ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВИМОГИ ДО ТЕМАТИКИ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ (РОБІТ)8.1 Перелік тем дипломних проектів (робіт) з напряму і спеціальності повинна розробити випускова кафедра до початку поточного навчального року.

8.2 Студент має право запропонувати на розгляд випускової кафедри власну тему дипломного проекту (роботи).

8.3 Номенклатура тематики повинна забезпечувати індивідуальність завдання на дипломний проект (роботу) та можливість вільного вибору теми студентом.

8.4 Дипломний проект (робота) може бути комплексним (кафедральним, міжкафедральним, міжуніверситетським) і виконуватись декількома студентами. Для комплексних робіт призначається головний керівник і керівники частин.

8.5 Дипломний проект (робота) може вважаєтися таким, що має практичне застосування при виконанні однієї з умов:

- тема запропонована підприємством (установою), а результати прийняті до реалізації;

- існують публікації автора, патент, раціоналізаторська пропозиція, рішення про публікацію, подана заявка на винахід за темою роботи;

- до роботи прикладені документи про впровадження результатів.

8.6 Тематика дипломних проектів (робіт) повинна бути безпосередньо пов’язана з об’єктом діяльності фахівця відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. Редакція назви теми має бути конкретною і містити процедуру діяльності та продукт, що має бути отриманим.

8.7 При формуванні завдань до вибраної випускником теми слід виходити з таких умов:

- виробничі задачі бакалавра - діяльність відповідно до заданого алгоритму, що містить процедуру часткового конструювання відповідних рішень;

- виробничі задачі спеціаліста - діяльність за складним алгоритмом, що містить процедуру конструювання нових рішень;

- виробничі задачі магістра - інноваційна діяльність за складним алгоритмом, що містить процедуру конструювання нових рішень.

8.8 За складністю завдання на дипломний проект (роботу) мають бути адекватними рівням вищої освіти та кваліфікації, що здобуваються.

8.9 Тему дипломного проекту (роботи) із вказівкою прізвища студента та керівника затверджує ректор. Терміни затвердження такі: теми дипломних проектів (робіт) на здобуття ОКР «бакалавр» - грудень; на здобуття ОКР «спеціаліст», «магістр» - вересень.

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)

9.1 Структура дипломного проекту (роботи) має відповідати вимогам ДСТУ 3008-95 (див. п. 2.4, 2.5) і повинна включати:

- титульний аркуш;

- завдання;

- реферат;

- зміст;

- перелік умовних позначок, символів, скорочень і термінів;

- основну частину:

- вступ;

- основний текст дипломного проекту (роботи);

- висновки;

- рекомендації;

- перелік посилань;

- додатки.

9.2 Обсяг дипломного проекту (роботи) 100 – 150 сторінок формату А4.

9.3 Для доповіді на засіданні ДЕК необхідно підготувати демонстраційний матеріал. Демонстраційний матеріал може бути графічним, мультимедійним, натурним.

9.4 Графічні демонстраційні матеріали – це рисунки, графіки, таблиці, тощо – для дипломних робіт, креслення – для дипломних проектів, які виконані на аркушах стандартних розмірів вручну або із застосуванням друкарської техніки. Для доповіді аркуші необхідно розмістити на стендах.

9.5 Мультимедійний демонстраційний матеріал повинен унаочнювати доповідь студента. Під час доповіді мультимедійні демонстраційні матеріали за допомогою спеціальної комп’ютерної техніки послідовно проектуються на екран або інтерактивну дошку.

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)

10.1 Титульний аркуш

10.1.1 Форма титульного аркушу наведена в додатку Б.

10.1.2 Підписи і дати підписання рекомендується виконувати чорними чорнилами, тушшю або пастою.

10.2 Реферат

10.2.1 Реферат необхідно розміщувати з нової сторінки. Він має бути стислим та інформативним.

 

 

10.2.2 Реферат повинен містити:

- відомості про обсяг дипломного проекту (роботи), кількість його частин, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість літературних джерел;

- текст реферату;

- перелік ключових слів.

10.2.3 Текст реферату давати в такій послідовності:

- об’єкт дослідження або розроблення;

- мета кваліфікаційної роботи;

- стисла характеристика роботи;

- галузь застосування;

- економічна ефективність;

10.2.4 Обсяг реферату - до 500 слів. Реферат треба уміщувати на одній сторінці формату А4.

10.2.5 Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті кваліфікаційної роботи, наводять після тексту реферату великими літерами в називному відмінку в рядок через коми, перелік їх повинен містити від 5 до 15 слів (словосполучень).

10.3 Зміст

10.3.1 Зміст починати з нової сторінки.

10.3.2 До змісту включати: вступ; послідовно перелічені розділи, підрозділи; висновки; рекомендації; перелік посилань; назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу.

10.4 Перелік умовних позначок, символів, скорочень і термінів

10.4.1 Усі прийняті в дипломному проекті (роботі) малопоширені умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни пояснювати у переліку, який вміщують безпосередньо після звіту, починаючи з нової сторінки.

Незалежно від цього за першої появи цих елементів у тексті дипломного проекту (роботи) наводити їх розшифрування.

10.5 Основна частина

10.5.1 Вступ

10.5.1.1 Вступ починати з нової сторінки.

 

10.5.1.2 У вступі викладати:

- сучасний стан проблеми (аналіз аналогів, ступінь розв’язання задач, технічні протиріччя, прогалини знань у даній галузі, нездійснені вимоги до виробів або розробок наукового, організаційного та іншого характеру);

- мету дипломного проекту (роботи) та галузь застосування;

- обґрунтування актуальності теми;

- взаємозв’язок з іншими роботами.

10.5.2 Основний текст дипломного проекту (роботи)

10.5.2.1 Текст викладати державною мовою. Особам, які не вивчали державну мову, дозволяється, за рішенням завідувача кафедри, викладати текст російською мовою. Матеріал дипломного проекту (роботи) поділяти на розділи згідно із завданням.

10.5.2.2 Суть розділів полягає у викладанні відомостей про об’єкт розроблення або дослідження, які необхідні і достатні для розкриття сутності даного дипломного проекту (роботи). Кожний розділ можна поділяти на підрозділи.

10.5.2.3 Особливу увагу приділяти новизні результатів, питанням сумісності, взаємозамінності, надійності, безпеки, екології, ресурсозбереження.

10.5.2.4 Теоретичний матеріал викладати за такою структурою: постановка задачі, розрахункова схема, рішення, оцінка (аналіз) рішення.

10.5.2.5 Структура розділів дипломного проекту (роботи) повинна відповідати стандартам ЕСКД, ДСТУ Б, ЕСПД, ЕСТД та іншим нормативним та методичним вимогам до текстових документів.

10.5.2.6 Розділи повинні бути об’єднані загальною метою, органічно пов’язані між собою та з графічною частиною і відповідними посиланнями.

10.5.2.7 Дипломний проект (робота) не повинен містити дублювання, матеріалів описового характеру, стереотипних рішень, які не впливають на суть результатів отриманих виконавцем особисто.

10.5.2.8 Цифровий матеріал рекомендується оформляти у вигляді таблиць. Таблиці повинні бути складені лаконічно, зрозуміло і містити мінімальні дані, що потрібні для ілюстрування тексту.

10.5.2.9 У тексті використовувати одиниці системи SІ.

10.5.2.10 У тексті дипломного проекту (роботи) не допускається застосовувати:

-звороти розмовної мови, техніцизми, професіоналізми;

-свавільні словотворення;

-іноземні слова і терміни при наявності рівнозначних слів і термінів у державній мові;

-різні науково-технічні терміни, які близькі за значенням (синоніми) для одного і того ж поняття;

- недозволені скорочення слів, крім тих, що встановлені стандартами та орфографією.

10.5.3 Висновки

10.5.3.1 Висновки розташовувати після викладання основного тексту дипломного проекту (роботи), починаючи з нової сторінки.

10.5.3.2 У висновках наводити оцінку одержаних результатів відносно аналогів, висвітлювати досягнуту ступінь новизни, практичне, наукове значення результатів, прогнозні припущення про подальший розвиток об’єкту дослідження або розроблення.

10.5.3.3 Текст висновків можна поділяти на пункти.

10.5.4 Рекомендації

10.5.4.1 У дипломному проекті (роботі) можна наводити рекомендації.

10.5.4.2 Рекомендації розташовувати після висновків, починаючи з нової сторінки.

10.5.4.3 У рекомендаціях наводити пропозиції щодо ефективного використання результатів дослідження чи розроблення.

10.5.4.4 Рекомендації повинні мати конкретний характер і бути повністю підтверджені матеріалами дипломного проекту (роботи).

10.5.5 Перелік посилань

10.5.5.1 Перелік джерел, на які є посилання в основній частині дипломного проекту (роботи), наводити з нової сторінки.

10.5.5.2 Бібліографічні джерела в переліку посилань подавати у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери джерел у переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання).

10.5.5.3 Бібліографічні описи посилань у переліку наводити відповідно до стандартів з бібліотечної та видавничої справи ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Приклад бібліографічного опису наведений в додатку В.

10.6 Додатки

10.6.1 У додатках подавати матеріал, який є необхідним для повноти дипломного проекту (роботи) і не може бути послідовно розміщений в основній частині через великий обсяг або спосіб відтворення.

10.6.2 Додатки позначати великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

10.6.3 Типи додатків:

- додаткові ілюстрації або таблиці;

- проміжні математичні докази, формули, розрахунки;

- протоколи випробувань;

- методики;

- опис розроблених комп’ютерних програм;

- опис нової апаратури і приладів, які використовувались в роботі.

10.6.4 Додатки подавати у порядку посилань на них в тексті дипломного проекту (роботи). Останнім додатком має бути відомість матеріалів дипломного проекту (роботи). У відомості перераховуються всі матеріали, які надані до захисту: дипломний проект (робота) із зазначенням кількості аркушів; назви креслень або плакатів, макетів або дослідних зразків із зазначенням кількості одиниць; назви комп’ютерних програм, із зазначенням носія, на якому вони представлені тощо.

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.205.144 (0.01 с.)