Тема № 9: Традиційні та альтернативні форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 9: Традиційні та альтернативні форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Мета самостійної роботи: засвоїти питання щодо форм влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

Час, що відводиться на самостійну роботу:8 годин.

Навчальні питання:

1. Усиновлення

2 Опіка та піклування

3. Патронат над дітьми

4. Прийомна сім’я

5. Дитячий будинок сімейного типу

Методичні вказівки до самостійного опрацювання теми:

Усиновлення належить до однієї із форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (ст. 1 Закону України від 13 січня 2005 р. «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»). Під усиновленням (удочерінням) слід розуміти юридичний акт, в результаті якого між усиновлювачами і їх родичами з одного боку і всиновленою дитиною — з другого виникають такі ж права і обов'язки, як між батьками і дітьми, а також їх родичами за походженням (ст. 207 СК).

При опрацюванні питання щодо усиновлення слід визначитися з умовами та порядком усиновлення; правовими наслідками усиновлення. Знати, в чому зміст таємниці усиновлення та, які норми забезпечують збереження таємниці усиновлення. Студенту слід знати питання щодо визнання усиновлення недійсним та його правові наслідки, скасування усиновлення та його правові наслідки, а також позбавлення усиновлювача батьківських прав.

Опіка та піклування регулюються цивільним, сімейним, адміністративним та цивільним процесуальним законодавс­твом. Відносини опіки та піклування виникають з приводу доповнення відсутнього обсягу дієздатності фізичних осіб, а також виховання дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування. Порядок встановлення і здійснення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, які залишилися без батьківсь­кого піклування, регулюються главою 19 СК України. Органами опіки та піклування є державні адміністрації районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчі органи міських чи районних у містах, сільських, селищних рад (ст. 11 Закону «Про забезпечення організаційно-правових умов со­ціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь­кого піклування»). Дитина у відносинах опіки та піклування наділяється такими самими правами, які має дитина, яка виховується батьками, однак з деякими особливостями. Студенту слід знати порядок встановлення опіки (піклування), права дитини, над якою встановлено опіку або піклування, в чому знаходять прояв особливості; права та обов'язки опікунів та піклувальників; припинення опіки та піклування над дитиною; підстави звільнення опікуна, піклувальника від виконання його обов'язків (ст. 75 ЦК; ст. 251 СК).

Патронат над дітьми є однією з форм влаштування на вихован­ня дитини-сироти або дитини, яка залишилася без батьківського піклування. У відносинах патронату орган опіки та піклування передає дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, на виховання у сім'ю іншої особи (патронатного вихователя) до досягнення дитиною повноліття, за плату. Для патронату, на відміну від усиновлення, характерним є договірний і строковий характер відносин між дитиною та патронатним вихователем. Відрізняється патронат також й від опіки та піклування.

Відповідно до ст. 256-1 СК прийомною є сім'я, яка доб­ровільно взяла на виховання та спільне проживання від 1 до 4 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Відносини з приводу передачі дітей до при­йомної сім'ї регулюються також Положенням про прийомну сім'ю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 565. Прийомні діти, не втрачаючи статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, влаштовуються до прийомної сім'ї на повне державне утримання.

Дитячий будинок сімейного типу є однією з альтернативних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь­кого піклування. Відповідно до ст. 256-5 СК дитячим будинком сі­мейного типу є окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, для забезпечення сімейним вихованням та спільного проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Загальна кількість дітей, включаючи рідних, у такій сім'ї не може перевищувати 10 осіб.

 

Література:

1. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2002. — № № 21—22, 42. — Ст. 135 (з наступними змінами і доповненнями).

2.Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. - № 40. – Ст. 356 (з наступними змінами і доповненнями).

3. Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР). — 2004. — № № 40—41, 42. — Ст. 492 (з наступними змінами і доповненнями).

4. Європейська конвенція про усиновлення дітей від 1967 року, ратифікована Законом України від 15.02.2011 № 3017-VI

5. Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 № 20/95-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1995. - № 6.

6. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.01 р. № 2402-ІН // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2001. - № 30.

7. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьків­ського піклування» від 13.01.2005 р. № 2342-ІV // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2005. - № 6.

8. Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 № 905 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 79. – С. 126

9. Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 389 // Офіційний вісник України. – 2011. - № 11. – С. 66. – Ст. 1227

10. Про затвердження форм документів з питань усиновлення, затверджений наказом Мінсоцполітики України від 05.03.2012 № 122 // Офіційний вісник України. – 2012. - № 25. – С.113. - Ст. 958

11. Пленум Верховного Суду України, Постанова, від 30.03.2007, № 3 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав»

12. Пленум Верховного Суду України, Постанова, від 15.05.2006, № 3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів»

 

 


Теми для самостійної науково-дослідної роботи студента

1. Форми виконання аліментних зобов’язань та їх співіснування.

2. Контроль за вихованням та утриманням дітей-громадян України, усиновлених іноземцями.

3. Контроль за вихованням та утриманням, які проживають в дитячих будинках сімейного типу.

4. Поділ зобов’язань, набутих під час шлюбу.

5. Розірвання шлюбу в судовому порядку.

6. Зміст права на материнство (батьківство).

7. Проблеми визначення поняття «майно, набуте під час шлюбу».

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.55.103 (0.006 с.)