Тема 13. Особливості міжнародної заявки на товарний знак як підстава міжнародної охорони товарного знаку.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 13. Особливості міжнародної заявки на товарний знак як підстава міжнародної охорони товарного знаку.1. Зміст міжнародної заявки на товарний знак.

2. Суб’єкти уповноважені на подачу міжнародної заявки на товарний знак.

3. Умови реєстрації міжнародної заявки на товарний знак.

 

Студентам при підготовці до семінару необхідно визначити зміст міжнародної заявки на товарний знак. Окремої уваги при вивченні цієї теми необхідно надати суб’єктам уповноваженим на подачу міжнародної заявки на товарний знак. Майбутні фахівці повинні знати умови реєстрації міжнародної заявки на товарний знак.

 

Питання для самостійної роботи:

1. Міжнародні угоди, конвенції в галузі охорони товарного знаку.

2. Національна реєстрація торгівельної марки.

3. Права власника свідоцтва про міжнародну реєстрацію торгівельної марки.

 

Ключові поняття теми:

· Товарний знак;

· Заявка;

· Замовник;

· Міжнародна заявка.

 

Проблемні питання:

1. Зміст міжнародної заявки на товарний знак.

2. Суб’єкти уповноважені на подачу міжнародної заявки на товарний знак.

3. Умови реєстрації міжнародної заявки на товарний знак.

4. Національна заявка на знак для товарів та послуг.

5. Зміст заявки на знак для товарів та послуг.

6. Умови реєстрації заявки на знак для товарів та послуг.


Рекомендації

до написання й оформлення контрольних робіт

Контрольні роботи займають важливе місце в навчальному процесі на заочному та денному факультетах вищих навчальних закладів. Основна мета – з’ясування студентами теоретичних положень, надбання ними навичок самостійної роботи із законодавчими актами, навчальною і науковою літературою, уміння застосовувати отримані знання для рішення конкретних життєвих ситуацій.

Відповідь на поставлене питання необхідно викласти в письмовій формі, аналізуючи відносини, що становлять суть справи, визначаючи, у чому укладається порушення. Винесене рішення повинне базуватися на чинному законодавстві, опиратися на відповідні статті. Нормативні документи, навчально-методичні матеріали й інші джерела повинні бути зазначені відповідно до загальних вимог. Список джерел додається наприкінці роботи.

Контрольна робота має бути виконана в учнівському зошиті або надрукована. На кожній сторінці мають бути залишені поля для зауважень. Всі сторінки повинні бути пронумеровані. Наприкінці роботи студент мусить поставити свій підпис і дату виконання контрольної роботи.

На титульному аркуші роботи необхідно вказати найменування університету, факультету, групи, номер варіанта, своє прізвище, ім’я, по батькові.


 

Варіанти контрольних робіт

 

Контрольна робота 1

Варіант 1

1. Поняття та види ліцензійного договору.

2. Дайте визначення авторського договору.

3. Захист прав суб’єктів авторського права.

 

Варіант 2

1. Умови авторського договору заказу.

2. Проаналізуйте та охарактеризуйте об’єкти винаходів.

3. Охарактеризуйте способи захисту патентовласника.

 

Варіант 3

1. Авторський договір заказу на створення кінофільму.

2. Проаналізуйте правовий статус суб’єктів суміжного права.

3. Обгрунтуйте процес подачі позову про захист авторських прав.

 

Варіант 4

1. Спадкування прав нв об’єкти інтелектуальної власності.

2. Визначити правовий статус перекладача.

3. Охарактеризуйте способи захисту прав суб’єктів суміжного права

 

Варіант 5

1. Поступка майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності.

2. Охарактеризуйте критерії патентоздатності корисної моделі.

3. Неюрисдикційні способи захисту комерційної таємниці.

 

Варіант 6

1. Поняття та умови договору депонування рукописи.

2. Відмінність промислового зразка від товарного знаку.

3. Форми захисту об’єктів інтелектуальної власності.

 

Варіант 7

1. Поняття та умови договору між співавторами.

2. Охарактеризуйте умови охороноздатності комп’ютерної програми.

3. Охарактеризуйте адміністративну відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.

 

Варіант 8

1. Поняття та умови договору на створення об’єкта інтелектуальної власності між робітником та роботодавцям.

2. Охарактеризуйте кримінальну відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності.

3. Визначити порядок отримання примусової ліцензії.

 

Варіант 9

1. Загальна характеристика цивільно-правових договорів на створення об’єктів інтелектуальної власності.

2. Проаналізуйте відповідальність патентних повірників.

3. Поняття та форми захисту об’єктів інтелектуальної власності.

 

Варіант 10

1. Поняття та умови договору про використання патенту.

2. Охарактеризуйте обов’язки та права патентних повірених.

3. Охарактеризуйте способи захисту прав суб’єктів прав на торгівельну марку.

 

Варіант 11

1. Поняття та умови договору виконнання науково-дослідних робіт.

2. Охарактеризуйте майнові і немайнові права автора об’єкта патентного права.

3. Проаналізуйте юрисдикційну форму захисту патентних прав.

 

Варіант 12

1. Дайте поняття та види ліцензійної угоди.

2. Проаналізуйте порядок виявлення промислової придатності винаходу.

3. Охарактеризуйте способи захисту прав майнових та немайнових прав автору.

 

Варіант 13

1. Поняття та умови договору на виконнання технічних робіт.

2. Дайте визначення та умови ліцензійного договору.

3. Судовий захист прав автору.

 

Варіант 14

1. Поняття та умови договору на створення компютерної програми.

2. Майнові права виробників фонограм і виробників відеограм.

3. Охарактеризуйте неюрисдикційну форму захисту прав авторів патентовласників.

 

Варіант 15

1. Поняття та умови договору про колективне управління майновими правами автору.

2. Обгрунтуйте право патентовласника на використання об’єкту патентрого права.

3. Охарактеризуйте юрисдикційну форму захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності.


 

Контрольна робота 2

Варіант 1

1. Класифікація ліцензійних угод.

2. Загальні та спеціальні вимоги правосуб’єктності.

 

Варіант 2

1. Види ліцензійних угод.

2. Автори.

 

Варіант 3

1. Виключні та невиключні ліцензії.

2. Співавтори.

 

Варіант 4

1. Локальні, темпоральні та евентуальні умови угод.

2. Працедавці.

 

Варіант 5

1. Патентні та безпатентні угоди.

2. Попередні користувачі.

 

Варіант 6

1. Ліцензійна угода.

2. Правопреємники та колективні повірені.

 

Варіант 7

1. Загальні вимоги до ліцензійних угод.

2. Момент перетворення об’єкта інтелектуальної власності в товар.

 

Варіант 8

1. Реквізити та преамбула угоди.

2. Засоби перетворення об’єкта інтелектуальної власності в товар.

Варіант 9

1. Предмет угоди.

2. Охороноздатність як товарна якість.

 

Варіант 10

1. Зобов’язання Зобов’язання сторін.

2. Оборотоздатність як товарна якість.

 

Варіант 11

1. Застереження.

2. Оцінка та оплата об’єктів інтелектуальної власності.

 

Варіант 12

1. Ноу-хау та інжиніринг як об’єкти інтелектуальної власності.

2. Портфельна оцінка об’єкта інтелектуальної власності.

 

Варіант 13

1. Поняття та ознаки ноу-хау.

2. Паушальні платежі.

 

Варіант 14

1. Засоби передачі ноу-хау.

2. Роялті.

 

Варіант 15

1. Поняття інжинірингу.

2. Обмеження прав користування правовласника.

 

 

Варіант 16

1. Зміст угоди на консультативний інжиніринг.

2. Загальні принципи вільного використання об’єктів інтелектуальної власності.

 

Варіант 17

1. Франчайзинг.

2. Некомерційне використання об’єктів інтелектуальної власності в галузі навчання.

 

Варіант 18

1. Поняття франчайзинга та його види.

2. Некомерційне використання об’єктів інтелектуальної власності в засобах масової інформації.

 

Варіант 19

1. Моделі та методи франчайзинга.

2. Некомерційне використання об’єктів інтелектуальної власності в загальних інтересах.

 

Варіант 20

1. Зміст угоди на франчайзинг.

2. Вільне комерційне використання об’єкта інтелектуальної власності при надзвичайних становищах.

 

Варіант 21

1. Заявка на патент як підстава для виникнення права промислової власності.

2. Вільне комерційне використання об’єкта інтелектуальної власності, що не використовується.

 

Варіант 22

1. Суб’єкти уповноважені на подачу заявки.

2. Вільне комерційне використання об’єкта інтелектуальної власності попереднім користувачем.

 

Варіант 23

1. Зміст заявки на патент.

2. Вільне комерційне використання об’єкта інтелектуальної власності в інтересах держави.

 

Варіант 24

1. Умови реєстрації заявки та видачі патенту.

2. Знак для товарів та послуг як об’єкт інтелектуальної власності.

 

Варіант 25

1. Міжнародна заявка на товарний знак як підстава міжнародної охорони товарного знаку.

2. Ознаки знака для товарів та послуг.

 

Варіант 26

1. Патентні дослідження та їх правове значення.

2. Ліцензії: поняття, види, значення та фірма.


 

Контрольні запитання

1. Загальні та спеціальні вимоги правосуб’єктності.

2. Автори.

3. Співавтори.

4. Працедавці.

5. Попередні користувачі.

6. Правопреємники та колективні повірені.

7. Момент преобразування об’єкта інтелектуальної власності в товар.

8. Засоби преобразування об’єкта інтелектуальної власності в товар.

9. Охороноздатність як товарна якість.

10. Оборотоздатність як товарна якість.

11. Оцінка та оплата об’єктів інтелектуальної власності.

12. Портфельна оцінка об’єкта інтелектуальної власності.

13. Паушальні платежі.

14. Роялті.

15. Обмеження прав користування правовласника.

16. Загальні принципи вільного використання об’єктів інтелектуальної власності.

17. Некомерційне використання об’єктів інтелектуальної власності в галузі навчання.

18. Некомерційне використання об’єктів інтелектуальної власності в засобах масової інформації.

19. Некомерційне використання об’єктів інтелектуальної власності в загальних інтересах.

20. Вільне комерційне використання об’єкта інтелектуальної власності при надзвичайних становищах.

21. Вільне комерційне використання об’єкта інтелектуальної власності, що не використовується.

22. Вільне комерційне використання об’єкта інтелектуальної власності попереднім користувачем.

23. Вільне комерційне використання об’єкта інтелектуальної власності в інтересах держави.

24. Знак для товарів та послуг як об’єкт інтелектуальної власності.

25. Ознаки знака для товарів та послуг.

26. Реєстрація знаків для товарів та послуг.

27. Знак походження товару

28. Ознаки знаку походження товару.

29. Реєстрація знаків походження товарів.

30. Класифікація ліцензійних угод.

31. Види ліцензійних угод.

32. Виключні та невиключні ліцензії.

33. Локальні, темпоральні та евентуальні умови угод.

34. Патентні та безпатентні угоди.

35. Ліцензійна угода.

36. Загальні вимоги до ліцензійних угод.

37. Реквізити та преамбула угоди.

38. Предмет угоди.

39. Зобов’язання сторін.

40. Застереження.

41. Ноу-хау та інжиніринг як об’єкти інтелектуальної власності.

42. Поняття та ознаки ноу-хау.

43. Засоби передачі ноу-хау.

44. Поняття інжинірингу.

45. Зміст угоди на консультативний інжиніринг.

46. Франчайзинг.

47. Поняття франчайзинга та його види.

48. Моделі та методи франчайзинга.

49. Зміст угоди на франчайзинг.


 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.009 с.)