ТОП 10:

ЗРАЗОК ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ БЛІЦ-ОПИТУВАННЯ 

Питання на бліц-опитування з теми “Суб’єкти адміністративного права”:

 

23. Поняття “суб’єкт адміністративного права”.

24. Поняття “суб’єкт адміністративних правовідносин”.

25. Види суб’єктів адміністративного права.

26. Види індивідуальних суб’єктів адміністративного права.

27. Поняття колективних суб’єктів адміністративного права.

28. Види колективних суб’єктів адміністративного права.

29. Поняття адміністративної правосуб’єктності.

30. Види правосуб’єктності.

31. Поняття загальної правосуб’єктності.

32. Поняття спеціальної правосуб’єктності.

33. Поняття галузевої правосуб’єктності.

34. Складові елементи адміністративної правосуб’єктності.

35. Поняття адміністративної правоздатності.

36. Поняття адміністративної дієздатності.

37. Поняття адміністративної деліктоздатності.

38. Співвідношення понять “адміністративна правосуб’єктність” та “адміністративно-правовий статус”.

39. Поняття адміністративно-правового статусу людини та громадянина.

40. Види адміністративно-правових статусів фізичних осіб

41. Структура адміністративно-правового статусу громадянина України.

42. Права громадян України в сфері державного управління.

43. Обов’язки громадян України в сфері державного управління.

44. Поняття “іноземець”

45. Поняття “особа без громадянства”

46. Поняття “біженець”

47. Законодавче закріплення адміністративно-правового статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні (основні законодавчі акти).

48. Права іноземців та осіб без громадянства в сфері державного управління.

49. Обов’язки іноземців та осіб без громадянства в сфері державного управління.

50. Що таке посвідка на проживання? ЇЇ види?

51. Що таке дозвіл на працевлаштування?

52. Поняття публічної адміністрації.

53. Поняття державної адміністрації.

54. Принципи поділу адміністративної діяльності.

55. Що таке лінійна влада?

56. Що таке функціональна влада?

57. Основні типи структурних одиниць державної адміністрації.

58. Поняття органу виконавчої влади.

59. Співвідношення понять “апарат державного управління” та “апарат органу виконавчої влади”

60. Співвідношення понять “орган виконавчої влади” та “виконавчі органи”

61. Види органів виконавчої влади.

62. Система органів виконавчої влади за Конституцією України.

63. Види управлінських режимів (управлінських станів).

64. Поняття підвідомчості органів виконавчої влади.

65. Поняття вертикальної підвідомчості органів виконавчої влади.

66. Поняття горизонтальної підвідомчості органів виконавчої влади .

67. Поняття підпорядкованості органів виконавчої влади .

68. Поняття організаційної підпорядкованості органів виконавчої влади .

69. Поняття функціональної підпорядкованості органів виконавчої влади .

70. Поняття прямої підпорядкованості органів виконавчої влади .

71. Поняття опосередкованої підпорядкованості органів виконавчої влади.

72. Поняття підконтрольності органів виконавчої влади .

73. Поняття підзвітності органів виконавчої влади .

74. Поняття відповідальності органів виконавчої влади.

75. Склад Кабінету Міністрів України.

76. Порядок призначення Прем’єр-міністра України.

77. Порядок призначення міністрів.

78. Порядок призначення керівників центральних органів виконавчої влади, що не входять до складу Кабінету Міністрів України.

79. Порядок призначення голів місцевих державних адміністрацій.
ПРИКЛАД ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ (ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ ПІДКРЕСЛЕНА)

1. Об‘єктами соціального управління виступають:

a. Дії та події

b. Техніка, природа, людина

c. Люди

d. Явища та процеси

2. Метод реординації є різновидом:

a. Диспозитивного методу адміністративно-правового регулювання

b. Імперативного методу адміністративно-правового регулювання

3. Гіпотеза адміністративно-правової норми, яка містить елементи адміністративного розсуду – це:

a. Абсолютно визначена гіпотеза

b. Відносно визначена гіпотеза

c. Невизначена гіпотеза

4. Адміністративно-правові відносини, що виникають між суб‘єктами одного ієрархічного рівня – це:

a. Горизонтальні адміністративно-правові відносини

b. Вертикальні адміністративно-правові відносини

5. Адміністративна дієздатність юридичних осіб виникає з моменту:

a. Державної реєстрації юридичної особи

b. Реєстрації юридичної особи в органах державної податкової служби

c. Відкриття юридичною особою рахунків в установах банків

6. Кабінет Міністрів України відповідальний перед:

a. Верховною Радою України

b. Президентом України

c. Народом України

7. Національний банк України є:

a. Центральним органом виконавчої влади

b. Центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом

c. Особливим центральним органом державного управління, який не входить до системи органів виконавчої влади

8. Рахункова палата є:

a. Вищим органом в системі органів державного фінансового контролю

b. Центральним органом виконавчої влади

c. Органом парламентського контролю, який не входить до системи органів виконавчої влади

9. Спрямування та координація роботи міністерств та інших органів виконавчої влади здійснюється:

a. Прем‘єр-міністром України

b. Президентом України

c. Кабінетом Міністрів України

d. Верховною Радою України

10. Склад місцевих державних адміністрацій формується:

a. Президентом України за поданням Прем‘єр-міністра України

b. Кабінетом Міністрів України за поданням Прем‘єр-міністра України

c. Кабінетом Міністрів України за пропозицією голів місцевих державних адміністрацій

d. Головами місцевих державних адміністрацій

 


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. Колегія: В.Б. Авер’янов (голова). – К.: Видавництво “Юридична думка”, 2004. – 584 с.

2. Г.В. Атаманчук. Теория государственного управления: курс лекций. – М.: Идз-во ОМЕГА-Л, 2005. – 584 с.

3. Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: Монографія. – Харків: Право, 2005. – 304 с.;

4. Андрійко О.Ф. Контроль в демократическом государстве: проблемы и тенденции. – К.: Наук. думка, 1994. – 114с.

5. Кузьменко О.В. Теоретичні засади адміністративного процесу: Монографія. – Київ: Атіка, 2005. – 358 с.

6. Кротюк В.Л. Національний банк – центр банківської системи України. Організаційно-правовий аналіз. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”. – 248 с.

7. Ващенко Ю.В. Банківське право: навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 342 с.

 

Додаткова:

8. Мельник Р.С. Система адміністративного права України: монографія. Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2010. – 398 с.

9. Адміністративний примус у публічному праві України: теорія, досвід та практика реалізації: Монографія /За заг.ред. В.К.Шкарупи, Запоріжжя: “Поліграф”, 2004.-404 с.

10. Волощук А.М. Концептуальні підходи до визначення змісту поняття державного управління // Держава і право: Зб.наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К.:2002. – Вип. 17. – С. 185-193.

11. Афанасьев К.К. Проблемы совершенствования административно-правовых форм и методов //Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – Спец. випуск. – 2000. – С. 240-247.

12. Афанасьєв К.К. Адміністративний договір як форма виконавчо-розпорядчої державної діяльності //Проблеми правознавства та правоохор. дія-ті. – Донецьк, 2001. – №1. – С. 63-75.

13. Горьова С.Л. Класифікація норм адміністративного права: проблеми методології // Право України. – К., 1998. - № 12. С.43-47.

14. Горьова С.Л. Норми адміністративного права (питання теорії) // За ред. проф. А.О.Селіванова. – К.: Парламентське вид-во, 2000. – 48 с.

15. Константий О.В. Актуальні питання розвитку джерел адміністративно-процесуального права України // Проблеми законності. Вип. 39: Респ. міжвідом. наук. зб. – Х.: Нац. юрид. академія України, 1999. – с. 116-121.

16. Поняття та механізм атестації державних службовців // Актуальні проблеми держави і права. Зб. наук. праць /Гол. редактор С.В. Ківалов. – Одеса: Юрид. літ., 2001. Вип. 11. – С. 405-408.

17. Розвиток інституту служби в органах місцевого самоврядування в Україні //Матеріали VІ Міжнародної науково-методичної конференції “Удосконалення підготовки фахівців”. 28-30 травня 2001 р. – Одеса: Астропринт, 2001. – С. 26-27.

18. Обрання як спосіб заміщення вакантних посад на службі в органах місцевого самоврядування в Україні //Актуальні проблеми держави і права. Зб. наук. праць /Гол. редактор С.В. Ківалов. – Одеса: Юрид. літ., 2002. Вип. 16. – С. 329-331.

19. Бородін І.Л. Про сутність адміністративної юстиції //Право України, – К, 2000. – № 2. – С. 15 – 17.

20. Бородін І.Л. Судовий контроль, його співвідношення з адміністративним контролем та прокурорським наглядом // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К., 2002. – № 4. – С.171-176.

21. Бородін І.Л. Адміністративний контроль як різновид юридичного процесу//Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – Донецьк, 2002. – №2.–С.102–107.

22. Бородін І.Л. Адміністративний нагляд, його методи і форми // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – Донецьк, 2002. – № 3. – С. 80 – 85.

23. Георгієвський Ю.В. До питання про виникнення та історичний розвиток адміністративної юстиції в Україні // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. праць./ За ред. проф. Ю.П. Битяка. – Харків: Ін-т. держ. будівн. та місц. самоврядування. – 2002. – № 4. – С. 136-142.

24. Анохіна Л.С. Поняття та шляхи удосконалення системи суб’єктів адміністративної юрисдикції України // Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. – 1999. – № 3. – С. 155-159.

25. Бугайчук К.Л. Відмежування адміністративних проступків від інших правопорушень // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2001. – Спецвипуск. – С. 54-58.

26. Герасименко Євген Станіславович. Питання реформування інституту адміністративної відповідальності: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2000. — 21с.

27. Зима О.Т. Адміністративна відповідальність юридичних осіб // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 1998. – Вип. 34.– С. 98 – 101.

28. Васильєв А.С., Иванов В.В. Проблемное понимание института юридической ответственности // Рыночная экономика: современная теория и практика управления. Сб. науч. тр. ЭФП ОГУ. – 1998. – Т. 2. Вып. 2. – С. 301-313.

29. Іванов В.В. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності // Правова держава. – Одеса, 2000. – 2. – С. 57-61.

30. Кінаш Я.І. Трансформація відповідальності у праві – реалізація принципу справедливості при застосуванні мір державного примусу // Право України. – 2004. – № 3. – С. 103–106.

31. Кузьменко О.В. Процесуальні категорії адміністративного права: Монографія. – Львів: ВАТ “Атлас”, 2004. – 232 с.

32. Лихачов С.В. Ліцензування як вид дозвільного провадження // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Збірник наукових статей Донецького інституту внутрішніх справ при Донецькому державному університеті. – 2000. – № 3. – С. 236-246.

33. Перепелюк В.Г. Принципи адміністративного процесу// Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 11. Правознавство. Збірник наук. праць.- Чернівці: ЧДУ, 1997.- С. 215-224.

34. Руденко А. В. Законодавчі засади адміністративного судочинства // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. / Голов. ред. Ю. П. Битяк. – Харків: Право, 2003. – Вип. 6. – С.169-175.

35. Рябченко О.П. Адміністративно-правові засади державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні// Вісник Академії митної служби України. – Дніпропетровськ: АМСУ - 1999. - №3. - С. 31-36.

36. .Ластовецький А. Зміст і спрямування державного регулювання підприємництва за умов перехідної економіки в Україні // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 5. – С. 125–129.

37. Греца Я.В. Правові аспекти визначення механізму реалізації прав суб’єктів податкових правовідносин // Міліція України: Науково-практичний збірник., -К., 2005. – № 41. – С.3-6.

38. Банківське право України: Навч. посібник. Кол. авт.: Жуков А.М., Іоффе А.Ю., Кротюк В.Л., Пасічник В.В., Селиванов А.О. та ін. / За заг. Ред.. А.О. Селіванова. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000. – 384 с.

39. Кротюк В.Л. Національний банк – центр банківської системи України. Організаційно-правовий аналіз. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”. – 248 с.

40. Міщенко В.І., Кротюк В.Л. Центральні банки: організаційно-правові засади. – К.: Т-во “Знання”, КВО. – 2004. – 372 с.

41. Ващенко Ю.В. Банківське право: навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 342 с.

42. Орлюк О.П. Банківське право: навчальний посібник. Київ, Юрінком Інтер, 2004.

43. Кротюк В.Л. Правовий статус Національного банку” ареф. дис. канд. юрид. наук.

44. Яценюк А.П. Організація системи банківського нагляду і регулювання в Україні // Автореф. дис… канд. екон. наук. – Суми, Українська академія банківської справи, 2004 р.

45. Митні режими. Гармонізація національного митного законодавства з
законодавством ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. праць. – Вип. 35. Частина II (у двох частинах). – Київ, 2002. – С. 67–72.

46. Бондаренко І.О. Правові та організаційні аспекти функціонування митних ліцензійних складів // Митна справа. – 2005. – № 4. – С. 29 – 33.

47. Новицький А.М. До проблеми правового регулювання забезпечення енергетичної безпеки держави //Науковий вісник Національної академії ДПС України. 2004. – № 1. – С.169–174.

48. Гриценко В.В., Новицький А.М. Правове регулювання в галузі атомної енергетики для забезпечення енергетичної безпеки держави // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. – 2004. – № 1 Спецвипуск. – С.94–102.

49. Развадовський В.Й. Адміністративно-правове регулювання правовідносин у транспортній сфері України: Монографія. - Х.:НУВС, 2004. – 284с.

50. Мілашевич А.В. До питання про суб’єкти застосування адміністративних стягнень за правопорушення на транспорті // Ринкова економіка: Сучасна теорія і практика управління: Збірник наукових праць. – Одеса: Астропринт, 2000. – С. 423 – 427.

51. Васильєв А., Мілашевич А. Правове управління транспортною системою України: окремі проблеми // Право України. – 2000. – № 1. – С. 114 – 116.

52. Гіжевський В.К., Мілашевич А.В. Правове регулювання транспортною системою України: Науково-практичне видання. – К., 2000. – 141 с.

53. Сударенко О.В. Особливості правового регулювання та види державного кредитування будівництва житла // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. Праць. Вип. 227: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 101–105.

54. Баклан О.В. Контрольно-наглядова діяльність у сфері охорони праці: окремі питання // Право України. – К.: 2000. – №10. – с. 69-70, 81.

55. Задихайло О.А. Організація діяльності органів управління культурою в Україні в сучасних умовах // Пробл. законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2003. – Вип. 61. – С. 155−161.

56. Прийдак Микола Миколайович. Удосконалення державного управління в галузі юстиції (організаційно- правові питання): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Одеський держ. ун- т ім. І.І.Мечникова. — О., 1996. — 26 с.

 


ОСНОВНІ ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ[1]:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996 р. – № 30. – Ст. 141.

2. Закон України “Про Кабінет Міністрів України” /від 7 жовтня 2010 року №2591-VI / Урядовий кур'єр. – 2010. – №192. – від 15.10.2010.

3. Закон України “Про центральні органи виконавчої влади” №3166-VI від 17.03.2011 р. // Офіційний Вісник України. – 2011. – 27 від 18.04.2011. – Ст. 1123.

4. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” // Офіційний Вісник України. – 1999. –18 від 21.05.99.

5. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” // Відомості Верховної Ради України. – 1997 р. – №24. – Ст. 170.

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року // ВВР. – 1984. – Додаток №51. – Ст. 1123;

7. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року №2747-IV // Офіційний Вісник України. – 2005. – №32. – Ст. 1918.

8. Закон України “Про правовий режим надзвичайного стану” від 16 березня 2000 року №1550-ІІІ // Офіційний Вісник України. – 2000. – 15 від 28.04.2000.

9. Закон України “Про державну службу” від 17 листопада 2011 року №4050-VI // Голос України. – 2012. – №10. – від 19.01.2012.

10. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436-IV // Офіційний Вісник України. – 2003. – №11. – Ст. 462.

11. Закон України “Про громадянство” від 18.01.2001 р. №2235-ІІІ // Офіційний Вісник України. – 2001. – №9. – Ст. 342.

12. Закон України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” №3671-VI від 08.07.2011 // Офіційний Вісник України. – 2011. – №59. – Ст. 2347.

13. Закон України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” від від 22.09.2011 №3773-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – №19-20 від 18.05.2012. – Ст.179.

14. Закон України “Про імміграцію” від 7 червня 2001 р. №2491-ІІІ // Офіційний Вісник України. – 2001. – №27. – Ст. 1198.

15. Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу” від 26.01.1993 р. №2939-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №13. – від 30.03.1993.

16. Закон України “Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні” №2939-ХІІ від 26.01.1993

17. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 №679-XIV // Офіційний Вісник України. – 1999. – 24 від 02.07.99.

18. Закон України “Про Раду національної безпеки і оборони України” від 5 березня 1998 року №183/98 // Офіційний Вісник України. – 1998. –13 від 16.04.98.

19. Закон України “Про Центральну виборчу комісію України” від 30 червня 2004 року №1932-IV // Офіційний Вісник України. – 2004. – №27. – Ст. 1763.

20. Закон України “Про громадські об’єднання” від 22.03.2012 року №4572-VI // Офіційний Вісник України 2012. – 30 від 27.04.2012/ – Cт. 1097

21. Закон України “Про звернення громадян” від 02.10.1996 р. №393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996 р. – №47. – Ст. 256.

22. Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” від 05.04.2007 р. №877-V.

23. Закон України “Про міліцію” від 20.12.1990 р. №565-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991 р.– №4. – Ст. 20.

24. Закон України “Про Антимонопольний комітет України” від 26.11.1993 р. №3659-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №50 від 14.12.1993.

25. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. №1789-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991 р. – №53. – Ст. 793.

26. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001 року №2493-ІІІ // Офіційний Вісник України. – 2001. – № 26. – Ст. 1151.

27. Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції” від 07.04.2011 №3206-VI

28. Закон України “Про Службу безпеки України” від 25 березня 1992 року №2229-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №27 від 07.07.1992.

29. Закон України “Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі” від 01.12.1994 р. №264/94-ВР.

30. Закон України “Про Рахункову палату” від 11.07.1996 р. №315/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996 р. – №43. – Ст. 212.

31. Закон України “Про дипломатичну службу” від 20.09.2001 р. №2728-ІІІ // Офіційний Вісник України. – 2001. – №42. – Ст. 1881.

32. Закон України “Про електроенергетику” від 16.10.1997 р. №575/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998 р. – №1. – Ст. 1.

33. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 01.06.2000 р. №1775-ІІІ // Офіційний Вісник України. – 2000. – 27 від 21.07.2000.

34. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” від 15.05.2003 р. №755-IV // Офіційний Вісник України. – 2003. – №25. – Ст. 1172.

35. Закон України “Про захист економічної конкуренції” від 11.01.2001 р. №2210-ІІІ // Офіційний Вісник України. – 2001. – № 7. – Ст. 260.

36. Закон України “Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 р. №1160-IV // Офіційний Вісник України. – 2003. – №41. – Ст. 2157.

37. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23 лютого 2006 року №3480-IV // Офіційний Вісник України. – 2006. – №13. – Ст. 857.

38. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 р. №2664-ІІІ // Офіційний Вісник України. – 2001. – № 32. – Ст. 1457.

39. Закон України “Про природні монополії” від 20.04.2000 р. №1682-ІІІ // Офіційний Вісник України. – 2000. – 19 від 26.05.2000.

40. Закон України “Про телебачення і радіомовлення” від 21.12.1998 року №3759-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №10 від 09.03.94.

41. Закон України “Про радіочастотний ресурс України” від 01.06.2000 р. №1770-ІІІ // Офіційний Вісник України. – 2000. – 26 від 14.07.2000.

42. Закон України “Про телекомунікації” від 18.11.2003 р. №1280-ІV // Офіційний Вісник України. – 2003. – №51. – Ст. 2644.

43. Закон України “Про транспорт” від 10 листопада 1994 року №232/94-ВР.

44. Закон України “Про трубопровідний транспорт” від 15.05.1996 р. №192/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996 р. – №29. – Ст. 139.

45. Закон України “Про залізничний транспорт” від 4 липня 1996 року №273/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996 р. – №40. – Ст. 183.

46. Закон України “Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період” №194-ХIV від 20.10.1998 р. // Офіційний Вісник України. – 1998. – 47 від 10.12.98.

47. Закон України “Про автомобільний транспорт” від 05.04.2001 р. №2344-IІІ в редакції Закону від 23.02.2006 р. №3492-IV // ВВР. – 2006. – №32. – Ст. 273.

48. Закон України “Про житлово-комунальні послуги” від 24 червня 2004 року №1875-IV // Офіційний Вісник України. – 2004. – №30. – Ст. 1985.

49. Закон України “Про освіту” від 23.05.1991 р. №1060-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991 р. – №34. – Ст. 451.

50. Закон України “Про професійно-технічну освіту” від 10 лютого 1998 року №103/98-ВР // Офіційний Вісник України. – 1998. –9 від 19.03.98.

51. Закон України “Про загальну середню освіту” від 13 травня 1999 року №651-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999 р. – №28. – Ст. 230.

52. Закон України “Про дошкільну освіту” від 22.06.2000 р. №1841-ІІІ // Офіційний Вісник України. – 2000. – 29 від 04.08.2000.

53. Закон України “Про вищу освіту” від 17.01.2002 р. №2984-ІІІ // Офіційний Вісник України. – 2002. – №8. – Ст. 327.

54. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” від 13.12.1991 р. №1977-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №12. – Ст. 165.

55. Закон України “Про інноваційну діяльність” від 4 липня 2002 року №40-IV // Офіційний Вісник України. – 2002. – №31. – Ст. 1447.

56. Основи законодавства України про культуру” від 14 лютого 1992 року №2117-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №21 від 26.05.1992.

57. Закон України “Про охорону культурної спадщини” від 08.06.2000 р. №1805-ІІІ // Офіційний Вісник України 2000. – 27 від 21.07.2000.

58. Закон України “Про фізичну культуру і спорт” від 24 грудня 1993 року №3808-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №14 від 05.04.94.

59. Закон України “Про судову експертизу” від 25.02.1994 №4038-XII // Бюлетень про приватизацію. – 2006. – №6. –05.06.2006..

60. Закон України “Про нотаріат” від 02.09.1993 р. №3425-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №39 від 28.09.1993.

61. Закон України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” від 05.07.2012 №5076-VI // Офіційний Вісник України/ – 2012/ – 62 від 23.08.2012/ – Cт. 2509.


 

Питання на залік:

 

1. Управління як суспільне явище.

2. Поняття публічного управління.

3. Принципи публічного управління.

4. Поняття виконавчої влади.

5. Публічне управління та виконавча влада: співвідношення понять.

6. Функції публічного управління.

7. Публічне управління та державне регулювання: співвідношення понять.

8. Предмет адміністративного права.

9. Методи адміністративного права.

10. Принципи адміністративного права.

11. Адміністративне право як галузь права.

12. Адміністративне право як галузь законодавства.

13. Наука адміністративного права України: поняття, основні етапи розвитку, представники.

14. Адміністративне право як навчальна дисципліна.

15. Система адміністративного права.

16. Джерела адміністративного права.

17. Поняття, особливості та структура адміністративно-правової норми.

18. Види адміністративно-правових норм.

19. Поняття та основні риси адміністративно-правових відносин.

20. Види адміністративно-правових відносин.

21. Поняття та види суб‘єктів адміністративного права.

22. Адміністративна правосуб’єктність: поняття та складові елементи.

23. Загальна характеристика адміністративно-правового статусу фізичної особи.

24. Адміністративно-правовий статус громадян України.

25. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

26. Адміністративно-правовий статус біженців.

27. Система органів виконавчої влади. Участь вищих органів держави у формуванні виконавчої влади.

28. Кабінет Міністрів України як вищий орган в системі органів виконавчої влади в Україні.

29. Міністерства в системі органів виконавчої влади.

30. Центральні органи виконавчої влади.

31. Місцеві органи виконавчої влади.

32. Адміністративно-правовий статус органів державного управління, що не входять до системи органів виконавчої влади.

33. Адміністративно-правовий статус органів державного регулювання.

34. Особливості адміністративно-правового статусу громадських об‘єднань.


 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.25.104 (0.021 с.)