ТОП 10:

Тема 1. Предмет і завдання курсу «Етика ділового спілкування»Тематика контрольних робіт

Варіанти контрольних робіт

Варіант 1

1. Що є предметом дисципліни “Етика ділового спілкування” і в чому виявляється його специфіка?

2. Доведіть, що спілкування є важливою компонентою професійної діяльності менеджера.

3. Назвіть основні етикетні вимоги до прийому та вручення подарунків та обґрунтуйте їх необхідність.

Варіант 2

1. Дайте характеристику та обґрунтуйте особливості ділового спілкування менеджера.

2. Які є основні вимоги до підготовки та проведення ділових відряджень? Обґрунтуйте необхідність їх врахування.

3. Розкрийте сутність існуючих у діловому спілкуванні методів обговорення ділових проблем.

Варіант 3

1. Які теоретичні дослідження проблеми ділового спілкування є найвідомішими?

2. Які риси характеру особистості менеджера є найбільш сприятливими для успішної побудови ділового спілкування?

3. Назвіть і обґрунтуйте правила оформлення та користування візитною карткою.

Варіант 4

1. Доведіть, що спілкування є нагальною потребою ділової людини.

2. Проаналізуйте особливості монологу і діалогу як форм ділового спілкування. Які існують переваги надає дотримання діалогічної форми ділового спілкування?

3. Назвіть і обґрунтуйте принципи ділового спілкування з іноземними діловими партнерами.

Варіант 5

1. Чому у діловому спілкуванні необхідно дотримуватись моральних норм і принципів?

2. У якій залежності знаходяться мораль та діловий етикет?

3. У чому полягають відмінності приписів ділового етикету Німеччини, Англії і Франції?

Варіант 6

1. За яких умов взаємодія людей у діловому спілкуванні є відповідними етиці?

2. Обґрунтуйте відповідні етиці шляхи подолання бар’єрів, що виникають у діловому спілкуванні.

3. Які особливості ділового етикету США?

Варіант 7

1. Доведіть, що якість ділового спілкування залежить від особистісних властивостей його учасників.

2. Які фактори позначаються на ефективності переконуючого впливу у діловому спілкуванні менеджерів?

3. У чому полягає значення ділового етикету у діловому спілкуванні менеджера? Охарактеризуйте його основні принципи.

Варіант 8

1. Які існують правила поведінки для службовців.

2. Назвіть основні засоби спілкування та охарактеризуйте їх значення в організації ділового спілкування менеджера.

3. В чому полягає відмінність установок “слухати” і “чути”, які застосовуються у діловому спілкуванні?

Варіант 9

1. Охарактеризуйте основні етичні вимоги до поведінки керівника.

2. Розкрийте основні методи ефективного спілкування промовця з аудиторією.

3. Які особливості ділового етикету країн Ближнього Сходу?

Варіант 10

1. Розкрийте сутність культури управління.

2. Як позначається особистісний вплив промовця на характері спілкування під час публічного виступу?

3. Які відмінності існують у приписах ділового етикету країн Європи і Азії?

Варіант 11

1. Який зміст містять поняття “комунікація”, “спілкування”, “ділове спілкування”?

2. Охарактеризуйте основні етикетні вимоги до поведінки керівника.

3. Чим зумовлені конфлікти в організації? Які існують види ділових конфліктів?

 

Варіант 12

1. Розкрийте сутність функцій спілкування та їх роль у діловому спілкуванні.

2. Правила ділового спілкування з клієнтами.

3. Проаналізуйте етичні аспекти розв’язання ділових конфліктів.

Варіант 13

1. Проаналізуйте сутність культури ділового спілкування.

2. Від чого залежить добір способів ділового спілкування менеджера.

3. Яке значення має попередня підготовка до бесіди? У чому полягає зміст підготовки до бесіди?

Варіант 14

1. Які механізми забезпечують високий рівень культури ділового спілкування менеджера?

2. Від чого залежить ефективність використання способів психологічного впливу у діловому спілкуванні менеджера.

3. Проаналізуйте особливості бесіди виховного характеру.

Варіант 15

1. Яке значення для формування етичної поведінки в організації мають етичні кодекси?

2. Який зміст вкладають у поняття “стиль спілкування”? Охарактеризуйте основні стилі спілкування.

3. Які фактори впливають на ефективність проведення ділової бесіди?

Варіант 16

1. За якими ознаками виділяють види спілкування?

2. Проаналізуйте особливості усного ділового спілкування.

3. Проаналізуйте основні переваги та недоліки авторитарного, демократичного та ліберального стилів спілкування менеджера.

Варіант 17

1. Яке місце у діловому спілкуванні посідає моральна культура менеджера?

2. Яке значення для ефективної організації ділового спілкування менеджера має попередня побудова його моделі?

3. В яких ситуаціях ділового спілкування використовується брейн-стормінг (“мозковий штурм”)? В чому його переваги порівняно з іншими формами колективного обговорення ділових проблем.

Варіант 18

1. У чому полягає сутність маніпулювання у діловому спілкуванні? Які є види маніпулювання?

2. Розкрийте можливості оптико-кінетичної системи комунікативних засобів для ефективної організації ділового спілкування менеджера.

3. Дотримання яких правил проведення телефонної розмови менеджера робить її ефективною?

Варіант 19

1. Які суттєві відмінності у діловому спілкуванні виявляються на рівні співробітництва і конкуренції?

2. Розкрийте значення праксодики та екстралінгвістики для ефективної організації ділового спілкування менеджера?

3. Розкрийте основні особливості презентації як форми публічного виступу.

Варіант 21

1. Розкрийте сутність моральних цінностей та їх місце у діловому спілкуванні менеджера.

2. Які можливості щодо ефективної організації спілкування містить у собі проксеміка?

3. Розкрийте зміст основних етапів проведення ділової бесіди.

Варіант 22

1. Розкрийте сутність залежності якості ділового спілкування від особистісних властивостей його учасників.

2. Ділова нарада.

3. Здійсніть порівняльну характеристику існуючих стратегій ділового спілкування.

Варіант 23

1. Обґрунтуйте основні шляхи реалізації гуманістичних установок у діловому спілкуванні менеджера.

2. Розкрийте особливості віртуального спілкування у професійній діяльності менеджера.

3. Розкрийте зміст підготовки та проведення зборів як форми прийняття колективного рішення.

Варіант 24

1. Проаналізуйте основні правила ділового етикету та обґрунтуйте їх необхідність у діловому спілкуванні менеджера.

2. Чим різняться дискусія, полеміка та диспут? Що спільного є в цих формах колективного обговорення ділових проблем?

3. Як співвідноситься переконуючий вплив у діловому спілкуванні менеджера з гуманістичними вимогами до нього?

Варіант 25

1. Етикетні вимоги до письмового ділового спілкування менеджера.

2. Яких етичних вимог треба дотримуватись учасникам будь-якої форми колективного обговорення ділових проблем?

3. Чим відрізняється мова ділового спілкування від публічного?

 

Варіант 26

1. Доведіть, що обізнаність у сфері невербальної комунікації є важливою умовою ділового спілкування менеджера.

2. Яких правил має дотримуватись людина, яка керує діловими перемовинами?

3. У чому полягає відмінність між глибинно-особистісною бесідою та бесідою ділової спрямованості?

Варіант 27

1. Розкрийте сутність культури говоріння.

2. Охарактеризуйте етикетні вимоги до зовнішнього вигляду менеджера.

3. З якою метою і які форми колективного обговорення ділових проблем слід використовувати у діловому спілкуванні менеджера?

Варіант 28

1. Яке значення у діловому спілкуванні має культура слухання?

2. Яких правил слід дотримуватись у використанні візитної картки?

3. Розкрийте зміст вимог до обладнання офісу.

Варіант 29

1. За якими зовнішніми ознаками визначають рівень культури установи (організації)?

2. Яких правил етикету треба дотримуватись під час проведення ділових свят?

3. Яке значення в морально-етичному обличчі керівника має його моральна цілісність?

Варіант 30

1. За якими зовнішніми ознаками визначають рівень культури ділової людини?

2. Розкрийте зміст правил поведінки на ділових прийомах.

3. Якими етичними критеріями треба керуватись під час проведення ділової бесіди?

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

3.1. Тести для проміжного контролю рівня знань студентів

 

Тема 6. Етика управління

1. Керівник:

а) лідер колективу;

б) особа, яка є здатною керувати людьми та сприяти досягненню поставленої мети;

в) особа, на яку офіційно покладені функції управління установою та організації її діяльності.

2. Управління:

а) функція соціальних організованих систем різноманітної природи, яка забезпечує збереження їх структури, підтримку режиму діяльності, реалізацію програм і цілей;

б) спосіб або манера поводження з підлеглими;

в) сукупність адміністративних навичок керівника.

3. Головний компонент управлінської діяльності:

а) керівництво підлеглими;

б) забезпечення оптимальної діяльності організації;

в) спрямування діяльності підлеглих на отримання необхідного результату.

4. Сукупність принципів,, методів і прийомів впливу на підлеглих з метою ефективного здійснення управлінської діяльності та досягнення поставлених цілей:

а) стратегія управління;

б) модель управління;

в) стиль управління.

5. Стиль управління, який визначається спрямованістю на колегіальну взаємодію та прийняття рішень:

а) авторитарний;

б) ліберально-потуральний;

в) демократичний.

6. Теорія управління, в якій акцентується увага на здоровій моралі, добропорядності, респектабельності керівників, які повинні піклуватися про своїх підлеглих:

а) класична;

б) емпірична;

в) школа наукового менеджменту.

7. Теорія управління, в якій надається перевага жорсткій ієрархії влади, управління виконавцями шляхом матеріального стимулювання:

а) класична;

б) теорія людських відносин;

в) емпірична.

8. Вольовий акт, спрямований на реалізацію дій, результатом яких є досягнення конкретної цілі на основі перетворення вихідної інформації:

а) прийняття управлінського рішення;

в) мотивація мисленнєвої діяльності;

в) формування інформаційної основи управлінської діяльності.

9. Процес використання керівником спонукальних чинників, здатних впливати на діяльність та поведінку підлеглих:

а) стимулювання;

б) мотивація;

в) організація.

10. Управлінські відносини:

а) відносини між суб’єктом і об’єктом управління;

б) відносини між керівником і підлеглим;

в) відносини між керівником установи та її діловими партнерами.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Альбов А.С. Письмо зарубежному партнеру. – Л., 1991.

2. Андреева Г.М. Социальная психология. – 4-е изд. – М., 2000.

3. Атватер И.Я. Я вас слушаю. Советы руководителю как правильно слушать собеседника: Пер. с англ. – М., 1988.

4. Бандурка А.М. и др. Конфликтология. – Х., 1997.

1. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления. – Х., 1998.

5. Бекешкіна І.Є. Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні. – К., 1994.

6. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. – М., 1982.

7. Ваш зарубежный партнер. Переписка, документация, контракты. – М., 1992.

8. Введение в практическую психологию / Под ред. Ю.М.Жукова, Л.А.Петровской, О.В.Соловьевой. – М., 1996.

9. Волченко Л.Б. Культура поведения, этикет, мораль. – М., 1982.

10. Вудкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя-практика: Пер. с англ. – М., 1991.

2. Герет Т.М., Клоноскі Р.Дж. Етика бізнесу. – К., 1999.

11. Головаха Е.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. – К., 1989.

12. Гришина Н.В. Опыт построения социально-психологической типологии производственных конфликтов // Психология – производству и воспитанию. Л., 1977.

13. Данчева О.В., Швалб Ю.М. Практична психологія в економіці та бізнесі. – К., 1999.

14. Дзюбенко О.Г., Присяжный Т.В. Культура дискуссии. – К., 1990.

15. Дмитриев А. и др. Введение в общую теорию конфликтов. – М., 1997.

16. Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей: Посібник для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів. – К., 1997.

17. Етика ділового спілкування: Курс лекцій / Т.К.Чмут, Г.Л.Чайка, М.П.Лукашевич, І.Б.Осечинська. – К., 1999.

18. Задорожний Е.М., Задорожний С.Є. Робота секретаря-референта в іноземних і спільних фірмах. – К., 1994.

19. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов: Пер. снем. – М., 1990.

20. Зубенко Л.Г., Нємцов В.Д. Культура ділового спілкування: Навч. посібник. – К., 2000.

21. Иванова В.Ф. Социлогия и психология конфликтов. – М., 1997.

22. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. – К., 1996.

23. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфлікту. – К., 1996.

24. Казмиренко В.П. Социальная психология организаций. – К., 1993.

25. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. – Мн., 1992.

26. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. Писемне та усне ділове спілкування. – К., 1992.

27. Конева Е.В. Психология общения: Учеб. пособие. – Ярославль, 1992.

28. Конфликты в коллективах и пути их преодоления: Методич. разработки / Сост. Сытько Т.И. – Л., 1991.

29. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. – К., 1995.

30. Коултер Д. Культурные различия и управление // Проблемы теории и практики управления. М., 1997.

31. Курбатов О. и др. Как успешно вести переговоры. – Ростов н/Дону, 1997.

32. Курс практической психологии. Для высшего управленческого персонала: Учеб. пособие. – Ижевск, 1995.

33. Кучинский Г.М. Диалог в процессе совместного решения задач // Проблема общения в психологии. – М., 1991.

34. Латынов В.В. Речевое воздействие в условиях публичной дискуссии (на материале парламентских выступлений) // Психологич. журнал. – 1984. - № 1.

35. Леонтьев А.А. Лекция как общение. – М., 1974.

36. Леонтьев А.А. Психологические особенности деятельности лектора.- М., 1981.

37. Леонтьев А.А. Психология общения. – М., 1997.

38. Линчевский Э.Э. Психологические аспекты взамопонимания. – Л., 1982.

39. Лозиця В.С. Психологія менеджменту: Навч. посібник. – К., 1997.

3. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навч. посібник. – К., 1997.

40. Лукашевич М.П., Альшевська І.Ю. Кар’єра в банку: шляхи ефективного управління. – К., 1998.

41. Лунева О.В., Хорошилова Е.А. Психология делового общения. – М., 1980.

42. Макаров С.Ф. Менеджер за работой. – М., 1989.

43. Малахов В.А. Етика: Курс лекцій. – К., 1996.

44. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики. – СПб., 1997.

45. Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и развитие организации. – М., 1996.

46. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М., 1998.

47. Михневич А.Е. Ораторское искусство лектора. – М., 1984.

48. Мицич П. Как проводить деловые беседы: Пер. с серб.-хорв. – М., 1987.

49. Небоженко В.С. Соціальна напруженість і конфлікти в українському суспільстві. – К., 1994.

50. Нежин А.Е. Мастерство устного выступления: Учеб. пособие. – М., 1978.

51. Обозов Н.Н., Щекин Г.В. Психология работы с людьми. – 4-е изд. – К., 1998.

52. Опалев А.В. Умение общаться с людьми. – К., 1996.

4. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник. – К., 2003.

53. Павлова К.Г. Психология спора. – Владивосток, 1988.

54. Паламар А.П., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ. посібник.- К., 1995.

55. Палеха Ю.І. Ділова етика: Навч.-метод. посібник. – К., 2000.

56. Палеха Ю.І. Ключі до успіху, або Організаційна та управлінська культури: Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. – К., 2002.

5. Палеха Ю.І. Ключі до успіху, або Організаційна та управлінська культури. – К., 2002.

6. Парыгин Б.Д. Анатомия общения. – СПб., 2002.

57. Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. – М., 1971.

58. Паскаль Б. Об искусстве убеждать // Химия и жизнь. – 1990. - № 3.

59. Пиз А. Язык телодвижений. – Новгород, 1992.

60. Плотников А.В. Деловая переписка с зарубежными партнерами. – М., 1992.

61. Поварнин С.И. О теории и практике спора // Вопр. философии. – 1990 - № 3.

62. Психология и этика делового общения / Под ред. В.Н.Лавриненко. – М., 1997.

63. Резников Е.Н. Межличностные отношения // Современная психология: Справочное руководство / Под ред. В.Н. Дружинина. – М., 1999. – С. 508-514.

7. Роджерс Ф. ІВМ. Взгляд изнутри. Человек, фирма, маркетинг: Пер. с англ. – М., 1990.

64. Секреты умелого руководителя / Сост. И.В.Липсиц. – М., 1991.

65. Словарь по этике / Под ред. А.А.Гусейнова, И.С.Кона. – М., 1989.

66. Сухарев В. Искусство распознания людей. – Д., 1998.

8. Таканаяги Сатору. Японская система управления трудовыми ресурсами: как работают японские предприятия. – М., 1989.

67. Тимошенко И.И., Соснин А.С. Менеджер организации. – К., 2000.

68. Тоехыро Коно. Стратегия и структура японских предприятий: Пер. с англ. – М., 1987.

69. Томан І. Мистецтво говорити: Пер. з чес. – К., 1986.

70. Ушакова Т.Н., Павлова Н.Д., Зачесова И.А. Речь человека и общение. – М., 1989.

9. Федоренко Е.Г. Профессиональная этика. – К., 1983.

71. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражения: Пер с англ. – М., 1992.

72. Фромм Э. Психоанализ и этика. – М., 1998.

73. Фромм Э. Человек для себя. – Мн., 1992.

74. Чайка Г.Л.,Чмут Т.К. Культура общения. – К., 1991.

75. Чмут Т.К. Культура спілкування. – Хмельницький, 1996.

76. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навч. посібник. – 3-тє вид., стер. – К., 2003.

77. Шеломенцев В.Н. Этикет и культура общения. – К., 1995.

78. Штангль А. Язык тела. Познание людей в профессиональной и обыденной жизни: Пер. с нем. – М., 1988.

79. Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента. Как делать карьеру. Как строить организацию. – К., 1994.

80. Этикет от А до Я / Авт.-сост. Гусев И.Е. – Мн., 1999.

81. Юсупов И.М. Психология взаимопонимания. – Казань, 1991.

82. Ягодинский В.Н. Наш этикет. – М., 1988.

ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ

1. Предмет і завдання дисципліни.

2. Ділове спілкування: характеристика, особливості.

3. Теоретичні дослідження проблеми ділового спілкування.

4. Психологічні основи ділового спілкування.

5. Моральні основи ділового спілкування.

6. Взаємодія та взаєморозуміння людей в контексті етики ділового спілкування.

7. Діловий етикет: особливості, принципи.

8. Правила поведінки службовців.

9. Етичні та етикетні вимоги до поведінки керівника.

10. Культура управління.

11. Конфлікти в організації та етичні аспекти їх розв’язання.

12. Правила ділового спілкування з клієнтами.

13. Способи ділового спілкування.

14. Способи психологічного впливу у діловому спілкуванні.

15. Стилі спілкування.

16. Усне ділове спілкування.

17. Особливості формування моделі спілкування. Стратегії і тактики ділового спілкування.

18. Правила проведення телефонної розмови.

19. Публічний виступ.

20. Ділова бесіда.

21. Ділова нарада.

22. Збори.

23. Ділові переговори та дискусії.

24. Етикетні вимоги до письмового ділового спілкування.

25. Невербальні засоби ділового спілкування та етикетні вимоги до них.

26. Етикетні вимоги до зовнішнього вигляду ділової людини.

27. Основні вимоги до обладнання офісу.

28. Ділові свята.

29. Правила поведінки на ділових прийомах.

30. Етикетні вимоги до прийому та вручення подарунків.

31. Ділові відрядження.

32. Візитна картка: правила оформлення та користування..

33. Етика та етикет у діловому спілкуванні з іноземцями.

34. Діловий етикет зарубіжних країн.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. www.umniki.com.ua

2. chitalka.info

3. pidruchniki.com.ua

4. www.info-library.com.ua

5. www.twirpx.com

6. books.br.com.ua

7. textbooks.net.ua

8. lib.uccu.org.ua

9. rcpto.org.ua

10. buklib.net

Додаток 1

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ для студентів заочної форми навчання

Тематичний план дисципліни

Найменування розділів, тем Всього Лекцій Семінарів Самост. робота
Модуль 1        
Семестр – VІ
Тема 1.1.Предмет і завдання курсу «Етика ділового спілкування»    
Тема 1.2.Діловий етикет    
Тема 1.3.Засоби ділового спілкування    
Тема 1.4.Способи ділового спілкування    
Тема 1.5. Форми ділового спілкування    
Тема 1.6.Етика управління    
Тема 1.7.Ділові свята і ділові зустрічі      
Тема 1.8.Етика та етикет у діловому спілкуванні з іноземцями      
Всього:

 

Тема № 1. Діловий етикет

Тематика контрольних робіт

Варіанти контрольних робіт

Варіант 1

1. Що є предметом дисципліни “Етика ділового спілкування” і в чому виявляється його специфіка?

2. Доведіть, що спілкування є важливою компонентою професійної діяльності менеджера.

3. Назвіть основні етикетні вимоги до прийому та вручення подарунків та обґрунтуйте їх необхідність.

Варіант 2

1. Дайте характеристику та обґрунтуйте особливості ділового спілкування менеджера.

2. Які є основні вимоги до підготовки та проведення ділових відряджень? Обґрунтуйте необхідність їх врахування.

3. Розкрийте сутність існуючих у діловому спілкуванні методів обговорення ділових проблем.

Варіант 3

1. Які теоретичні дослідження проблеми ділового спілкування є найвідомішими?

2. Які риси характеру особистості менеджера є найбільш сприятливими для успішної побудови ділового спілкування?

3. Назвіть і обґрунтуйте правила оформлення та користування візитною карткою.

Варіант 4

1. Доведіть, що спілкування є нагальною потребою ділової людини.

2. Проаналізуйте особливості монологу і діалогу як форм ділового спілкування. Які існують переваги надає дотримання діалогічної форми ділового спілкування?

3. Назвіть і обґрунтуйте принципи ділового спілкування з іноземними діловими партнерами.

Варіант 5

1. Чому у діловому спілкуванні необхідно дотримуватись моральних норм і принципів?

2. У якій залежності знаходяться мораль та діловий етикет?

3. У чому полягають відмінності приписів ділового етикету Німеччини, Англії і Франції?

Варіант 6

1. За яких умов взаємодія людей у діловому спілкуванні є відповідними етиці?

2. Обґрунтуйте відповідні етиці шляхи подолання бар’єрів, що виникають у діловому спілкуванні.

3. Які особливості ділового етикету США?

Варіант 7

1. Доведіть, що якість ділового спілкування залежить від особистісних властивостей його учасників.

2. Які фактори позначаються на ефективності переконуючого впливу у діловому спілкуванні менеджерів?

3. У чому полягає значення ділового етикету у діловому спілкуванні менеджера? Охарактеризуйте його основні принципи.

Варіант 8

1. Які існують правила поведінки для службовців.

2. Назвіть основні засоби спілкування та охарактеризуйте їх значення в організації ділового спілкування менеджера.

3. В чому полягає відмінність установок “слухати” і “чути”, які застосовуються у діловому спілкуванні?

Варіант 9

1. Охарактеризуйте основні етичні вимоги до поведінки керівника.

2. Розкрийте основні методи ефективного спілкування промовця з аудиторією.

3. Які особливості ділового етикету країн Ближнього Сходу?

Варіант 10

1. Розкрийте сутність культури управління.

2. Як позначається особистісний вплив промовця на характері спілкування під час публічного виступу?

3. Які відмінності існують у приписах ділового етикету країн Європи і Азії?

Варіант 11

1. Який зміст містять поняття “комунікація”, “спілкування”, “ділове спілкування”?

2. Охарактеризуйте основні етикетні вимоги до поведінки керівника.

3. Чим зумовлені конфлікти в організації? Які існують види ділових конфліктів?

 

Варіант 12

1. Розкрийте сутність функцій спілкування та їх роль у діловому спілкуванні.

2. Правила ділового спілкування з клієнтами.

3. Проаналізуйте етичні аспекти розв’язання ділових конфліктів.

Варіант 13

1. Проаналізуйте сутність культури ділового спілкування.

2. Від чого залежить добір способів ділового спілкування менеджера.

3. Яке значення має попередня підготовка до бесіди? У чому полягає зміст підготовки до бесіди?

Варіант 14

1. Які механізми забезпечують високий рівень культури ділового спілкування менеджера?

2. Від чого залежить ефективність використання способів психологічного впливу у діловому спілкуванні менеджера.

3. Проаналізуйте особливості бесіди виховного характеру.

Варіант 15

1. Яке значення для формування етичної поведінки в організації мають етичні кодекси?

2. Який зміст вкладають у поняття “стиль спілкування”? Охарактеризуйте основні стилі спілкування.

3. Які фактори впливають на ефективність проведення ділової бесіди?

Варіант 16

1. За якими ознаками виділяють види спілкування?

2. Проаналізуйте особливості усного ділового спілкування.

3. Проаналізуйте основні переваги та недоліки авторитарного, демократичного та ліберального стилів спілкування менеджера.

Варіант 17

1. Яке місце у діловому спілкуванні посідає моральна культура менеджера?

2. Яке значення для ефективної організації ділового спілкування менеджера має попередня побудова його моделі?

3. В яких ситуаціях ділового спілкування використовується брейн-стормінг (“мозковий штурм”)? В чому його переваги порівняно з іншими формами колективного обговорення ділових проблем.

Варіант 18

1. У чому полягає сутність маніпулювання у діловому спілкуванні? Які є види маніпулювання?

2. Розкрийте можливості оптико-кінетичної системи комунікативних засобів для ефективної організації ділового спілкування менеджера.

3. Дотримання яких правил проведення телефонної розмови менеджера робить її ефективною?

Варіант 19

1. Які суттєві відмінності у діловому спілкуванні виявляються на рівні співробітництва і конкуренції?

2. Розкрийте значення праксодики та екстралінгвістики для ефективної організації ділового спілкування менеджера?

3. Розкрийте основні особливості презентації як форми публічного виступу.

Варіант 21

1. Розкрийте сутність моральних цінностей та їх місце у діловому спілкуванні менеджера.

2. Які можливості щодо ефективної організації спілкування містить у собі проксеміка?

3. Розкрийте зміст основних етапів проведення ділової бесіди.

Варіант 22

1. Розкрийте сутність залежності якості ділового спілкування від особистісних властивостей його учасників.

2. Ділова нарада.

3. Здійсніть порівняльну характеристику існуючих стратегій ділового спілкування.

Варіант 23

1. Обґрунтуйте основні шляхи реалізації гуманістичних установок у діловому спілкуванні менеджера.

2. Розкрийте особливості віртуального спілкування у професійній діяльності менеджера.

3. Розкрийте зміст підготовки та проведення зборів як форми прийняття колективного рішення.

Варіант 24

1. Проаналізуйте основні правила ділового етикету та обґрунтуйте їх необхідність у діловому спілкуванні менеджера.

2. Чим різняться дискусія, полеміка та диспут? Що спільного є в цих формах колективного обговорення ділових проблем?

3. Як співвідноситься переконуючий вплив у діловому спілкуванні менеджера з гуманістичними вимогами до нього?

Варіант 25

1. Етикетні вимоги до письмового ділового спілкування менеджера.

2. Яких етичних вимог треба дотримуватись учасникам будь-якої форми колективного обговорення ділових проблем?

3. Чим відрізняється мова ділового спілкування від публічного?

 

Варіант 26

1. Доведіть, що обізнаність у сфері невербальної комунікації є важливою умовою ділового спілкування менеджера.

2. Яких правил має дотримуватись людина, яка керує діловими перемовинами?

3. У чому полягає відмінність між глибинно-особистісною бесідою та бесідою ділової спрямованості?

Варіант 27

1. Розкрийте сутність культури говоріння.

2. Охарактеризуйте етикетні вимоги до зовнішнього вигляду менеджера.

3. З якою метою і які форми колективного обговорення ділових проблем слід використовувати у діловому спілкуванні менеджера?

Варіант 28

1. Яке значення у діловому спілкуванні має культура слухання?

2. Яких правил слід дотримуватись у використанні візитної картки?

3. Розкрийте зміст вимог до обладнання офісу.

Варіант 29

1. За якими зовнішніми ознаками визначають рівень культури установи (організації)?

2. Яких правил етикету треба дотримуватись під час проведення ділових свят?

3. Яке значення в морально-етичному обличчі керівника має його моральна цілісність?

Варіант 30

1. За якими зовнішніми ознаками визначають рівень культури ділової людини?

2. Розкрийте зміст правил поведінки на ділових прийомах.

3. Якими етичними критеріями треба керуватись під час проведення ділової бесіди?

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

3.1. Тести для проміжного контролю рівня знань студентів

 

Тема 1. Предмет і завдання курсу «Етика ділового спілкування»

 

1. Спілкування:

а) обмін інформацією між людьми;

б) взаємодія співрозмовників, з допомогою якої вони досягають спільної мети;

в) широкий спектр контактів людей, в яких вони здійснюють обмін інформацією і діями та пізнають один одного;

г ) засіб впливу одного учасника спілкування на іншого.

2. Функції спілкування:

а) інформативно-комунікативна;

б) регулятивно-комунікативна;

в) афективно-комунікативна;

в) мотиваційно-комунікативна.

3. Засоби спілкування:

а) вербальні;

б) віртуальні;

в) невербальні;

г) афективні.

4. Механізми сприймання людини людиною:

а) фрустрація;

б) ідентифікація;

в) емпатія;

г) стереотипізація;

д) рефлексія.

5. Способи психологічного впливу на людей:

а) кодування;

б) зараження;

в) навіювання;

г) наслідування;

д) переконування.

6. Предмет курсу «Етика і психологія ділового спілкування»:

а) морально-етична зумовленість та психологічні закономірності ділового спілкування; б) система моральних норм та принципів, які регулюють спілкування людей;

в) система етикетних приписів, обов’язкових для виконання у ході ділового спілкування, та їх психологічне обґрунтування.

7. Об’єктивні чинники, що впливають на якість ділового спілкування: сфера трудової діяльності, система субординації ділового спілкування, характер трудової діяльності… (продовжити перелік).

8. Суб’єктивні чинники, що впливають на якість ділового спілкування: рівень свідомості особистості, рівень засвоєння культури спілкування, рівень засвоєння досвіду трудової діяльності… (продовжити перелік).

9. Моральні передумови спілкування: повага, толерантність, співчуття… (продовжити перелік).

10. Культура ділового спілкування:

а) форма творіння спілкуванні, систематизації та реалізації його норм, способів та засобів відповідно до ієрархії цінностей та установок;

б) набутий людиною комунікативний досвід, який дає змогу реалізувати спілкування відповідно до норм етики та естетики;

в) система умінь і навичок комунікативної поведінки, які дають змогу реалізувати спілкування успішно і досягнути бажаного результату.


Тема 2. Діловий етикет

1. Етикет:

а) сукупність правил поведінки людей, які визначають процедуру їх звернення один до одного;

б) сукупність формальних правил і настанов, які регулюють зовнішні прояви людських стосунків; в) сукупність ритуалів, яких необхідно дотримуватися під час спілкування з людьми.

2. Мораль:

а) певна форма свідомості, що виступає у сукупності усвідомлених людьми принципів, правил, норм поведінки;

б) сукупність усвідомлених поглядів про належну поведінку у суспільстві;

в) сукупність усвідомлених поглядів про шляхи впровадження гуманістичних засад у взаємодію з навколишніми людьми.

3. Моральність:

а) утілення моралі у стосунках між людьми;

б) сукупність моральних якостей особистості;

в) система тих характеристик поведінки людини, які відповідають моральним нормам і принципам.

4. Етикетні приписи:

а) мають моральний смисл;

б) є формалізованими і не мають морального смислу;

в) не мають жодного сенсу.

5. Конвенційний характер етикету виявляється:

а) в дотриманні традицій, прийнятих тією чи іншою спільнотою;

б) в умовності прийнятих у ньому правил;

в) у відповідності моральним принципам і нормам.

6. Етикет виконує функції: декларації узгодження способу поведінки однієї людини з діями інших людей; презентації вихованості; засвідчення поваги до інших людей… (продовжити перелік).

7. Ввічливість:

а) побудова поведінки відповідно до етикетних приписів;

б) готовність прийти на допомогу іншим людям;

в) прагнення не завдавати неприємностей іншим.

8. Тактовність:

а) почуття міри у взаєминах з людьми, яке побудоване на розумінні їх стану;

б) уміння не нав’язувати свою думку, знайти необразливу форму допомоги;

в) щире ставлення до інших людей.

9. Делікатність:

а) відсутність прагнення демонструвати свої переваги;

б) стриманість поведінки;

в) особлива м’якість у спілкуванні, що ґрунтується на умінні не акцентувати увагу на недоліках співрозмовника.

10. Вихованість:

а) комплекс властивостей особистості, які свідчать про дотримання нею етикетних приписів;

б) комплекс властивостей особистості, які свідчать про сформованість соціальної спрямованості на взаємодію з навколишніми людьми;

в) комплекс властивостей особистості, які характеризуються наявністю суспільно значимих якостей, які відображають всебічність її розвитку.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.239.156 (0.068 с.)