Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку. (ст.. 139.1 ПКУ)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку. (ст.. 139.1 ПКУ) 

- витрати, не пов'язані з провадженням господарської діяльності, а саме витрати на:

- організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, прибання та розповсюдження подарунків (крім благодійних внесків та пожертвувань неприбутковим організаціям);

- придбання лотерейних білетів, інших документів, що засвідчують право участі в лотереї;

- суми попередньої (авансової) оплати товарів, робіт, послуг;

- витрати на погашення основної суми отриманих позик;

- витрати на придбання, виготовлення, будівництво, реконструкцію, модернізацію та інше поліпшення основних засобів та витрати, пов'язані з видобутком корисних копалин, а також з придбанням (виготовленням) нематеріальних активів;

- суми податку на прибуток, а також податків, податку на додану вартість, включеного до ціни товару (роботи, послуги), що придбаваються платником податку для виробничого або невиробничого використання, податків на доходи фізичних осіб, які відраховуються із сум виплат таких доходів згідно з розділом IV ПКУ.

- витрати на утримання органів управління об'єднань платників податку, включаючи утримання материнських компаній, які є окремими юридичними особами;

- дивіденди;

- витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку;

- суми штрафів та/або неустойки чи пені за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду, які підлягають сплаті платником податку;

- та ін. відповідно до ст..139 ПКУ.

 

 

Методична картка самостійного опрацювання навчального матеріалу студентами

тема: Амортизаційні відрахування та їх вплив на об'єкт оподаткування.

Ø Питання для самостійної роботи

1. Методи нарахування амортизації.

 

Ø Література

1. Податковий кодекс України від 02.12. 2010 р. № 2755- VI. Зі змінами та доповненнями. minrd.gov.ua/nk/‎. Розділ 3, ст.. 145.

2. Шара С.Ю., Бідюк І. Є. Бухгалтерський фінансовий облік та податковий облік. : Навч. посібник . – К.: Центр учбової літератури, 2011., с. 308 – 321.

Ø Методичні рекомендації

1. Для вивчення питань самостійної роботи опрацювати розділ 3 ПКУ, ст.. 145.

2. Відповідь на питання оформити у формі таблиця 1 «Методи нарахування амортизації»:

Метод нарахування амортизації Формула розрахунку річної суми амортизації
Прямолінійний Ділення вартості, що амортизується, на строк корисного використання
Аріч.= ПВ – ЛВ / Ткв , Аріч. – річна сума амортизації. ПВ – первісна вартість об’єкта. ЛВ – ліквідаційна вартість об’єкта. Ткв - термін корисного використання об’єкта.
 

 

Ø Питання для самоконтролю

1. Вкажіть методи нарахування амортизації відповідно до ПКУ.

2. Дайте характеристику:

- Прямолінійного методу.

- Методу зменшення залишкової вартості.

- Методу прискореного зменшення залишкової вартості.

- Кумулятивного методу.

- Виробничого методу.

Метод нарахування Формула розрахунку річної суми амортизації
Прямолінійний Ділення вартості, що амортизується, на строк корисного використання
Зменшення залишкової вартості Добуток залишкової вартості на початок звітного року (або первісна вартість на дату початку нарахування амортизації) на річну норму амортизації. Річна норма амортизації (%) = 1- n√(ліквідаційна вартість / первісна вартість) n – кількість років експлуатації.
Прискорене зменшення залишкової вартості (застосовується лише при нарахуванні амортизації до об'єктів ОЗ, що входять до груп 4 (машини та обладнання) та 5 (транспортні засоби)) Добуток залишкової вартості на початок звітного року (або первісна вартість на дату початку нарахування амортизації) на річну норму амортизації. Річна норма амортизації обчислюється відповідно до строку корисного використання і подвоюється.
Кумулятивний Добуток вартості, що амортизується, на кумулятивний коефіцієнт. Кумулятивний коефіцієнт = відношення кількості років, що залишаються до кінця строку використання, до суми чисел років його корисного використання
Виробничий МІСЯЧНАсума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) на виробничу ставку. Виробнича ставка = відношення вартості, що амортизується, до загального обсягу продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів.

-

 

Методична картка самостійного опрацювання навчального матеріалу студентами

тема: Податок на доходи фізичних осіб.

 

Ø Питання для самостійної роботи

1. Доходи платника податку, що включаються до місячного (річного) оподатковуваного доходу.

2. Податкові соціальні пільги.

 

Ø Література

1. Податковий кодекс України від 02.12. 2010 р. № 2755- VI. Зі змінами та доповненнями. minrd.gov.ua/nk/‎. Розділ 4, ст.. 165, 168.

2. Шара С.Ю., Бідюк І. Є. Бухгалтерський фінансовий облік та податковий облік. : Навч. посібник . – К.: Центр учбової літератури, 2011., с. 344 – 345.

 

Ø Методичні рекомендації

1. Для вивчення питань самостійної роботи опрацювати розділ 4 ПКУ, ст.. 165, 168.

2. Відповідь на питання оформити у формі конспекту.

 

Ø Питання для самоконтролю

1. Які доходи фізичних осіб не є об’єктом оподаткування ПзДФО?

2. Вкажіть види податкових соціальних пільг при нарахуванні ПзДФО?

3. Вкажіть порядок застосування податкових соціальних пільг:

- У розмірі 100%;

- У розмірі 150%;

- У розмірі 200%.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.206.122 (0.007 с.)