У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

для студентів напряму підготовки

6.051701“Харчові технології та інженерія ”

ППС "Технологія харчування",

„Організація ресторанного бізнесу ”,

„Ресторанна справа та сервіс ”

 

 

ПОЛТАВА 2011

Автори: Рогова А.Л.,к.е.н. доцент кафедри технології та організації ресторанного господарства Полтавського університету економіки і торгівлі;

Карпенко В.Д. к.е.н. доцент кафедри технології та організації ресторанного господарства Полтавського університету економіки і торгівлі,

Прокопенко І.П. ас. кафедри технології та організації ресторанного господарства Полтавського університету економіки і торгівлі.

 

Рецензенти: Шамян С.М. – к.т.н., доцент кафедри технології та організації ресторанного господарства ПУСКУ;

Березін А.В. – д.е.н., професор кафедри економіки підприємства Полтавського університету економіки і торгівлі.

 

 

Обговорено і схвалено на засіданні кафедри технології та організації ресторанного господарства “___”_____________2011 р., протокол № __ Зав. кафедрою ______________ проф. Манжос О.Ф.    
”Узгоджено” Декан факультету ХТГРТБ _____________________ доцент Шкарупа В.Г. “____”______________________ 2011 р.
”Узгоджено” Директор навчального центру університету ____________________ доцент Герман Н.В. “____”______________________ 2011 р.
”Узгоджено” Начальник науково-методичного центру управління якістю освітньої діяльності університету ______________________ доцент Огуй Н.І. “____”______________________ 2011 р.

 

 

Вступ

 

Ресторанне господарство – галузь, призначена для організації виробництва готової продукції, задоволення попиту споживачів у поєднанні з організацією їх відпочинку. У сучасних економічних умовах заклади ресторанного господарства переходять на нові методи роботи, пов'язані із змінами пріоритетів у діяльності, форм власності; застосуванням прогресивного технологічного обладнання, розширенням спектра додаткових послуг.

Мета курсової роботи – закріплення студентами знань, отриманих при вивченні курсу "Організація виробництва і обслуговування в закладах ресторанного господарства", надбання навичок самостійного вирішення практичних ситуацій.

У процесі виконання курсової роботи студенти повинні навчитися орієнтуватися у комплексі питань опанованої дисципліни, а також визначити її взаємозв’язок з іншими дисциплінами і дипломним проектом. Виконання курсової роботи є однією з ефективних форм навчання, яка дозволяє співставити теорію з практикою, критично проаналізувати стан справ у конкретному закладі ресторанного господарства, визначити напрямки покращення діяльності окремих ланок і підприємства в цілому. Робота, як правило, виконується на практичному матеріалі і містить елементи наукових досліджень.

Завдання курсової роботи - навчити студента:

- методиці збору і аналізу практичних матеріалів діяльності у конкретному закладі;

- користуватися нормативною, довідково-статистичною, науковою літературою;

- застосовувати статистичні, економіко-математичні і інші методи аналізу виробничо-господарської діяльності підприємств;

- приймати самостійні рішення у конкретних виробничих і економічних умовах.

Головна вимога до курсової роботи – наявність фактичного, статистичного матеріалу підприємства і організації, на прикладі якого виконується робота.

На основі глибокого вивчення теоретичних питань з теми курсової роботи, всебічного аналізу роботи підприємства (організації) студент повинен виявити недоліки, які є на підприємстві, визначити шляхи їх усунення, розробити і обгрунтувати сучасні прогресивні методи роботи, конкретні пропозиції, розрахувати економічну ефективність прийнятих рішень.

 

ПОРЯДОК ВИБОРУ ТЕМИ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ

ЇЇ ЗА СТУДЕНТОМ

Курсову роботу з дисципліни “Організація виробництва і обслуговування в закладах ресторанного господарства” виконують студенти деної і заочної форм навчання відповідно до навчальних планів напряму підготовки 6.051701 “Харчова технологія та інженерія” ППС "Технологія харчування", „Організація ресторанного бізнесу”, „Ресторанна справа та сервіс ” Керівництво курсової роботи здійснюють викладачі кафедри технології та організації ресторанного господарства.

На початку проектування студенти знайомляться з приблизною тематикою курсових робіт, яка щорічно оновлюється і затверджується на засіданні кафедри технології та організації ресторанного господарства. Потім обирають тему, виходячи з місця роботи (для студентів заочного факультету) або теми дипломного проекту. Теми курсових робіт затверджуються на засіданні кафедри.

Керівник допомагає студентові уточнити мету і завдання курсової роботи, визначити методику її виконання. Проте автором роботи є студент, він відповідає за правильність прийнятих організаційно-технологічних і технічних рішень. Обов’язковим є складання попереднього плану курсової роботи та узгодження його з керівником. Після затвердження теми студент отримує завдання на виконання курсової роботи за формою, наведеною у додатку А. Проведення консультацій з курсової роботи відбувається в терміни, які передбачені навчальним планом або графіком навчального процесу на заочному факультеті і згідно з графіком, затвердженим завідувачем кафедри.

Хід курсового проектування контролюється керівником роботи. У випадках, коли студент не виконує графік проектування, керівник проводить відповідні заходи – повідомляє зав. кафедрою, викликає студента на засідання кафедри. Періодично (два – три рази за час виконання курсової роботи) проводиться рубіжний контроль – в установлений термін студенти надають комісії, що затверджена зав. кафедрою, матеріали виконання курсової роботи. Мета контролю – запобігання відставання від графіку виконання роботи.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.186.91 (0.006 с.)