ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сума експорту та імпорту становить зовнішньоторговельний оборот,Реекспорт - придбання в іншій країні товарів не для власного використання, а для перепродажу третій країні.

Реімпорт - придбання реекспортного товару країною-споживачем.

Особливості сучасного етапу розвитку світової торгівлі:

- перевищення темпів зростання світової торгівлі над темпами зростання ВВП;

- зміна структури товарообігу світової торгівлі за рахунок зростання питомої ваги продукції переробної промисловості; зниження частки сировинних товарів;

- щорічне оновлення більш ніж на третину асортименту продукції обробних галузей, насамперед електроніки;

- зростання частини взаємної торгівлі індустріально розвинених країн;

- зростання темпів торгівлі машинами та обладнанням на базі поглиблення міжнародного виробничого кооперування;

- розвиток ринку наукомісткої продукції, патентів, ліцензій, ноу-хау;

- множинність цін;

- зростання питомої ваги та значення світового ринку послуг.

Платіжний баланс (2В) - статистичний звіт за певний проміжок часу (місяць, квартал, рік), який показує співвідношення між сукупними надходженнями з-за кордону та платежами за кордон Торговельний баланс - статистичний звіт, у якому віддзеркалюються платежі з експорту, імпорту та реекспорту товарів за певний проміжок часу.

Таблиця Структура платіжного балансу (за методикою МВФ)

№ з/п Рахунок платіжного балансу Кредит (надходження платежів) Дебет (виплати платежів) Сальдо
Торговельний баланс Виручка від експорту товарів Витрати на імпорт товарів  
Баланс послуг Виручка від наданих послуг за кордон Витрати на оплату послуг з-за кордону  
Баланс доходів від інвестицій Надходження доходів від приватних та державних інвестицій з-за кордону та іноземних інвестицій у країні Витрати на виплату доходів за інвестиціями за кордон  
Баланс переказів Перекази з-за кордону Перекази за кордон  
Інші послуги й доходи Надходження від інших послуг у країну Витрати на інші послуги та виплати доходів за кордон  
А Разом: баланс поточних операцій (1 + 2 + + 3 + 4 + 5)     N12 (чистий експорт)
В Прямі інвестиції та інший довгостроковий капітал: - прямі інвестиції; - портфельні інвестиції; - інший довгостроко вий капітал Отримання позик (експорт боргових зобов'язань) Надання позик іншим державам (імпорт боргових зобов'язань) -
  Інший короткостроковий капітал      
  Разом В + С Імпорт капіталу (експорт боргових зобов'язань) Експорт капіталу (імпорт боргових зобов'язань) гЛШ (чистий експорт капіталу)
  Помилки і пропуски      
  Компенсаційні статті: - рух золота; - розподілі використання СПЗ; - переоцінка резервів      
  РазомА + В + +С+Д+Е      
  Надзвичайне фінансування      
  Зобов'язання, що утворюють валютні резерви іноземних органів      
  Підсумкові зміни резервів: - золото; - СПЗ; - резервна позиція МВФ; - іноземна валюта; - інші вимоги; - кредити МВФ Збільшення резервної валюти Зменшення резервної валюти ДН (сальдо рахунку валютних резервів)

Рис. Особливості світового ринку послуг

Торговельний, як і платіжний, баланс складається з кредитних і дебетових рахунків.

Кредитні рахунки забезпечують надходження іноземної валюти в країну.

Дебетові рахунки пов’язані з витратами іноземної валюти.

Різниця між кредитом і дебетом утворює сальдо зовнішньоторговельного балансу.

Якщо експорт товарів перевищує імпорт, то сальдо (чистий експорт) буде додатним (+). Якщо імпорт > експорту, то сальдо буде від’ємним (-).

Баланс послуг

Витрати українських туристів на оплату послуг за кордоном рівнозначні імпорту цих послуг в Україну (дебет). Надання Україною транспортних, страхових, медичних, банківських послуг іноземцям рівнозначне експорту (кредит).

Сальдо балансу послуг дорівнює різниці між експортом і імпортом патентів, ліцензій, ноу-хау, послуг транспорту, зв'язку, комунікацій, страхування, охорони здоров'я тощо.

Баланс руху капіталів

Надання позики однією державою іншій, придбання однією країною цінних паперів іншої країни в платіжному балансі відбиваються як торгівля борговими зобов’язаннями.

Надання позики іншій країні - імпорт боргового зобов’язання (дебет). Отримання позики з-за кордону – експорт боргового зобов’язання (кредит).

Придбання Україною цінних паперів в інших країнах - імпорт боргових зобов’язань (дебет).

Придбання іншими країнами цінних паперів України - експорт боргових зобов’язань (кредит).

Оцінювання експортно-імпортних операцій у платіжному балансі здійснюється без урахування в ціні товарів затрат на страхування і транспортування.

Платіжний баланс - фактично виконані надходження і платежі.

Розрахунковий баланс - включає всі вимоги і зобов’язання країни до сектору закордон, у тому числі й непогашені.

Платіжний баланс враховує і платежі, що мають однобічну основу, тобто не пов’язані з відшкодуванням:

- однобічні перекази;

- надання СПЗ з боку МВФ;

- переведення частини золота країни в її золотий запас і навпаки;

- переоцінка золотих і валютних резервів у зв’язку зі зміною світових цін на золото й валютних курсів.

Статті платіжного балансу А, В, С - основні. Статті блоків, пов’язані з рухом валютних резервів, - балансуючі.

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.190.82 (0.007 с.)