Аудит дебіторської заборгованості.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аудит дебіторської заборгованості.Одним із численних завдань аудиту є встановлення достовірності сум дебіторсь­кої заборгованості, відображених у фінансовій звітності.

Програма аудиту дебіторської заборгованості та зобов'язань:

1. Контроль наявності, якості та реєстрації укладених договорів.

2. Звірення залишків по розрахунках за даними Головної книги, синтетичного і аналітичного обліку.

3. Перевірка правильності створення і використання резерву сумнівних боргів.

4. Контроль повноти й реальності відображення господарських операцій по безготівкових розрахунках у первинних документах.

5. Контроль правильності розрахунків у первинних документах (і за кількістю, і за вартістю).

6. Контроль відповідності й своєчасності облікової реєстрації (аналітичний, синтетичний, зведений синтетичний облік).

7. Перевірка розрахунків за товарообмінними операціями.

8. Перевірка безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості.

9. Перевірка розрахунків за претензіями та з відшкодування заподіяних збитків.

10. Перевірка розрахунків із зовнішньоекономічної діяльності.

11. Перевірка забезпечення зобов'язань.

12. Перевірка претензійної роботи й роботи внутрішнього аудитора.

13. Інші питання, що стосуються аудиту дебіторської заборгованості й зобов'язань.

Особливу увагу необхідно приділити аудиту дебіторської заборгованості, тому що суми дебіторської заборгованості — це вилучені з обороту засоби суб'єкта гос­подарювання.

У зв'язку з тим, що дебіторська заборгованість поділяється на довгострокову та поточну, аудитор перевіряє правильність проведеної класифікації. Зокрема до дов­гострокової дебіторської заборгованості (рядок 050 нового Балансу) треба віднести: майно в оренді (довгострокова оренда) (рядок 050), інші необоротні активи (рядок 060) та дебіторську заборгованість за векселями одержаними (довгостроковими) (рядок 160).

Аудитор повинен також з'ясувати, чи існує операційна дебіторська заборгова­ність, строк погашення якої перевищує терміни позовної давності. На рис. 7 показано балансовий підхід до оцінки безнадійності дебіторської заборгованості.

Особливу увагу слід приділити контролю розкриття інформації про дебіторську заборгованість у примітках до фінансової звітності, де наведено: перелік дебіторів і суми довгострокової дебіторської заборгованості; перелік дебіторів і суми дебіторської заборгованості пов'язаних сторін із ви­діленням внутрішньогрупового сальдо дебіторської заборгованості; склад і суми статті Балансу "Інша дебіторська заборгованість"; метод визначення резерву сумнівних боргів; суму поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, по­слуги в розрізі її класифікації за строками непогашення.

У Звіті про фінансові результати аудитор перевіряє правильність заповнення рядка 090 "Інші операційні витрати" в частині віднесення сумнівних і безнадійних боргів, а у Звіті про рух грошових коштів — рядка 080 "Зменшення (збільшення) оборотних активів" у частині зміни сальдо операційної поточної дебіторської забор­гованості.

Аудитор повинен також переконатися у зіставності даних бухгалтерської і не бух­галтерської звітності по дебіторах (звіт директора, голови правління, фінансовий огляд).

Найтиповіші помилки бухгалтерів та факти зловживань щодо безготівкових розрахунків і зобов'язань дебіторської заборгованості: заміни виписок банку іншими або виправлення відповідних сум, що свідчать про погашення дебіторської заборгованості (для виявлення цих фактів слід зробити запит у банк та до підприємств-дебіторів); зарахування отриманих сум дебіторської заборгованості на погашення заборгованості не відповідних дебіторів-платників; неправомірне здійснення бартерних операцій для погашення дебіторської за­боргованості; списання недостач та крадіжок за рахунок збільшення дебіторської заборго­ваності; невідповідність даних синтетичного й аналітичного обліку дебіторської за­боргованості та зобов'язань; неправильне визначення (оцінка) сум дебіторської заборгованості та зо­бов'язань у зв'язку з коливанням курсу валют на дату складання Балансу при розрахунках в іноземній валюті; неправильний розрахунок суми резерву безнадійної дебіторської заборгова­ності; відображена дебіторська заборгованість не належить підприємству; зарахування дебіторської заборгованості у валюту Балансу не за чистою реалізаційною вартістю, а за початковою вартістю виникнення (наслідком є за­вищення активів).Последнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.007 с.)