ТОП 10:

Сотта исти караудын жариялылыгы кагидасынын мазмуны неде?*+ Жабык сот отырысында исти карау азаматтык сот исин жургизудин барлык ережелери сактала отырып жургизиледи

*+ Иске катысушы адамдар мен ашык сот отырысына катысушы азаматтардын сотта исти карау барысын залда отырган орындарынан жазып алуга немесе дыбыс жазуды пайдаланып жазып алуга кукыгы бар

*+ Сотта исти карау барысында кинога жане суретке тусиру, бейнетаспага жазу, тикелей радио жане телехабар жургизу соттын иске катысушы адамдардын пикирин ескере отырып берген руксаты бойынша гана мумкин болады. Бул ис-арекет сот отырысынын калыпты журуине богет жасамауга тиис жане онын уакытын сот шектеуи мумкин

Сотта исти карау барысында кауипсиздикти камтамасыз ету кагидасынын мазмуны неде?

*+ Сотта исти карау соттын калыпты жумысын жане процеске катысушылардын кауипсиздигин камтамасыз ететин жагдайда жургизиледи

*+ Судьялар мен сот отырысы залында отырган азаматтардын кауипсиздигин камтамасыз ету максатында торагалык етуши исти карау кезинде катыскысы келетин адамдарга тексеру жургизу туралы оким бере алады.

*+ Судьялар мен сот отырысы залында отырган азаматтардын жеке басын куаландыратын кужаттарды тексеру, жеке оздерин тексеру жане олар алып келген заттарды тексеру туралы оким бере алады

Сот актилеринин миндеттилиги кагидасынын мазмуны неде?

*+ Занды кушине енген сот шешимдери, уйгарымдары, каулыларымен буйрыктары, сондай-ак соттар мен судьялардын занды окимдери, талаптары, тапсырмалары, шакырулары мен баска да жолданыстары барлык мемлекеттик органдар, жергиликти озин-ози баскару органдары, когамдык бирлестиктер, баска да занды тулгалар, лауазымды адамдар мен азаматтар ушин бирдей миндетти жане Казакстан Республикасынын букил аумагында мултиксиз орындалуга тиис

*+ Сот актисинин миндеттилиги иске катыспаган муддели адамдардын бузылган немесе даулы кукыктарын, бостандыктарын жане занмен коргалатын мудделерин коргау ушин сотка жугину мумкиндигинен айырмайды

*+ Сот актилерин орындамау, сол сиякты сотты сыйламаудын озге де кориниси занда козделген жауаптылыкка акеп согады

Сот акимшилик жаза колдану туралы каулынын кушин кандай жагдайда жояды:

*+ егер сот акимшилик кукык бузушылык туралы ис бойынша каулынын зансыз шыгарылгандыгын аныктаса;

*+ егер оны акимшилик орган жане лауазымды тулга оз кузыретин буза отырып шыгарса;

*+ егер акимшилик жаза колдану мерзими отип кетпесе, акимшилик кукык бузушылык туралы исти жогаргы турган органнын карауына жибереди;

Сот буйрыгы дегенимиз не:

*+ бул сот актиси;

*+ борышкерди несие берушинин алдында оз миндетин орындауга миндеттейтин, аткарушылык, куши бар, кукыкты коргау актиси;

*+ сот буйрыгынын куши сот шешиминин кушимен бирдей жане мажбурли турде ондирип алу тетигин иске асырады;

Сотта окил бола алатын тулгалар:

*+ адвокаттар, зан кенесшилери (юрисконсульттар);

*+ касипорындардын, мекемелердин, уйымдардын жумысшылары-олар жумыс истейтин уйымдардын иси бойынша;

*+ баска тулгалардын кукыктары мен мудделерин коргау кукыгы берилген касиптик одактардын уакилетти тулгалары сондай-ак уакилетти уйымдар;

Сот жарыссоздерине кимдер катысады:

*+ тараптар олардын окилдери;

*+ ушинши тулгалар жане олардын окилдери;

*+ прокурор, мемлекеттик орган жане жергиликти озин-ози баскару органы;

Сот отырысы кандай болимдерден турады:

*+ исти дайындау болиминен,

*+ исти мани бойынша караудан, сот жарыссоздеринен

*+ шешимди шыгарудан жане жариялаудан.

Сайлау құқығын қалпына келтіру туралы шығарылған сот шешімінің орындалуы:

*сот шешімі дереу күшіне енеді

*шешім апеллияциялық шағымдануға жатпайды

* шешім касациялық шағымдануға жатпайды

Сарапшының құқықтары:

*істің сараптама нысанынақатысты материалдармен танысуға

*сот отырысына қатысуға

Сарапшының құқықтары:

*істің сараптама нысанынақатысты материалдармен танысуға

*соттың рұқсатымен сот отырысына қатысуға және оған қатысушыларға сараптама нысанына қатысты сұрақтар қоюға

Сот актілеріне тән белгілер:

*ресми акт болып танылатын - құжат

*құқық нормалары негізінде және оларға сәйкес шығарылады

*нақты бір жағдайда қолданылады

Сот актілеріне тән белгілері:

*ресми акт болып танылатын - құжат

*нақты бір жағдайда қолданылады

*құқық нормалары негізінде және оларға сәйкес қолданумен жасалады

Сот бұйрығының мазмұнында көрсетіуге тиіс:

*егер оны өндіріп алу заңмен немесе шартпен көзделсе, тұрақсыздық айыбының мөлшері

*борышкерден өндіріп алушының пайдасына немесе тиісті бюджетке өндіріп алынуға жататын мемекеттік баждың сомасы

*өндіріп алынуға жататын ақша сомаларының мөлшері

Сот жарыссөздеріне қатысушылар:

*дау нысанына дербес талаптарын мәлімдейтін үшінші тұлғалар

Сот отырысына еріксіз келтіру:

*сарапшы, маман, аудармашы

Сот шешімінің бөліктері:

*қысқартылған сот шешімінде - кіріспе, дәлелдеу, қарар

*кіріспе, сипаттау, дәлелдеу, қарар

*толық сот шешімдеріне - кіріспе, сипаттау, дәлелдеу, қарар

Сот істің басқа соттың қарауына беретін жағдайлар

*тұрғылықты жері бұрын белгісіз болған жауапкер істі өзінің тұрғылықты жері бойынша сотқа беру туралы өтініш жасаса

*бір немесе бірнеше судьяға қарсылық білдіргеннен кейін, сондай-ақ назар аударуға тұратын басқа мән - жайлар бойынша судьяларды ауыстыру немесе аталған сотта істі қарау мүмкін болмаса

*істі аталған сотта қарау кезінде оның істің соттылық ережелерін бұза отырып қабылдағаны анықталса

Сотта іс қарауда істі әзірлеудің міндеттері:

*тараптар өз пайымдауларын негіздеу үшін ұсынуға тиісті дәлелдемелерді анықтау

*іске қатысатын адамдардың құрамын анықтау

 

Сырттай іс жүргізуге тән белгілер:

*бірінші сатыдағы сотта іс жүргізуге жатады

*жауапкер өзі келмей қалуының себептерін хабарламаған болса

*сырттай іс жүргізу тәртібімен тек талап қою істері қаралады

Сырттай шешімге шағым жасау тәртібі:

*прокурор апелляциялық тәртіпте наразылық білдіруге құқылы

*жауапкер сырттай шешімнің көшірмесін алған кезден бастап 5 күн ішінде арыз беруге құқылы

*сырттай шешімге тараптар 15 күнде апелляциялық тәртіппен наразылық келтіруі мүмкін

*бірінші сатыдағы соттың заңды күшіне енген сот бұйрықтары

Судья сот бұйрығын шығару туралы арызды қабылдаудан бас тарту туралы ұйғарым шығарады, егер:

*мемлекеттік баж төленбесе

*судьяның нұсқауына сәйкес арыздағы кемшіліктер жойылмаса

*арыздың нысанасы мен мазмұны сақталмаса

 

ТПоследнее изменение этой страницы: 2017-01-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.217.107 (0.008 с.)