Відповідальний за випуск: Варава Л.М., докт. екон. наук, професор,Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відповідальний за випуск: Варава Л.М., докт. екон. наук, професор,Методичні вказівки

 

до виконання комплексної курсової роботи

з дисциплін "Стратегічний менеджмент"

та «Менеджмент ЗЕД»

для магістрантів та студентів галузі знань «Менеджмент і адміністрування» усіх форм навчання

 

 

Кривий Ріг


Укладачі: Варава Л.М., докт. екон. наук, професор

Арутюнян А.Р., канд. техн., доцент

Кравченко Г.В., асистент

Відповідальний за випуск: Варава Л.М., докт. екон. наук, професор,

Зав. кафедри МіА

 

Рецензент: Кадол Л.В.., канд. техн. наук, доцент кафедри ЕОУП КТУ

 

 

У методичних вказівках розкривається сутність та надаються практичні рекомендації до виконання основних аналітичних і планових розділів з розробки стратегії підприємства, а також візначаються напрямок формування функціональних і конкурентних стратегій. Наведено список рекомендованої літератури.

Використання даних методичних вказівок сприяє забезпеченню більш глибокого закріплення теоретичних положень і одержаних практичних навичок щодо розробки і вибору стратегії, визначенню основних напрямів функціонування підприємства в умовах конкуренції і постійних змін зовнішнього середовища

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри Схвалено на вченій раді

менеджменту і економічного факультету,

адміністрування,

протокол № 4 протокол № 3

від 05.11.2010 р. від 18.11.2010 р.


МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Комплексна курсова робота є важливою частиною процесу підготовки висококваліфікованого фахівця-менеджера, який володіє широким спектром знань з теорії і практики щодо розробки і вибору стратегії розвитку промислового підприємства в умовах ринкових відносин.

Основна мета даної курсової роботи - забезпечення більш глибокого закріплення теоретичних положень і одержаних практичних навичок щодо розробки і вибору стратегії, визначенню основних напрямів функціонування підприємства в умовах конкуренції і постійних змін зовнішнього середовища

В основу організації процесу стратегічного планування та управління студенти приймають методологічні підходи щодо розробки стратегії розвитку підприємства. Таким чином, курсова робота виконується за типовим планом, а її зміст обумовлюється специфікою базового підприємства, обраного студентом для проходження попередньої виробничої практики.

Тематика курсової роботи охоплює усі головні теми дисциплін "Стратегія підприємства" і "Стратегічний менеджмент", тому її виконання потребує вивчення багатьох тем та проробку відповідних літературних джерел, перелік основних з них надається.

Приблизний обсяг курсової роботи 50-70 сторінок комп’ютерного або рукописного тексту.

 

ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

На початку виконання курсової роботи студент повинен мати матеріали щодо аналізу виробничо-господарської діяльності базового підприємства, особливостей галузі, номенклатури продукції, що випускається, рівня конкуренції, тощо. Користуючись вихідною інформацією, у курсовій роботі студент повинен виконати такі завдання:

1) дати характеристику виробничо-господарської діяльності .підприємства; аналіз його зовнішнього і внутрішнього середовища; визначити особливості галузі; дати оцінку рівня ринкової конкуренції;

2) виявити найбільш актуальні проблеми підприємства, що повинні вирішуватись у стратегічній перспективі;

3) визначити на підприємстві сильні і слабкі сторони, можливості і загрози за допомогою матриці SWOT-аналізу;

4) визначити основні стратегічні напрями розвитку підприємства;

5) сформулювати місію підприємства та його цілі на стратегічну перспективу; розробити "дерево цілей";

6) запропонувати 2-3 стратегічні альтернативи організаційно-технічних напрямків розвитку підприємства і на їх основі зробити вибір загальної стратегії; обґрунтувати загальну (корпоративну) стратегію підприємства з визначенням основних продуктових і функціональних стратегій, що мають бути розроблені згідно досягнення стратегічних цілей;

7) розробити основні підходи до формування функціональної або конкурентної стратегії за напрямом вирішення основних проблем підприємства (за результатами стратегічного аналізу середовища).

8) розробити стратегію ЗЕД підприємства.

В додатку 1 надано запропоновану структуру курсової роботи.

 

Розробка стратегії ЗЕД

Поведінка організації на зовнішньому ринку істотною мірою визначається внутрішніми її можливостями і перспективами розвитку при досягнутому рівні стратегічного управління.

Процес розробки стратегії поведінки організації на зовнішньому ринку включає шість етапів:

· всебічних аналіз стану і розвитку зовнішньоекономічної діяльності;

· аналіз очікування змін у кон'юнктурі зовнішнього ринку;

· аналіз можливостей на зовнішньому ринку з урахуванням прогностичних змін у його кон’юнктурі;

· аналіз внутрішньої і зовнішньої бюджетно-податкової політики і впливи змін у ній на умови діяльності організації;

· аналіз тенденцій розвитку світової економіки, стан і тенденції розвитку світового ринку, включаючи ринок кредиту, зовнішньоторговельної політики різних країн, оцінка впливу змін у ній на умови функціонування організації;

· розробка довгострокової стратегії зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням існуючого і прогнозного стану на зовнішніх ринках, а також можливостей і очікуваних змін в умовах функціонування підприємства.

На першому етапі розробки стратегічної поведінки організації на зовнішньому ринку об’єктами всебічного аналізу є:

· стан на ринку товарів і послуг, що поставляються підприємством за теперішньої структури виробництва і збуту;

· оцінка діяльності підприємства з позиції споживача, товарів і послуг;

· оцінка діяльності організації з позиції ринку.

На етапі аналізу очікуваних у кон’юнктурі ринку змін (другий етап) визначаються тенденції розвитку ринку і їхній вплив у перспективі на становище підприємства. При цьому прогнозується вплив змін у кон’юнктурі ринку на потенційні обсяги і умови збуту товарів і послуг відповідно до очікуваного попиту і пропозиції.

На третьому етапі розробки зовнішньоекономічної стратегії при оцінюванні можливостей організації об’єктом аналізу є: очікувана динаміка обсягів зовнішньоекономічної діяльності; доцільність переорієнтації на нові ринки збуту; умови діяльності в новому середовищі та доцільність скорочення її в традиційних сферах і сегментах ринку.

Об’єктом аналізу бюджетно-податкової політики (четвертий етап) є розгляд впливу відповідних чинників на умови функціонування організації при змінах фіскальної політики в межах країни і за кордоном.

На п’ятому етапі розробки зовнішньоекономічної стратегії аналізуються тенденції розвитку світової економіки і зовнішньоекономічних зв’язків і дається оцінка очікуваного впливу на умови функціонування організації. Для цього беруться до уваги прогнозні зміни в зовнішньоторговельній політиці різних країн, у їхній загальногосподарській кон’юнктурі, враховуються тенденції розвитку світового ринку і т. ін.

Результати всебічного аналізу зовнішньоекономічних зв’язків, прогнозних оцінок і перспективних умов розвитку на всіх п’ятьох етапах слугують вихідною базою для формулювання довгострокової стратегії поведінки організації на зовнішньому ринку.

Розробка стратегії зовнішньоекономічної діяльності на шостому етапі передбачає:

1) формування основної довгострокової мети (місії) зовнішньоекономічної діяльності;

2) розробку альтернативних варіантів досягнення мети зовнішньоекономічної діяльності;

3) розподіл (декомпозицію) основної мети зовнішньоекономічної діяльності на декілька взаємозалежних підцілей;

4) порівняння варіантів досягнення мети зовнішньоекономічної діяльності, вибір стратегічних альтернатив, оцінювання можливостей і наслідків їхньої реалізації і формування стратегії поведінки підприємства на зовнішньому ринку.

В залежності від установлених цілей та кон'юнктури ринків стратегії ЗЕД можуть мати такі основні різновиди:

1. Стратегії завоювання або розширення зовнішніх ринків:

а) стратегія розширення границь ринку – передбачається активізація підприємницької діяльності головним чином за рахунок освоєння нових ринків збуту, включення в сферу роботи фірми нових сегментів ринку, груп споживачів, що є присутнім у різних країнах;

б) стратегія лазерного променя – освоєння зовнішніх ринків відбувається шляхом проходження від простих ринків до більш складного при відпрацюванні методів впровадження на більш доступному ринку;

в) стратегія настання – припускає активну, агресивну позицію фірми й переслідує насамперед мету завоювати й розширити ринкову частку й на зовнішньому ринку.

2. Стратегії збереження зовнішніх ринків:

а) стратегія оборони – припускає захист наявних ринкових позицій, наприклад на внутрішньому ринку, за рахунок проникнення й демонстрації своєї сили на зовнішніх ринках;

б) стратегія "кріпосної оборони" – передбачається при невеликому рівні інтернаціоналізації внутрішнього виробництва активне застосування заходів протекціонізму як захисту місцевого ринку від проникнення іноземних фірм як з товарами, так і з капіталами.

3. Стратегія лідерства:

а) стратегія лідерства – припускає завоювання найбільшої ринкової частки на зовнішньому ринку, найбільшого прибутку й найвищого престижу. Цільовий ринок покривається повністю;

б) стратегія нішера – концентрується проникнення на вузько обкресленому спеціальному ринковому сегменті. При цьому для підприємств важливим є прибуток і престиж.

4. Змушені стратегії:

а) стратегія відступу – припускає швидкий (ліквідацію бізнесу) або повільний (поступове згортання операцій) відхід з одних ринків з метою освоєння й зміцнення своїх позицій на інших, більш перспективних і прибуткових ринках.

 


Структура курсової роботи

 

Вступ

 

РОЗДІЛ 1. Інформація про підприємство та аналіз зовнішнього середовища

1.1. Характеристика виробничо-господар. діяльності підприємства

1.2. Аналіз зовнішнього середовища

1.2.1. Аналіз макросередовища

1.2.2. Аналіз мікросередовища за моделлю М. Портера

1.3. Визначення зовнішніх можливостей та погроз

 

РОЗДІЛ 2. Внутрішнє середовище підприємства та побудова SWOT-матриці

2.1. Функціональний аналіз підприємства

2.1.1. Маркетинг і ЗЕД

2.1.2. Виробництво

2.1.3. Фінанси

2.1.4. Персонал

2.1.5. Організація та управління

2.2. Визначення сильних та слабких сторін підприємства

2.3. Побудова SWOT-матриці

 

РОЗДІЛ 3. Вибір загальної стратегії розвитку підприємства та інших типів стратегій

3.1. Установлення місії та цілей підприємства

3.2. Визначення стратегічних альтернатив та вибір загальної стратегії розвитку підприємства

3.3. Методичні підходи до розробки функціональних стратегій

 

РОЗДІЛ 4. Розробка стратегії ЗЕД підприємства

 

Висновки

 

Список літератури

 

Додатки


Додаток 2

Аналіз макрооточення підприємства

Компонента Чинники Характеристика впливу на діяльність підприємства
Стан тенденції розвитку
Політична        
Економічна        
Соціальна        
       
       

 

Додаток 3

КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ УСПІХУ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ

 

Галузь Можливі КФУ
Харчова Імідж фірми, якість продукції, простота технології, ефект масштабу, мережа збуту
Транспортні перевезення Виробничі фонди, кваліфікований персонал, імідж фірми
Гірничо-добу вна Досконалість технологій, якість продукції, джерела сировини (місце знаходження), комунікації
Машино-будівна Якість продукції, рівень інновацій, матеріаломісткість виробництва, імідж фірми
Фарма- цевтична Фінансові ресурси, дослідницька база, інновації, мережа збуту

 


Додаток 4

 

СИЛЬНІ ТА СЛАБКІ СТОРОНИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

Переваги Недоліки
(переваги та сильні сторони, що виділяють підприємство серед конкурентів) слабкі сторони підприємства, що підлягають до виправлення, щоб конкуренти не змогли обернути їх в свої переваги)
Наявність оригінальних конструкторських розробок, що створює впізнаваемість товарної марки невисока частка нової продукції Недостатня надійність продукції
Економічність експлуатації і невисока трудомісткість Негнучка цінова політика, затратний принцип встановлення цін
Невеликі габарити, добра маневреність І висока Відсутність зворотного зв’язку недостатньо ефективна робота з покупцями ,
Ремонтогідність машин Слабка реклама, недостатньо розвинута система маркетингової інформації

 


Додаток 5

 

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В SWOT-АНАЛІЗІ

 

Потенційні внутрішні переваги Потенційні внутрішні недоліки
Конкурентні переваги (унікальність)   Сильна позиція у специфічних ринкових сегментах Жорсткий конкурент на ринку   Вища за середню обезпеченість про стан ринку Диференціація виробів, обґрунтована диверсифікація Конкуренція щодо зниження витрат   Вища за середню рентабельність і прибутковість Достатні фінансові ресурси Вищі за середні маркетингові, технологічні та інноваційні навички Творчий підприємницький менеджмент Добре вивчений ринок, потреби покупців Відсутність реальних конкурентних переваг   Нижчі за середні темпи зростання   Брак деяких ключових навичок для ефективної конкуренції Брак фінансових ресурсів, недостатня прибутковість Брак дій для пом'якшення конкурентного тиску Слабка система розподілу виробництва з високими витратами Старіння потужностей   Відсутність реальних особливих навичок у галузі менеджменту Погано обрані та недостатньо обґрунтовані стратегічні дії

 


Продовження додатку 5

 

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В SWOT-АНАЛІЗІ

 

Потенційні зовнішні можливості Потенційні зовнішні загрози
Розвиток економіки країни Соціально-політична стабільність Обґрунтоване законодавство Входження у нові ринки Споріднена диверсифікація Товари з доповненнями Вертикальна інтеграція Самозаспокоєність ключових конкурентів Швидке зростання ринку Інфляція Велика ймовірність виникнення нових конкурентів Зростання збуту товарів - замінників Зростання тиску конкурентів Технологічні прориви в інших країнах, що зменшують конкурентоспроможність вітчизняної продукції Негативні демографічні зміни Виникнення труднощів при укладенні договорів із постачальниками та споживачами Соціально-політична нестабільність

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання комплексної курсової роботи

з дисциплін "Стратегічний менеджмент"

та «Менеджмент ЗЕД»

для магістрантів та студентів галузі знань «Менеджмент і адміністрування» усіх форм навчання

 

Укладачі: Варава Лариса Миколаївна

Арутюнян Артур Размікович

КравченкоГанна Вікторівна

 

 

Реєстрац. № ______

 

Підписано до друку ____________ 2011 року.

Формат А5

Обсяг _24 стор.

Тираж ______ прим.

 

Видавничий центр КТУ,

вул. ХХІ партз¢їзду, 11,

м. Кривий Ріг

 

 

Методичні вказівки

 

до виконання комплексної курсової роботи

з дисциплін "Стратегічний менеджмент"

та «Менеджмент ЗЕД»

для магістрантів та студентів галузі знань «Менеджмент і адміністрування» усіх форм навчання

 

 

Кривий Ріг


Укладачі: Варава Л.М., докт. екон. наук, професор

Арутюнян А.Р., канд. техн., доцент

Кравченко Г.В., асистент

Відповідальний за випуск: Варава Л.М., докт. екон. наук, професор,

Зав. кафедри МіА

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.190 (0.017 с.)