ТОП 10:

Азаматтык ис жургизудин тусинигиАзаматтык ис жургизудин тусиниги

*+ азаматтык истерди шешу бойынша сот кызмети

*+ азаматтык истерди карауда сот жане баска процеске катысушылар

арекеттери

*+ азаматтык ис жургизу кукыгынын нормаларымен реттелген соттын ис- арекети.

Азаматтык ис жургизу кодексине сайкес кай тулгага карсылык биддиру ушин негиздери колданылуы мумкин

*+ судьяга, прокурорга, сарапшыга

*+ аудармашыга, coт отырысынын хатшысына

*+ сот орындаушысына, сот приставына

Азаматтык ic жургизуде сот колданатын мажбурлеу шаралары

*+ азаматтык ис жургизу кодекси бойынша еки мажбурлеу шарасы

колданылады

*+ сот отырысы залынан шыгарып жиберу

*+ ериксиз келтиру

Азаматтык ис жургизудеги сот тапсырмасынын тусиниги

*+ баска аудандагы сотка белгили бир ис жургизу эрекетин жасауга исти караушы сот тапсырма береди

*+ баска мемлекетттеги сотка белгили бир ис жургизу арекетин жасауга исти караушы сот тапсырма береди

*+ баска калада далелдемелер жинау кажеттиги туралы отиништи канагаттандырган жагдайда тиисти сотка белгили бир ис жургизу арекетин жасауга исти караушы сот тапсырма береди

Азаматтык ис жургизу кукык катынастарынын басталуы негиздери

*+ Азаматтык ис жургизу нормасы

*+ Занды деректер

*+ Азаматтык ис жургизу кукык субьектилик

Азаматтык сот исин жургизу тури

*+ Талап кою бойынша ис жургизу

*+ Ерекше талап коюмен ис жургизу

*+ Ерекше ис жургизу

Азаматтык сот исин жургизудин сатысы

*+ биринши сатыдагы сотта ис жургизу

*+ аппелляциялык сатыдагы соттарда ис жургизу

*+ кадагалау тартибимен занды кушине енген сот шешимдерин, уйгарымдарын жане каулыларын кайта карау

Азаматтык сот исин жургизудин принциптерине жатады

*+ Зандылык

*+ Сот исин жургизу тили

*+ Сотта исти караудын жариялыгы

Азаматтык ис жургизудеги тараптар

*+ азаматтык ис жургизудин негизги субьектилери, оларсыз талап коюмен ис

жургизу мумкин емес

*+ талап коюшы мен жауапкер

*+ даулы материалдык кукыктык катынастын субъектилери

Азаматтык сот исин жургизу тури

*+ Талап кою бойынша ис жургизу

*+ Ерекше ис жургизу

*+ Ерекше талап коюмен ис жургизу

Азаматтык сот исин жургизуде басым куши бар кукыктык нормаларды колдану

*+ Казакстан Республикасы Конституциясынын жогары зан куши бар жане ол Республиканын букил аумагында тикелей колданылады. КР КИЖК мен Казакстан Республикасы Конституциясы нормаларынын арасында кайшылык болган жагдайда Конституциянын ережелери колданылады

*+ КР КИЖК-нин нормалары мен Казакстан Республикасы конституциялык занынын арасында кайшылык болган жагдайда конституциялык заннын ережелери колданылады. КР АИЖК нормалары мен озге зандардын арасында кайшылык болган жагдайда осы Кодекстин ережелери колданылады

*+ Казакстан Республикасы бекиткен халыкаралык шарттар КР АИЖК-нен басым болады жане халыкаралык шартта онын колданылуы ушин зан шыгарылуы талап етиледи деп корсетилген жагдайларды коспаганда, олар тикелей колданылады

Азаматтык ис жургизу занынын уакыт жагынан колданылуы

*+ Азаматтык сот исин жургизу ис жургизу арекетин орындау, ис жургизу шешимин кабылдау кезине карай кушине енген азаматтык ис жургизу зандарына сайкес жузеге асырылады

*+ Жана миндеттер жуктейтин, процеске катысушыларда бар кукыктардын кушин жоятын немесе оларды кемитетин, олардын пайдаланылуын косымша шарттармен шектейтин азаматтык ис жургизу занынын кери куши болмайды

*+ Далелдемелердин жарамдылыгы оларды алган кезде колданылып журген занга сайкес белгиленеди

Битимгершилик келисимин жасау кукыгын пайдаланады

*+ даудын нысанасына дербес талаптарын малимдейтин ушинши тулга

*+ талап коюшы

*+ жауапкер

Сот шыгындарынын курамы

*+ Мемлекетгик баж жане ис жургизуге байланысты шыгындардан

*+ Мемлекеттик баж

*+ ис жургизуге байланысты шыгындар

Сот орындаушысынын каулысын санкциялау

*+ Сот орындаушысынын каулысын сотка материал тускен куни каралуга тиис.

*+ Сот аткарушылык арекеттерде санкция береди немесе санкция беруден бас тартады, бас тарту туралы далел келтирилген уйгарым шыгарады

*+ Соттын уйгарымына АИЖК белгиленген тартиппен шагымдануга немесе наразылык билдируге болады

Сырттай шешимге шагым жасау

*+ Кушин жого туралы арыз беру мерзими откен соһ, 1-сатыдагы сот арызды канагаттандырудан бас тарту туралы уйгарым шыгарган кезден бастап

он бес - кун ишинде аппелациялык тэртиппен шагым беру

*+ Жауапкер кушин жою туралы арызда сырттай шешиммен келиспейтинин негиздейди

*+ Жауапкер сыртгай шешим шыгарган сотка оз шешимнин коширмесин алган кезден бастап бес кун ишинде бул шешимнин кушин жою туралы арыз беруге кукылы.

Сот буйрыгы

*+ Талап бойынша 3 кун ишинде шыгарылады.

*+ Арыз негизинде сот буйрыгы бериледи.

*+ Судья даусыз болгандыктан арыз бойынша буйрык шыгарады

Соттык далелдеу сатылары

*+ Далелдемелер зерттеу жане багалау

*+ Далелдемелер жинау

*+ Далелдемелер усыну

Сот шешимнин боликтери

*+ Далелдеу

*+ Сипаттау

*+ Карау

Сырттай шешимге шагым жасау

*+ Жауапкер сырттай шешим шыгарган сотка оз шешимнин коширмесин алган кезден бастап бес кун ишинде бул шешимнин кушин жою туралы арыз беруге кукылы

*+ Жауапкер кушин жою туралы арызда сырттай шешиммен келиспейтинин негиздейди

*+ Кушин жою туралы арыз беру мерзими откен соһ, 1 -сатыдагы сот арызды канагаттандырудан бас тарту туралы уйгарым шыгарган кезден бастап

Талап арызды кайтару

*+ Арызды арекетке кабилетсиз адам берсе

*+ Ис осы соттын соттауына жатпаса

*+ Осы немесе баска бир соттын ис жургизуинде сол тараптар арасында, сол нысана туралы жане сол негиздер бойынша дау жонинде ис бар болса

Занды кушине енбеген сот

*шешимдери мен уйгарымдарына наразылык келтиру кукыгы кимге берилген:

*+ наразылык келтиру кукыгы исти карауга катыскан прокурорга тиесили.

*+ Казакстан Республикасынын Бас прокуроры жане онын орынбасарлары, облыс прокурорлары жане оларга тенестирилген прокурорлар жане олардын орынбасарлары оздеринин кузырети шегинде исти карауга катысуына карамастан сот шешимдерине наразылык келтируге кукылы

Занды окилдер болып табылатын тулгаларды атаныз:

*+ ата-аналары,

*+ асырап алушылар,

*+ камкоршылар жане корганшылар.

Занды кушине енбеген сот шешимдери мен уйгарымдарына апелляциялык шагым беруге ким кукылы:

*+ тараптар жане иске катысушы баска да тулгалар,

*+ сондай-ак иске катысуга тартылмаган,

*+ бирак олардын кукыктары мен миндеттерине катысты сот шешим кабылдаган тулгалар.

Д

Азаматтык ис жургизудин тусиниги

*+ азаматтык истерди шешу бойынша сот кызмети

*+ азаматтык истерди карауда сот жане баска процеске катысушылар

арекеттери

*+ азаматтык ис жургизу кукыгынын нормаларымен реттелген соттын ис- арекети.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.78.142 (0.007 с.)