ТОП 10:

УЧАСТЬ АКЦІОНЕРІВ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

6.3. Акціонери беруть участь у зборах особисто або через своїх представників.

6.4. Представниками можуть виступати інші акціонери або треті особи, що не є акціонерами Банку

6.5. Представники можуть бути призначеними на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах, повідомивши про це виконавчий орган товариства.

6.6. Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється на підставі довіреності. Справжність підпису на довіреності на право участі та голосуванні на Зборах посвідчується Правлінням Банку або реєстратором, який здійснює ведення реєстру, або нотаріусом чи посадовими особами виконавчих комітетів селищних рад тощо, які можуть здійснювати нотаріальні дії.

Довіреність акціонерів-юридичних осіб - посвідчується підписом керівника та печаткою відповідної юридичної особи. Посадові особи, які за статутом юридичної особи, можуть діяти від імені без довіреності, для участі у Зборах повинні надати витяг з документу, згідно з яким обрано або призначено на цю посаду представника, завірений підписом керівника та печаткою юридичної особи.

6.7. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний з учасників. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах, здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення зборів виконавчим органом Банку або реєстратором на підставі укладеного з ним договору. Цей реєстр підписується головою та секретарем Зборів.

6.8. Право участі у Зборах мають особи зареєстровані у реєстрі акціонерів на день проведення зборів.

6.9. Для реєстрації учасник Зборів повинен:

пред’явити паспорт або інший документ, що засвідчує особу, - якщо учасник Зборів є представником акціонера - додатково пред’явити довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження на представництво інтересів акціонера.

6.10. Під час реєстрації встановлюється особа акціонера або повноваження його представника та реєструється довіреність, що визначена дійсною.

6.11. В умовлений час реєстрація учасників Зборів припиняється. Реєстраційна комісія підраховує кількість учасників та кількість голосів, що їм належать, для визначення правомочності Зборів.

6.12. У випадку, якщо на момент початку зборів кворум не зібраний, реєстрація за рішенням організаторів може бути продовжена, але не більше ніж на одну годину. Якщо протягом однієї години кворум не зібраний, збори оголошуються такими, що не відбулися.

6.13. При визначенні кворуму на зборах не враховуються акції, які на день проведення зборів знаходяться на балансі Банку.

6.14. Підсумки реєстрації учасників Зборів заносяться до протоколу реєстраційної комісії та підписуються всіма членами. Голова реєстраційної комісії докладає зборам про підбиття підсумків. Протокол реєстраційної комісії та перелік учасників зборів передаються голові зборів, а у випадку, коли кворум зібраний, зазначені документи передаються голові Правління.

6.15. Акціонери, які володіють у сукупності більш ніж 10 відсотками голосів та/або Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів для участі у зборах, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють Правління Банку.

 

ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ

 

7.1. Відкриває збори особа, яку призначає Правління Банку, після чого голова реєстраційної комісії доповідає про наявність кворуму на зборах.

7.2. Головує на Зборах Голова Ради, а у разі його відсутності - голова Зборів, який обирається Зборами.

7.3. Голова Зборів:

- керує роботою Зборів;

- оголошує питання порядку денного Зборів і надає слово виступаючим;

- проводить голосування з питань порядку денного Зборів та оголошує підсумки голосування.

7.4. Секретар Зборів веде протокол зборів.

7.5. Для підбиття підсумків голосування Збори обирають лічильну комісію та членів лічильної комісії.

7.6. Підсумки голосування з питань порядку денного Зборів підбиваються членами лічильної комісії, про що складаються відповідні протоколи лічильної комісії, які є невід’ємним додатком до протоколу зборів.

7.7. Збори тривають до закінчення розгляду усіх питань порядку денного.

7.8. Обговорення одного питання не може перевищувати 45 хвилин (не враховуючи тривалість доповідей з цього питання). Заяви про надання слова для виступу в порядку обговорення подаються секретарю зборів у письмовій формі, реєструються в порядку надходження та передаються голові Зборів. Заяви приймаються до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного. В заяві повинна бути обов’язково вказана інформація про учасника (учасників) Зборів, що подав заяву з зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (для представників юридичних осіб - додатково найменування юридичної особи) та кількість належних йому акцій.

У разі наявності принципових зауважень по змісту будь-якого, внесеного на розгляд зборів документів або рішення, учасник Зборів вправі подати письмово заяву про це голові Зборів. В заяві учасник Зборів повинен вказати:

- причину незгоди з нормами, що містяться в документі (рішенні). При цьому під причиною незгоди слід розуміти невідповідність норми документу (рішення) чинному законодавству або обмеження цією нормою прав акціонерів;

- альтернативну пропозицію Зборам по цьому питанню, при цьому альтернативна пропозиція не повинна суперечити змісту всіх прийнятих попередньо документів (рішень).

Така заява повинна бути розглянута Зборами та поставлена на голосування.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.140.184 (0.006 с.)