ТОП 10:

У сільськогосподарських підприємствах.1. Загальна характеристика і особливості правового регулювання трудових відносин в сільськогосподарських підприємствах.

2. Правове регулювання внутрішнього (трудового) розпорядку в сільськогосподарських підприємствах.

3. Форми організації праці в сільському господарстві (оренда, підряд та ін.)

4. Особливості оплати праці в сільськогосподарських підприємствах.

5. Правове регулювання охорони праці в сільському господарстві.

6. Правове регулювання дисципліни праці в сільськогосподарських підприємствах. Дисциплінарна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств.

7. Матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств.

При вивченні теми студенти насамперед повинні пригадати заггальнонормативне регулювання трудових відносин та особливості праці в сільському господарстві, що дасть змогу виявити особливості в регулюванні трудових відносин в сільському господарстві.

При викладі відповідей на питання слід акцентувати увагу саме на особливостях вказаних інститутів аграрного права. При цьому бажано посилатись на локальні нормативно-правові акти сільськогосподарських підприємств та акти рекомендаційного характеру.

 

Контрольні питання:

1. На яких підприємствах можуть прийматися Правила внутрішнього розпорядку?

2. Які відмінності існують між договором оренди та договором орендного підряду у сільському господарстві?

3. Чи можуть передбачатися додаткові заходи дисциплінарних стягнень установчими документами сільськогосподарських підприємств?

Практичні завдання:

1. Відповідно до Статуту та Правил внутрішнього розпорядку всі претенденти на вступ до членів сільськогосподарського виробничого кооперативу повинні пройти випробування терміном 3 місяці, після чого правління кооперативу розглядало їх заяви про вступ і рекомендувало (або не рекомендувало) загальним зборам приймати цих осіб у члени сільськогосподарського кооперативу.

Чи є законними такі дії? Обґрунтуйте відповідь.

 

2.Голова колективного сільськогосподарського підприємства запропонував члену підприємства Даниленку укласти договір орендного підряду.

Даниленко звернувся до вас за роз’ясненням, чим такий договір відрізняється від звичайного договору оренди.

Дайте обґрунтовану відповідь заявнику.

 

3.Підрядна ланка колективного сільськогосподарського підприємства через несприятливі погодні умови та порушення технології вирощування соняшнику (у зв’язку з незабезпеченням з боку правління згідно з договором засобами захисту рослин та мінеральними добривами) тільки на 78% виконала зобов’язання перед підприємством. Оскільки цій ланці на протязі сезону було виплачено аванс в розмірі 80% від фонду їх заробітної плати, правління колективного сільськогосподарського підприємства прийняло рішення не виплачувати членам цієї ланки заробітну плату, дивіденди на їх паї та утримати з кожного 2% надмірно виплаченого заробітку.

Дайте юридичний коментар цьому рішенню правління.

 

4. У Правилах внутрішнього розпорядку колективного сільськогосподарського підприємства “Дружба” встановлено шестиденний робочий тиждень із тривалістю денного робочого часу 8 годин, а в п’ятницю та суботу – 6 годин.

Чи законне таке положення?

Чи поширюються вимоги КЗпП України на трудові відносини, що виникають в колективних сільськогосподарських підприємствах?

 

5.Член сільськогосподарського виробничого кооперативу Іваненко звернувся в Калуський місцевий суд з позовною заявою до кооперативу про оплату праці за період затримання видачі трудової книжки та про зміну дати звільнення. Суд відмовив у задоволенні позову. До КТС Іваненко не звертався.

Чи законне рішення суду?

 

6. Рішенням правління колективного сільськогосподарського підприємства Коломийського району Івано-Франківської області на працівника ферми Михальчука накладено штраф в сумі 50 гривень за “халатне ставлення до своїх обов’язків”.

Чи законне це рішення?

 

7. За порушення трудової дисципліни, неналежне виконання своїх трудових обов’язків голова Рогатинського райагропромкомбінату своїм наказом притягнув до дисциплінарної відповідальності головного агронома колективного сільськогосподарського підприємства ім. Т.Г.Шевченка Петрова та агронома спілки селян-пайовиків “Зоря” Осипчука.

Чи законне це рішення?

 

8. У радгоспі “Україна” Івано-Франківської області загинуло 18 корів. Як було встановлено, загибель худоби сталася внаслідок халатності комірника, що, будучи в нетверезому стані, розсипав міндобрив у приміщенні, де зберігається корм для худоби.

Чи можна притягнути комірника до відповідальності?

Яку відповідальність і в якому розмірі він повинен нести.

Література:

1. Аграрне право України: підручник / Єрмоленко В.М., Гафурова О.В., Гребенюк М.В.та ін.; За заг. ред. В.М.Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

2. Аграрне право: підручник для студ. вищ. навч. закл. / Жушман В.П., Уркевич В.Ю.,Корнієнко та ін.; За ред. проф. В.П.Жушмана, А.М.Статівки. – Харків: Право, 2010. – 296 с.

3. Аграрне право України: Підручник / Багай Н.О., Бондар Л.О., Гуревський В.К. та ін.;За ред. О.О.Погрібного. Київ: Істина, 2007 (2004, 2005). – 448 с.

4. Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України (В питаннях та відповідях): Навчально-практичний посібник. Видання третє, доповнене та перероблене. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2006. – 736с.

5. Аграрне право України: Навчальний посібник / Гаєцька-Колотило Я.З., Ільків Н.В. –К.: Істина: 2008.– 184 с.

6. Аграрне право України: Підручник. - 2-е видання перероблене і доповнене / Янчук В.З., Андрейцев В.І., Василюк С.Ф. та ін.;За ред. В.З.Янчука. – Київ: ЮрІнком Інтер, 2000. – 720 с.

7. Аграрне право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / В. М. Гайворонський, В. П., В. М. Корнієнко, А.М.Статівка та ін.; За ред. В. М. Гайворонського та В. П. Жушмана. - X.: Право, 2003. - 240 с.

8. Дмитренко І.А. Аграрне право України: Підручник, 2-ге вид. перероб і допов. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 355 с.

9. Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Общие части учебных курсов / Бердников Е.С., Гавриш Н.С., Глотова Е.Д. и др.; Под редакцией Погребного А.А. и Каракаша И.И. – Х.: ООО «Одиссей»,2000. – 368 с.

10. Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Особенные части учебных курсов / Бердников Е.С., Гавриш Н.С., Глотова Е.Д. и др.; Под редакцией Погребного А.А. и Каракаша И.И. – Х.: ООО «Одиссей», 2001.

11. Запорожец А.М. Аграрное право: Учебное пособие. – Харьков: Консум, 1997. – 109 с.

12. Аграрне право України: Практикум / В.З.Янчук, А.М.Статівка, Н.І.Титова та ін.; За ред. В.З.Янчука. – Київ: Юрінком Інтер, 2001. – 256 с.

13. Аграрне законодавство України: проблеми ефективності / Семчик В.І., Стретович В.М., Погрібний О.О., Кулинич П.Ф., Бичкова Ц.В. та ін. / За ред. члена-кореспондента НАН України В.І.Семчика. – Київ: Видавництво “Наукова думка”,1998. – 245 с.

14. Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві. Монографія // Семчик В.І., Проценко Т.П., Кулинич П.Ф., Поліводський О.Л., Сонюк В.Л. та ін. / Під редакцією Семчика В.І. –Київ: Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2001.

15. Титова Н.И. Продовольственная проблема: земля, труд (правовые аспекты). – Львов: Издательство при Львовском Государственном университете издательского бъединения «Выща школа», 1989. – 182 с.

16. Титова Н.И. Материальная ответственность работников сельскохозяйственных предприятий. - М.,1978.

17. Янчук В.З. Ответственность колхозников за нарушение трудовой дисциплины. – М.: Госюриздат, 1962. – 44 с.

18. Вовк Ю.А. Колхозное трудовое правоотношение. М.: Юридическая литература, 1972. – 248 с.

19. Шайбеков К.А. Развитие трудовых отношений в колхозах и совхозах // Советское государство и право. – 1979. - №5. – С.64-71.

20. Титова Н.И. Сельскохозяйственное право и регулирование труда работников сельскохозяйственных предприятий // Советское государство и право. – 1981.- №3. – С.98-103.

21. Багай Н.О. Особливості правового регулювання трудових відносин у сільському господарстві // Національна служба посередництва і примирення / Офіційний сайт / Актуальні питання // Режим доступу: http://www.nspp.gov.ua/?s=39&id=3955.

22. Багай Н.О. Оплата праці у сільському господарстві: правові питання // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – 2009. - №11-12. – С. 17-21.

23. Багай Н.О. Розвиток законодавства про охорону праці в сільському господарстві // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : Збірник наукових статей. – Випуск ХХІІ. – Івано-Франківськ, 2010. – С.125-132.

24. Янчук В.З. Ответственность колхозников за нарушение трудовой дисциплины. – М.: Госюриздат, 1962. – 44 с.

Законодавство:

1. Конституція України від 28.06.1996 р.

2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р.

3. Закон України “Про охорону праці” від 14.10.1992 р.

4. Закон України “Про оплату праці” від 24.03.95 р.

5. Закон України «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 129 1969 р. про інспекцію праці в сільському господарстві» від 08.09.2004 р.

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей» № 116 від’22.01.1996 р.

7. Наказ Міністерства аграрної політики України «Про укладення галузевих угод на 2011-2013 роки» №821 від 15.12.2010 р.

8. Галузева угода між Міністерством аграрної політики та продовольства України, галузевими об’єднаннями підприємств харчової і переробної промисловості та Профспілкою працівників агропромислового комплексу України на 2011–2013 роки // http://www.minagro.kiev.ua/page/?11442

9. Статути, колективні договори,Правила внутрішнього (трудового) розпорядку, Положення про оплату праці сільськогосподарських підприємств.

ІІІ. Питання для самоконтролю

1. Поняття аграрного права. Основні риси аграрного права України як галузі права.

2. Становлення сільськогосподарського (аграрного) права як галузі права.

3. Предмет аграрного права як галузі права.

4. Аграрні правовідносини: поняття, види, загальна характеристика.

5. Методи правового регулювання аграрних відносин.

6. Принципи аграрного права.

7. Система аграрного права.

8. Співвідношення аграрного права з іншими галузями права.

9. Виникнення і розвиток науки аграрного права.

10. Аграрне право як навчальна дисципліна.

11. Загальна характеристика та особливості аграрного законодавства України на сучасному етапі.

12. Проблеми законодавчого забезпечення аграрної реформи в Україні. Поняття, мета і завдання аграрної реформи.

13. Поняття і види джерел аграрного права, їх особливості.

14. Конституційні засади аграрного права.

15. Закони в системі джерел аграрного права.

16. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела аграрного права, основні напрями їх регулювання.

17. Характеристика, види і юридична сила локальних правових актів в сільському господарстві.

18. Перспективи вдосконалення аграрного законодавства України.

19. Поняття і види суб’єктів аграрного права.

20. Сільськогосподарські підприємства як суб’єкти аграрних відносин, їх види.

21. Загальна характеристика правового статусу сільськогосподарських підприємств.

22. Правовий статус державних сільськогосподарських підприємств.

23. Правовий статус комунальних сільськогосподарських підприємств.

24. Правове становище аграрних господарських товариств.

25. Правовий статус об’єднань підприємств в сільському господарстві. Особливості різних видів об’єднань підприємств.

26. Загальна характеристика правового статусу громадян як суб’єктів аграрних відносин.

27. Закон України “Про колективне сільськогосподарське підприємство”: загальна характеристика.

28. Поняття та ознаки колективного сільськогосподарського підприємства.

29. Порядок створення та державної реєстрації колективного сільськогосподарського підприємства.

30. Статут колективного сільськогосподарського підприємства.

31. Правовий статус членів колективних сільськогосподарських підприємств.

32. Підстави та порядок припинення діяльності колективних сільськогосподарських підприємств.

33. Організаційно-правові форми реорганізації колективних сільськогосподарських підприємств в умовах аграрної реформи.

34. Історія розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні.

35. Законодавче регулювання сільськогосподарської кооперації в Україні.

36. Поняття та основні ознаки сільськогосподарських кооперативів.

37. Типи та види сільськогосподарських кооперативів.

38. Порядок створення сільськогосподарських кооперативів.

39. Права та обов’язки членів сільськогосподарських кооперативів.

40. Порядок припинення діяльності сільськогосподарських кооперативів.

41. Фермерські господарства як нові суб´єкти аграрних відносин. Загальна характеристика Закону України “Про фермерське господарство”.

42. Поняття та ознаки фермерського господарства.

43. Порядок створення фермерських господарств.

44. Земельні відносини у фермерських господарствах.

45. Правовий режим майна в фермерських господарствах.

46. Господарська діяльність фермерських господарств.

47. Припинення діяльності фермерських господарств.

48. Поняття особистого селянського господарства. Його основні риси.

49. Відмінність особистого селянського господарства від фермерського господарства.

50. Земельні відносини в особистому селянському господарстві.

51. Правове регулювання майнових відносин в особистих селянських господарствах.

52. Поняття та принципи державного регулювання сільського господарства України.

53. Форми і методи державного регулювання сільського господарства.

54. Система органів управління у сфері сільськогосподарського виробництва.

55. Правовий статус Міністерства аграрної політики і продовольства України.

56. Місцеві органи управління у сфері сільського господарства.

57. Законодавче регулювання пріоритетності соціального розвитку села.

58. Організаційно-економічні заходи, що забезпечують пріоритетність соціального розвитку села.

59. Заходи по культурно-побутовому обслуговуванню села.

60. Пільги у фінансовому забезпеченні села і АПК.

61. Поняття земель сільськогосподарського призначення. Пріоритет земель сільськогосподарського призначення в системі інших категорій земель.

62. Суб’єкти сільськогосподарського землевикористання.

63. Форми власності на землі сільськогосподарського призначення. Приватизація земель: правове регулювання.

64. Користування землями сільськогосподарського призначення.

65. Права та обов’язки суб’єктів аграрного землевикористання.

66. Плата за землю: земельний податок і орендна плата.

67. Правова охорона земель у сільському господарстві.

68. Відшкодування збитків землевласникам та землекористувачам.

69. Порядок та розміри відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва.

70. Загальна характеристика відносин власності в сільському господарстві.

71. Правовий режим майна колективних сільськогосподарських підприємств.

72. Правовий режим майна сільськогосподарських кооперативів.

73. Майнові фонди колективного сільськогосподарського підприємства.

74. Майнові фонди сільськогосподарського кооперативу.

75. Правовий режим майна сільськогосподарських товариств.

76. Майнові фонди сільськогосподарських товариств.

77. Правовий режим майна державних та комунальних сільськогосподарських підприємств.

78. Законодавче регулювання приватизації майна державних сільськогосподарських підприємств. Способи приватизації майна підприємств агропромислового комплексу.

79. Загальна характеристика внутрішньогосподарського управління сільськогосподарськими підприємствами в сучасний період. Зміст колективного самоврядування сільськогосподарських підприємств.

80. Система органів управління колективного сільськогосподарського підприємства.

81. Система органів управління сільськогосподарського кооперативу.

82. Система органів управління сільськогосподарським товариством.

83. Особливості управління державними та комунальними сільськогосподарськими підприємствами. Правове становище директора.

84. Повноваження зборів і ради працівників виробничо-господарського підрозділу.

85. Поняття і зміст виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств.

86. Спеціалізація сільськогосподарського виробництва.

87. Правове регулювання фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств.

88. Оподаткування сільськогосподарських підприємств.

89. Законодавче регулювання зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств.

90. Загальна характеристика і особливості правового регулювання трудових відносин в сільськогосподарських підприємствах.

91. Правове регулювання внутрішнього (трудового) розпорядку в сільськогосподарських підприємствах.

92. Поняття і особливості оплати праці в сільськогосподарських підприємствах.

93. Правове регулювання охорони праці в сільському господарстві.

94. Правове регулювання дисципліни праці в сільськогосподарських підприємствах.

95. Дисциплінарна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств.

96. Матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств.

97. Поняття, види та особливості договірних зобов’язань в АПК.

98. Загальна характеристика договірних відносин по реалізації сільськогосподарської продукції.

99. Зміст державного контракту на сільськогосподарську продукцію.

100. Стимулювання виконання державного контракту на сільськогосподарську продукцію.

101. Договори матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств.

102. Договори виробничо-технічного обслуговування в сільському господарстві.

103. Договірні відносини аграрних суб’єктів з приводу меліоративного та агрохімічного обслуговування.

104. Загальна характеристика та основні способи захисту прав сільськогосподарських товаровиробників в сучасний період.

105. Правове регулювання юридичної служби в сільськогосподарських підприємствах.

106. Права та обов’язки юридичної служби сільськогосподарських підприємств.

107. Судовий захист прав аграрних виробників.

108. Вирішення спорів аграрних товаровиробників у господарських судах.

 

Зміст

Вступ.......................................................................................................

I. Програма курсу.....................................................................

1. Загальна частина………………………………………………….………………

2. Особлива частина…………………………………………………………..…… .

ІІ. Методичні поряди і завдання до практичних занять...................................................................................

1. Загальна частина……………………………………………..……………………

Тема 1. Предмет та система аграрного права України…….……………

Тема 2. Джерела аграрного права……………………………………..…...

Тема 3. Правовий статус сільськогосподарських кооперативів….....…

Тема 4. Правовий статус фермерського господарства………………….

2. Особлива частина………………………………………………….…….………Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.160.19.155 (0.02 с.)