ТОП 10:

ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯПоточний контроль та проміжний контроль передбачає перевірку і оцінку знань засвоєного матеріалу, виконання практичних та інших завдань, перевірку здатності до письмової або прилюдної презентації результатів вивчення науково-навчального матеріалу.

Перелік видів навчальної діяльності студентів за модульно-рейтинговою системою та їх оцінка

 

№ з\п Види навчальної роботи Одиниця виміру Оціночні бали Всього
1. Відвідування лекцій Бали 1 бал за 1 лекцію (8*1)
2. Відвідування семінарських занять Бали 1 бал за 1семінарське заняття (7*1)
3. Участь в дискусіях під час семінарських занять Бали 3 бали за участь в обговоренні однієї проблеми на 1семінарському занятті
4. Підготовка виступу (реферату) до семінарського заняття Бали 4 бали за 1 реферат
5. Виступ на семінарському занятті Бали 3 бали за 1 виступ
6. Самостійна робота Бали 3 бали за 1 тему (8*3)
8. Виконання тестової контрольної роботи Бали 6 балів
9. Додаткове завдання за пропущене практичне заняття Бали 1 бал за 1 заняття  
11. Підготовка електронних версій методичних матеріалів Бали 6 балів
12. Наукова робота: підготовка і виступ з доповіддю на студентській науковій конференції Бали 8 балів
Виконання індивідуального залікового завдання Бали 20 балів
14. Залік Бали 10 балів
  Всього:   100 балів

 

Підсумковий контроль:

Залік– форма підсумкового контролю засвоєння знань студентом навчального матеріалу з окремої дисципліни.

Залікова оцінка– оцінка знань, умінь, навичок студента за двома рівнями („зараховано”, „не зараховано”), яку він отримав за результатами модульно-рейтингової системи без складання заліку або під час його складання.

Засоби діагностики якості навчання:тести, пакети комплексних контрольних робіт, захист науково-дослідних робіт, питання гарантованого рівня знань, перелік питань винесених на самостійну роботу, питання до заліку.

5.1. Система оцінювання знань студента

5.1.1. Для визначення модульних оцінок визначена бальна система. Максимальний рейтинг студента складає 100 балів.

5.1.2. Результати поточного контролю знань в цілому оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів.

5.1.3. Якщо за результатами поточного контролю знань студент отримав менше 40 балів, він не допускається до заліку чи екзамену.

5.1.4. Дисципліна може бути зарахованою, якщо студент отримав більше 60 балів. При меншій кількості балів студент має пройти підсумковий контроль (екзамен, залік).

5.1.5. Індивідуальний рейтинг студента з дисципліни встановлюється за результатами поточного і підсумкового контролю і виражається в балах.

5.2. Критерії оцінювання знань студентів

Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS Пояснення
90-100 Відмінно А Глибоке і повне опанування навчального матеріалу, виявлення відповідних умінь і навичок
82-89   Добре В Повне знання навчального матеріалу з кількома незначними помилками
75-81 С У загальному правильна відповідь з 2-3 суттєвими помилками
67-74     Задовільно Д Неповне опанування програмного матеріалу, але достатнє для практичної діяльності за професією
60-66 Е Неповне опанування програмного матеріалу, що задовольняє мінімальні критерії оцінювання
35-59     Незадовільно FX Безсистемність одержаних знань і неможливість продовження навчання без отримання додаткових знань з дисципліни
<35 F Необхідність серйозної подальшої роботи і повторного вивчення дисципліни

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Альбов А.С. Письмо зарубежному партнеру. – Л., 1991.

2. Андреева Г.М. Социальная психология. – 4-е изд. – М., 2000.

3. Атватер И.Я. Я вас слушаю. Советы руководителю как правильно слушать собеседника: Пер. с англ. – М., 1988.

4. Бандурка А.М. и др. Конфликтология. – Х., 1997.

1. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления. – Х., 1998.

5. Бекешкіна І.Є. Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні. – К., 1994.

6. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. – М., 1982.

7. Ваш зарубежный партнер. Переписка, документация, контракты. – М., 1992.

8. Введение в практическую психологию / Под ред. Ю.М.Жукова, Л.А.Петровской, О.В.Соловьевой. – М., 1996.

9. Волченко Л.Б. Культура поведения, этикет, мораль. – М., 1982.

10. Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика: Пер. с англ. – М., 1991.

2. Герет Т.М., Клоноскі Р.Дж. Етика бізнесу. – К., 1999.

11. Головаха Е.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. – К., 1989.

12. Гришина Н.В. Опыт построения социально-психологической типологии производственных конфликтов // Психология – производству и воспитанию. Л., 1977.

13. Данчева О.В., Швалб Ю.М. Практична психологія в економіці та бізнесі. – К., 1999.

14. Дзюбенко О.Г., Присяжный Т.В. Культура дискуссии. – К., 1990.

15. Дмитриев А. и др. Введение в общую теорию конфликтов. – М., 1997.

16. Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей: Посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів. – К., 1997.

17. Етика ділового спілкування: Курс лекцій / Т.К.Чмут, Г.Л.Чайка, М.П.Лукашевич, І.Б.Осечинська. – К., 1999.

18. Задорожний Е.М., Задорожний С.Є. Робота секретаря-референта в іноземних і спільних фірмах. – К., 1994.

19. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов: Пер. снем. – М., 1990.

20. Зубенко Л.Г., Нємцов В.Д. Культура ділового спілкування: Навч. посібник. – К., 2000.

21. Иванова В.Ф. Социлогия и психология конфликтов. – М., 1997.

22. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. – К., 1996.

23. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфлікту. – К., 1996.

24. Казмиренко В.П. Социальная психология организаций. – К., 1993.

25. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. – Мн., 1992.

26. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. Писемне та усне ділове спілкування. – К., 1992.

27. Конева Е.В. Психология общения: Учеб. пособие. – Ярославль, 1992.

28. Конфликты в коллективах и пути их преодоления: Методич. разработки / Сост. Сытько Т.И. – Л., 1991.

29. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. – К., 1995.

30. Коултер Д. Культурные различия и управление // Проблемы теории и практики управления. М., 1997.

31. Курбатов О. и др. Как успешно вести переговоры. – Ростов н/Дону, 1997.

32. Курс практической психологии. Для высшего управленческого персонала: Учеб. пособие. – Ижевск, 1995.

33. Кучинский Г.М. Диалог в процессе совместного решения задач // Проблема общения в психологии. – М., 1991.

34. Латынов В.В. Речевое воздействие в условиях публичной дискуссии (на материале парламентских выступлений) // Психологич. журнал. – 1984. - № 1.

35. Леонтьев А.А. Лекция как общение. – М., 1974.

36. Леонтьев А.А. Психологические особенности деятельности лектора.- М., 1981.

37. Леонтьев А.А. Психология общения. – М., 1997.

38. Линчевский Э.Э. Психологические аспекты взамопонимания. – Л., 1982.

39. Лозиця В.С. Психологія менеджменту: Навч. посібник. – К., 1997.

3. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навч. посібник. – К., 1997.

40. Лукашевич М.П., Альшевська І.Ю. Кар’єра в банку: шляхи ефективного управління. – К., 1998.

41. Лунева О.В., Хорошилова Е.А. Психология делового общения. – М., 1980.

42. Макаров С.Ф. Менеджер за работой. – М., 1989.

43. Малахов В.А. Етика: Курс лекцій. – К., 1996.

44. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики. – СПб., 1997.

45. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации. – М., 1996.

46. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М., 1998.

47. Михневич А.Е. Ораторское искусство лектора. – М., 1984.

48. Мицич П. Как проводить деловые беседы: Пер. с серб.-хорв. – М., 1987.

49. Небоженко В.С. Соціальна напруженість і конфлікти в українському суспільстві. – К., 1994.

50. Нежин А.Е. Мастерство устного выступления: Учеб. пособие. – М., 1978.

51. Обозов Н.Н., Щекин Г.В. Психология работы с людьми. – 4-е изд. – К., 1998.

52. Опалев А.В. Умение общаться с людьми. – К., 1996.

4. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник. – К., 2003.

53. Павлова К.Г. Психология спора. – Владивосток, 1988.

54. Паламар А.П., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ. посібник.- К., 1995.

55. Палеха Ю.І. Ділова етика: Навч.-метод. посібник. – К., 2000.

56. Палеха Ю.І. Ключі до успіху, або Організаційна та управлінська культури: Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. – К., 2002.

5. Палеха Ю.І. Ключі до успіху, або Організаційна та управлінська культури. – К., 2002.

6. Парыгин Б.Д. Анатомия общения. – СПб., 2002.

57. Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. – М., 1971.

58. Паскаль Б. Об искусстве убеждать // Химия и жизнь. – 1990. - № 3.

59. Пиз А. Язык телодвижений. – Новгород, 1992.

60. Плотников А.В. Деловая переписка с зарубежными партнерами. – М., 1992.

61. Поварнин С.И. О теории и практике спора // Вопр. философии. – 1990 - № 3.

62. Психология и этика делового общения / Под ред. В.Н.Лавриненко. – М., 1997.

63. Резников Е.Н. Межличностные отношения // Современная психология: Справочное руководство / Под ред. В.Н. Дружинина. – М., 1999. – С. 508-514.

7. Роджерс Ф. ІВМ. Взгляд изнутри. Человек, фирма, маркетинг: Пер. с англ. – М., 1990.

64. Секреты умелого руководителя / Сост. И.В.Липсиц. – М., 1991.

65. Словарь по этике / Под ред. А.А.Гусейнова, И.С.Кона. – М., 1989.

66. Сухарев В. Искусство распознания людей. – Д., 1998.

8. Таканаяги Сатору. Японская система управления трудовыми ресурсами: как работают японские предприятия. – М., 1989.

67. Тимошенко И.И., Соснин А.С. Менеджер организации. – К., 2000.

68. Тоехыро Коно. Стратегия и структура японских предприятий: Пер. с англ. – М., 1987.

69. Томан І. Мистецтво говорити: Пер. з чес. – К., 1986.

70. Ушакова Т.Н., Павлова Н.Д., Зачесова И.А. Речь человека и общение. – М., 1989.

9. Федоренко Е.Г. Профессиональная этика. – К., 1983.

71. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражения: Пер с англ. – М., 1992.

72. Фромм Э. Психоанализ и этика. – М., 1998.

73. Фромм Э. Человек для себя. – Мн., 1992.

74. Чайка Г.Л.,Чмут Т.К. Культура общения. – К., 1991.

75. Чмут Т.К. Культура спілкування. – Хмельницький, 1996.

76. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навч. посібник. – 3-тє вид., стер. – К., 2003.

77. Шеломенцев В.Н. Этикет и культура общения. – К., 1995.

78. Штангль А. Язык тела. Познание людей в профессиональной и обыденной жизни: Пер. с нем. – М., 1988.

79. Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента. Как делать карьеру. Как строить организацию. – К., 1994.

80. Этикет от А до Я / Авт.-сост. Гусев И.Е. – Мн., 1999.

81. Юсупов И.М. Психология взаимопонимания. – Казань, 1991.

82. Ягодинский В.Н. Наш этикет. – М., 1988.

ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ

1. Предмет і завдання дисципліни.

2. Ділове спілкування: характеристика, особливості.

3. Теоретичні дослідження проблеми ділового спілкування.

4. Психологічні основи ділового спілкування.

5. Моральні основи ділового спілкування.

6. Взаємодія та взаєморозуміння людей в контексті етики ділового спілкування.

7. Діловий етикет: особливості, принципи.

8. Правила поведінки службовців.

9. Етичні та етикетні вимоги до поведінки керівника.

10. Культура управління.

11. Конфлікти в організації та етичні аспекти їх розв’язання.

12. Правила ділового спілкування з клієнтами.

13. Способи ділового спілкування.

14. Способи психологічного впливу у діловому спілкуванні.

15. Стилі спілкування.

16. Усне ділове спілкування.

17. Особливості формування моделі спілкування. Стратегії і тактики ділового спілкування.

18. Правила проведення телефонної розмови.

19. Публічний виступ.

20. Ділова бесіда.

21. Ділова нарада.

22. Збори.

23. Ділові переговори та дискусії.

24. Етикетні вимоги до письмового ділового спілкування.

25. Невербальні засоби ділового спілкування та етикетні вимоги до них.

26. Етикетні вимоги до зовнішнього вигляду ділової людини.

27. Основні вимоги до обладнання офісу.

28. Ділові свята.

29. Правила поведінки на ділових прийомах.

30. Етикетні вимоги до прийому та вручення подарунків.

31. Ділові відрядження.

32. Візитна картка: правила оформлення та користування..

33. Етика та етикет у діловому спілкуванні з іноземцями.

34. Діловий етикет зарубіжних країн.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. www.umniki.com.ua

2. chitalka.info

3. pidruchniki.com.ua

4. www.info-library.com.ua

5. www.twirpx.com

6. books.br.com.ua

7. textbooks.net.ua

8. lib.uccu.org.ua

9. rcpto.org.ua

10. buklib.netПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.239.156 (0.016 с.)