ТОП 10:

Далелдемелерди ишки сеним бойынша багалау кагидасынын мазмуны неде?*+ Судья исте бар далелдемелерди олардын жиынтыгымен адил, жан-жакты жане толык карауга негизделген озинин ишки сеними бойынша багалайды,

*+ Судья исте бар далелдемелерди багалау барысында зан мен ар-уятты басшылыкка алады

*+ Сот ушин ешкандай далелдеменин куни бурын белгиленген куши болмайды

Даудын аралык соттын карауына берилуи:

*+ Сотка багынысты муликтик дау бериледи

*+ Тараптардын келисими бойынша

*+ Оган зан актилеринде тыйым салынбаган кезде

Дереу орындалуга жататын шешимдерге жатады:

*+ Мертигуден келтирилген зиянды отеу,

*+ жумыска кайта алу туралы,

*+ алименттерди ондиру туралы

Далелдеу панин курайды:

*+ Талаптын негизин, талапка карсылыкты,

*+ ушинши тулганын талабын,

*+ карсы талапты негиздейтин фактилер

Даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші түлға құқықтары

*талап қою талабының мөлшерін ұлғайтуға немесе азайтуға құқылы

Даудың нысанасына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлғалардың процессуалдық құқықтары:

*іске қатысушы басқа адамдарға сұрақтар қоюға

Дәлелдеу процесінде ғылыми - техникалық құралдарды қолдануда қойылатын заң талаптар:

*заңда тікелей көзделсе немесе оның нормалары мен принциптеріне қайшы келмесе

*іс бойынша іс жүргізудің тиімділігін қамтамасыз ететін болса

*азаматтық іс жүргізу принциптеріне қайшы кемесе

 

Дәлелдемелер келесі тұрғыда бағаланады (дәлелдемелердің критерилері):

*дәлелдемелердің растығы азаматтық істі шешу үшін жеткіліктілігі

*дәлелдемелерге жол беру

*дәлелдемелердің қатыстылығы

 

Дереу орындалуға жататын шешімдер:

* алимент өндіріп алу туралы бұрынғы жұмысына қайтадан орналастыру және жұмысшыға жалақысын өндіріп беру туралы, бірақ үш айдан аспайтын уақытқа мердігуден немесе денсаулықты өзге де зақымдау арқылы, сондай ақ асыраушысынан айырылуына байланысты келген зиянды үш айдан аспайтын уақытқа өтеу туралы

*бұрынғы жұмысына қайтадан орналастыру және жұмысшыға жалақысын өндіріп беру туралы, бірақ үш айдан аспайтын уақытқа

*алиментөндіріп алу туралы

Е

Ерекше талап кою исин жургизуге катысты исти атаныз:

Азаматтардын кукыктарын шектейтин мемлекеттик баскару органдарынын немесе лауазымды тулгалардын зансыз арекеттерин шагымдау туралы истер

Ерекше ис жургизу тартибимен сот нени аныктайды:

*+ Туыскандык катынастарды,

*+ асырауында болу фактиси,

*+ кайгылы жагдай фактиси

Ерекше іс жүргізу тәртібімен қарайтын істер:

*жылжымалы затты иесіз деп тану және жылжымайтын мүлікке коммуналдық меншік құқығын тану туралы

*ұл (қыз) асырап алу туралы

*нотариаттық әрекеттерге немесе оларды жасаудан бар тартуға шағымдар бойынша

 

Ерекше талап қоюмен қаралмайтын істер

*азаматты хабар ошарсыз кетті деп тану

*заңды маңызы бар фактілерді анықтау

 

Ұ

Ұл (кыз) асырап алу туралы ис сотта

*+ баланы асырап алушылардын оздеринин катысуымен каралады

*+ асырап алу туралы ис сотта баланы асырап алушылардын оздеринин, камкоршы жане корганшы органдар окилдеринин, прокурордын катысуымен каралады

*+ баланы асырап алушылардын оздеринин, камкоршы жане корганшы

органдар окилдсринин, прокурордын катысуымен каралады

Х

Халыкаралык ис жургизудеги халыкаралык уйымдардын соттык иммунитети аныкталады:

*+ Халыкаралык уйымдардын келисимдеримен,

*+ КР зандарымен

*+ халыкаралык шарттарымен

Н

Не себептен кукыкты коргаудын соттык нысаны жетекши орын алады:

*+ ол - ен демократиялык болып табылгандыктан;

*+ кукыкты коргаудын соттык нысаны ен амбебап-тарихи калыптаскан болып табылгандыктан;

*+ ол - азаматтык ис жургизу кукыгынын нормалары егжей-тегжей реттелгендиктен жане тараптарга занмен берилген ис жургизу кукыктарын жане оздеринин кукыктары мен мудделерин коргау ушин берилген амалдарды тараптардын пайдалануына барынша толык кепилдеме жасагандыктан;

Ш

Шетелдік тұлғалардың іс жүргізу құқықтары мен міндеттері:

*шетелдік тұлғалар ҚР азаматтарымен бірдей іс жүргізу міндеттерін орындайды

*шетелдік азаматтар және азаматтығы жоқ азаматтар құқықтарын қорғау үшін ҚР соттарына жүгінуге құқылы

*шетелдік тұлғалар ҚР азаматтарымен бірдей іс жүргізу құқықтарын пайдаланады

 

Шетелдік соттардың өз сипаты бойынша орындауды талап етпейтін шешімдері:

*егер некенің бұзылуы кезінде ерлі зайыптылардың екеуіде ҚР тыс жерерде тұрған болса, қазақстандық азаматтар арасындағы некені бұзу немес жарамсыз деп тану туралы шешімдері ҚР -да танылады

*егер неке бұзу кезінде ерлі зайыптылардың ең болмағанда біреуі ҚР-нан тыс дерде тұрған болса қазақстандық және шетелдік азаматтар арасындағы некені бұзу немесе жарамсыз деп тану туралы

 

Шетелдік соттар мен төрелік соттардың шешімдерін танылады және орындалады:

*егер ҚР-ның заңында өзара түсінік негізінде бұл көзделген болса

*егер халықаралық шартында өзара түсіністік негізінде бұл көзделген болса

Шет мемлекет тиісті мәселеге немесе іске қатысты соттық иммунитеттен бас тартуға келіскен деп танылады, егер келесідей негіздерде Қазақсытан Республикасы сотының юрисдикцияны жүзеге асыруына тікелей келісым білдірсе:

*ҚР халықаралық шартында

*жазбаша келісімде

*ҚР-ның сотында мәлімдеме жасау немесе нақты іс қарау шеңберінде жазбаша хабар ету

Шешімнің құрылымы:

*кіріспе, сипаттау

*қарар

 

Шешімнің кіріспе бөлігінде:

*соттың атауы, соттың құрамы, сот отырысның хатшысы, тараптар, іске қатысушы басқа адамдар және өкілдер

*даудың нысанасы немесе мәлімделген талап

*шығарылған орны мен күні

Шешім шығарған сот жіберілген қателерді келесідей тәсілдермен жоя алады:

*қосымша шешім шығару

*сөздік және арифметикалық қателерді түзету

*шешімді түсіндіру

 

Шешім шығарған кезде шешілетін мәселелер:

*сот дәлелдемелерге баға береді

*іс бойыгша қандай заң қолданылуға тиісті екенін айқындайды

Шешімдерді ұйғарымдар мен қаулыларды жаңадан анықталған мән жайлар бойынша қайта қарау үшін негіздер:

*құжаттардың не заттай дәлелдемелердің жалғандығы

*сарапшының көрінеу жаған қорытындысы

*заңды күшіне енген сот үкімімен белгіенген тараптардың іске қатысушы басқа адамдардың не олардың өкілдерінің қылмыстық әрекеттері

 

Шешімдерді, ұйғарымдар мен қаулыларды жаңадан анықталған мән - жайлар бойынша қайта қарау үшін негіздер:

*арыз берушіге белгілі болмаған және белгілі бола алмаған іс үшін елеулі мән жайлар

*куәнің көрінеу жалған жауаптары

*судьялардың сол істі қарау кезінде жасаған қылмысты әрекеттері

І

Іс жүргізу құқығы нормаларының бұзылуы және дұрыс қолданылмауы:

*істе сот отырысының хаттамасы болмағанда

*істі қарауға құқығы жоқ судья қараса

*сот ісі жүргізіліп отырған тіл туралы ережесі бұзылса

Іс үшін маңызы бар фактылердің бар екендігін растайтын немесе жоққа шығаратын дұрыс (шын) мәліметтер алу үшін сот қандай дәлелдеу тәсілдерін қолдануға құқылы:

*тараптардың және іске қатысушы басқа да тұлғалардың түсініктемелерін

*жазбаша және заттай дәлелдемелерді

Істі сотта қарауға әзірлеу кезінде судьяның іс әрекеті

*куәларды сот отырысына шақыру туралы мәселені шешеді

*талап қоюды қамтамасыз ету туралы мәселені шешеді

 

Істі сотта қарауға әзірлеу:

*еңбек қатынастарына байланысты істерде бір айға ұзартылуы мүмкін

 

Істі сотта қарау әзірлеу мерзімі:

*судьяның ұйғарымымен бір айға ұзартылуы мүмкін

*арыз қабылдағаннан кейін жетә күн

Істі қарау барысында оған қатысуша адам тәртіп бұзса сот құқылы:

*сол адамға ескерту жасауға

*сол адамды сот отырысы залынан шығарып жіберуге

Істерді қандай сатысындағы сотта қарауды соттың алқалы құрамы жүзеге асырады:

*касациялық сатысындағы

Іске қатысушы адамдарды сотқа еріксіз келтіреді:

*жауапкер сотқа келуден қасақана жалтарса

*куә сотқа келуден қасақана жалтарса

 

Істің мән жайларын ескере отырып, істің сотта қарауға әзірлеу тәртібімен судьяның жүргізетін әрекетте

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.78.142 (0.009 с.)