Тема 6. Цінова політика в системі маркетингу туристичного підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Цінова політика в системі маркетингу туристичного підприємстваПитання для самоконтролю:

1. Фактори, які впливають на формування ціни на туристичний продукт

2. Ринкові ризики та ціна на тур продукт

3. Основні цілі ціноутворення туристичного підприємства

4. Поняття пакетної ціни

5. Використання різних методів ціноутворення при формуванні ціни на турпродукт

Теми доповідей і рефератів:

1. Економіка ціни.

2. Особливості формування цінової політики в туризмі

3. Ціна як вирішальний фактор впливу на туриста

Рекомендована література:

Тема 7. Політика розповсюдження продуктів підприємства туристичної індустрії

Питання для самоконтролю:

1. Посередники які працюють на туристичному ринку

2. Визначення прийнятної форми роботи з посередниками на туристичному ринку

3. Маркетингові посередники на туристичному ринку

4. Франчайзинг

Теми доповідей і рефератів:

1. Роль торгівельних представників

2. Керівництво торгівельними представництвами

3. Реалізація продукту через туристичні агентства

Рекомендована література:

Тема 8. Комунікаційна політика підприємства туристичної індустрії

Питання для самоконтролю:

1. Аналіз результатів стимулювання збуту в туризмі

2. Напрямки туристичної пропаганди

3. Характеристика сучасного рекламного процесу

4. Рекламні кампанії туристичних підприємств

5. Туристична реклама в мережі Інтернет

6. Ефективність рекламної діяльності в туризмі

7. Процес участі туристичної фірми у роботі виставок

8. Оформлення виставкових стендів

9. Робота персоналу туристичних фірм на виставках

Теми доповідей і рефератів:

1. Способи стимулювання продаж

2. Цілі рекламної компанії

3. Рекламний бюджет. Стратегія рекламної компанії. Вибір часу

4. Рекламні агентства

5. Оцінка впливу реклами

6. Рекламний проспект

7. Інтернет-проспекти

8.Оцінка ефективності процесу комунікацій

Рекомендована література:

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТА

Індивідуальна робота студента є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їхніх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність. Індивідуальні заняття проводяться під керівництвом викладача у позааудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою світового господарства і міжнародних економічних відносин з урахуванням потреб і можливостей студента.

Індивідуальні заняття на четвертому курсі навчання мають бути науково-дослідного спрямування і передбачати безпосередню участь студентів у виконанні наукових досліджень та інших творчих завдань.

Види індивідуальних занять:

Консультація – один з видів навчальних занять (індивідуальні або групові), які проводяться з метою отримання студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні питання для пояснення певних теоретичних положень або аспектів їх практичного застосування (проводяться протягом семестру – поточні консультації, семестрові та перед контрольним заходом – екзаменаційні). У процесі консультацій (особливо поточного консультування) допускається діагностичне тестування знань студентів (зазвичай, машинне) для виявлення ступеня засвоєння окремих теоретичних положень, теорій, закономірностей, рівня сформованості практичних умінь і навичок та перевірки ефективності прийомів і методів навчання, використовуваних під час аудиторних занять.

Індивідуальні навчально-дослідні завдання (ІНДЗ) – це форма організації навчання, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти отримують у процесі навчання. Одними із видів ІНДЗ є розробка і впровадження туристичного продукту на ринок та розв’язок ситуаційних завдань.

Методичні рекомендації щодо опрацювання ситуаційних завдань із залікового кредиту «Маркетинг в туризмі»:

1. Прочитайте всю інформацію, викладену в кейсі, щоб скласти цілісну уяву про ситуацію.

2. Ще раз уважно прочитайте інформацію. Виділіть ті абзаци, що здалися вам найбільш важливими.

3. В усній формі охарактеризувати ситуацію. Визначте, в чому її сутність, що має першорядне значення, а що – другорядне. Потім письмово зафіксуйте висновки.

4. Зафіксуйте всі факти, що відносяться до цієї проблеми (і ті, що викладені в ситуації, і ті, що вам відомі з літературних джерел і власного досвіду) у письмовому вигляді. Так ви полегшите знаходження взаємозв`язків між явищами, які описує ситуація.

5. Сформулюйте основні положення рішення, яке, на вашу думку необхідно прийняти щодо проблеми, що викладена.

6. Спробуйте знайти альтернативні варіанти рішення проблеми, якщо такі існують.

7. Розробіть перелік практичних заходів для реалізації вашого рішення. Спробуйте визначити вірогідність досягнення успіху у випадку прийняття рішення, що вами пропонується.

8. Викладіть результати вирішення ситуаційного завдання у письмовій формі.

Контроль за виконанням студентами індивідуальних завдань і самостійного опрацювання питань, які визначені в робочій програмі, здійснюється за допомогою проміжного та підсумкового тестування, написання контрольних робіт, захисту есе, рефератів, проведення семінарів та індивідуальних бесід, захисту курсових робіт.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.01 с.)