ТОП 10:

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ЙОГО ПРИПИНЕННЯ4.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами (уповноваженими представниками Сторін).

4.2. Порука припиняється з припиненням забезпеченого нею зобов'язання за Договором про іпотечний кредит.

4.3. Не допускається припинення поруки без припинення забезпеченого нею зобов'язання.

ОКРЕМЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

5.1. У разі виникнення між Сторонами спорів та суперечок за цим Договором або у зв'язку з ним, Сторони зроблять все необхідне для врегулювання вказаних спорів та суперечок шляхом переговорів.

5.2. Спори та суперечки в рамках цього Договору, врегулювання яких неможливо досягнути шляхом переговорів, вирішуються у встановленому чинним законодавством порядку.

5.3. Відносини, що виникають при укладенні та виконанні цього Договору та не врегульовані в ньому, регулюються чинним законодавством України.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Підписанням цього Договору Поручитель підтверджує: 6.1.1. Свою здатність виконувати умови цього Договору.

6.1.2. Що цей Договір не суперечить будь-яким обмеженням, що є обов'язковими для Поручителя.

6.1.3. Що відсутні будь-які перешкоди для виконання цього Договору на день його підписання.

6.1.4. Що на день підписання Договору відсутні будь-які судові спори, що можуть істотно та/або негативно впливати на фінансовий стан та кредитоспроможність Поручителя.

6.1.5. Що надані Поручителем Кредитору документи не містять будь-яких недостовірних відомостей, складені та/або отримані в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6.1.6. Що Поручитель повністю розуміє всі умови цього Договору, свої права та обов'язки за цим Договором і погоджується з ними.

6.2. Поручитель та Боржник підтверджують, що всі зобов'язання, представлені в цьому Договорі, є дійсними на день укладення цього Договору. Поручитель та Боржник розуміють, що будь-яка недійсність зобов'язань буде розцінюватись як надання Кредитору завідомо неправдивої інформації з метою отримання кредиту та тягне за собою відповідальність Поручителя та Боржника у відповідності до чинного законодавства України.

6.3. Будь-які повідомлення, які направляються Сторонами одна одній в рамках цього Договору, повинні бути здійснені в письмовій формі та будуть вважатися наданими належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом або доставлені особисто на адресу другої Сторони. Повідомлення можуть також направлятись факсом чи засобами електронного зв'язку, при цьому такі повідомлення мають попередній характер і повинні бути підтверджені належним чином відповідно до положень цього пункту Договору.

6.4. Цей Договір укладено українською мовою в трьох примірниках по одному для кожної із Сторін, всі примірники мають однакову юридичну силу.

6.5. Сторони, укладаючи цей Договір, керуючись відповідними принципами свободи договору, домовились про наступну форму укладання цього Договору, яка є обов'язковою для Сторін і погодженою Сторонами, а саме: кожен аркуш, на якому викладено цей Договір, містить підпис кожної Сторони (уповноважених представників Сторін, що підписали цей Договір) та печатку сторони, якщо Стороною є юридична особа.

6.6. Доповнення та зміни умов Договору вносяться за згодою Сторін і оформляються додатковими угодами.

6.7. Цей Договір Сторонами прочитаний, відповідає їхнім намірам та досягнутим домовленостям, що засвідчується власними підписами Сторін, які діють з повним розумінням предмету та змісту Договору.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

     

 

 

Додаток 19

ДОГОВІР ЗАСТАВИ

 

м. ______________ "___" _____________ 200_ р.

 

__________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Заставодавець") в особі __________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________,

(вказати статут, довіреність, положення тощо)

з однієї сторони, та _____________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Заставодержатель") в особі ______________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________________________,

(вказати статут, довіреність, положення тощо)

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір застави (надалі іменується "Договір") про наступне.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У відповідності до цього Договору Заставодержатель має право у разі невиконання Заставодавцем своїх обов'язків за Основним договором одержати задоволення за рахунок передбаченого в ст. 3 цього Договору заставленого майна (надалі іменується "предмет застави"), переважно перед іншими кредиторами Заставодавця.

1.2. Під "Основним договором" в цьому Договорі розуміється Договір ____________ N ________ від "___" _____________ ____ р., укладений між Заставодавцем (в Основному договорі іменується "_____________") та Заставодержателем (в Основному договорі іменується "_____________").

1.3. Строк Основного договору становить ______________________________.

1.4. Спосіб і порядок звернення стягнення на предмет застави визначений Сторонами у додатку N ____ до цього Договору.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.25.104 (0.006 с.)