3 -2   -1  
                       
Варіант № 6 -5   Варіант № 21 -1 -3  
    -2    
                       
Варіант № 7 -2   Варіант № 22 -2  
    -4 -2    
                       
Варіант № 8 -2 -4   Варіант № 23 -1  
    -5    
                       
Варіант № 9   Варіант № 24  
    -2 -5    
                         
Варіант № 10   Варіант № 25 -9  
    -1 -4   -4 -3  
                       
Варіант № 11   Варіант № 26 -8  
    -3   -3 -2  
                       
Варіант № 12 -6 -1   Варіант № 27 -7  
    -3   -2 -1  
                       
Варіант № 13 -5 -4   Варіант № 28 -6  
    -2   -1  
                       
Варіант № 14 -4 -3   Варіант № 29 -5  
    -1    
                       
Варіант № 15 -3 -2   Варіант № 30 -4  
       
                               

 

Література: [1, с. 213258 ; 2, с. 231270; 3, с. 256289; 11, с. 538].

 

3 ТИПОВІ РОЗВ΄ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

Висновок.

При сталому режимі роботи телефонної станції в середньому працюють два канали з чотирьох. Обслуговується лише 88% заявок, які надходять, що дає прибуток у розмірі 10 к/хв. Це складає 290,88 грн за добу. З цього випливає, що станція працює недостатньо ефективно. Керівництву необхідно визначити, що впливає на низьку ефективність роботи більшою мірою: простій лінії або недостатньо високий відсоток обслуговування заявок, що, у свою чергу, впливає на прибуток.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

Основна

1. Кузнецов Ю.Н., Кузубов В.И., Волощенко А.Б. Математическое програмпрограммирование. – М.: Высшая школа, 1986.– 429 с.

2. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах. – М.: Высшая школа, 1986. – 341 с.

3. Вентцель Е.С. Исследование операций. – М.: Сов. радио, 1972. – 407 с.

4. Заиченко Ю.П., Шумилова С.А. Исследование операций: сборник задач. – К.: Вища школа, 1990. – 367 с.

5. Кузнецов А.В., Новикова Г.И., Холод Н.И. Сборник задач по математическо- му программированию. – Минск: Вышейшая школа, 1985. – 462 с.

6. Сакович В.А. Исследование операций (детерминированные методы и модели) . – Минск: Вышейшая школа, 1984. – 398 с.

7. Вентцель Е.С. Теория вероятностей: Учебник для вузов. – 5-е изд. стер. – М.: Высшая школа, 1985. – 513 с.

8. Ивченко Г.И., Каштанов В.А., Коваленко И.Н. Теория массового обслужива- ния. – М.: Высшая школа, 1982. – 359 с.

 

Додаткова

9. Вентцель Е.С., Овчаров Л.А., Теория вероятностей. – М.: Наука,1973. – 368 с.

10. Черніченко В.Є., Юхименко М.Ю. Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни “Дослідження операцій” для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 7.050107 – “Економіка підприємств”, 7.050201 – “Менеджмент організацій”– Кременчук : КДПУ, 2000. – 25 с.

11.Черніченко В.Є., Юхименко М.Ю. Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічних робіт з курсу «Дослідження операцій та методи оптимізації» за темою «Розв'язання конфліктних ситуацій в економіці методами теорії ігор» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 7.050107, 7.050107 с – «Економіка підприємства», 7.050201 – «Менеджмент організацій».– Кременчук: КДПУ, 2000. – 40 с.

12.Черніченко В.Є., Юхименко М.Ю. Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічних робіт з курсу «Дослідження операцій та методи оптимізації» за темою «Випадкові марковські процеси та системи масового обслуговування» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей: 7.050107, 7.050107 с – «Економіка підприємства», 7.050201– «Менеджмент організацій».– Кременчук: КДПУ, 2000. – 57 с.

 

 

Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

 

кафедра ЕКОНОМІКИ

ШИФР (НОМЕР ЗАЛІКОВОЇ КНИЖКИ)

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З навчальної ДИСЦИПЛІНИ “ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ”

 

 

СтудентА (ки) групи________

Факультету УПРАВЛІННЯ

Прізвище, ім'я, ПО БАТЬКОВІ

П І Б ВИКЛАДАЧА

 

 

Кременчук 200_

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Дослідження операцій” для студентів заочної форми навчання з напряму 6.030601– „Менеджмент”

 

 

Укладач к.т.н., доц. В.Є. Черніченко

Відповідальний за випуск зав. кафедри економіки О.І. Маслак

 

Підп. до друкуФормат 60*841/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк.арк.______Наклад прим. Зам. № . Безкоштовно.

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ”

для студентів заочної форми навчання З НАПРЯМУ 6.030601–“МЕНЕДЖМЕНТ”

 

Кременчук 2009

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Дослідження операцій” для студентів заочної форми навчання з напряму 6.030601– „Менеджмент”

 

 

Укладач к.т.н., доц. В.Є. Черніченко

Рецензент к.е.н., доц. О.І. Маслак

 

Кафедра економіки

 

Затверджено методичною радою КДПУ імені Михайла Остроградського

Протокол № від «» 2009 р.

Заступник голови методичної ради доц. С.А. Сергієнко

 

 


ЗМІСТ

 

Вступ.............................................................................................................................4

1 Рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи…………...5

2 Перелік задач для виконання за темами………………………………………….7

3 Типові розв΄язання задач.......................................................................................13

4 Питання до іспиту з навчальної дисципліни „Дослідження операцій” ...........34

Список літератури.....................................................................................................36

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи….…...38
ВСТУП

Підготовка бакалаврів і спеціалістів за напрямом ’’Менеджмент’’ включає вивчення методів моделювання економічних процесів і методів їх оптимізації. Знання цих методів сприяють прийняттю необхідних управлінських рішень у реальних виробничих ситуаціях.

Метою дисципліни„Дослідження операцій” є вивчення методів моделювання економічних процесів і числових методів пошуку оптимальних розв΄язків одержаних моделей із застосуванням засобів обчислювальної техніки.

Дисципліна базується на знаннях курсів: ’’Вища математика’’, ’’Математичне програмування’’, ’’Теорія ймовірностей та математична статистика’’, ’’Комп’ютерна техніка та програмування’’.

Матеріал курсу використовується для моделювання та оптимізації виробничих економічних процесів при виконанні курсових і дипломних робіт.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:основні задачі динамічного програмування: розподілення ресурсів, зміни устаткування, керування літаком, їх моделювання та методи розв΄язання з урахуванням принципу оптимальності Беллмана на основі функціональних рівнянь; основні поняття теорії масового обслуговування: потік, черга, канал обслуговування, а також її типові задачі: зі втратами (задача Ерланга), з чергою кінцевою та безкінечною; методи розв΄язання цих задач; рішення конфліктних ситуацій у економіці методами теорії ігор;

уміти:знаходити функціональні рівняння та розв’язувати їх для типових задач динамічного програмування (про розподіл ресурсів, про зміну устаткування, керування літаком); для задач масового обслуговування знаходити їх тип та економічні показники ефективності роботи; моделювати конфліктну економічну ситуацію двох осіб і розв’язувати її методами теорії ігор.


РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

1. Метою виконання контрольної роботи є набуття навичок для роботи з науковою літературою, підручниками, посібниками, іншими джерелами.

2. Студент повинен на основі теоретичного матеріалу з кожної з трьох тем розв΄язати задачу, за отриманими результатами провести економічний аналіз. Дані для розрахунків для задач за темами 1 і 2 змінюються залежно від першої, n1, та другої, n2, цифр номера студента у журналі групи. Для задачі за темою 3 наведено 30 варіантів даних.

3. Варіант контрольної роботи слід визначити за номером студента у журналі групи.

№ вар. Номери задач за темами № вар. Номера задач за темами
1.2; 2.1; 3.1 1.4; 2.1; 3.1
1.2; 2.2; 3.1 1.4; 2.2; 3.1
1.2; 2.3; 3.1 1.4; 2.3; 3.1
1.3; 2.1; 3.1 1.1; 2.1; 3.1
1.3; 2.2; 3.1 1.1; 2.2; 3.1
1.3; 2.3; 3.1 1.1; 2.3; 3.1
1.4; 2.1; 3.1 1.2; 2.1; 3.1
1.4; 2.2; 3.1 1.2; 2.2; 3.1
1.4; 2.3; 3.1 1.2; 2.3; 3.1
1.3; 2.1; 3.1 1.3; 2.1; 3.1
1.3; 2.2; 3.1 1.3; 2.2; 3.1
1.3; 2.3; 3.1 1.3; 2.3; 3.1
1.2; 2.1; 3.1 1.4; 2.1; 3.1
1.2; 2.2; 3.1 1.4; 2.2; 3.1
1.2; 2.3; 3.1 1.4; 2.3; 3.1

 

4. Вимоги щодо оформлення контрольної роботи. Робота повинна бути виконана в учнівському зошиті або на аркушах форматом А4. Обсяг роботи –10-15 аркушів. Титульна сторінка повинна бути оформлена за зразком у додатку А.

5. На першій сторінці необхідно вказати тему контрольної роботи, її план і список використаної літератури.

6. Підготовлена робота надлається або здається на кафедру “Економіка” (39600, Кременчук, бул. Пушкіна, 3, КДПУ, корпус № 5, к. 5409) не пізніше ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він повинен при написанні адреси ВНЗ обов¢язково вказати й прізвище, ім¢я та по батькові викладача, який читає курс .

7. Захист контрольної роботи проводиться за графіком, затвердженим деканатом. Без захисту контрольної роботи студент не допускається до складання іспиту.

8. Мовою написання контрольної роботи повинна бути українська. Але студенти, які не володіють вільно українською мовою, можуть виконати її російською.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.77.252 (0.013 с.)