ТОП 10:

Визначення й види забезпечення САПРСАПР – це організаційно-технічна система, що представляє комплекс засобів автоматизованого проектування, взаємозалежних з підрозділами П1, П2 … Пн проектної організації.

Види забезпечення САПР.

МЗ (математичне), ТЗ, (технічне), ПЗ (програмне), ІЗ (інформаційне), ЛЗ (лінгвістичне), МЕТз (методичне), ОЗ (організаційне).

- МЗ – це сукупність математичних методів, моделей і алгоритмів проектування, необхідних для виконання АП (автоматизованого проектування) і представлених у заданих формах.

- ТЗ – це сукупність взаємозалежних або взаємодіючих технічних засобів необхідних для виконання АП.

До технічних засобів (ТЗ) належать пристрої обчислювальної й оргтехніки, засобу передачі даних, вимірювальні, і ін. (АРМ - автоматизовані робочs місця; ЛОМ – обчислювальні мережі);

Розрізняють групи технічних засобів, що забезпечують:

1. підготовку й введення даних;

2. програмну обробку даних;

3. відображення й документування даних;

4. архівацію проектних рішень.

 

- ПЗ – це сукупність машинних програм, необхідних для виконання АП.

Серед усього різноманіття програмного забезпечення системи автоматизації проектування займають особливе місце. З одного боку – це досить специфічна сфера, що викоремилась від інших напрямків програмування, з іншого – вона поєднує не тільки професіоналів в області комп'ютерних технологій, але й людей далеких від них: конструкторів, архітекторів, технологів.

Розрізняють:

а) загальносистемне ПЗ (транслятори, компілятори)

б) прикладне ПЗ (ППП) - пакет прикладних програм (EWB, Модус –Програмний комплекс для енергетики , ...) для рішення конкретного завдання.

- ІЗ – сукупність відомостей необхідних для вибору засобів АП, представлених у заданій формі. Сюди входять: автоматизовані банки даних, які складаються із СУБД і БД (нормативно довідкова інформація ЕСКД, БД проектних рішень).

- ЛЗ – сукупність мов проектування, включаючи терміни й визначення (правила формалізації природної мови й методи стиску й розгортання інформації, необхідної для АП і представлених у заданій формі).

- МЕТз – сукупність документів, якими встановлюють склад і правила відбору й експлуатації засобів забезпечення АП.

- ОЗ – сукупність документів, якими встановлюють склад проектних організацій й підрозділів, зв'язок між ним й функції, а також форму подання етапів проектування й порядок розгляду проектних документів.

Класифікація САПР

Класифікація – це система підлеглих понять, використовувана для подання зв'язків понять і класів об'єктів, а також для нового орієнтування різноманітних понять і класів об'єктів часто представляється у вигляді схем і таблиць.

САПР класифікують по типу і складності об'єкта проектування, рівню й комплексності автоматизації проектування, по характеру і числу проектних документів, що випускають.

Види САПР

Системи автоматизації проектування по характеру проектних документів, що випускають, підрозділяють на:

- CAD - комп'ютерна допомога в дизайні, простіше говорячи, програма креслення.

- CAM - комп'ютерна допомога у виробництві.

- CAE - комп'ютерна допомога в інженерних розрахунках.

- GIS - географічні інформаційні системи.

- FEM - системи аналізу методом кінцевих елементів

По типу проектованого об'єкта:

- САПР виробів;

- САПР технологічних процесів;

- САПР організаційних систем;

- САПР об'єктів будівництва.

У САПР виділяють підсистеми. Підсистема – закінчена частина САПР, що дозволяє одержувати проектні рішення. Підсистема у свою чергу складається з компонентів (проектних процедур). Приклад реалізації САПР наведений на рис. 3.1.

 

 

Рисунок 3.1. Загальна схема реалізації автоматизованого проектування.

Проектування САПР

Рисунок 3.2. Стадії проектування САПР

На стадії ПІ (передпроектних досліджень «ПД») оформляються результати обстеження проектної організації, складання технічного звіту, а так само його узгодження й затвердження (рис. 3.2). ТЗ виконується разом із замовником і розроблювачем і містить всі необхідні вимоги й дані для створення САПР (так само враховує організація, що буде споживати це ТЗ). ПТ (технічна пропозиція) - виявляє раціональні варіанти САПР, що враховують вимоги ТЗ. При цьому виконуються:

- аналіз процесів автоматизованого проектування;

- виявлення варіантів САПР і їхнє техніко-економічне обґрунтування.

На стадії ЕП виконується:

- прийняття основних рішень по взаємодії САПР із іншими системами;

- прийняття основних технічних рішень за структурою підсистем САПР;

- розробка питань функціонування підсистем на рівні компонентів;

- опис вихідних даних і вимог на розробку мов проектування, алгоритмів, компонентів інформаційного забезпечення по підсистемах.

На стадії ТП виконується:

- прийняття рішень по новому процесу проектування із забезпеченням взаємодії сумісності автоматичних і автоматизованих проектних процедур;

- одержання остаточної схеми функціонування САПР;

- розробка структури й складу підсистем САПР;

- одержання остаточної структури всіх видів забезпечення САПР;

- вибір математичних об'єктів проектування і його елементів;

- розробка алгоритмів проектних операцій;

- розробка вимог на створення програми реалізації процедур проектування;

- розробка алгоритмів, мов проектування, компонентів ІО і формування загальносистемного забезпечення;

- визначення вимог до подання вихідної інформації й результатів;

- оформлення й твердження документів.

На стадії РП виконується:

- розробка детальної структури САПР і її підсистем;

- визначаються взаємозв'язки з ін. підсистемами;

- розробка алгоритмів і структурних схем автоматизованих процесів проектування;

- формування МО, ПО, ІО, ОО.

- розробка документації для монтажу, настроювання й експлуатація КСАП (комплекс засобів автоматизованого проектування);

- створення проектів програм, методик випробування й досвідченої експлуатації.

На цьому етапі виконуються комплекти експлуатаційної документації МО, ПО, ТЕ.

Принципи створення САПР.

1) Включення – припускає можливість включення проектованої САПР більш високого рівня.

2) Системна єдність – полягає в забезпеченні цілісності системи, при створенні, функціонуванні й розвитку САПР. тобто у системі будуть зв'язки в підсистемі ці зв'язки не повинні бути розірвані.

3) Розвиток – припускає можливість поповнення, удосконалювання й відновлення компонентів.

4) Комплексність - полягає у зв’язності, проектуванні елементів і всього об'єкта на всіх стадіях.

5) Інформаційна єдність – полягає у використанні єдиних позначень, термінології, способів подання інформації, нормованих документами.

6) Сумісність – припускає спільне функціонування підсистеми й збереження відкритої структурної схеми в цілому

7) Стандартність – припускає, що основні проектні процедури повинні стандартизуватисяПоследнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.51.69 (0.007 с.)