ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)6.1 Дипломний проект (робота) на здобуття ОКР «бакалавр» повинен показати:

- фундаментальну підготовку випускника;

- спеціальні знання, щодо узагальненого об’єкта діяльності;

- уміння розробити логіко-структурну схему розв’язання типових задач виконавської діяльності;

- уміння працювати з літературними та іншими джерелами інформації;

- уміння аналізувати різні аспекти професійної діяльності.

6.2 Дипломний проект (робота) на здобуття ОКР «спеціаліст» повинен показати:

- спеціальну підготовку випускника;

- уміння, за необхідності, при вирішуванні професійних завдань:

- ставити проблеми;

- формулювати мету й завдання дослідження;

- розробляти логіко-структурну схему роботи;

- уміння працювати з літературними та іншими джерелами інформації;

- уміння аналізувати й оцінювати різні аспекти професійної діяльності;

- уміння обґрунтовувати власні узагальнення і висновки.

6.3 Дипломна робота на здобуття ОКР «магістр» повинна показати:

- спеціальну підготовку випускника;

- уміння при вирішуванні професійних завдань інноваційного характеру:

- ставити проблеми й обґрунтовувати їх актуальність;

- формулювати мету й завдання дослідження;

- розробляти логіко-структурну схему роботи;

- працювати з літературними та іншими джерелами інформації;

- виконувати науково-дослідну роботу;

- уміння глибоко аналізувати й оцінювати різні аспекти діяльності з урахуванням світового досвіду;

- уміння всебічно обґрунтовувати власні узагальнення, висновки і пропозиції.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОГО

ПРОЕКТУ (РОБОТИ)

7.1 Відповідальність за організацію підготовки випускниками дипломних проектів (робіт) несе випускова кафедра, яка зобов’язана створити відповідні умови та методичне забезпечення.

7.2 Дипломний проект (роботу) студент виконує самостійно за консультаціями керівника роботи та керівників розділів.

7.3 Керівників дипломних проектів (робіт), із числа науково-педагогічних працівників університету або кваліфікованих фахівців підприємств, установ і організацій, призначає наказом ректор за поданням завідувачів випускових кафедр.

7.4 Керівників розділів призначають завідувачі профільних кафедр за узгодженням із завідувачами випускових кафедр.

7.5 Нормоконтроль дипломних проектів (робіт) здійснює завідувач випускової кафедри або працівник, призначений завідувачем кафедри.

7.6 Склад рецензентів визначає випускова кафедра.

7.7 Студент для виконання дипломного проекту (роботи) повинен:

- в установлений термін обрати і узгодити тему з керівником дипломного проекту (роботи);

- отримати завдання на дипломний проект (роботу);

- самостійно виконувати дипломний проект (роботу), ґрунтуючись на матеріалах виробничих практик, методичного та інформаційного забезпечення;

- систематично відвідувати консультації керівника дипломного проекту (роботи) і керівників розділів;

- сприймати зауваження та оперативно виконувати методичні вказівки керівників;

- згідно з графіком звітувань інформувати керівника про виконання завдання на дипломний проект (роботу);

- відповідно до запланованих термінів подати дипломний проект (роботу) на перевірку керівникам розділів;

- відповідно до запланованого терміну подати дипломний проект (роботу) на перевірку керівникові;

- отримати рецензію на дипломний проект (роботу) (за рішенням кафедри);

- підготувати доповідь про основні результати дипломного проекту (роботи);

- підготовити відповіді на зауваження керівника дипломного проекту (роботи), керівників розділів, рецензента;

- відповідно до графіку представити роботу на засідання ДЕК.

7.8 Керівник дипломного проекту (роботи) повинен:

- запропонувати актуальну тему дипломного проекту (роботи), яка відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця напряму або спеціальності;

- видати завдання на дипломний проект (роботу) з визначеними термінами виконання розділів та подання роботи в ДЕК. Форма бланку завдання наведена в додатку А;

- управляти виконанням дипломного проекту (роботи);

- скласти графік консультацій (не менш ніж дві на тиждень) та дотримуватись його;

- скласти графік проміжних звітів та контролювати хід виконання завдання;

- інформувати кафедру про хід виконання випускником календарного плану завдання;

- при суттєвому відхиленні від календарного плану порушувати питання про призупинення дипломування;

- перевірити дипломний проект (роботу) та підписати пояснювальну записку і графічну частину;

- написати аргументований відзив на дипломний проект (роботу). Відзив оголошується після доповіді студента на засіданні ДЕК. У відзиві указати:

- мету дипломного проекту (роботи);

- актуальність теми;

- клас задач, рівень та види умінь, що застосовані, їх відповідність чинним кваліфікаційним вимогам;

- відповідність змісту дипломного проекту (роботи) завданню;

- оригінальність отриманих рішень;

- практичне і наукове значення результатів;

- ступінь самостійності виконання;

- якість оформлення;

- недоліки.

- повернути студенту роботу не пізніше ніж за три дні до захисту;

- здійснити підготовку студента до захисту дипломного проекту (роботи);

- бути присутнім при захисті дипломного проекту (роботи) на засіданні ДЕК.

7.9 Керівник розділу повинен:

- керувати виконанням розділу дипломного проекту (роботи);

- скласти графік консультацій, погодити його з керівником дипломного проекту (роботи) і дотримуватися його;

- інформувати керівника дипломного проекту (роботи) про стан виконання розділу;

- перевірити розділ на:

- відповідність змісту розділу програмі дипломного проекту (роботи);

- оригінальність отриманих рішень;

- практичне і наукове значення результатів;

- ступінь самостійності виконання;

- якість оформлення;

- підписати пояснювальну записку та графічну частину за умови відсутності зауважень.

7.10 Нормоконтролер повинен:

- перевірити оформлення дипломного проекту (роботи) відповідно до вимог чинних стандартів, нормативних документів, наявність та правильність посилань на них;

- підписати пояснювальну записку та графічну частину за умови відсутності зауважень.

7.11 Рецензент повинен ознайомитись з дипломним проектом (роботою) та підготувати рецензію. Структура рецензії ідентична відгуку керівника дипломного проекту (роботи) (п. 7.8) за винятком підпункту "ступень самостійності виконання", що вилучається. Рецензія оголошується після доповіді студента на засіданні ДЕК.

7.12 Завідувач випускової кафедри повинен:

- організувати методичне забезпечення виконання дипломних проектів (робіт);

- контролювати виконання графіка консультацій науково-педагогічними працівниками кафедри;

- розглядати на засіданнях кафедри стан виконання дипломних проектів (робіт);

- надати допуск дипломних проектів (робіт) до захисту.

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.34 (0.013 с.)