ТОП 10:

Тема 2. Джерела аграрного права.



1. Загальна характеристика аграрного законодавства України. Особливості аграрного законодавства на сучасному етапі.

2. Поняття і види джерел аграрного права.

3. Конституційні засади аграрного права.

4. Закони в системі джерел аграрного права.

5. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела аграрного права, основні напрями їх регулювання.

6. Характеристика, види і юридична сила локальних правових актів в сільському господарстві.

7. Перспективи вдосконалення аграрного законодавства України.

 

Під час підготовки до практичного заняття студенти повинні засвоїти поняття та основні класифікації джерел аграрного права, вміти виділити їх специфічні особливості. Особливо слід звернути увагу на значення локальних нормативно-правових актів у правовому регулювання аграрних відносин.

Необхідно також з’ясувати сучасні тенденції розвитку аграрного законодавства України як комплексної, інтегрованої та спеціалізованої галузі законодавства; на основі використаної літератури та, з урахуванням власної позиції, сформулювати основні напрями його вдосконалення.

Контрольні питання:

1. Яка форма кодифікованого акта аграрного законодавства є, на Ваш погляд, найбільш доцільною? Обґрунтуйте відповідь.

2. Виділіть основні недоліки сучасного аграрного законодавства України.

 

Практичні завдання:

1. У Статуті колективного сільськогосподарського підприємства “Урожай” записано, що всі важливі питання діяльності підприємства вирішуються вищим органом - правлінням КСП.

Чи є чинною така норма Статуту? Чому?

 

2. Вкажіть до яких груп нормативно-правових актів аграрного законодавства (за різними критеріями) належать такі з них:

- Закон України “Про колективне сільськогосподарське підприємство”;

- Закон України “Про сільськогосподарську кооперацію”;

- Закон України “Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві;

- Закон України “Про племінну справу у тваринництві”;

- Декрет Кабінету Міністрів України “Про приватизацію земельних ділянок” ;

- Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки”;

- Постанова Верховної Ради України “Про земельну реформу” ;

- Статут колективного сільськогосподарського підприємства “Зоря”;

- Положення про преміювання працівників КСП “Зоря”?

(Зразок: Закон України “Про фермерське господарство” – диференційований, комплексний, спеціалізований нормативно-правовий акт аграрного законодавства вищої юридичної сили (закон), прийнятий Верховною Радою України).

Обґрунтуйте різницю між уніфікованими та диференційованими актами аграрного законодавства з наведенням відповідних прикладів.

 

3. Відповідно до Статуту СГК “Тваринний” правління СГК вправі розробляти і затверджувати локальні акти - Положення з питань регулювання членських та трудових відносин у кооперативі. При цьому зазначено, що такі Положення набувають чинності після їх схвалення загальними зборами членів кооперативу.

До якого різновиду локальних нормативно-правових актів аграрного законодавства належатимуть Положення, прийняті правлінням СГК “Тваринний”?. Обґрунтуйте свою відповідь.

 

4. Дайте характеристику основним положенням Указу Президента України від 03.12.1999 р. “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” з точки зору їх відповідності нормам Конституції України, Закону України “Про колективне сільськогосподарське підприємство”, іншим нормативно-правовим актам вищої юридичної сили.

 

Література:

1. Аграрне право України: підручник / Єрмоленко В.М., Гафурова О.В., Гребенюк М.В.та ін.; За заг. ред. В.М.Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

2. Аграрне право: підручник для студ. вищ. навч. закл. / Жушман В.П., Уркевич В.Ю.,Корнієнко та ін.; За ред. проф. В.П.Жушмана, А.М.Статівки. – Харків: Право, 2010. – 296 с.

3. Аграрне право України: Підручник / Багай Н.О., Бондар Л.О., Гуревський В.К. та ін.;За ред. О.О.Погрібного. Київ: Істина, 2007 (2004, 2005). – 448 с.

4. Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України (В питаннях та відповідях): Навчально-практичний посібник. Видання третє, доповнене та перероблене. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2006. – 736с.

5. Аграрне право України: Навчальний посібник / Гаєцька-Колотило Я.З., Ільків Н.В. –К.: Істина: 2008.– 184 с.

6. Аграрне право України: Підручник. - 2-е видання перероблене і доповнене / Янчук В.З., Андрейцев В.І., Василюк С.Ф. та ін.;За ред. В.З.Янчука. – Київ: ЮрІнком Інтер, 2000. – 720 с.

7. Аграрне право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / В. М. Гайворонський, В. П., В. М. Корнієнко, А.М.Статівка та ін.; За ред. В. М. Гайворонського та В. П. Жушмана. - X.: Право, 2003. - 240 с.

8. Дмитренко І.А. Аграрне право України: Підручник, 2-ге вид. перероб і допов. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 355 с.

9. Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Общие части учебных курсов / Бердников Е.С., Гавриш Н.С., Глотова Е.Д. и др.; Под редакцией Погребного А.А. и Каракаша И.И. – Х.: ООО «Одиссей»,2000. – 368 с.

10. Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Особенные части учебных курсов / Бердников Е.С., Гавриш Н.С., Глотова Е.Д. и др.; Под редакцией Погребного А.А. и Каракаша И.И. – Х.: ООО «Одиссей», 2001.

11. Запорожец А.М. Аграрное право: Учебное пособие. – Харьков: Консум, 1997. – 109 с.

12. Аграрне право України: Практикум / В.З.Янчук, А.М.Статівка, Н.І.Титова та ін.; За ред. В.З.Янчука. – Київ: Юрінком Інтер, 2001. – 256 с.Аграрне законодавство України: проблеми ефективності / Семчик В.І., Стретович В.М., Погрібний О.О., Кулинич П.Ф., Бичкова Ц.В. та ін. / За ред. члена-кореспондента НАН України В.І.Семчика. – Київ: Видавництво “Наукова думка”,1998. – 245 с.

13. Актуальні питання аграрного права України / Статівка А.М., Уркевич В.Ю., Корнієнко В.М., Курман Т.В.Ю Туєва О.М. та ін.; за ред. проф. А.М.Статівки. – Х.: Вид-во “ФІНН”, 2010. – 240 с.

14. Аграрне законодавство України: проблеми ефективності / Семчик В.І., Стретович В.М., Погрібний О.О., Кулинич П.Ф., Бичкова Ц.В. та ін.; За ред. В.І.Семчика. – Київ: Видавництво “Наукова думка”,1998. – 245 с.

15. Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві: Монографія / Семчик В.І., Проценко Т.П., Кулинич П.Ф., Поліводський О.А., Сонюк В.А. та ін. ; під ред. В.І.Семчика. – Київ: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – 2001. – 216 с.

16. Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні: Монографія / Семчик В.І., Кулинич П.Ф., Погрібний О.О., Пащенко О.М., Проценко Т.П. та ін.; За ред. В.І.Семчика. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. – 280 с.

17. Організаційно-правові засади розвитку аграрного і земельного ринків в Україні : Монографія / Семчик В.І., Кулинич П.Ф., Панькова Л.О., Проценко Т.П., Поліводський О.А. та ін.; За ред. В.І.Семчика. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – 264 с.

18. Титова Н.И. Материальная ответственность работников сельскохозяйственных предприятий. - М.: Юридическая литература,1978. – 152 с.

19. Титова Н.И. Сельскохозяйственное законодательство как развивающаяся отрасль // Советское государство и право. – 1977. - №12. - С.103-104.

20. Титова Н.И. Продовольственная проблема: земля, труд (правовые аспекты). - Львов,1989. – 182 с.

21. Титова Н.І. Принципи аграрного законодавства України, їх законодавче закріплення // Проблеми утвердження правової держави і захисту прав людини в Україні. Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 33. - Львів: Світ, 1996. - С.38-39.

22. Казьмин И.Ф. Сельскохозяйственное законодательство: Проблемы и перспективы. - М.: Юридическая литература,1980. – 136 с.

23. Быстров Г.Е. Источники советского сельскохозяйственного права. - М.: Издательство Московского университета,1985. - 188 с.

24. Быстров Г.Е. Источники советского сельскохозяйственного права // Советское государство и право. – 1983. - N3. – С.20-27.

25. Бичкова Ц.В. Регулювання сільськогосподарської діяльності і співвідношення цивільного та аграрного законодавства // Право України. – 1996. - №7. – С.38-42, 46.

26. Титова Н.І. Аграрне законодавство України // Право України. – 1995. - №1. – С.6-9.

27. Казьмин И.Ф. Конституция как источник сельскохозяйственного законодательства // Советское государство и право. – 1980. - №3. – С.36-43.

28. Бейкун А. Проблемні питання впливу кодифікації та систематизації аграрного законодавства на динамізм процесів у сфері АПК // Право України. – 1998. - №11. – С.42-46.

29. Бейкун А. Співвідношення Конституції України та інших нормативно-правових актів з питань регулювання аграрних та земельних відносин // Право України. – 2000. - №3.

30. Багай Н.О. Аграрне законодавство України: поняття, структура, проблеми розвитку // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – Випуск ІY. - Івано-Франківськ: Видавництво “Плай”. – 2000. – С.95-104.

31. Багай Н.О. Тенденції розвитку структури аграрного законодавства України // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – Випуск ХV. – Івано-Франківськ: Видавництво “Плай”. – 2005. – С.110-116.

32. Багай Н.О. Наукові засади кодифікації аграрного законодавства України // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – Випуск ХVІІІ. – Івано-Франківськ: Видавництво “Плай”. – 2007. – С.111-114.

33. .Титова Н.І. Аграрне законодавство України // Право України. – 1995. - №1. – С.6-9.

34. Аграрне законодавство України / Відп. редактор В.В.Янчук // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1996. - №5. – Вип.1. - Київ: Юрінком, 1996. – 302 с.

35. Багай Н.О. Теоретичні проблеми співвідношення уніфікованих і диференційованих нормативно-правових актів аграрного законодавства України // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 квітня 2005 р.). – Острог: правничий факультет Національного університету “Острозька академія”, 2005. – С.209.

36. Багай Н.О. Структура аграрного законодавства України: проблеми розвитку // Стан та перспективи розвитку аграрного права: Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції, присвяченої 80-річчю д.ю.н., проф., акад. АПрН України В.З.Янчука / Під ред. В.М.Єрмоленка, В.І.Курила. – Київ: Магістр- ХХІ сторіччя, 2005. – С.54-59.

37. Багай Н.О. До проблеми агропромислового законодавства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Дні науки ‘2005». Том 29. Юридичні науки – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – С.40-42.

38. Багай Н.О. Історико-правові витоки аграрного законодавства України (ХІ – ХYІІІ ст.); їх наукове значення // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України (Прикарпатський університет ім. В.Стефаника Міністерства освіти і науки України): Збірник наукових праць. – Випуск YІ. – Івано-Франківськ: Видавництво “Плай”. – 2001. – С.141–150.

39. Багай Н.О. Конституційні засади аграрного законодавства України // Збірник наукових статей: За матеріалами Міжвузівської науково-практичної конференції “Актуальні питання реформування правової системи України” (Частина І). – Луцьк, 2005. – С.168-172.

 

Законодавство:

1. Конституція України.

2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р.

3. Закон України «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» від 18.10.2005 р.

4. Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24.06.2004 р.

5. Закон України «Про пріоритетність соціального розвитку села та аропромислового комплексу в народному господарстві»від 17.10.1990 р.

6. Закон України «Про племінну справу у тваринництві» від 15.12.93 р.

7. Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» від 14.02.1992 р.

8. Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17.07.97 р.

9. Закон України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 р.

10. Закон України «Про особисте селянське господарство» від 19.06.2003 р.

11. Постанова Верховної Ради УРСР № 563 «Про земельну реформу» від 18.12.1990 р.

12. Указ Президента України № 1529 від 03.12.1999 р. «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки»







Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.160.19.155 (0.009 с.)