ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)14.1 Захист дипломного проекту (роботи) здійснювати на відкритому засіданні ДЕК відповідно до вимог стандарту СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.04-2010.

14.2 На засідання ДЕК студент надає дипломну роботу (проект), відзив керівника, рецензію, демонстраційний матеріал для доповіді.

ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ (РОБІТ)

15.1 Дипломні проекти (роботи) зберігати в університеті протягом п’яти років.

15.2 Після закінчення терміну зберігання дипломні проекти (роботи) знищують, про що складається відповідний документ (акт).

15.3 Демонстраційні матеріали, креслення дипломних проектів (робіт), відзиви та рецензії зберігати на випусковій кафедрі протягом одного року.

15.4 Після закінчення терміну зберігання демонстраційні матеріали, креслення дипломних проектів (робіт), відзиви та рецензії знищують, про що складається відповідний документ (акт).

15.5 Демонстраційні матеріали, креслення, моделі, макети, зразки виробів можуть використовуватись в навчальному процесі. В цьому випадку вони обліковуються в установленому порядку, як наочні приладдя.

 


Додаток А

(обов’язковий)

Форма бланку завдання до дипломного проекту ( роботи)

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Факультет ________________________ кафедра ___________________________________

Спеціальність ________________________________________________________________

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Завідувач кафедри

__________________________

(підпис)

«___»_________201_ р.

 

ЗАВДАННЯ

до дипломного проекту ( роботи) на здобуття ОКР ____________________

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

студента групи _______ ________________________________________________

(номер групи) (ПІБ)

1 Тема дипломного проекту (роботи) ______________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

затверджена наказом по університету від «___»______201___ р. № _____.

2 Термін подання студентом закінченого проекту (роботи) ____________________

3 Вихідні дані до дипломного проекту (роботи) _____________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4 Зміст пояснювальної записки (перелік питань до розробки) __________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

5 Перелік креслень (демонстраційного матеріалу) ____________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________


 

6 Розділи та консультанти

Розділ Консультант Підпис, дата
Завдання видав Завдання прийняв
       
       
       
       
       
       

 

 


 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Назва розділу дипломного проекту (роботи) Термін виконання Обсяг розділу, %
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 


Дата видачі завдання: «___»_______ 20___ р.

 

Керівник дипломного проекту (роботи) __________ _______________

(підпис) (ПІБ)

 

Завдання прийняв до виконання __________ _______________

(підпис) (ПІБ)

 


Додаток Б

(обов’язковий)

Форми титульного аркушу

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

 
 


Кафедра ______________________________

(повна назва)

 

«ДО ЗАХИСТУ»

Завідувач кафедри

_________ ______________

(підпис) (ПІБ)

20____р. ________ «____»

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА)

на здобуття ОКР

«бакалавр»

 

Галузь ______________________________________________________________

(шифр) (назва)

 

Напрям підготовки _____________________________________________________

(код) (повна назва)

 

Тема ______________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 

Керівник дипломного проекту (роботи) _______ _______ ___________

(посада) (підпис) (ПІБ)

Керівник розділу з БЖД _______ _______ ___________

(посада) (підпис) (ПІБ)

Керівник економічного розділу _______ _______ ___________

(посада) (підпис) (ПІБ)

Нормоконтролер _______ _______ ___________

(посада) (підпис) (ПІБ)

 

Виконавець, студент групи _______ _______ __________

(підпис) (ПІБ)

 

Дніпропетровськ

20__

 


 

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

 
 


Кафедра ______________________________

(повна назва)

 

«ДО ЗАХИСТУ»

Завідувач кафедри

_________ ______________

(підпис) (ПІБ)

20____р. ________ «____»

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА)

на здобуття ОКР

«спеціаліст» або «магістр»

 

Галузь ______________________________________________________________

(шифр) (назва)

 

Спеціальність ________________________________________________________

(код) (повна назва)

 

Тема ______________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

 

Керівник дипломного проекту (роботи) _______ _______ ___________

(посада) (підпис) (ПІБ)

Керівник розділу з БЖД _______ _______ ___________

(посада) (підпис) (ПІБ)

Керівник економічного розділу _______ _______ ___________

(посада) (підпис) (ПІБ)

Нормоконтролер _______ _______ ___________

(посада) (підпис) (ПІБ)

 

Виконавець, студент групи _______ _______ __________

(підпис) (ПІБ)

 

Дніпропетровськ

20__

 


Додаток В

(довідковий)

Приклади бібліографічного опису документів

Книги

1 Один автор

Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]: учеб. пособие для вузов / В. Е. Гмурман. – М.: Высш. шк., 2005. – 479 с.

2 Два автори

Соколов М. М. Архитектоника грузовых вагонов [Текст] / М. М. Соколов, А. В. Третьяков. – М.: ИБС-Холдинг, 2006. – 405 с.

3 Три автори

Пшінько О. М. Екологія житла. Радіоактивність житла [Текст]: навч. посіб. для вузів / О. М. Пшінько, Л. Ф. Долина, О. М. Пристинська. – Д.: Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2007. – 176 с.

4 Чотири і більше авторів

Проблеми гуманізації освіти в контексті трансформації вищої школи України [Текст]: монографія / І. О. Вакуленко, М. І. Мальков, А. В. Радкевич та ін. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2008. – 232 с.

5 Якщо немає автора

Інструкція з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України [Текст]: ЦД-0055 / затв.: наказ Мінтрансу та зв’язку України 23.11.04. № 1026 / Мін-во трансп. та зв’язку України. – К., 2005. – 181 с.

Статті журналів

6 Один автор

Яновський П. О. Дослідження впливу факторів на час перебування поїздів на дільницях [Текст] / П. О. Яновський // Залізн. трансп. України. – 2008. – № 3. – С. 25-29.

 

7 Два автори

Бубнов В. М. Повышение грузоподъемности вагонов-платформ [Текст] / В. М. Бубнов, С. В. Мямлин // Вагоны и вагонное хоз-во (прил. к ж-лу «Локомотив»). – 2008. – № 2. – С. 43-44.

8 Три автори

Вучечич И. И. Оценка остаточного ресурса грузовых вагонов железных дорог [Текст] / И. И. Вучечич, Б. А. Дерекач, А. Д. Кочнов // Вестн.
ВНИИЖТа. – 2008. – № 2. – С. 14-18.

9 Чотири автори і більше

Розвиток процесів руйнування осі колісної пари при циклічному навантаженні [Текст] / І. О. Вакуленко, М. І. Мальков, А. В. Радкевич та ін. – (Техніка та технології. Ресурсні дослідження) // Залізн. трансп. України. – 2008. – № 3. – С. 47-48.

Стаття газети

10 Букреева А. Дорогой студенческих отрядов [Текст] / А. Букреева // Вісті Придніпров’я. – 2008. – 22 лип. – С. 4.

Електронні ресурси

11 Колесникова Т. О. Екологія житла очима діітівців [Електронний ресурс] / Т. О. Колесникова, С. І. Юрков. – Д.: Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2008. – DVD, 96 МБ.

12 Шеперс В. Повышение тяговой способности рудничных локомотивов при футеровании колес пластмассой [Електронний ресурс] / В. Шеперс // Глюкауф. – 1986. – № 6. – Режим доступа: http://www.masters.donntu.edu.ua/2006/ fema/pavlijchuk /library/2.htm.

13 Мазур В. А. Металлические конструкции гражданских зданий и инженерных сооружений: учебно-методическое пособие [Электронний ресурс] / В. А. Мазур; Харьковская нац. акад. городского хоз. – Х., 2003. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1001/

 


 

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.34 (0.015 с.)