НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ дипломних проектів (робіт)
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ дипломних проектів (робіт)__________________________________________________________________

 

Чинний від ____________

(рік, місяць, число)

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Стандарт розроблений на основі чинних Державних стандартів України і поширюється на факультети та випускові кафедри ДНУЗТ.

Стандарт є складовою в комплексі стандартів з організації навчального процесу в університеті.

Стандарт регламентує обов'язки студентів, науково-педагогічних працівників і завідувачів випускових кафедр при організації виконання та захисту кваліфікаційних робіт.

Стандарт встановлює вимоги до тематики, структури та оформлення кваліфікаційних робіт бакалаврів, спеціалістів, магістрів.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2.1 Закон України «Про освіту».

2.2 Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (наказ Міністра освіти України від 02.06.93 р. №161).

2.3 Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.98 р. №65 «Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)».

2.4 Комплекс нормативних документів для розробки складових системи стандартів вищої освіти (наказ Міністра освіти України від 31.07.98 р. №285 зі змінами та доповненнями, що введені Розпорядженням Міністерства освіти і науки України від 05.03.01 р №28-р).

2.5 ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

2.6 ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації.

2.7 ДСТУ Б А.2.4-6:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної і робочої документації. Правила виконання робочої документації генеральних планів.

2.8 ДСТУ Б А.2.4-7:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної і робочої документації. Правила виконання архітектурно будівельних робочих креслень.

2.9 ДСТУ Б А.2.4-13:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної і робочої документації. Умовні графічні позначення в документації з інженерно-геологічних вишукувань.

2.10 ДСТУ Б А.2.4-43:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної і робочої документації. Правила виконання проектної та робочої документації металевих конструкцій (ГОСТ 21.502-2007, МОD).

2.11 ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи.

2.12 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

2.13 Гост 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам.

2.14 Гост 2.301-68 ЕСКД. Форматы.

2.15 Гост 2.303-68 ЕСКД. Линии.

2.16 Гост 2.501-88 ЕСКД. Правила учета и хранения.

2.17 ГОСТ 19.001-77 ЕСПД. Общие положения.

2.18 ГОСТ 19.104-78 ЕСПД. Основные надписи.

2.19 ГОСТ 19.105-78 ЕСПД. Общие требования к программным документам.

2.20 ГОСТ 19.201-78 ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

2.21 ГОСТ 19.404-79 ЕСПД. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению.

2.22 ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85) ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем.

2.23 ГОСТ 3.1001-81 ЕСТД. Общие положения.

2.24 ГОСТ 3.1102-81 ЕСТД. Стадии разработки и виды документов.

2.25 ГОСТ 3.1103-82 ЕСТД. Основные надписи.

2.26 ГОСТ 3.1201-85 ЕСТД. Система обозначения технологической документации.

2.27 ГОСТ 3.1127-93 ЕСТД. Общие правила выполнения текстовых технологических документов.

2.28 ГОСТ 3.1128-93 ЕСТД. Общие правила выполнения графических технологических документов.

2.29 ГОСТ 3.1118-82 ЕСТД. Формы и правила оформления маршрутных карт.

2.30 ДСТУ 2682-94 Державна система забезпечення єдності вимірювань.

2.31 ДСТУ 3582-97 Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила.

2.32 ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання.

2.33 ДК 009-96 Державний класифікатор видів економічної діяльності.

2.34 Освітньо-професійні програми вищої освіти за професійним спрямуванням. Сукупність норм до обов’язкового мінімуму змісту та рівня підготовки бакалавра / Міністерство освіти України, 1995.

2.35 СО ВНЗ-ДНУЗТ-1.00-2010 Стандарти з організації навчального процесу ДНУЗТ. Основні положення. Структура і правила оформлення стандартів.

2.36 СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.01.2010 Стандарт освіти ДНУЗТ. Стандарти з організації навчального процесу. Положення про організацію навчального процесу.

2.37 СО ВНЗ-ДНУЗТ-3.04-2010 Стандарти з організації навчального процесу ДНУЗТ. Державна атестація студента. Організація та порядок проведення.

ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

3.1 Кваліфікаційна робота - це самостійно розроблений студентом під керівництвом наукового керівника відповідно до вимог стандартів вищої освіти комплект документації, який передбачає текстову та, за потреби, графічну (ілюстративну) частини і на підставі публічного захисту якого рішенням державної екзаменаційної комісії студенту надається диплом державного зразка про закінчення вищого навчального закладу, отримання відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та кваліфікації.

3.2 Дипломний проект - кваліфікаційна робота, що призначена для об’єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові задачі діяльності, які, в основному, віднесені в ОКХ до проектувальної (проектно-конструкторської) та виконавської (технологічної, операторської) виробничих функцій.Дипломні проекти, як правило, виконуються за інженерними напрямами підготовки і передбачають синтез об’єкта (фізичного або ідеального) проектування (системи в широкому значенні, пристрою, технологічного процесу, комп’ютерної програми тощо), який оптимально відповідає вимогам завдання на кваліфікаційну роботу.3.3 Дипломна робота - кваліфікаційна робота, що призначена для об’єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові задачі діяльності, які, в основному, віднесені в ОКХ до організаційної, управлінської та виконавської (технологічної, операторської) виробничих функцій.Дипломна робота передбачає проведення аналізу та теоретичної розробки (моделювання та дослідження процесів і об’єктів) актуальних питань, проблем у відповідній галузі знань. Для інженерних напрямів підготовки дипломна робота повинна мати характер прикладного наукового дослідження об’єкта діяльності.

3.4 Кваліфікація – рівень підготовки випускника ВНЗ та здатність виконувати завдання та обов'язки відповідної роботи. Назва кваліфікації відповідає галузевим стандартам вищої освіти (ОКХ, ОПП, навчальному плану).

3.5 Виробнича функція (трудова, службова) – сукупність обов’язків, що виконує фахівець відповідно до займаної посади і які визначаються посадовою інструкцією або кваліфікаційною характеристикою.Розрізняють такі виробничі функції:3.5.1 Дослідницька - функція спрямована на збір, обробку, аналіз і систематизацію науково-технічної інформації з напрямку роботи.3.5.2 Проектувальна (проектувально-конструкторська) - функція спрямована на здійснення синтезу систем або окремих їх складових, розробку документації, яка необхідна для втілення та використання об’єктів та процесів (конструювання є окремим процесом проектування, який полягає в обґрунтуванні рішень щодо принципу дії та конструкції об’єктів, розробки документації на їх виготовлення).3.5.3 Організаційна - функція спрямована на упорядкування структури й взаємодії складових елементів системи з метою зниження невизначеності, а також підвищення ефективності використання ресурсів і часу (окремим процесом організації діяльності можна вважати планування - часове впорядкування виконання робіт, тобто обґрунтування їх, послідовності, тривалості та строків виконання).3.5.4 Управлінська - функція спрямована на досягнення поставленої мети, забезпечення сталого функціонування і розвитку систем завдяки інформаційному обмінові (до фахівця інформаційні потоки надходять через зворотні зв’язки, до об’єкта управління – у вигляді директивних рішень).3.5.5 Технологічна - функція спрямована на втілення поставленої мети за відомими алгоритмами, тобто фахівець виступає як структурний елемент (ланка) певної технології.3.5.6 Контрольна - функція спрямована на здійснення контролю в межах своєї професійної діяльності в обсязі посадових обов'язків.3.5.7 Прогностична - функція, яка дозволяє на основі аналізу здійснювати прогнозування в професійній діяльності.3.5.8 Технічна - функція спрямована на виконання технічних робіт у професійній діяльності.3.6Інновації - новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери.3.7Інноваційна діяльність - діяльність, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг.

3.8 Скорочення, які прийняті в цьому стандарті:

МОН – Міністерство освіти і науки, молоді та спорту;

ОКР – освітньо-кваліфікаційний рівень;

ОКХ – освітньо-кваліфікаційна характеристика;

ОПП – освітньо-професійна програма;

ВНЗ – вищий навчальний заклад;

ДЕК – державна екзаменаційна комісія;

ЕСКД – єдина система конструкторської документації;

СПДБ – система проектної документації в будівництві;

ЕСТД – єдина система технологічної документації;

ЕСПД – єдина система програмної документації.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Після завершення навчання за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем здійснюється державна атестація студента.

4.2 Мета державної атестації – встановлення фактичної відповідності рівня освітньої (кваліфікаційної) підготовки студента вимогам стандартам вищої освіти.

4.3 Державна атестація студента здійснюється державною екзаменаційною комісією.

ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ

5.1 Державна атестація студента здійснюється за такими формами:

- державний комплексний екзамен, або екзамен з окремої дисципліни;

- кваліфікаційна робота:

- дипломний проект (бакалавра, спеціаліста);

- дипломна робота (бакалавра, спеціаліста, магістра).

5.2 Форма державної атестації студентів визначається «Галузевим стандартом вищої освіти України. Освітньо-професійна програма підготовки», в якому також зазначені змістові модулі, які винесені на державну атестацію. Форма державної атестації відображається в навчальних планах. Дотримання визначених галузевим стандартом освіти форми державної атестації є обов’язковим.

5.3 Вид кваліфікаційної роботи (дипломний проект або дипломна робота) встановлюється на основі аналізу змісту виробничих функцій та типових задач діяльності, що визначені в ОКХ та на основі ОКР.

5.4 Дипломна робота на здобуття ОКР бакалавр – випускна кваліфікаційна робота, що призначена для об’єктивного контролю рівня фундаментальних та спеціальних професійно-орієнтованих знань, сформованості умінь вирішувати типові задачі виконавської діяльності, які передбачені для первинних посад, зокрема у галузі залізничного транспорту.

5.5 Дипломна робота на здобуття ОКР спеціаліст – випускна кваліфікаційна робота, що призначена для об’єктивного контролю ступеня спеціальних знань, сформованості умінь вирішувати професійні завдання організаційного та управлінського характеру, які передбачені для первинних посад, зокрема у галузі залізничного транспорту.

5.6 Дипломна робота на здобуття ОКР магістр – випускна кваліфікаційна робота, що призначена для об’єктивного контролю ступеня спеціальних знань, сформованості умінь вирішувати професійні завдання інноваційного характеру, які передбачені для первинних посад, зокрема у галузі залізничного транспорту.

5.7 Дипломний проект на здобуття ОКР бакалавр – випускна кваліфікаційна робота, що призначена для об’єктивного контролю рівня фундаментальних та спеціальних професійно-орієнтованих знань, сформованості умінь вирішувати типові задачі проектно-конструкторської діяльності, які передбачені для первинних посад у галузі залізничного транспорту.

5.8 Дипломний проект на здобуття ОКР спеціаліст – кваліфікаційна робота, що призначена для об’єктивного контролю ступеня спеціальних знань, сформованості умінь вирішувати типові задачі проектно-конструкторської діяльності, які передбачені для первинних посад у галузі залізничного транспорту.

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.85.57.0 (0.007 с.)