НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ імені Богдана ХмельницькогоМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ імені Богдана ХмельницькогоНАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ імені Богдана Хмельницького

 

Кафедра інженерного та технічного забезпечення охорони державного кордону

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛІВ

Т Е М А:

«Технологічне планування автотранспортних підприємств»

Виконав:

студент 533Д НГ І.А. Карачун

Керівник курсової роботи:

Працівник ДПСУ

О.Д. Лось

Допущено до захисту________

Оцінка ___________

 

 

Хмельницький - 2013


 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ імені Богдана Хмельницького

 

Кафедра інженерного та технічного забезпечення охорони державного кордону

ЗАВДАННЯ №_1_

на курсову роботу з дисципліни «Експлуатація автомобілів»

студенту 533Д навчальної групи _пятого факультету

Карачуну Івану Антолійовичу.

(звання, прізвище, ім’я та по-батькові)

 

1. Тема: «Технологічне планування автотранспортних підприємств»

2. Мета: На основі аналізу вихідних даних індивідуально виконати технологічний розрахунок виробничої програми і об'єму робіт автотранспортного підприємства.

3.Основні питання, що розробляються:

 

1.Виконати технологічний розрахунок автотранспортного підприємства.

2. Провести технологічний розрахунок виробничих зон, ділянок і складів.

3. Провести технологічне планування виробничої ділянки АТП.

4. Відпрацювати генеральний план і загальне планування приміщень АТП.

5. Провести техніко – економічну оцінку роботи.

4. Вихідні дані:

Тип і кількість рухомого складу,

2. Середньодобовий пробіг автомобілів і їх технічний стан;

3. Дорожні і природньо-кліматичні умови експлуатації;

Режим роботи і режим технічного обслуговування (ТО) автомобілів.

5. Перелік матеріалів, що пред’являються до захисту:

1. Пояснювальна записка обсягом 30-35 аркушів.

Плакати (слайди) по основним результатам відпрацьованого завдання.

6. Завдання видав:

керівник курсової роботи працівник ДПСУ О.Д. Лось

 

Дата видачі завдання: „___” ____________ 2013 року

Дата здачі роботи на перевірку: „___” ____________ 2013 року

Дата захисту роботи: „___” ____________ 2013 року

 

 

ЗМІСТ

Вступ...................................................................................................................

1. Технологічний розрахунок автотранспортного підприємства............

1.1. Коректування нормативної періодичності ТО і капітального ремонту

рухомого складу............................................................................................

1.2. Розрахунок виробничої програми по кількості дій..................................

1.2.1. Розрахунок виробничої програми по кількості дій за цикл..................

1.2.2. Розрахунок виробничої програми по кількості дій за рік.....................

1.2.3. Кількість ТО для груп автомобілів..........................................................

1.2.4. Кількість діагностичних дій за рік по марках автомобілів...................

1.2.5. Визначення добової програми по ТО і діагностиці...............................

1.3. Розрахунок річного обсягу робіт по ТО і ПР ...........................................

1.3.1. Розрахунок нормативних трудомісткостей ТО і ПР..............................

1.3.2. Визначення річного об'єму робіт по ТО і ПР..........................................

1.4. Розподіл об'єму робіт ТО і ПР по виробничих зонах і ділянках.............

1.5.Розрахунок чисельності виробничих робітників.......................................

2. Технологічний розрахунок виробничих зон, ділянок і складів...........

2.1. Розрахунок постів і потокових ліній........................................................

2.1.1. Розрахунок числа окремих постів ТО.....................................................

2.1.2. Розрахунок потокових ліній періодичної дії..........................................

2.1.3. Розрахунок потокових ліній безперервної дії........................................

2.1.4. Розрахунок постів ПР...............................................................................

2.1.5. Розрахунок постів очікування..................................................................

2.1.6. Розрахунок потрібної кількості постів КТП..........................................

2.2. Розрахунок площ приміщень АТП...........................................................

2.2.1. Розрахунок площ приміщення зон ТО і ПР...........................................

2.2.2. Розрахунок площ виробничих ділянок...................................................

2.2.3. Розрахунок площ складських приміщень..............................................

2.2.3.1. Розрахунок складу змащувальних матеріалів....................................

2.2.3.2. Розрахунок складу автомобільних шин..............................................

2.2.3.3. Розрахунок складу спеціальних матеріалів........................................

2.2.4. Розрахунок площ зберігання автомобілів .............................................

2.2.5. Розрахунок площ адміністративно-побутових і технічних

приміщень……………………………………………………………………...

3. Технологічне планування виробничої ділянки....................................

4. Генеральний план і загальне планування приміщень........................

4.1. Генеральний план АТП...............................................................

5. Техніко – економічна оцінка роботи.......................................................

5.1. Техніко-економічні показники………………………………………….

Висновок...........................................................................................................

Список використаної літератури.................................................................

 

 

ВСТУП

Автомобільний транспорт відіграє важливе значення для функціонування галузей економіки України. На нього припадає більша частина перевезень вантажів та пасажирів в населених пунктах та на земельних угіддях нашої країни.

Для створення нормальних умов експлуатації і забезпечення високопродуктивної і безперебійної роботи рухомого складу автомобільного транспорту необхідно мати виробничо-технічну базу, стан і розвиток якої повинні завжди відповідати кількості і потреби рухомого складу.Відомо, що технічний стан рухомого складу, його надійність і працездатність залежать не тільки від конструктивних якостей, але і від стану, організованості і облаштування виробничо-технічної бази.

Якість реконструкції, розширення, технічного переозброєння і нового будівництва виробничо-технічної бази багато в чому визначається якістю відповідних проектів, які повинні відповідати всім сучасним вимогам, що пред'являються до капітального будівництва. Основна вимога полягає в забезпеченні високого технічного рівня і високої економічної ефективності проектуємих підприємств, будівель і споруд шляхом максимального використання найновіших досягнень науки і техніки з тим, щоб нові або такі, що реконструюються автотранспортні підприємства (АТП) за часом їх введення в дію були технічно передовими і мали високі показники по продуктивності і умовам праці, рівню механізації, за собівартістю і якості виробництва, по ефективності капітальних вкладень.

Підвищення ефективності капітальних вкладень і зниження вартості будівництва є частиною проблеми раціональної організації автомобільного транспорту і охоплює широке коло експлуатаційних, технологічних і будівельних питань.

Рішення цієї задачі забезпечується в першу чергу високоякісним проектуванням підприємств, яке значною мірою зумовлює раціональне використання основних фондів і високу ефективність капітальних вкладень.

Основними необхідними умовами високоякісного проектування є:

- належне обґрунтування призначення, потужності і місцеположення підприємства, а також його відповідність прогресивним формам організації експлуатації автомобільного транспорту;

- виробнича кооперація з іншими підприємствами, централізація ТО і ПР рухомого складу;

- вибір земельної ділянки з врахуванням кооперації зовнішніх інженерних мереж;

- уніфікація об'ємно-планувальних рішень будівлі із застосуванням найбільш економічних збірних конструкцій, типових деталей промислового виготовлення і сучасних будівельних матеріалів.


Таблиця 2.1

Таблиця 2.2

Таблиця 2.3

Таблиця 2.4

Таблиця 2.5

Розрахунок постів ПР.

При цьому розрахунку число дій з ПР невідомо, тому для розрахунку числа постів ПР використовують річний об'єм постових робіт ПР.

Оскільки робота на постах ПР проводиться в 1 зміну, то розрахунок кількості постів ХПР проводиться по формулі:

ХПР , (2.12)

 

КрАЗ-260- ХПР пост

 

ВАЗ-2109 – ХПР пост

де ТПР – річний об'єм робіт, що виконується на постах ПР, люд.-год

φПР – коефіцієнт, що враховує нерівномірність надходження автомобілів на пости ПР;

КПР – коефіцієнт, що враховує долю об'єму робіт, яка виконується на постах ПР в найбільш завантажену зміну;

ηп – коефіцієнт використання робочого часу поста,

з – 1 зміна.

Коефіцієнт φПР розраховується за формулою:

φПР =( φ1×а + φ2×b)/(a + b) (2.13)

 

КрАЗ-260 – φПР =( 1,4×46 +1,2×7)/(46 + 7) =1,37

ВАЗ-2109 – φПР =( 1,4×54 +1,2×6)/(54 + 6) =1,38

 

де φ1–коефіцієнт, щовраховує регулювальні, розбірно-складальні і фарбувальні роботи;

φ2 – коефіцієнт, що враховує зварювально-бляшані роботи;

а, b – кількість роботи, %.

 

Таблиця 3.1

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЯНКИ

Технологічне планування виробничої ділянки представляє собою план розстановки технологічного устаткування, виробничого інвентарю, підйомно-транспортного і іншого устаткування і є технічною документацією роботи, по якій розставляється і монтується устаткування.До технологічного устаткування

 

відносяться стаціонарні і переносні верстати, стенди, прилади, пристосування і виробничий інвентар (верстаки, стелажі, столи, шафи).Відповідно до завдання здійснюємо технологічне планування слюсарно-механічної ділянки.

Приймаємо згідно [1] технологічне устаткування для слюсарно-механічних робіт і проводимо оцінку механізації –рівня механізації і ступеня механізації. Базою для визначення цих показників є спільний аналіз операцій технологічних процесів і устаткування, вживаного при виконанні цих операцій.

 

Рівень механізації (У) визначається відсотком механізованої праці в загальних трудовитратах:

У=100Тмз (3.1)

 

де Тм –трудомісткість механізованих операцій процесу з вживаної технологічної документації, чол×хв;

Тз – загальна трудомісткість всіх операцій.

Рівень механізації рівний:

У=100×5,851/9,917 = 59%.

 

Ступінь механізації (С) визначається відсотком заміщення робочих функцій людини вживаним устаткуванням порівняно з повністю автоматизованим технологічним процесом згідно [4, c.65]:

 

С = 100×М/(Ч×Н) (3.2)

М = Z1×M1+ Z2×M2+ Z3×M3+ Z3,5×M3,5+ Z4×M4, (3.3)

де Ч – максимальна змінність для АТП;

Н – загальне число операцій;

Z1.Z4 – змінність вживаного устаткування, рівна відповідно 1.4;

М1, М4 – число механізованих операцій із застосуванням устаткування із змінністю Z1. Z4.

Ступінь механізації рівна:

С = 100×8/(4×10) = 20%.

 

Згідно рекомендаціям та у відповідності з розрахованою площею приймаємо наступне устаткування для слюсарно-механічної ділянки:

- верстак 850´1350 мм, S = 1,15 м2 – 1 шт.;

- стелаж для деталей 2000´500 мм, S = 1 м2 - 1 шт.;

- ванна мийна 600´800 мм, S = 0,48 м2- 1 шт.;

- станок настільно-свердлувальний 600´830 мм, S = 0,5 м2 - 1 шт.;

- станок 1К62 2812´1181 мм, S = 3,32 м2 - 1 шт.;

- шкаф для інструментальників 455´555 мм, S = 0,25 м2 –1 шт.

Сумарна площа устаткування рівна:

fоб = 1,15+1+0,25+0,48+0,5+3,32 = 6,7 м2.

Площа слюсарно-механічної ділянки згідно формулі (2.19) рівна:

Fсл-мех = 6,7×3,5 = 23,5 м2; (F’сл-мех = 18 м2, п. 3.2.2.).

 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН І ЗАГАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

ПРИМІЩЕНЬ

4.1. Генеральний план АТП

Площа ділянки підприємства розраховується за формулою:

Fділ = ( Fвс+ Fадм+ Fвм)/(Кз×0,01), (4.1)

 

де Fвс – площа забудови виробничо - складських будівель, м2;

Fадм – площа забудови адміністративно-побутового корпусу, м2;

Fвм – площа відкритих майданчиків, для зберігання автомобілів, м2;

Кз – щільність забудови території % (згідно [2, c.28] Кз = 52%).

Згідно п.3 площі будуть складати:

F вс = 1112 м2 ; F адм = 747 м2 ; F вм = 22587,15 м2.

Приймаємо:

- корпус виробничий: Fвс=1296 м2 (54´24 м);

- корпус адміністративно-побутовий 2-х поверховий: Fадм = 747/2 = 374 м2, а враховуючи сітку колон (24´18 м) Fадм = 432 м2;

- стоянка відкрита: Fвм =22587,15 м2.

 

Площа земельної ділянки Fділ рівна:

Fділ = (1296+432+22587,15)/0,52 =46760 м2.

 

Площа стоянок особистого транспорту розраховується, виходячи з нормативу: 1 автомобіль на 10 працівників, що працюють в двох суміжних змінах і рівна (питома площа 25м2 на 1 автомобіль). Fвм о.а = 255/10×25 = 638 м2.

 

Площа забудови визначається як сума площ зайнятих будівлями і спорудами всіх видів, включаючи навіси, відкриті стоянки автомобілів і складів, резервні ділянки намічені відповідно до завдання на проектування, рівна:

Fзабуд = 1296 + 432 + 22587,15 = 24315 м2.

Щільність забудови підприємства визначається відношенням площі, зайнятої будівлями, спорудами, відкритими майданчиками, автомобільними дорогами, тротуарами і озелененнями, до загальної площі підприємства і рівна: К=52%.

Коефіцієнт озеленення визначається відношенням площі зелених насаджень до загальної площі підприємства і рівний: Коз =10%.

Приймаємо сітку колон для виробничого корпусу 18´12 м, висота приміщень для постів ТО і ПР 4,8 м.Адміністративно-побутовий корпус 2-х поверховий з сіткою колон (6+6)´6 м з висотою поверхів 3 м.Необхідний ступінь вогнестійкості будівлі, його поверховість і найбільша допустима площа поверху між протипожежними стінками залежно від категорії розміщуваних в будівлі виробництв приймається відповідно до вимог СНИП II-90-81 “Виробничі будівлі промислових підприємств”.При проектуваванні підприємства дотримуються обумовлені санітарними вимогами мінімально допустимі площі приміщень і об'єми приміщень.

 

Таблиця 6.1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ імені Богдана Хмельницького

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.221.67 (0.017 с.)