ЛІТЕРАТУРА, що може бути використана під час виконання курсової роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЛІТЕРАТУРА, що може бути використана під час виконання курсової роботи 

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия: Пер. с англ., Под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб: «Питер», 1999. – 416 с.

2. Ансофф И. Стратегическое управление. — М.: Экономика, 1989. – 159 с.

3. Варава Л.Н. Стратегическое управление горнодобывающими предприятиями: Монография. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2006. – 356 с.

4. Варава Л.М., Темченко О.А. Управління конкурентоспроможністю на підприємствах сировинних галузей: Монографія. – Кривий Ріг: КТУ, 2009. – 254 с.

5. Василенко В.А., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління: Навч. посібник. - К.: ЦУЛ, 2003. -396 с.

6. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. - М.: Гардарики, 1999. – 296 с.

7. Володькина М.В. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. – К.: Знання-Прес, 2002. – 149 с.

8. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 366 с.

9. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1992. – 736 с.

10.Маркова В.Д. Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций. - М.: Инфра-М, Новосибирск, 1999. – 288 с.

11.Менеджмент организации. Учебное пособие (Румянцева З.П., Саломатин Н.А. и др. - М.: Инфра-М, 1995. – 432 с.

12.Міщенко А.П. Стратегічне управління: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 336 с.

13.Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства: Короткий курс лекцій. – К.: МАУП, 2000. – 128 с.

14.Сумець О.М. Стратегія підприємства. Теорія, ситуації, приклади: Навч. посіб. – К.: ВД "Професіонал", 2005. – 320 с.

15.Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Пер. с англ. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

16.Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. - М.: ЗАО "Бизнес-школа", "Интел-Синтез", 1999. – 416 с.

17.Шершньова 3.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління. -К.КНЕУ, 1999. - 384 с.

18.Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с.


Додаток 1

Структура курсової роботи

 

Вступ

 

РОЗДІЛ 1. Інформація про підприємство та аналіз зовнішнього середовища

1.1. Характеристика виробничо-господар. діяльності підприємства

1.2. Аналіз зовнішнього середовища

1.2.1. Аналіз макросередовища

1.2.2. Аналіз мікросередовища за моделлю М. Портера

1.3. Визначення зовнішніх можливостей та погроз

 

РОЗДІЛ 2. Внутрішнє середовище підприємства та побудова SWOT-матриці

2.1. Функціональний аналіз підприємства

2.1.1. Маркетинг і ЗЕД

2.1.2. Виробництво

2.1.3. Фінанси

2.1.4. Персонал

2.1.5. Організація та управління

2.2. Визначення сильних та слабких сторін підприємства

2.3. Побудова SWOT-матриці

 

РОЗДІЛ 3. Вибір загальної стратегії розвитку підприємства та інших типів стратегій

3.1. Установлення місії та цілей підприємства

3.2. Визначення стратегічних альтернатив та вибір загальної стратегії розвитку підприємства

3.3. Методичні підходи до розробки функціональних стратегій

 

РОЗДІЛ 4. Розробка стратегії ЗЕД підприємства

 

Висновки

 

Список літератури

 

Додатки


Додаток 2

Аналіз макрооточення підприємства

Компонента Чинники Характеристика впливу на діяльність підприємства
Стан тенденції розвитку
Політична        
Економічна        
Соціальна        
       
       

 

Додаток 3

КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ УСПІХУ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ

 

Галузь Можливі КФУ
Харчова Імідж фірми, якість продукції, простота технології, ефект масштабу, мережа збуту
Транспортні перевезення Виробничі фонди, кваліфікований персонал, імідж фірми
Гірничо-добу вна Досконалість технологій, якість продукції, джерела сировини (місце знаходження), комунікації
Машино-будівна Якість продукції, рівень інновацій, матеріаломісткість виробництва, імідж фірми
Фарма- цевтична Фінансові ресурси, дослідницька база, інновації, мережа збуту

 


Додаток 4

 

СИЛЬНІ ТА СЛАБКІ СТОРОНИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

Переваги Недоліки
(переваги та сильні сторони, що виділяють підприємство серед конкурентів) слабкі сторони підприємства, що підлягають до виправлення, щоб конкуренти не змогли обернути їх в свої переваги)
Наявність оригінальних конструкторських розробок, що створює впізнаваемість товарної марки невисока частка нової продукції Недостатня надійність продукції
Економічність експлуатації і невисока трудомісткість Негнучка цінова політика, затратний принцип встановлення цін
Невеликі габарити, добра маневреність І висока Відсутність зворотного зв’язку недостатньо ефективна робота з покупцями ,
Ремонтогідність машин Слабка реклама, недостатньо розвинута система маркетингової інформації

 


Додаток 5

 

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В SWOT-АНАЛІЗІ

 

Потенційні внутрішні переваги Потенційні внутрішні недоліки
Конкурентні переваги (унікальність)   Сильна позиція у специфічних ринкових сегментах Жорсткий конкурент на ринку   Вища за середню обезпеченість про стан ринку Диференціація виробів, обґрунтована диверсифікація Конкуренція щодо зниження витрат   Вища за середню рентабельність і прибутковість Достатні фінансові ресурси Вищі за середні маркетингові, технологічні та інноваційні навички Творчий підприємницький менеджмент Добре вивчений ринок, потреби покупців Відсутність реальних конкурентних переваг   Нижчі за середні темпи зростання   Брак деяких ключових навичок для ефективної конкуренції Брак фінансових ресурсів, недостатня прибутковість Брак дій для пом'якшення конкурентного тиску Слабка система розподілу виробництва з високими витратами Старіння потужностей   Відсутність реальних особливих навичок у галузі менеджменту Погано обрані та недостатньо обґрунтовані стратегічні дії

 


Продовження додатку 5

 

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН ПІДПРИЄМСТВА, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В SWOT-АНАЛІЗІ

 

Потенційні зовнішні можливості Потенційні зовнішні загрози
Розвиток економіки країни Соціально-політична стабільність Обґрунтоване законодавство Входження у нові ринки Споріднена диверсифікація Товари з доповненнями Вертикальна інтеграція Самозаспокоєність ключових конкурентів Швидке зростання ринку Інфляція Велика ймовірність виникнення нових конкурентів Зростання збуту товарів - замінників Зростання тиску конкурентів Технологічні прориви в інших країнах, що зменшують конкурентоспроможність вітчизняної продукції Негативні демографічні зміни Виникнення труднощів при укладенні договорів із постачальниками та споживачами Соціально-політична нестабільність

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання комплексної курсової роботи

з дисциплін "Стратегічний менеджмент"

та «Менеджмент ЗЕД»

для магістрантів та студентів галузі знань «Менеджмент і адміністрування» усіх форм навчання

 

Укладачі: Варава Лариса Миколаївна

Арутюнян Артур Размікович

КравченкоГанна Вікторівна

 

 

Реєстрац. № ______

 

Підписано до друку ____________ 2011 року.

Формат А5

Обсяг _24 стор.

Тираж ______ прим.

 

Видавничий центр КТУ,

вул. ХХІ партз¢їзду, 11,

м. Кривий Ріг

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.229.64.28 (0.009 с.)