ТОП 10:

Тема 6. Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств1. Загальна характеристика відносин власності в сільському господарстві.

2. Правовий режим майна колективних сільськогосподарських підприємств і сільськогосподарських кооперативів.

3. Правовий режим майнових фондів колективного сільськогосподарського підприємства.

4. Майнові фонди сільськогосподарського кооперативу.

5. Правовий режим майна сільськогосподарських товариств. Фонди сільськогосподарських товариств.

6. Правовий режим майна державних та комунальних сільськогосподарських підприємств.

7. Законодавче регулювання приватизації майна державних сільськогосподарських підприємств.

 

 

При вивченні теми студенти повинні, виходячи із загальних понять права власності, охарактеризувати режим власності в різних видах сільськогосподарських підприємств: дати характеристику суб’єктам, об’єктам, змісту права власності. Особливу увагу слід звернути на особливості розподілу прибутків в різних видах підприємств. Слід також визначити види і режим майнових фондів, особливості створення і використання неподільного фонду, режим пайового фонду.

Останнє питання передбачає характеристику правового регулювання, способів і особливостей приватизації майна державних сільськогосподарських підприємств. В процесі його підготовки студенти повинні проаналізувати Закон України “Про особливості приватизації майна в АПК” та підзаконні нормативно-правові акти з питань приватизації.

 

Контрольні питання:

1.Які майнові фонди створюються у сільськогосподарському кооперативі?

2. Які відмінності існують у правовому режимі майна державних комерційних підприємств та казенних підприємств?

3. Які способи приватизації передбачені законодавством щодо радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств?

 

Практичні завдання:

1.У Статуті колективного сільськогосподарського підприємства “Промінь” записано, що майно підприємства належить його членам на праві приватної власності. Члени підприємства розпоряджаються належним їм майном за взаємною домовленістю.

Дайте правовий аналіз зазначеної норми Статуту.

Яка юридична природа власності в колективному сільськогосподарському підприємстві?

Хто є суб’єктом права власності на майно в колективному сільськогосподарському підприємстві?

Яким чином здійснюється розпорядження майном, належним такому підприємству?

 

2. Які грошові фонди може (повинен) створювати сільськогосподарський кооператив?

Підготуйте проект пункту статуту сільськогосподарського виробничого кооперативу, який давав би перелік його грошових фондів.

 

3. У Статуті сільськогосподарського кооперативу “Зоряний” вказано, що неподільний фонд кооперативу формується за рахунок пайових внесків асоційованих членів та земельних ділянок, що належать кооперативу на праві колективної власності.

Чи законною є така норма Статуту?

Який порядок формування неподільного фонду сільськогосподарського кооперативу?

 

4.Учасник сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю “Аграріус” гр. Мельничук звернувся із заявою до зборів учасників про вихід із складу товариства та повернення його вкладу у натуральній формі.

Збори учасників задовольнили його заяву про вихід, однак відмовилися повертати майновий вклад, пояснивши, що це призведе до порушення виробничо-господарської діяльності товариства. При цьому збори прийняли рішення про подальшу виплату частки від щорічного прибутку гр. Мельничуку, пропорційну його долі у статутному фонді.

Гр. Мельничук звернувся до вас за консультацією.

Дайте обґрунтоване письмове роз’яснення з приводу законності рішення вищого органу товариства та можливих подальших дій заявника.

 

5. Державному сільськогосподарському підприємству “Нива” було відмовлено в державній реєстрації, оскільки в його Статуті записано, що майно, яке є державною власністю, належить йому на праві оперативного управління.

Державне підприємство оскаржило відмову в судовому порядку?

Яке рішення повинен прийняти суддя у цій справі?

Чи законними є дії органу державної реєстрації?

 

6.Трудовому колективу радгоспу “Передовик” у процесі приватизації було безоплатно передано 30 відсотків акцій радгоспу. Загальні збори вирішили розподілити їх наступним чином: 10 відсотків – директору та його двом заступникам,17 відсотків – працівникам радгоспу в рівних частинах, 3 відсотки – розділити теж в рівних частинах між пенсіонерами та іншими особами, які в даний час не працюють, але мають право на одержання частки майна радгоспу.

Гр. Власюк виступила на загальних зборах, пояснивши, що таке рішення буде незаконним, оскільки директор радгоспу працює всього 6 місяців і отримає більше 3-х відсотків акцій, а вона, пропрацювавши в радгоспі більше 40 років матиме всього 0,1 відсотка.

Чи обґрунтовані заперечення пенсіонерки Власюк?

Чи відповідає рішення загальних зборів вимогам чинного законодавства про приватизацію?

Література:

1. Аграрне право України: підручник / Єрмоленко В.М., Гафурова О.В., Гребенюк М.В.та ін.; За заг. ред. В.М.Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

2. Аграрне право: підручник для студ. вищ. навч. закл. / Жушман В.П., Уркевич В.Ю.,Корнієнко та ін.; За ред. проф. В.П.Жушмана, А.М.Статівки. – Харків: Право, 2010. – 296 с.

3. Аграрне право України: Підручник / Багай Н.О., Бондар Л.О., Гуревський В.К. та ін.;За ред. О.О.Погрібного. Київ: Істина, 2007 (2004, 2005). – 448 с.

4. Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України (В питаннях та відповідях): Навчально-практичний посібник. Видання третє, доповнене та перероблене. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2006. – 736с.

5. Аграрне право України: Навчальний посібник / Гаєцька-Колотило Я.З., Ільків Н.В. –К.: Істина: 2008.– 184 с.

6. Аграрне право України: Підручник. - 2-е видання перероблене і доповнене / Янчук В.З., Андрейцев В.І., Василюк С.Ф. та ін.;За ред. В.З.Янчука. – Київ: ЮрІнком Інтер, 2000. – 720 с.

7. Аграрне право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / В. М. Гайворонський, В. П., В. М. Корнієнко, А.М.Статівка та ін.; За ред. В. М. Гайворонського та В. П. Жушмана. - X.: Право, 2003. - 240 с.

8. Дмитренко І.А. Аграрне право України: Підручник, 2-ге вид. перероб і допов. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 355 с.

9. Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Общие части учебных курсов / Бердников Е.С., Гавриш Н.С., Глотова Е.Д. и др.; Под редакцией Погребного А.А. и Каракаша И.И. – Х.: ООО «Одиссей»,2000. – 368 с.

10. Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Особенные части учебных курсов / Бердников Е.С., Гавриш Н.С., Глотова Е.Д. и др.; Под редакцией Погребного А.А. и Каракаша И.И. – Х.: ООО «Одиссей», 2001.

11. Запорожец А.М. Аграрное право: Учебное пособие. – Харьков: Консум, 1997. – 109 с.

12. Аграрне право України: Практикум / В.З.Янчук, А.М.Статівка, Н.І.Титова та ін.; За ред. В.З.Янчука. – Київ: Юрінком Інтер, 2001. – 256 с.

13. Аграрне законодавство України: проблеми ефективності / Семчик В.І., Стретович В.М., Погрібний О.О., Кулинич П.Ф., Бичкова Ц.В. та ін. / За ред. члена-кореспондента НАН України В.І.Семчика. – Київ: Видавництво “Наукова думка”,1998. – 245 с.

14. Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві. Монографія // Семчик В.І., Проценко Т.П., Кулинич П.Ф., Поліводський О.Л., Сонюк В.Л. та ін. / Під редакцією Семчика В.І. –Київ: Інститут держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, 2001.

15. Берлач А. Трансформація власності в аграрній сфері економіки: необхідність, соціальні та правові проблеми // Право України. – 1998. - №3.

16. Поліводський О., Дмитрієв А. Трансформація форм власності в сільському господарстві (матеріали “круглого столу”) // Право України. – 1998. - №6. – С.6-14.

17. Єрмоленко В.М.Аграрні майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств в Україні: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.06 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008. — 36с.

18. Єрмоленко В.М.Майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств: теорія, законодавство, практика. — К. : Магістр-ХХІ сторіччя, 2005. — 304с.

19. Єрмоленко В.М.,Курило В.І., Кичилюк Т.С.. Правове забезпечення охорони та раціонального використання земельних ресурсів: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.І.Курило (ред.). — К. : Магістр-ХХІ сторіччя, 2007. — 248с.

20. Єрмоленко В.М. Теоретичні проблеми аграрних майнових правовідносин: монографія. — К. : Магістр-ХХІ сторіччя, 2008. — 188с.

21. Уркевич В.Ю. Аграрні правовідносини в Україні: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.06 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2007. — 39с.

22. Уркевич В.Ю. Проблеми теорії аграрних правовідносин: Монографія — Х. : Харків юридичний, 2007. — 494с.

Законодавство:

1. Конституція України від 28.06.1996 р.

2. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 р.

3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.

4. Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17.07.1997 р.

5. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р.

6. Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» від 14.02.1992 р.

7. Закон України “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі” від 10.07.1996 р.

8. Наказ Мінагрополітики України № 274 «Про затвердження Методики визначення трудових внесків членів колективних сільськогосподарських підприємств, у тому числі реорганізованих» вiд 21.06.2005 р.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.160.19.155 (0.006 с.)