Розрахунок площ адміністративно-побутових і технічних приміщень.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок площ адміністративно-побутових і технічних приміщень.Чисельність персоналу служб управління залежить від типажу рухомого складу і від облікової кількості автомобілів. Приймаємо: загальне керівництво – 3 чол; плановий відділ – 3 чол; відділ кадрів – 3 чол; відділ праці і заробітної плати – 4 чол; бухгалтерія – 6 чол; відділ постачання – 2 чол; відділ загального обслуговування – 2 чол; охорона – 3 чол; пожежники і службовці – 4 чол.

 

Площі адміністративних приміщень розраховують за штатним розкладом управлінського апарату, виходячи з таких норм: робочі кімнати відділів – 4 м2 на одного працюючого у відділі; площі кабінетів 10¸15% від площі робочих

 

 

кімнат, вестибюлів і вбиралень – 0,27м2 на одного службовця, додаток 17.

Площі адміністративних приміщень рівні:

Fад кер =3×4 = 12 м2 ; Fад пл. = 3×4 = 12 м2; Fад вк = 3×4 = 12 м2; Fад .зп = 4×4 = 16 м2;

Fад бух = 6×4 = 24 м2; Fад пос = 2·4 = 8 м2; Fад обс = 2·4 = 8 м2; Fад охр = 3·4 = 12 м2; Fад пож.служ = 4·4 = 16 м2;

∑ Fад = 120 м2

Чисельність персоналу служби експлуатації, диспетчерської, гаражної і служби безпеки руху 6% від кількості автомобілів і рівна: 0,06×175=10 чол. Розподіл: служба експлуатації 20% - 2 чол; диспетчерська 40% - 4 чол; гаражна 35% - 3 чол; служба безпеки руху 5% - 1 чол. Всього для служби експлуатації призначені наступні кабінети: кабінет безпеки руху, диспетчерська, кабінет для гаражної служби і кабінет начальника служби експлуатації.

Площі служби експлуатації рівні:

Fад БДД = 25 м2 (згідно [2, c.25]) додаток 17;

Fад дис. = 4×4 = 16 м2; Fад экс = 2×4 = 8 м2;

Fад гар = 4×4 = 16 м2; Fад нач = 0,15×65 = 9,75 м2;

∑ Fекс = 25+16+8+16+9,75 =74,75 м2

Чисельність персоналу виробничо-технічної служби 4,2% від облікової кількості автомобілів: 0,042×175 = 7 чол. Розподіл: технічний відділ 30% -2 чол; відділ технічного контролю 20% -1 чол; відділ головного механіка 10% -1 чол; центр управління виробництвом 15% -1 чол; виробнича служба 25% -2 чол.

Площі виробничо-технічної служби рівні:

FадТВ = 2×4 = 8 м2; FадВТК = 1×4 = 4 м2; FадВГМ = 1×4 = 4 м2; FадЦУВ = 1×4 = 4 м2;

Fад ВС = 2×4 = 8 м2. ∑ Fтс =8+4+4+4+8 = 28 м2;Fад гард = 0,27×48 = 12,96 м2

Кабінет головного інженера складає 10¸15% від площі технічної служби і рівний 0,15·28 = 4,2м2. Кабінет начальника АТП складає 10-15% від загальної площі всіх відділів і рівний 0,15×226,95 = 34 м2.Площа приміщень для отримання документів водіями рівна 175·0,3·1,5 = 78,75 м2.(Див. додаток 17).

Площа приміщень для культурного обслуговування, згідно [2, c.25] – 30 м2.Вбиральні для виробничого персоналу із закритим способом зберігання одягу повинні бути в індивідуальній шафі. Площа підлоги на одну шафу складає 0,25 м2, коефіцієнт щільності 3,5:

Fр = Рш צш ×Кщ = 32×0,25×3,5 = 28 м2.

Душові кімнати розраховуються в кількості 10 чол на 1 душ. Площа підлоги на 1 душ з роздягальнею 2м2, Кщ = 2 рівна:

Fдуш = (32/10)×2×2 = 12,8 м2.

Умивальники розраховуються: 15 чол на 1 кран. Площа підлоги на 1 умивальник 0,8м2, Кщ = 2. Загальна площа рівна:

Fум = (255/15)×0,8×2 = 27 м2.

Туалети розраховують окремо для чоловіків і жінок. Кількість кабін з унітазами приймають з розрахунку одна кабіна на 30 чоловіків і 15 жінок, що працюють в найбільш численній зміні. Площа підлоги туалету приймається 2м2, Кщ = 3. Загальна площа рівна:

F туал м = (225/30)×2×3 = 45 м2;

F туал ж = (30/15)×2×3 = 12 м2;

F туал = 45+12 = 57 м2.

Площа курильних кімнат приймається з розрахунку 0,04 м2 на робітника в найбільш численній зміні і рівна:

F кур = 255×0,04 = 10 м2.

Актовий зал повинен забезпечувати місткість всіх працівників. Площа актового залу рівна:

F АЗ = 255×0,9 = 229,5 м2.

Сумарна площа адміністративно-побутових приміщень рівна:

Fадм = 120+74,75+28+12,96+4,2+34+78,75+30+28+12,8+27+57+10+229,5 =

= 746,96 ≈ 747м2.

Площі технічних приміщень приймаємо згідно прототипу.

 

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЛЯНКИ

Технологічне планування виробничої ділянки представляє собою план розстановки технологічного устаткування, виробничого інвентарю, підйомно-транспортного і іншого устаткування і є технічною документацією роботи, по якій розставляється і монтується устаткування.До технологічного устаткування

 

відносяться стаціонарні і переносні верстати, стенди, прилади, пристосування і виробничий інвентар (верстаки, стелажі, столи, шафи).Відповідно до завдання здійснюємо технологічне планування слюсарно-механічної ділянки.

Приймаємо згідно [1] технологічне устаткування для слюсарно-механічних робіт і проводимо оцінку механізації –рівня механізації і ступеня механізації. Базою для визначення цих показників є спільний аналіз операцій технологічних процесів і устаткування, вживаного при виконанні цих операцій.

 

Рівень механізації (У) визначається відсотком механізованої праці в загальних трудовитратах:

У=100Тмз (3.1)

 

де Тм –трудомісткість механізованих операцій процесу з вживаної технологічної документації, чол×хв;

Тз – загальна трудомісткість всіх операцій.

Рівень механізації рівний:

У=100×5,851/9,917 = 59%.

 

Ступінь механізації (С) визначається відсотком заміщення робочих функцій людини вживаним устаткуванням порівняно з повністю автоматизованим технологічним процесом згідно [4, c.65]:

 

С = 100×М/(Ч×Н) (3.2)

М = Z1×M1+ Z2×M2+ Z3×M3+ Z3,5×M3,5+ Z4×M4, (3.3)

де Ч – максимальна змінність для АТП;

Н – загальне число операцій;

Z1.Z4 – змінність вживаного устаткування, рівна відповідно 1.4;

М1, М4 – число механізованих операцій із застосуванням устаткування із змінністю Z1. Z4.

Ступінь механізації рівна:

С = 100×8/(4×10) = 20%.

 

Згідно рекомендаціям та у відповідності з розрахованою площею приймаємо наступне устаткування для слюсарно-механічної ділянки:

- верстак 850´1350 мм, S = 1,15 м2 – 1 шт.;

- стелаж для деталей 2000´500 мм, S = 1 м2 - 1 шт.;

- ванна мийна 600´800 мм, S = 0,48 м2- 1 шт.;

- станок настільно-свердлувальний 600´830 мм, S = 0,5 м2 - 1 шт.;

- станок 1К62 2812´1181 мм, S = 3,32 м2 - 1 шт.;

- шкаф для інструментальників 455´555 мм, S = 0,25 м2 –1 шт.

Сумарна площа устаткування рівна:

fоб = 1,15+1+0,25+0,48+0,5+3,32 = 6,7 м2.

Площа слюсарно-механічної ділянки згідно формулі (2.19) рівна:

Fсл-мех = 6,7×3,5 = 23,5 м2; (F’сл-мех = 18 м2, п. 3.2.2.).

 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН І ЗАГАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

ПРИМІЩЕНЬ

4.1. Генеральний план АТП

Площа ділянки підприємства розраховується за формулою:

Fділ = ( Fвс+ Fадм+ Fвм)/(Кз×0,01), (4.1)

 

де Fвс – площа забудови виробничо - складських будівель, м2;

Fадм – площа забудови адміністративно-побутового корпусу, м2;

Fвм – площа відкритих майданчиків, для зберігання автомобілів, м2;

Кз – щільність забудови території % (згідно [2, c.28] Кз = 52%).

Згідно п.3 площі будуть складати:

F вс = 1112 м2 ; F адм = 747 м2 ; F вм = 22587,15 м2.

Приймаємо:

- корпус виробничий: Fвс=1296 м2 (54´24 м);

- корпус адміністративно-побутовий 2-х поверховий: Fадм = 747/2 = 374 м2, а враховуючи сітку колон (24´18 м) Fадм = 432 м2;

- стоянка відкрита: Fвм =22587,15 м2.

 

Площа земельної ділянки Fділ рівна:

Fділ = (1296+432+22587,15)/0,52 =46760 м2.

 

Площа стоянок особистого транспорту розраховується, виходячи з нормативу: 1 автомобіль на 10 працівників, що працюють в двох суміжних змінах і рівна (питома площа 25м2 на 1 автомобіль). Fвм о.а = 255/10×25 = 638 м2.

 

Площа забудови визначається як сума площ зайнятих будівлями і спорудами всіх видів, включаючи навіси, відкриті стоянки автомобілів і складів, резервні ділянки намічені відповідно до завдання на проектування, рівна:

Fзабуд = 1296 + 432 + 22587,15 = 24315 м2.

Щільність забудови підприємства визначається відношенням площі, зайнятої будівлями, спорудами, відкритими майданчиками, автомобільними дорогами, тротуарами і озелененнями, до загальної площі підприємства і рівна: К=52%.

Коефіцієнт озеленення визначається відношенням площі зелених насаджень до загальної площі підприємства і рівний: Коз =10%.

Приймаємо сітку колон для виробничого корпусу 18´12 м, висота приміщень для постів ТО і ПР 4,8 м.Адміністративно-побутовий корпус 2-х поверховий з сіткою колон (6+6)´6 м з висотою поверхів 3 м.Необхідний ступінь вогнестійкості будівлі, його поверховість і найбільша допустима площа поверху між протипожежними стінками залежно від категорії розміщуваних в будівлі виробництв приймається відповідно до вимог СНИП II-90-81 “Виробничі будівлі промислових підприємств”.При проектуваванні підприємства дотримуються обумовлені санітарними вимогами мінімально допустимі площі приміщень і об'єми приміщень.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.88.35 (0.011 с.)