Аналіз зовнішнього середовища підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз зовнішнього середовища підприємства 

Аналіз макрооточення передбачає вивчення впливу таких ком­понент: демографічної, економічної, природної, технологічної, політико-правової та соціально-культурної. Характеристики ком­понент подані у табл. 1. Деякі вчені вважають, що можна обме­житися аналізом чотирьох компонент макрооточення: соціальної, технологічної, економічної і політичної (так званий СТЕП-аналіз або англ. PEST-аналіз).

Аналіз різних компонент макрооточення слід вести не авто­номно, а системно, відстежуючи як власні зміни конкретної компоненти, так і її вплив на інші. PEST -аналіз доцільно проводити за формою (додаток 2).

Другою складовою зовнішнього середовища є безпосереднє оточення, яке охоплює ті його елементи, з якими організація пе­ребуває у прямому контакті. Аналіз оточення організації слід розпочинати з дослідження структури галузі, в якій вона працює. Галузь — це група організацій, які реалізують однорідні товари й послуги та конкурують на одному ринку.

 

 

Таблиця 1. Характеристика стану макрооточення

Компонента Найважливіші чинники
Демографічна Чисельність населення. Розміщення на території країни (регіону). Міграційні тенденції. Вікова структура. Етнічна та релігійна структура насе­лення. Народжуваність. Смертність населення
Економічна Купівельна спроможність населення. Рівень ін­фляції. Фінансово-кредитна політика в країні. Загальногосподарська кон'юнктура. Система опо­даткування. Зміни в структурі споживання грома­дян. Еластичність попиту
Природна Стан і перспективи використання джерел сировини та енергоресурсів. Рівень забруднення навколиш­нього середовища. Рівень впливу державних орга­нів на інтенсивність ресурсоспоживання
Технологічна Темпи технологічних змін, інноваційний потенціал галузі
Політико-правова Стан законодавства, яке регулює господарську дія­льність. Державна економічна політика. Наслідки впливу зовнішньополітичних акцій на розвиток ринків збуту
Соціально-культурна Особливості пануючих у суспільстві традицій і ві­рувань. Рівень освіти. Ставлення людей до праці

 

Галузевий аналіз дозволяє зрозуміти структуру та динаміку галузі, характерні для неї можливості та існуючі загрози, визначити ключові фактори успіху галузі і з урахуванням цього розробити стратегію поведінки підприємства на ринку.

Аналіз мікрооточення в курсовій роботі необхідно здійснити за моделлю М.Портера. Згідно з нею, здатність організації реалізувати свою пере­вагу на ринку залежить не лише від конкуренції між товаровироб­никами, які вже діють на ринку, але й є результатом взаємодії ще чотирьох чинників: потенційні конкуренти, товари-замінники, по­купці, постачальники. Саме взаємодія цих п'яти конкурентних сил визначає потенціал безпосереднього оточення організації.

Основними показниками аналізу галузі являються:

перспективи зростання галузі;

структура і масштаби конкуренції;

тенденції розвитку галузі; .ключові фактори успіху.

Інтенсивність конкуренції серед існуючих підприємств залежить від багатьох факторів: кількості фірм та їх розмірів; специфіки продукції; характеру попиту і перспектив розвитку галузі та ін.

Важливо зрозуміти, що фактори визначають зміни в галузі, в якому напрямку вона розвивається, які випадковості можуть виникнути. Оцінку можливих змін необхідно робити з урахуванням комплексного впливу економічних, техніко-технологічних, науково-технічних, соціально-політичних, екологічних та географічних факторів. При цьому треба мати на увазі їх вплив на проблеми і і напрямки розвитку стратегічного характеру на підприємстві.

Важливий підсумок галузевого аналізу - визначення і подальший прогноз ключових факторів успіху галузі.

Ключові фактори успіху (КФУ) - це загальні для всіх підприємств галузі управляємі змінні, реалізація яких дає змогу покращити конкурентні позиції підприємства в галузі (додаток 2) .Вони залежать:

від економічної та технічної характеристики галузі;

засобів конкурентної боротьби, що використовуються у галузі.

Треба наголосити, що в основі будь-якої стратегії лежать конкуренті переваги. Конкурентні переваги підприємства (КП) - це унікальні відчутні і невідчутні ресурси, якими володіє підприємство, а також стратегічно важливі для даного підприємства сфери бізнесу, що дозволяють перемагати у конкурентній боротьбі. В основі конкурентних переваг лежать сильні і слабкі сторони діяльності підприємства (додаток 3).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.88.35 (0.004 с.)