Practical assignment: Make up a report on the theme of your investigation using active words and expression.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Practical assignment: Make up a report on the theme of your investigation using active words and expression.At the discussion

1. Ця тема конференції викликала 1. It is due to the subject of the
живу дискусію conference, which has produced a lively
discussion (has prompted a discussion).

2. Дискусія була живою і плідною 2. The discussion was lively and fruitful.

3. Тема дискусії... 3. The topic of the discussion is ... (The

discussion will be developed on the
problem of... The discussion deals with

the problem of... will be dealt with in
this discussion).

4. З питання ... мала місце тривала 4. Lightly discussion was held
дискусія concerning ...

5. Дискусія буде проведена після 5. The reports will be followed by a
того, як будуть прочитані доповіді discussion

6. Основна увага дискусії буде 6. The main weight of the discussion
звернена на... will fall upon ...

7. У дискусії були підняті наступні 7. The following points were raised in
питання ... the discussion ...

8. Під час дискусії було прийняте 8. During the discussion it was agreed
рішення про те, що ... that

9. В результаті дискусії 9. As a result of the discussion ...

10. Була виражена згода через ... 10. Agreements were expressed on

11. Були різні думки з приводу ... 11. There were differences of opinion

with regard to ...

12. Основною темою завзятих дебатів 12. Questions as to ... became the object

були питання, що стосувалися ... of an intensive debate

13. Одне з основних питань, яке 13. One of the principal issues discussed

обговорювалося was

14. Живі дебати пройшли з питання ... 14. Lively debates took place about...

15. Результати дебатів показують... 15. The results of our debates show

16. Із виступів ясно, що ... 16. It emerges clearly from your debates

that...

17. Відбувся обмін думками відносно 17. Ideas were exchanged as to ...

18. Було припущено, що ... 18. It was observed that ...

19. Було зазначено, що ... 19. It was noted that ...

20. Декілька учасників вказали, що ... 20. Several participants pointed that

21. Було також вказано, що ... 21. It was also pointed out that...

22. Як вказувалось ... 22. As pointed out by ...

23. Були виражені думки відносно ... 23. Opinions regarding ... were

expressed

24. Була приділена увага розгляду 24. Consideration was given to ...

25. Під час дискусії підкреслювалось, 25. It was stressed in the discussion that
що ...

26. Було відзначено, що ... 26. It was underlined (emphasized,

stated

27. Неодноразово підкреслювалось, що 27. It was repeatedly stressed that ...

28. Професор Н. у своїй цікавій 28. Prof. N. in his interesting paper
доповіді вказував ... pointed out

29. Учасники дискусії підкреслювали 29. Those taking part in the discussion

emphasized

30. Була виражена також точка зору, 30. The view was also expressed on

що ...

31. Була виражена домовленість щодо 31. Agreements were expressed on

32. Розбіжність поглядів була в 32. The differences of opinion основному через ... centered mainly on ...

33. Під час дискусії була прийнята 33. The view was taken during the
точка зору... discussion that ...

34. Деякі тези, що стосувалися ..., 34. Some theses concerning ...

викликали жваву дискусію triggered off a lively discussion on ...

35. Протилежні точки зору були 35. Controversial standpoints were

виражені у зв'язку з поглядами, що expressed in connection with

стосувалися ... opinions regarding ...

36. Різні оцінки були дані... 36. Different assessments were

made of

37. Супротивники цієї точки зору 37. The opponents of this opinion

захищали свою позицію, показуючи defended their position by showing….

38. Різні думки були виражені з 38. Differing opinions were voiced

питань ... regarding the questions ...

39. Декілька учасників виразили своє 39. Several participants expressed

переконання, що ... conviction that...

40. У багатьох випадках учасники 40. In many instances participants

виразили протилежні точки зору з expressed contrary views on ...

41. Як вказувалось у доповідях і 41. As it was pointed out in theses виступах на симпозіумі... and papers read at the symposium ...

42. Найбільш суперечливі погляди 42. The most outstanding differences

були виражені з питання ... of opinion concern ...

43. Питання, яке слід роздивитися 43. A question still to be examined

більш докладно... in detail is ...

44. Я підтримую точку зору ... 44. 1 support the view of...

45. На мою думку, доповідь була 45. In my opinion the report

дуже гарною по формі was extremely wellworded

46. Це наводиться для того, щоб 46. This goes to show that...

показати, що ...

47. Маючи це на увазі... 47. With this in mind ...

48. Серед учасників дискусії були 48. Among those who took part

in the discussion were ...

49. В результаті дискусії, яку ви 49. As a result of the discussion

провели ... you have held ...

50. І що примітно, ваша дискусія 50. And it is remarkable that

показала, що ... your discussion has shown ...

51. Більш того, ваша дискусія 51. Moreover your discussion shows

показує, що ...

52. Я глибоко впевнений, що ... 52. I'm deeply convinced that...

53. Загальні питання викликали 53. The general considerations provide

багато коментарів a rich harvest of comments.

54. Основний висновок з дискусії, що 54. The main conclusion to be drawn

відбулася, може бути from the discussions presented can be

сформульований таким чином ... summarized in the following positions

55. Я, безсумнівно, вітаю ці 55. I naturally welcome these

пропозиції. recommendations.

Practical assignment: Make up a dialogue discussing some theoretical problem.

The Close of the Conference

1. Закриття конференції призначено 1. The close of the conference is
на ... scheduled for ...

2. Сьогодні ми закриваємо 2. Today sees the close of the
конференцію conference

3. Зараз, коли наша робота 3. Now that our work is drawing at a наближається до кінця, дуже доречно close it is only fitting that...

4. Я можу сказати, що ця конференція 4. 1 may say that this conference is an

- видатна подія. outstanding event.

5. Я хотів би зробити висновок про 5. 1 should like to bring out the general

загальне значення конференції. significance of this conference.

6. Я хотів би виразити свою 6. 1 should express my satisfaction at the

задоволеність роботою конференції, work of the conference, the excellent

досягнутими чудовими результатами, results achieved, the atmosphere of

атмосферою щирості і cordiality and mutual understanding

взаєморозуміння, що панували throughout the work of the conference.

на конференції.

7. Не мені казати, що кожен з нас7. It is not for me to judge what each of виніс для себе з цієї зустрічіus may have derived from this meeting.

8. Я впевнений, що обмін думками з 8. It is my belief that exchanges of views

різних питань безперечно підкаже will doubt prompt us

нам …

9. Всі учасники прийшли до 9. All participants agreed on ...

висновку, що ...

10 . Представлені доповіді були добре 10. The papers presented were well підготовлені і написані гарною prepared and well-worded.

мовою

11. Конференція показала, що ... 11. The conference has shown that...

12. Звідси нам слід зробити висновок, 12. From this we have to conclude

що ...

13. Нарешті, я хотів би ... 13. Lastly I'd like to ...

14. У більш загальному значенні 14. In a more general way

я в боргу перед ... I'm indebted to ...

15. Дозвольте мені, нарешті, леді та 15. Permit me finally, ladies and

джентльмени, запропонувати ... gentlemen, to offer ...

16. Із цієї зустрічі Ви можете самі 16. You can judge for yourself from

судити ... your present meeting ...

17. Тим, що ця конференція була 17. That this conference was successful

успішною, ми, в першу чергу, is due foremost to the fact that ...

зобов'язані тому, що ...

18. Я впевнений, що обмін думками і 18. It is my belief that exchanges

досвідом, який мав тут місце, буде of view and comparison of experience

стимулом для ... which have taken place here have a
stimulating effect on ...

19. Ця конференція показала, що 19. This conference has shown that

20. Щодо рекомендації, я можу 20. With regard to the accommodation

тільки сказати, що ... I can only say ...

21. Я хотів би зараз коротко вказати, 21. 1 should now like to indicate briefly

що ...

22. У цьому зв'язку конференція була 22. The conference was of great

дуже важливою. significance in this connection.

23. Особлива цінність цієї 23. Special value attached to this

конференції є у тому, що ... conference has been justified by ...

24. Результати і атмосфера 24. The results and spirit of this

конференції відчувається у нашій conference make themselves felt in our

щоденній роботі. daily work.

25. У цьому заключається справжня 25. Here lies the real test of the success

перевірка результатів роботи, яку ми of the work we have done during ...

провели під час ...

26. Своїми досягненнями 26. The achievements of the conference

конференція зобов'язана, в першу and due primarily to you, Mr. N., the чергу, Вам, містере Н. як голові President of Conference, the

конференції, representatives of the host country.

улаштовувачам конференції.

27. Я хотів би виразити подяку... 27. I’d like to express gratitude to ...

28. І на закінчення мені хотілося 28. In closing I should like

б подякувати всім за участь у to thank all of you for your

роботі цієї конференції. participation in this conference.

29. Голова делегації приєднується 29. The heads of the delegations

у вираженні подяки до ... join me in the expression

of gratitude to ...

30. Від імені всіх присутніх та від 30. On behalf of all, as well as my own,

себе особисто виражаю подяку I thank you, Mr.N., for the work

містерові Н. за проведену роботу. you have done.

31. Я вдячний вам за невтомну 31. Thank you for your

турботу unremitting concern

32. Дякую за цінні вказівки 32. Thank you for the valuable

у нашій роботі directives you gave to our work.

33. Нам слід подякувати 33. We have to thank the secretaries

секретаріату і всьому штату, and the whole staff

які обслуговували конференцію. of the conference.

34. Я хотів би виразити подяку 34. I should like to express my thanks

оглядачам, які з великою увагою to the observers who followed

слідкували за дебатами the debates with great interest

35. Велика подяка леді і джентльменам, 35. I thank the ladies and gentlemen

які приймали участь у перекладацьких prefer booths and the translators’

кабінах і канцеляріях перекладачів, offices who made no small

щоб ми мали змогу зрозуміти contribution to our understanding.

один одного.

36.Моя подяка представникам преси 36. My thanks go to the representatives

та службі інформації, радіо of the press and information

та телебачення. services, the radio and television.

37. Дозвольте мені, нарешті, від 37. Permit me finally to offer

усього серця подякувати... my heartful thanks to …

38. А зараз все, що мені залишилось 38. And now all that remains

сказати ... for me to say ...

39. Зараз необхідно затвердити 39. Now it's necessary to approve the

загальні резолюції. general considerations and

recommendations.

40. Щодо рекомендацій, я можу 40. With regard to the

сказати ... recommendations I can only say ...

41. На цьому проголошую закриття 41. The conference is here closed конференції.

42. Щасливого повернення додому! 42. I wish you happy journey home!Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.56.184 (0.012 с.)