Структура залікового кредиту та тематика дисципліниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структура залікового кредиту та тематика дисципліниСтруктура залікового кредиту та тематика лекційних і практичних занять

 

Структура вивчення навчальної дисципліни Кількість годин (денна форма навчання) Кількість годин (заочна форма навчання)
Модуль 1    
  Змістовий модуль № 1:Шлюбні відносини подружжя    
  Тема № 1: Сімейне право як наука, навчальна дисципліна та галузь законодавства    
  Лекція за темою № 1 : Сімейне право як наука, навчальна дисципліна та галузь законодавства
  Практичне заняття - -
Самостійна робота
  Тема № 2: Загальні положення про шлюб    
  Лекція за темою № 2: Загальні положення про шлюб  
  Практичне заняття : Загальні положення про шлюб    
Самостійна робота *
  Тема № 3: Особисті (немайнові) права та обов‘язки подружжя    
  Лекція за темою № 3: Особисті (немайнові) права та обов‘язки подружжя -
  Практичне заняття: Особисті (немайнові) права та обов‘язки подружжя -
Самостійна робота
  Тема № 4: Майнові права та обов‘язки подружжя. Шлюбний договір    
  Лекція за темою № 4. Майнові права та обов‘язки подружжя. Шлюбний договір
  Практичне заняття: Майнові права та обов‘язки подружжя. Шлюбний договір -
Самостійна робота
  Тема № 5: Припинення шлюбу    
  Лекція за темою № 5. Припинення шлюбу -
  Практичне заняття -
Самостійна робота
Змістовий модуль № 2: Відносини батьків та дітей    
  Тема № 6: Особисті немайнові права та обов‘язки батьків та дітей    
  Лекція за темою № 6 Особисті немайнові права та обов‘язки батьків та дітей -
  Практичне заняття: Особисті немайнові права та обов‘язки батьків та дітей - -
Самостійна робота
  Тема № 7: Майнові права та обов‘язки батьків та дітей    
  Лекція за темою № 7 Майнові права та обов‘язки батьків та дітей -
  Практичне заняття: -
Самостійна робота
  Тема № 8: Права та обов‘язки інших членів сім‘ї та родичів    
  Лекція за темою № 8. Права та обов‘язки інших членів сім‘ї та родичів -
    Практичне заняття: - -
    Самостійна робота
  Тема № 9: Традиційні та альтернативні форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.    
  Лекція за темою № 9. Традиційні та альтернативні форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. - -
  Практичне заняття: - -
Самостійна робота
Всього за заліковим кредитом:

 

 


3. Методичні вказівки до самостійної роботи

Модуль № 1

Змістовий модуль № 1: Шлюбні відносини подружжя.

Тема № 1:Сімейне право як наука, навчальна дисципліна та галузь законодавства

Час, що відводиться на самостійну роботу:4 години

Навчальні питання:

1. Сім'я, родинність, свояцтво: поняття та юридичне значення.

2. Предмет та метод сімейного права. Поняття та види сімейних правовідносин.

3. Зміст сімейних правовідносин.

4. Строки в сімейному праві.

5. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов'язків.

6. Джерела сімейного права. Роль судової практики.

7. Принципи сімейного права України.

Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:

Студентам слід знати, що поняття сім'ї вживається в соціологічному та правовому значеннях. Стосовно визначення сім'ї в юридичному значенні, то у новому Сімейному кодексі воно відсутнє, у ст. 3 СК дається визначення складу сім'ї, до якої належать особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

Предметом сімейного права є особисті немайнові та май­нові відносини, що випливають із шлюбу, усиновлення, опіки та піклування, прийняття дитини в сім'ю для виховання та з інших підстав, які не заборонені законом і не суперечать моральним засадам суспільства і ґрунтуються на рівності та майновій самостійності їх учасників. Сімейні правовідносини можуть існувати не тільки усередині однієї сім’ї, але і між окремими членами різних родин. Особливу групу складають відносини, що виникають у про­цесі влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування (відносини усиновлення, патронату тощо). Слід знати класифікацію сімейних правовідносин, визначитися з особливостями кожного виду правовідносин, знати суб’єктний склад.

Змістом правовідносин є права та обов’язки їх учасників. Залежно від об'єкта сімейних правовідносин суб'єктивні сімейні права та обов'язки можуть мати майновий чи особистий немайновий характер. Виходячи з цього слід опрацьовувати питання третє теми.

Засади (або принципи) — це ті визначальні ідеї, згідно з якими здійснюється регулювання сімейних відносин. Загальні засади сімейного права України, визначаються у ст. 7 СК України. Студент має знати їх та вміти пояснити, а також віднайти форми втілення цих засад безпосередньо в нормах сімейного права.

 

Задача № 1.

В листопаді 2010 року Юрченко І. звернулась з заявою до суду про встановлення факту проживання однією сім’єю з Треховим Д. без реєстрації шлюбу в період з червня 1991 року по 27 червня 1992 року.

Яке рішення має ухвалити суд? Чи мало проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу правові наслідки до прийняття СК України?

 

Література:

1. Сімейний кодекс України. Науково-практичний коментар / Зорислава Ромовська. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Правова єдність : [Алерта] : [КНТ] : [Центр учбової літератури], 2009. – 432 с.

2. Сімейне право України: Підручник / Баранова Л. М., Борисова В. І., Жилінкова І. В. та ін. / За заг. ред. Борисової В. І. та Жилінкової І. В. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 200 с.

3. Ватрас В.А. До питання про поняття сімейних правовідносин // Вісник Хмельницького

інституту регіонального управління та права. - 2003. - № 2. – С. 65-69

4. Жилінкова І.В. Поняття сім’ї в праві // Вісник університету внутрішніх справ. – 2000. - № 10

5. Жилінкова І.В. Сімейне право: галузевий суверенітет чи десуверенізація? // Вісник Академії правових наук України. - № 26

6. Короткова Л., Віхров О. Сімейне право України (історичний огляд) // Право України. – 1994. - № 11-12

7. Короткова Л.. Віхров О. Шляхи правового захисту сім’ї державою// Право України. – 1997. - № 1

8. Лозова Г.О. Поняття сім’ї та шлюбу в новому Сімейному кодексі України // Зб-к тез міжнародної науково-практичної конференції «Четверті осінні юридичні читання». – Хм., 2005.

9. Миронова Г. Моральні засади Сімейного кодексу України // Право України. – 2004. - № 4

10. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України/ За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2003. – 464 с.

11. Олійник О. Розвиток шлюбно-сімейного права в Київській Русі // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – Спецвипуск.

12. Павлова Л. Реалізація природного права на шлюб, сім’ю, материнство та батьківство // Право України. – 2004. - № 11Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.206.122 (0.008 с.)