ТОП 10:

Мінімальні вертикальні відстані при взаємному пересіченні підземних мереж 

      Відстань, м (просвіт)        
Мережа Теплопровід Водопровід Газопровід Кабельсиловий Кабельзвязку' Каналізація Водостік Загальнийколектор  
   
                   
Теплопровід - 0,2 0,15 0,5 0,5-0,15*** 0,2 0,2 -  
Водопровід 0,2 0,15 0,15 0,5 0,5 0,4** 0,2 0,15  
Газопровід 0,15 0,15 0,15 0,5-0,25* 0,5-1,25* 0,15 0,15 0,15  
Кабель силовий 0,5 0,5 0,5-0,25* 0,5 0,5 0,5 0,5 0,15  
Кабель зв'язку 0,5-0,15 0,5 0,5-0,25* 0,5 0,5 0,5 0,5 0,15  
Каналізація 0,2 0,4** 0,15 0,5 0,5 0,2 0,2 0,15  
Загальний - 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 -  
колектор  
                 
Примітки:                  

1. У проїзній частині відстань від поверхні землі до верху кабелю має бути не менше 1м.

2. Кабель зв'язку розміщують вище силового кабелю.

* Кабель прокладений у трубі, кінці якої повинні бути не ближче ніж 1 м від газопроводу.

** Водопровід прокладений вище від каналізації у футлярі.

*** Кабель прокладений у трубі.

 

Мінімальні відстані, м, по горизонталі /просвіт/ між тепло- й газопроводами та іншими спорудами і комунікаціями

 

Споруди і комунікації   Газопроводи з тиском газу, МПа, Тепло-  
              0,3-        
  до 0,05   0,05-0,3       0,6-1,2 проводи  
        0,6      
                         
Будівлі й споруди            
Залізничні колії            
Трамвайні колії (до крайньої рейки)            
Водопровідні труби       1.5     1.5  
Теплопроводи           -  
Каналізація та водостоки     1.5        
Газопроводи з тиском:                          
до 6 кгс/см2   При 300 мм – 0,4              
6…12 кгс/см2   При 300 мм – 0,5              
Від фундаменту опори лінії повітряної електро-                 1.5  
передачі і зв'язку до 1 Кв                    
                         
Силові кабелі до 35 Кв           1,5  
Телефонні броньовані кабелі            
Те саме, в каналізації     1,5        
Дерева (до стовбура)               1.5        
До чагарників       Не регламентується    
До бортового каменя проїзної частини             1,5       1,5  

 


ДОДАТОК 6

 

Рис. 6.1 – Роздільний метод прокладання водопровідних мереж

 

Рис. 6.2 – Суміщений метод прокладання водопровідних мереж у ГК і МК

 

Рис. 6.3 – Суміщений метод прокладання в ГК, технічними підпіллями і "зчіпками"


 


 

Рис. 6.4 – Суміщений метод прокладання в ГК, що проходить по території мікрорайону

 

 

Рис. 6.5 – Схема приймальної побутової каналізаційної мережі

 


 

Рис. 6.6 – Роздільний метод прокладання теплових мереж

 

Рис. 6.7– Суміщений метод прокладання теплових мереж

 


 

Рс – ГК, Рз – МК

 

Рис. 6.8 – Суміщений метод прокладання теплових мереж

 

Рс – ГК, Рз – технічні підпілля і «зчіпки»

 

 


Навчальне видання

 

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни

 

«Міські інженерні мережі» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання

 

напрямів 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)» та 6.060101 «Будівництво» (спеціальності «Водопостачання та водовідведення»))

 

 

Укладачі: Айрапетян Тамара Степанівна БулгаковаОлеся Вікторівна

 

Відповідальний за випуск С. С. Душкін

За авторською редакцією

 

Комп’ютерне верстання Н. В. Зражевська

 

 

План 2013, поз. 82 М

 

Підп. до друку 11.06.2012 Формат 60х84/16
Друк на ризографі. Ум. друк. арк. 2,0
Зам. № Тираж 50 пр.

 

Видавець і виготовлювач:

 

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@kname.edu.ua

 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи:

 

ДК № 4064 від 12.05.2011 р.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.241.176 (0.008 с.)