ІІ. Постанови Пленуму Верховного Суду УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІІ. Постанови Пленуму Верховного Суду України1. Пленум Верховного Суду України, Постанова, від 21.12.2007, № 11 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя»

2. Пленум Верховного Суду України, Постанова, від 30.03.2007, № 3 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав»

3. Пленум Верховного Суду України, Постанова, від 15.05.2006, № 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів»

4. Пленум Верховного Суду України, Постанова, від 18.12.2009, № 14 «Про судове рішення у цивільній справі»

5. Пленум Верховного Суду України, Постанова, від 30.05.1997, № 7 «Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина»

6. Пленум Верховного Суду України, Постанова, від 24.10.2008, № 12 «Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку»

7. Пленум Верховного Суду України, Постанова, від 07.07.1995, № 12 «Про практику розгляду судами справ про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану»

8. Пленум Верховного Суду України, Постанова, від 31.03.1995, № 5 «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення»

 

IІІ. Рекомендована література

1. Антокольская М. В. Семейное право: ученик / М. В. Антокольская. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Юристъ, 2002. - 336 с.

2. Багач Е.М., Білоусов Ю.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар / Авт. колектив Багач Е. М., Білоусов Ю. В., Ватрас В. А., Давидова Н. О., Кодинець А. О. - К.: Ліга 2010. - 577 с.

3. Гражданское и семейное право: учебно-практический справочник / ред. Е. О. Харитонов. - 2-е изд.. - Х.: Одиссей, 2000. - 544 с.

4. Дякович М. М. Сімейне право: навчальний посібник / М. М. Дякович; Мін-во освіти і науки України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. - К.: Правова єдність, 2009. - 512 с.

5. Мироненко В. П. Сімейне право України: підручник / В. П. Мироненко, С. А. Пилипенко ; ред. В. П. Мироненко ; Мін-во освіти і науки України. - К.: Правова єдність, 2008. - 477 с.

6. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України / За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2003. – 464с.

7. Пчелинцева Л. М. Практикум по семейному праву: учебное пособие / Л. М. Пчелинцева. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М.: НОРМА: Инфра-М, 2001. - 304 с.

8. Ромовська В.І. Сімейне право України : [навч.пос.]- Харків : Еспада , 2008.- 458 с.

9. Ромовська З. В. Українське сімейне право: підручник : академічний курс / З. В. Ромовська; Мін-во освіти і науки України. - К.: Правова єдність, 2009. - 500 с.

10. Сiмейне право України: навчальний посібник / С. П. Індиченко [та ін.]. - К.: Вентурi, 1997. - 272 с.

11. Семейное право Украины: ученик / Мин-во образования и науки Украины, Одесская нац. юр. академия; ред. Ю. С. Червоный. - К.: Правова єдність, 2009. - 640 с.

12. Семейное право: курс лекцій / А. М. Нечаева; Ин-т государства и права РАН. - М.: Юристъ, 1998. - 336 с.

13. Сімейне право України: Підручник / Баранова Л. М., Борисова В. І., Жилінкова І. В. та ін. / За заг. ред. Борисової В. І. та Жилінкової І. В. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264 с.

14. Сімейне право України: Підручник / За ред. Гопанчука В. С. - К: Істина, 2002.

15. Сімейне право України: підручник / Л. М. Баранова [та ін.] ; ред.: В. І. Борисова, І. В. Жилінкова; Мін-во освіти і науки України. - 3-є вид. переробл. і допов.. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 264 с.

16. Сімейне право: В 2 кн. Кн. 1: Нотаріат. Адвокатура. Суд: науково-практичний посібник / Центр правових досліджень Фурси; ред. С. Я. Фурса. - К.: [Б. В.], 2005. - 896 с.

17. Сімейний кодекс України. Науково-практичний коментар / Зорислава Ромовська. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Правова єдність : [Алерта] : [КНТ] : [Центр учбової літератури], 2009. – 432 с.

18. Слипченко, С.А. Гражданское и семейное право: Конспект ответов на зачете и экзамене: учебное пособие/ С. А. Слипченко, О. И. Смотров, В. А. Кройтор. - 2-е изд., исправ. и доп.. - Х.: Эспада, 2006. - 336 с.

19. Советское семейное право / Под ред. Маслова В.Ф., Пушкина А.А. - К., 1982.

20. Судебная защита семейных прав : Учебное пособие / Науч. ред. докт. юрид. наук, проф. Кострова Н. М. - М.: Городец, 2008. – 240 с.

21. Цивільне право України: [Академічний курс] : [Підруч.] : У двох томах / За заг ред. Я.М. Шевченко. – Т.1. Загальна частина. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 520 с.

22. Цивільне право України: [Академічний курс] : [Підруч.] : У двох томах / За заг ред. Я.М. Шевченко. – Т.2. Особлива частина. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2003. – 408 с.

23. Цивільне право України: [Курс лекцій] : У 6-ти томах. Т.1. Книга 1 / Р.Б. Шишка, В.А. Кройтор, Я.О. Чапічадзе, М.О Самойлов; За ред. Р.Б. Шишки та В.А. Кройтора. – Харків: Еспада, 2004. – 176 с.

24. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – 736 с.

25. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін., За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – 2-е вид., допов і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 2. – 640 с.

26. Цивільне право. Загальна частина / За ред. О.А.Підопригори, Д.В.Бобрової. - К.: Вентурі, 2005. С.146-151.

27. Антошкіна Валерія Костянтинівна. Договірне регулювання відносин подружжя: монографія / Бердянський ун-т менеджменту і бізнесу. — Донецьк : Юго-Восток, 2008. — 176 c.

28. Афанасьєва Людмила Василівна. Аліментні правовідносини в Україні / Луганський держ. ун-т внутрішніх справ. — Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2006. — 222 с. — (Серія "Захист особистих і майнових прав людини").

29. Балакірева О. М., Биковська О. В., Баранчук Д. Г., Гриценюк Л. І., Голік Л. П.. Проблеми бездоглядності та безпритульності дітей: Тематична державна доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2003 року) / Міністерство України у справах сім'ї, дітей та молоді ; Державний ін-т проблем сім'ї та молоді. — К., 2004. — 240 с.

30. Боришевський М. Й., Бевз Г. М., Жерносек І. П., Обухівська А. Г., Ілляшенко Т. Д. Діти державної опіки: проблеми, розвиток, підтримка: Навч. посібник / АПН України; Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти ; Асоціація безперервної освіти дорослих ; Центр з усиновлення дітей при МОН України / Мирослав Йосипович Боришевський (заг.ред.), Галина Михайлівна Бевз (заг.ред.). — К. : Міленіум, 2005. — 283 с.

31. Гандзюк Г. Ю., Пульнєва О. С. Шлюб та аліменти / Центр правових досліджень. — К. : Видавець Фурса С. Я., 2005. — 44 с.

32. Забезпечення прав дітей з особливими потребами: держ. тематична доповідь про становище дітей в Україні (за підсумками 2006 року) / Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту / А.В. Толстокорова (уклад.). — К., 2007. — 160 с.

33. Методичні рекомендації щодо вчинення нотаріальних дій, пов'язаних із вжиттям заходів щодо охорони спадкового майна, видачею свідоцтв про право на спадщину та свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя / Міністерство юстиції України. — К., 2009. — 43 с.

34. Петрочко Ж. В., Яременко О. О., Бабак О. В., Балакірєва О. В., Зінченко А. Г.. Захист і забезпечення дотримання житлових та майнових прав дітей: Темат. держ. доп. про становище дітей в Україні за підсумками 2001 р. / Державний комітет України у справах сім'ї та молоді ; Державний ін-т проблем сім'ї та молоді / В.І. Довженко (голова ред.кол.) — К., 2002. — 159 с.

35. Федькович Г. В., Поцюрко Р. І. Майнові права подружжя / Західноукраїнський центр "Жіночі перспективи"; Stefan Batory Foundation. — Л. : Видавництво Львівської політехніки, 2007. — 47 с.

36. Федькович Г. В., Поцюрко Р. І. Насильство в сім"ї та майнові права подружжя / Західноукраїнський центр "Жіночі перспективи" ; The European Commission ; Проект "Вивчення та впровадження міжнародних стандартів прав людини у вирішеннях проблем насильства в сім'ї в Україні". — Л. : Видавництво "Львівської політехніки", 2007. — 60 c.

37. Чефранова Е. А. Имущественные отношения супругов: Научно-практическое пособие.- М.: Эксмо, 2008. – 272 с.

38. Якименко Олексій Олексійович. Підготовка аліментних справ до судового розгляду. — Вінниця : Континент- ПРИМ, 1999. — 136 с.

39. Яковенко В. С. Виховання та усиновлення дітей- сиріт / Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. В.К.Винниченка; Кіровоградський регіональний ін-т управління та економіки. — Кіровоград, 1998. — 335 с.

40. Войнаровська О. Поняття та правові наслідки конкубінату / О. Войнаровська // Юридичний журнал. - 2009. - N 2. - С. 111-113.

41. Грічук О. Проблеми і перспективи правового регулювання майнових відносин фактичного подружжя в сімейному праві України / О. Грічук // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - N 10. - C. 59-63

42. Грічук О. Проблеми поняття "фактичний шлюб" та конкубінатний договір" в Україні/ О. Грічук // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - N 6. - C. 62-64

43. Деркаченко Ю. Правова забезпеченість і соціальна обумовленість міжнародного усиновлення / Ю. Деркаченко // Юридична Україна. - 2006. - N 4. - C. 95-101

44. Дубовік І., Чеботок Н. Позбавлення батьківських прав як засіб захисту прав дитини / І. Дубовік, Чеботок Н. // Вісник прокуратури. - 2007. - N 4. - C. 109-114

45. Дякович М. М. Правове регулювання "фактичних шлюбних відносин" / М. М. Дякович, С. Сеник // Вісник Верховного суду України. - 2011. - N 2. - С. 37-45

46. Жилінкова І. Сучасні підходи до визначення правової природи шлюбу / І. Жилінкова // Вісник Академії правових наук України. - 2007. - N 3. - C.107-116

47. Жилінкова І. Особливості законодавчих конструкцій сімейно-правових договорів / І. Жилінкова // Вісник Академії правових наук України. - 2011. - N 1. – С. 85-95

48. Жилінкова І. Сучасні підходи до визначення правової природи шлюбу / І. Жилінкова // Вісник Академії правових наук України. - 2007. - N 3. - C.107-116

49. Злотник І. Юридичні особливості фактичних шлюбних відносин / І. Злотник // Юридичний журнал. - 2004. - N 10. - C. 36-39

50. Калакура В. Колізійне регулювання укладення шлюбу з участю іноземного елемента / В. Калакура // Юридична Україна. - 2009. - N 10. - С. 127-134

51. Коренга Ю. Питання, які стосуються встановлення батьківських прав за використання сурогатного материнства // Право України. – 2012. - № 3-4. – С. 511-515

52. Лозова Г. О. Права та обов`язки третіх осіб згідно зі шлюбним договором / Г. О. Лозова // Юриспруденція: теорія і практика. - 2006. - N 11. - C. 38-46

53. Лозова Г. О. Предмет шлюбного договору / Г. О. Лозова // Часопис Київського університету права. - 2006. - N 3. - C. 103-108

54. Лозова Г. Цивілістичні та сімейно-правові характеристики змісту шлюбного договору / Г. Лозова // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - N 2. - C. 44-46

55. Макійчук Т.М. Правове становище дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що мають інвалідність / Т. М. Макійчук // Держава і право. - 2009. - N 3. - С. 353-360

56. Мироненко В. Захист інтересів дітей у разі розірвання батьками шлюбу/ В. Мироненко // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - N 2. - C. 99-103

57. Німак О. Розвиток законодавства з питань підвідомчості справ, що виникають із шлюбних правовідносин / О. Німак // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - N 3. - С. 64-67.

58. Олійник О. Розвиток шлюбно-сімейного права в Київській Русі // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – Спецвипуск.

59. Панова Л. До питання про умови укладення шлюбу / Л. Панова // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - N 12. - C. 32-35

60. Христенко Н. Загальна характеристика спільної сумісної власності громадян / Н. Христенко // Підприємництво, господарство і право. - 2005. - N 1. - C. 33-35

61. Христенко Н. Право спільної сумісної власності подружжя за Сімейним кодексом України / Н. Христенко // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - N 8. - C. 29-32

62. Ахмач Г. М. Договірні правовідносини членів сім'ї: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ахмач Ганна Михайлівна. - Одеса, 2009. — 19 с.

63. Бурлай О. Є. Правовідносини подружжя в міжнародному приватному праві: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 22 с.

64. Грабовська О. О. Особливості судочинства в справах про усиновлення (удочеріння) іноземними громадянами дітей, які проживають на території України: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 209 с.

65. Жилінкова І. В. Проблеми правового режиму майна членів сім'ї: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2000. — 39 с.

66. Зілковська Л. М. Правове регулювання усиновлення в Україні: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2002. — 177 с.

67. Калітенко О. М. Особисті відносини подружжя та відносини подружжя стосовно їх майна: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. — О., 2001. — 174 с.

68. Карпенко О. І. Правові засади утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна академія внутрішніх справ України МВС України. — К., 2001. — 191 с.

69. Ковальчук І. В. Становлення і розвиток інституту усиновлення в Україні: історико-правове дослідження: автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2009. — 16 с.

70. Левківський Б. К. Особисті немайнові права та обов'язки членів сім'ї: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 198 с.

71. Новохатська Я. В. Правове регулювання майнових відносин подружжя (порівняльно-правовий аспект): Дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2006. — 189 с.

72. Сапейко Л. В. Правове регулювання аліментних обов'язків батьків та дітей: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Національний ун-т внутрішніх справ {Харків}. — Х., 2003. — 187 с.

73. Стоянова Т. А. Процесуальні особливості розгляду справ про усиновлення громадянами України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Одеська національна юридична академія. — О., 2009. — 17 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.221.162 (0.009 с.)