КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи

___________ Лотюк О.С.

«____»____________20__ року

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

для студентів

Галузь знань – 0304 «Право»

Напрям підготовки – 6.030401 «Правознавство»

 

 

КИЇВ – 2013


Робоча програма навчальної дисципліни «Адміністративне право України»для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».

«____» ______________ 2013 року – 30 с.

 

Розробник: Ващенко Юлія В’ячеславівна,

доцент кафедри адміністративного права, кандидат юридичних наук, доцент

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Адміністративне право України» затверджена на засіданні кафедри адміністративного права

 

Протокол № ___ від «___»_________ 20___ року

 

Завідувач кафедри адміністративного права ____________ Гриценко І.С.

«___» __________ 20___ року

 

Схвалено науково - методичною комісією юридичного факультету

 

Протокол №___ від «___» __________ 20___ року

Голова науково-методичної комісії _____________ Безклубий І.А.

«___» __________ 20___ року

 

 

Схвалено предметною комісію з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету

 

Протокол №___ від «___» __________ 20___ року

 

Голова предметної комісії _____________ Луцишин З.О.

«___» __________ 20___ року

 

 

© Ващенко Ю.В., 2013

 

Навчальна дисципліна “Адміністративне право України” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань 0304 “Право” з напряму підготовки, спеціальності 6.030401 Правознавство”

 

Ця дисципліна є нормативною за спеціальністю (спеціалізацією) 6.030401 Правознавство”. Викладається у І-ІІсеместрах 2-гокурсу юридичного факультету. У першому семестрів обсязі – 108 год. (3,0 кредитів ECTS), зокрема: лекції – 17 год., практичні 0 год. семінарські заняття – 17 год., лабораторні – 0 год., самостійна робота – 74 год. У другому семестрі в обсязі – 108 год. (3,0 кредитів ECTS), зокрема: лекції – 51 год., практичні 0 год. семінарські заняття – 17 год., лабораторні – 0 год., самостійна робота – 40 год. У курсі передбачено 4 змістових модулі та 4 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна залікому І-му семестрі та іспитом – у ІІ-му.

Мета дисципліни– на основі оптимального поєднання сучасних наукових розробок українських та зарубіжних представників науки адміністративного права забезпечення оволодіння студентами юридичного факультету теоретичними знаннями з базової нормативної дисципліни “Адміністративне право”, які є основою підготовки майбутніх фахівців в галузі права.

 

Завдання:

- надати студентам ґрунтовні теоретичні знання з адміністративного права України як однієї з фундаментальних галузей права України, базуючись на доробках українських та зарубіжних представників науки адміністративного права, адміністративному законодавстві України та практиці його застосування;

- сформулювати у студентів базові навички, необхідні для застосування отриманих теоретичних знань у сфері правотворчої, правозастосовної діяльності, а також у процесі наукових досліджень проблем адміністративно-правового регулювання суспільних відносин.

 

Структура курсу

Курс складається із загальної та особливої частин. В межах загальної частини викладаються загальні засади адміністративного права як галузі права та законодавства, а також питання, які стосуються адміністративно-правового регулювання в усіх сферах публічного управління, зокрема: поняття адміністративного права як галузі права, галузі законодавства та науки; місце адміністративного права в системі права України; предмет та методи адміністративно-правового регулювання; принципи адміністративного права; адміністративно-правові норми; адміністративно-правові відносини; суб’єкти адміністративного права; адміністративно-правові режими; адміністративно-адміністративний примус та загальні засади адміністративної відповідальності; правові засади публічної служби. Особлива частина навчальної дисципліни присвячена адміністративно-правовому регулюванню та державному управлінню в економічній, соціально-культурній та адміністративно-політичній сферах, зокрема, адміністративно-правовому регулюванню підприємництва, публічних фінансів, банківської діяльності, освіти та науки, культури, охорони здоров’я, юстиції, внутрішніх та закордонних справ тощо.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

основні категорії адміністративного права, зокрема, такі як публічна адміністрація, суб’єкти публічної адміністрації, публічна служба, адміністративно-правові норми, адміністративні процедури, адміністративні режими, державний контроль та нагляд, адміністративна відповідальність тощо;

предмет та методи адміністративно-правового регулювання;

види джерел адміністративного права;

принципи адміністративного права ЄС;

систему органів публічної адміністрації;

види суб’єктів адміністративного права та особливості їх адміністративно-правового статусу;

адміністративно-правові засади публічної служби;

адміністративно-правові засоби забезпечення законності у публічному управлінні;

поняття адміністративного примусу та його заходи;

загальні засади адміністративної відповідальності;

поняття та структуру адміністративного процесу;

особливості адміністративно-правового регулювання в економічній, соціально-культурній та адміністративно-політичній сферах;

правозастосовну практику з адміністративно-правових питань.

 

вміти:

правильно визначати предмет адміністративно-правового регулювання;

вільно орієнтуватися в основних конфліктних та неконфліктних адміністративних процедурах;

правильно визначати сутність та застосовувати неоднозначні положення нормативно-правових актів в сфері адміністративних відносин;

обґрунтовувати власну позицію з адміністративно-правових питань з посиланням на нормативну базу та судову практику;

аналізувати практику застосування норм адміністративного законодавства;

складати юридичні документи, необхідні для реалізації прав, обов’язків та законних інтересів людини в сфері публічної адміністрації тощо.

 

Місце дисципліни (в структурно-логічній схемі підготовки фахівців відповідного напряму).

Навчальна дисципліна “Адміністративне право України” викладається на другому курсі ОКР “Бакалавр”.

Зв’язок з іншими дисциплінами.

Навчальна дисципліна “Адміністративне право України” пов’язана з переважною більшістю навчальних дисциплін, які викладаються для студентів юридичного факультету. Зокрема, навчальна дисципліна базується на знаннях, отриманих у процесі вивчення теорії та історії держави та права, конституційного права України. Навчальна дисципліна “Адміністративне право” є основою для вивчення фінансового права України, господарського права України, екологічного права України, земельного права України та ін.


Контроль знань і розподіл балів, які отримують студенти.

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

У змістовий модуль 1 (ЗМ1) входять теми 1 – 3, у змістовий модуль 2 (ЗМ2) – теми 4 – 6, у змістовний модуль 4 (ЗМ3) – теми 7–9. Обов’язковим для допуску до заліку та іспиту є отримання мінімум 20 балів за підсумками семінарських занять за відповідний семестр.

Оцінювання за формами контролю:

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3
Min. – _ балів Max. – __ бали Min. – __ бали Max. – __ балів Min. – __ бали Max. – __ балів
Усна відповідь
Доповідь
Активна участь в обговоренні, наукове повідомлення
Модульна контрольна робота 1 5 1 5
Контрольна робота на лекціях 1 3 1 3

 

Вимоги до доповідей, наукових повідомлень, а також форма модульної контрольної роботи повідомляються студентам викладачем, який проводить семінарські заняття, вимоги до контрольних робіт на лекціях – лектором.

У Програмі наведено примірний перелік завдань для самостійної роботи, контрольних питань, питань для бліц-опитування та завдань для модульної контрольної роботи. Остаточний перелік завдань та питань надається лектором (викладачем, який веде семінарські заняття).

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перескладання МКР здійснюються у відповідності до “Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року.

 

При простому розрахунку отримаємо за І-й семестр:

  Змістовий модуль1 іспит / залік Підсумкова оцінка
Мінімум 20 40 60
Максимум

При простому розрахунку отримаємо за І-й семестр:

  Змістовий модуль1   іспит / залік Підсумкова оцінка
Мінімум 10 10 40 /____ 60
Максимум 60/___

При цьому, кількість балів:

· 1-34 відповідає оцінці «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

· 35-59 відповідає оцінці «незадовільно» з можливістю повторного складання;

· 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

· 65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

· 75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

· 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

· 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».

Шкала відповідності(за умови іспиту) Шкала відповідності(за умови заліку)

За 100 – бальною шкалою За національною шкалою
90 – 100 Зараховано
85 – 89
75 – 84
65 – 74
60 – 64
1 – 59 не зараховано
За 100 – бальною шкалою За національною шкалою
90 – 100 відмінно
85 – 89 добре
75 – 84
65 – 74 задовільно
60 – 64
35 – 59 не задовільно
1 – 34    

Залік, на вибір викладача, може проводитись в усній формі шляхом співбесіди, або у письмовій формі шляхом тестування.

 

Іспит, на вибір екзаменатора, може проводитись в усній формі (шляхом співбесіди чи опитування за білетами відповідно до питань, винесених на іспит) або у письмовій формі за білетами або тестовими завданнями, складеними відповідно до питань, винесених на іспит.
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.035 с.)