Аудит кредитів і позик. Аудит кредиторської заборгованості.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аудит кредитів і позик. Аудит кредиторської заборгованості.Предметом аудиту кредитів та позик є правові основи надання кредитів, їх використання та повернення. Мета аудиту кредитів та позик полягає в одержанні аудиторських доказів, що підтверджують: правильність їх класифікації; цільове використання кредитів; повноту та своєчасність погашення; правильність нарахування процентів за кредит та їх списання.

Аудитор повинен перевірити наявність договорів кредитування на відповідність умов, що ними передбачені, діючому законодавству.

Окремим аспектом аудиту є вивчення цільового використання кредиту. Необхідно перевірити, чи не використовувався кредит на покриття збитків господарської діяльності або а формування та збільшення статутного фонду.

Аудитор також повинен перевірити повноту, своєчасність погашення кредиту, правильність нарахування відсотків відповідно з умовами кредитного договору.

Якщо кредит надано в іноземній валюті, додатково перевіряється: правильність відображення операцій у національній валюті та розрахунок курсової різниці.

Основні питання програми аудиту кредитів і позик та їх інформаційне забезпечення

Досліджуване питання Джерело інформації
Перевірка документального забезпечення наданих та одержаних кредитів і позик (на­явності договорів на одержання кредитів, на видачу позик іншим організаціям та своїм робітникам, відповідне санкціону­вання кредитних операцій і т. ін.) Протоколи зборів власників, керівництва, листування з кредиторами та позичальниками; договори про надання кредитів та позик
Перевірка правильності класифікації кредитів і позик на довгострокові та короткострокові Договори про надання кредитів, дані бух­галтерського обліку
Перевірка цільового використання креди­тів Договори про надання кредитів, первинні бухгалтерські документи
Перевірка повноти та своєчасності пога­шення кредитів і позик Договори про надання кредитів, первинні бухгалтерські документи
Перевірка правильності нарахування та списання процентів за кредит (період, сума) Договори про надання кредитів, розра­хунки відсотків, бухгалтерські довідки
Перевірка правильності застосування курсу валюти при відображенні у національній валюті одержання і погашення кредитів, наданих в іноземній валюті; перевірка пра­вильності визначення курсових різниць Договори про надання кредитів, курси валют, розрахунки, бухгалтерські довід­ки, відомості, журнали, машинограми тощо
Перевірка даних регістрів обліку кредитів Відомості, журнали, машинограми тощо

Мета аудиту КЗ полягає у підтвердж. реальності та достовірності сум, відображу. у фін. звітності, а також у з'ясуванні повноти відображ. зобов'язань.

У процесі КЗ з'ясовуються:-причини, давність виникнення заборгованості, та реальність її погашення у встановлений термін; -відповідність документального оформлення операцій вимогам нормативних актів;-правильність класифікації наявної заборгованості; -повнота відображення операцій, за якими виникають зобов'язання, у б/о та фін. звітності.

Аудит розрах. з кредиторами проводять методом надіслання запитів. Для цього необхідно виконати попередні ауд-кі процедури:

-відібрати суми до підтвердження;-підготувати документ для контролю за запитами;-підготувати запити та зробити їх копії;

-ознайомити представника під-ва із складеними запитами.

Запити повинні надсилати співробітники ауд. фірми. Відповіді на запити мають бути надіслані на адресу аудиторської фірми. Після надіслання запитів треба обробити результати звірки:

-Звірити одержані відповіді з документом контролю за запитами.

-Вивчити запити, які повернулись, не діставши адресату.

-Якщо відповіді не надійшли, доцільно надіслати повторний запит.

Якщо за результатами підтверджень не виявлено різниць, можна вважати, що сума кредиторської заборгованості відображена у звітності вірно. Якщо виявлені різниці, треба проаналізувати їх вплив на звітність, що перевіряється. Висновок повинен формулюв. з врахуванням межі суттєвості.

Аудитор підтверджує не тільки реальність заборгованості, але й своєчасність її відображу. Необх. провести звірку дат, зазначених у документах на одержання та у регістрах б/о.

Аудит заборгованості в іноз. валютах. Якщо здійсн. операції в іноземних валютах, необхідно перевірити застосування валютних курсів та їх відповідність офіційному курсу НБУ.

Всі операції, розрах. по яких провадяться в іноз. валюті, перерах. в еквівалент грошової одиниці Укр. за офіційним курсом, що встановл. НБУ. Особл. обліку операцій в іноз. валюті, що викликає складності та помилки, є курсові різниці.

У б/о операції в іноземній валюті відображу. шляхом перерахув. суми в інвалюті за курсом на дату здійснення операції. На дату балансу:

- монетарні статті відображ. за курсом; - немонетарні статті відображ. за курсом на дату операції.

Визначення курсових різниць по монетарних статтях провадиться на дату здійснення розрах. і на дату балансу.

Основні питання програми кредиторської заборгованості та їх інформаційне забезпеченняПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-13; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.25.42.117 (0.004 с.)