ТОП 10:

Предмет і система аграрного права України.Юридичний інститут

БАГАЙ Н.О.

АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ:

методичні вказівки для підготовки до семінарських занять студентів денної форми навчання

Івано-Франківськ - 2013

 

 

ББК 67.9(4УКР)

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника (протокол № __ від _________2013 р.).

Рецензенти:

 

 

 

 

Багай Н.О. Аграрне право України: методичні вказівки для підготовки до семінарських занять студентів денної форми навчання[текст] / Н.О.Багай. - Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – 44 с.

 

Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять студентів денної форми навчання спеціальності «правознавство» з курсу «Аграрне право України» розроблені на основі навчального плану студентів спеціальності «правознавство» Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. До посібника включено програму курсу, завдання до семінарських занять, питання для самоконтролю, а також список літератури і нормативно-правових актів, рекомендованих для вивчення курсу.

ББК 67.9(4УКР)

 

 

©Багай Н.О., 2013

©Прикарпатський національний

університет імені Василя Стефаника, 2013

 

 

ВСТУП

 

Вивчення аграрного права України – невід’ємна частина правової освіти студентів юридичних спеціальностей. Особливого значення набуває дослідження загальнотеоретичних засад аграрного права в сучасний період реформування економіки, здійснення аграрної і земельної реформи.

Аграрне право України є комплексною галуззю права, що має свій предмет, метод, принципи, систему, джерела. Специфіка аграрного права як галузі права зумовлена унікальністю процесу виробництва сільськогосподарської продукції, що полягає у поєднанні сільськогосподарської праці з використанням корисних властивостей земель сільськогосподарського призначення.

Норми аграрного права відіграють важливу роль у забезпеченні реалізації аграрної політики держави. Вирішення економічних та соціальних проблем села, всього агропромислового комплексу значною мірою залежать від їх правового забезпечення.

Сучасний етап розвитку аграрного права України характеризується розширенням кола суб’єктів аграрних правовідносин. Так, в Україні створено законодавчу базу для розвитку різних форм господарювання на селі: державних, комунальних і приватних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських товариств, фермерських господарств, приватних аграрних підприємств та ін. В умовах проведення аграрної реформи в Україні спостерігається також розширення системи аграрного права за рахунок виникнення нових аграрно-правових інститутів (інституту аграрної реформи; сільськогосподарської оренди; приватної власності на землю; фермерства тощо).

Аграрне право України є обов’язковою навчальною дисципліною. У процесі її вивчення забезпечується поглиблення знань у сфері земельних, трудових, майнових, організаційних, соціальних та інших відносин, що виникають в сфері сільськогосподарського виробництва, виявлення їх специфіки, а також оволодіння нормативно-правовим матеріалом, необхідним у майбутній трудовій діяльності студентів.

Метою курсу є формування знань про особливості правового регулювання земельних, трудових, майнових, організаційних, соціальних та інших відносин, що виникають у сфері сільськогосподарського виробництва, вироблення навиків правильного застосування нормативно-правових актів аграрного законодавства України.

Курс «Аграрне право України» включає вивчення предмета і системи аграрного права України, джерел аграрного права, суб’єктів аграрного права, аналіз правового становища колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств, дослідження правового регулювання ведення особистих селянських господарств, державного регулювання сільського господарства, правового забезпечення соціального розвитку села. В межах особливої частини курсу аналізуватиметься правове регулювання використання земель у сільському господарств, правовий режим майна сільськогосподарських підприємств, правове регулювання внутрішньогосподарського управління сільськогосподарськими підприємствами, виробничо-господарської, фінансової і зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств, трудових відносин у сільськогосподарських підприємствах, договірні відносини аграрних суб’єктів, особливості захисту прав сільськогосподарських товаровиробників.

Вивчення курсу аграрного права здійснюється як у формі лекцій, так і у формі практичних занять та самостійної роботи студентів. Практичні заняття покликані забезпечити глибше засвоєння матеріалу, оволодіння практичними навиками застосування аграрного законодавства. У зв’язку з цим на кожне заняття виноситься розгляд теоретичних питань і вирішення практичних завдань. Короткі методичні вказівки, розроблені до кожної теми, повинні допомогти студентам у виборі методики вивчення теми.

Готуючись до практичних занять, студентам необхідно вивчити теоретичні питання, які винесені для обговорення, опрацювати рекомендовану літературу і законодавство. Студент повинен вчитися творчо мислити, тому є недоцільним повторення на практичному занятті матеріалу, викладеного в лекції і підручнику. Необхідно вивчати додаткову літературу, формуючи свою власну наукову позицію, особливо зі спірних, дискусійних питань.

Вирішення практичних завдань потрібно починати з уважного вивчення фабули завдання і визначення фактичних обставин, що мають юридичне значення. Потім необхідно визначити особливості аграрних відносин, їх характер, склад, що дасть змогу вірно підібрати необхідний інститут та норму для врегулювання даних відносин. Вирішення завдання може вважатись обґрунтованим, якщо воно супроводжується посиланням на відповідні нормативно-правові акти. Відповіді на всі завдання повинні бути викладені в письмовій формі.

В результаті вивчення курсу «Аграрне право України» студенти повинні знати загальнотеоретичні засади аграрного права як галузі права, науки та навчальної дисципліни, оволодіти знаннями про аграрне законодавство України, особливості правового статусу учасників аграрних відносин, а також вивчити основні засади правового регулювання земельних, трудових, майнових, організаційних та інших відносин у сфері сільськогосподарського виробництва, засвоїти особливості правового механізму охорони і захисту земельних, трудових, майнових та інших прав суб’єктів аграрних відносин; уміти правильно застосовувати нормативно-правові акти аграрного законодавства при вирішенні конкретних спірних ситуацій.

 

І. Програма курсу

З а г а л ь н а ч а с т и н а

Тема 1.

Предмет і система аграрного права України.

Становлення сільськогосподарського (аграрного) права як галузі права. Поняття та ознаки аграрного права України.

Предмет аграрного права як галузі права. Аграрні правовідносини, їх види. Методи правового регулювання аграрних відносин. Принципи аграрного права. Система аграрного права. Співвідношення аграрного права з іншими галузями права.

Виникнення і розвиток науки аграрного права. Аграрне право як навчальна дисципліна.

 

 

Тема 2.

Джерела аграрного права.

Загальна характеристика аграрного законодавства України. Особливості аграрного законодавства на сучасному етапі.

Проблеми законодавчого забезпечення аграрної реформи в Україні. Поняття, мета і завдання аграрної реформи.

Поняття і види джерел аграрного права. Конституційні засади аграрного права України. Закони в системі джерел аграрного права. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела аграрного права, основні напрями їх регулювання. Характеристика, види і юридична сила локальних правових актів в сільському господарстві.

Перспективи вдосконалення аграрного законодавства України.

 

Тема 3.

Суб´єкти аграрного права.

Поняття і класифікація суб´єктів аграрного права.

Сільськогосподарські підприємства як суб´єкти аграрних відносин: поняття, ознаки, види. Правовий статус державних та комунальних сільськогосподарських підприємств. Правове становище аграрних господарських товариств.. Правовий статус об´єднань підприємств в сільському господарстві. Особливості різних видів об´єднань підприємств.

Загальна характеристика правового статусу громадян як суб’єктів аграрних відносин.

 

 

Тема 4.

Тема 5.

Тема 6.

Тема 7.

Тема 8.

О с о б л и в а ч а с т и н а

Тема 9.

Тема 10.

Правове регулювання використання земель у сільському господарстві.

Склад земельного фонду України. Поняття земель сільськогосподарського призначення. Пріоритет земель сільськогосподарського призначення в системі інших категорій земель.

Суб’єкти сільськогосподарського землевикористання. Форми власності на землі сільськогосподарського призначення.

Користування землями сільськогосподарського призначення. Права та обов’язки суб’єктів аграрного землевикористання. Плата за землю: земельний податок і орендна плата.

Правова охорона земель у сільському господарстві. Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам. Підстави та порядок відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва. Порядок вирішення земельних спорів.

Тема 11.

Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств.

Загальна характеристика відносин власності в сільському господарстві.

Правовий режим майна колективних сільськогосподарських підприємств і сільськогосподарських кооперативів. Майнові фонди колективного сільськогосподарського підприємства та сільськогосподарського кооперативу.

Правовий режим майна сільськогосподарських товариств. Фонди сільськогосподарських товариств.

Правовий режим майна державних та комунальних сільськогосподарських підприємств. Законодавче регулювання приватизації майна державних сільськогосподарських підприємств.

Тема 12.

Правове регулювання внутрішньогосподарського управління сільськогосподарськими підприємствами.

Загальна характеристика внутрішньогосподарського управління сільськогосподарськими підприємствами в сучасний період. Зміст колективного самоврядування сільськогосподарських підприємств.

Система органів управління колективного сільськогосподарського підприємства. Система органів управління сільськогосподарського кооперативу. Система органів управління сільськогосподарським товариством. Особливості управління державними та комунальними сільськогосподарськими підприємствами.

Повноваження зборів і ради працівників виробничо-господарського підрозділу.

Тема 13.

Правове регулювання виробничо-господарської, фінансової і зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств.

Поняття і зміст виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. Спеціалізація сільськогосподарського виробництва.

Правове регулювання фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств. Оподаткування сільськогосподарських підприємств. Законодавче регулювання зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств.

 

 

Тема 14.

Правове регулювання трудових відносин у сільськогосподарських підприємствах.

Загальна характеристика і особливості правового регулювання трудових відносин в сільськогосподарських підприємствах. Правове регулювання внутрішнього (трудового) розпорядку в сільськогосподарських підприємствах.

Форми організації праці в сільському господарстві (оренда, підряд та ін.)

Поняття і особливості оплати праці в сільськогосподарських підприємствах. Правове регулювання охорони праці в сільському господарстві.

Правове регулювання дисципліни праці в сільськогосподарських підприємствах. Дисциплінарна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств. Матеріальна відповідальність працівників сільськогосподарських підприємств.

 

Тема 15.

Договірні відносини аграрних суб´єктів

Поняття, види та особливості договірних зобов’язань в АПК. Загальна характеристика договірних відносин по реалізації сільськогосподарської продукції.

Договори матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств. Договори виробничо-технічного обслуговування в сільському господарстві. Договірні відносини аграрних суб’єктів з приводу меліоративного та агрохімічного обслуговування.

 

 

Тема 16.

Захист прав сільськогосподарських товаровиробників

Загальна характеристика та основні способи захисту прав сільськогосподарських товаровиробників в сучасний період.

Правове регулювання юридичної служби в сільськогосподарських підприємствах.

Права та обов’язки юридичної служби сільськогосподарських підприємств.

Судовий захист прав аграрних виробників.

Вирішення сільськогосподарських спорів у господарських судах.

 

 

ІІ. Методичні поради і завдання до практичних занять

 

З а г а л ь н а ч а с т и н а

 

Практичні завдання

 

1. Дайте власне визначення фермерського господарства, максимально врахувавши його ознаки як суб’єкта аграрних відносин, що випливають із змісту Закону України “Про фермерське господарство”.

Обґрунтуйте свою думку, обґрунтовуючи її нормами Закону.

 

2. Гр. Тимофійчук вирішив створити із членами своєї сім’ї фермерське господарство, а тому 20 березня 1999 р. звернувся із заявою про його державну реєстрацію до державного реєстратора, додавши при цьому такі документи: Статут фермерського господарства, список членів майбутнього фермерського господарства, квитанцію про плату за державну реєстрацію.

Який порядок створення та державної реєстрації фермерських господарств?

Якими повинні бути дії державного реєстратора?

Підготуйте відповідне роз’яснення гр. Тимофійчуку, посилаючись на норми Закону.

 

3.Член колективного сільськогосподарського підприємства “Нива” Василюк звернувся до загальних зборів підприємства із заявою про вихід з його членів у зв’язку з організацією фермерського господарства. Загальні збори колективного підприємства “Нива”, розглянувши заяву, прийняли рішення про задоволення її після підписання гр. Василюком заяви про відмову від права на земельну частку (пай).

Чи є законною вимога загальних зборів колективного сільськогосподарського підприємства “Нива”?

Який порядок виходу з членів колективного сільськогосподарського підприємства для організації фермерських господарств передбачений чинним законодавством?

Яким чином повинен діяти гр. Василюк?

 

4. Рішенням сільської ради зобов’язано фермерське господарство сім’ї Чорніїв укласти договір на постачання молокопродуктів із збутовим підприємством “Кооператор”. При цьому, рішенням був установлений максимальний рівень цін на молоко, кефір, сир та масло для сторін за договором.

Фермерське господарство на виконання рішення сесії сільської ради уклало зазначений договір. В результаті його виконання за наслідками роботи за рік господарство понесло збитки на суму 1 000 гривень.

Чи законне рішення сесії сільської ради?

В якому порядку укладаються договори фермерським господарством?

Яким чином можуть бути відновлені права фермерського господарства сім’ї Чорніїв?

 

5. У фермерському господарстві Котюка з 10 га землі на 5 га загинув ячмінь у зв’язку з тим, що голова місцевого колективного сільськогосподарського підприємства відмовився надати фермеру комбайн для збирання врожаю.

Чи повинна наступити відповідальність за такі дії голови колективного сільськогосподарського підприємства?

 

Література:

1. Аграрне право України: підручник / Єрмоленко В.М., Гафурова О.В., Гребенюк М.В.та ін.; За заг. ред. В.М.Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

2. Аграрне право: підручник для студ. вищ. навч. закл. / Жушман В.П., Уркевич В.Ю.,Корнієнко та ін.; За ред. проф. В.П.Жушмана, А.М.Статівки. – Харків: Право, 2010. – 296 с.

3. Аграрне право України: Підручник / Багай Н.О., Бондар Л.О., Гуревський В.К. та ін.;За ред. О.О.Погрібного. Київ: Істина, 2007 (2004, 2005). – 448 с.

4. Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України (В питаннях та відповідях): Навчально-практичний посібник. Видання третє, доповнене та перероблене. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2006. – 736с.

5. Аграрне право України: Навчальний посібник / Гаєцька-Колотило Я.З., Ільків Н.В. –К.: Істина: 2008.– 184 с.

6. Аграрне право України: Підручник. - 2-е видання перероблене і доповнене / Янчук В.З., Андрейцев В.І., Василюк С.Ф. та ін.;За ред. В.З.Янчука. – Київ: ЮрІнком Інтер, 2000. – 720 с.

7. Аграрне право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / В. М. Гайворонський, В. П., В. М. Корнієнко, А.М.Статівка та ін.; За ред. В. М. Гайворонського та В. П. Жушмана. - X.: Право, 2003. - 240 с.

8. Дмитренко І.А. Аграрне право України: Підручник, 2-ге вид. перероб і допов. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 355 с.

9. Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Общие части учебных курсов / Бердников Е.С., Гавриш Н.С., Глотова Е.Д. и др.; Под редакцией Погребного А.А. и Каракаша И.И. – Х.: ООО «Одиссей»,2000. – 368 с.

10. Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Особенные части учебных курсов / Бердников Е.С., Гавриш Н.С., Глотова Е.Д. и др.; Под редакцией Погребного А.А. и Каракаша И.И. – Х.: ООО «Одиссей», 2001.

11. Запорожец А.М. Аграрное право: Учебное пособие. – Харьков: Консум, 1997. – 109 с.

12. Аграрне право України: Практикум / В.З.Янчук, А.М.Статівка, Н.І.Титова та ін.; За ред. В.З.Янчука. – Київ: Юрінком Інтер, 2001. – 256 с.

13. Аграрне законодавство України: проблеми ефективності / Семчик В.І., Стретович В.М., Погрібний О.О., Кулинич П.Ф., Бичкова Ц.В. та ін. / За ред. В.І.Семчика. – Київ,1998.

14. Титова Н.І. Фермер і закон. - Львів,1996. – 126 с.

15. Титова Н.І. Фермерство в Україні: основні правові засади. Питання та відповіді. - Львів,1998. – 184 с.

16. Погрібний О.О. Селянські господарства і оренда (організаційно-правові питання). - Київ,1992. – 192 с.

17. Погребной А.А. Правовое регулирование деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств в условиях рынка. - М.,1992.

18. Проценко Т.П. Правовий режим майна селянських (фермерських) господарств України: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.06 / НАН України; Інститут держави і права ім.В.М.Корецького. – Київ, 1996. – 20 с.

19. Шульга М.В., Жушман В.П., КулиничП.В., Юркевич В.Ю. Фермерське господарство: правові засади створення, функціонування та припинення: Навчально-практичний посібник/ За заг. ред. М.В.Шульги. – Харків: ТОВ “Одіссей”, 2004. – 464 с.

20. Титова Н.І., Логуш Л.В. Фермерство в США: державний захист прав фермерів // Право України. – 1993. - №4. – С.30-31.

21. Долинська М.С. Правові засади створення та діяльності селянських (фермерських) господарств в Україні: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступнея кандидата юридичних наук: 12.00.06 / Львівський державний університет ім.І.Франка. – Львів, 1999. – 18 с.

22. Ващишин М.Я. Земельні правовідносини у селянських фермерських господарствах: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.06 / Львівський національний університет ім.І.Франка. – Львів, 2000. – 18 с.

23. Проценко Т.П. Правовий режим майна селянських (фермерських) господарств України. – Київ: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2000. – 80 с.

24. Проценко Т.П. Конституційні засади розвитку селянських (фермерських) господарств. – Київ, 1998. – 32 с.

Законодавство:

1. Конституція України від 28.06.1996 р.

2. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 р.

3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.

4. Земельний кодекс України від 25.10.2001р.

5. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р.

6. Закон України “Про селянське (фермерське) господарство” від 20.12.1991 р.

7. Закон України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 р.

8. ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” від 15.05.2003 р.

9. ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.92 р.

10. Закон України “Про оренду землі” від 06.10.1998 р.

О с о б л и в а ч а с т и н а

 

 

У сільському господарстві

 

1. Склад земельного фонду України.

2. Поняття земель сільськогосподарського призначення; їх пріоритетне значення в системі інших категорій земель.

3. Суб’єкти аграрного землевикористання.

4. Форми власності на землю в Україні.

5. Види користування землею у сільському господарстві.

6. Права та обов´язки власників земельних ділянок та землекористувачів

7. Плата за землю.

8. Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.

9. Підстави та порядок відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва.

 

При підготовці до практичного заняття студенти повинні з’ясувати поняття земель сільськогосподарського призначення через розкриття специфічних ознак цієї категорії земель; визначити місце земель сільськогосподарського призначення в системі інших категорій земель.

Необхідно також з’ясувати законодавче регулювання права власності на землю і права землекористування аграрних суб’єктів.

 

Контрольні питання:

1. Чим зумовлене законодавче визнання пріоритетності земель сільськогосподарського призначення в системі інших категорій земель?

2. Чи вважаєте Ви обґрунтованим вилучення з земельного законодавства України положень про «колективну форму власності на землю»? Обгрунтуйте свою точку зору на основі аналізу норм земельного та інших галузей законодавства.

3. За якими ознаками можна розмежувати право постійного користування землею та право оренди землі?

Практичні завдання:

 

1. Під час перевірки додержання законодавства про плату за землю працівники обласної податкової адміністрації встановили, що частина коштів від плати за землю була спрямована селищною радою до позабюджетного фонду, а частина була використана для будівництва гуртожитку та адміністративного корпусу для спілки орендарів.

Начальник обласної податкової адміністрації наклав штраф на голову селищної ради за порушення законодавства про плату за землю.

Чи правомірна постанова начальника податкової адміністрації? Обґрунтуйте свою відповідь.

 

2. Товариством з обмеженою відповідальністю «Гірка» систематично зливались виробничі відходи з надлишковим вмістом хімічних речовин на сусідні землі, що належали фермерському господарству сім»ї Івасюків.

Виявивши забруднення земель, голова фермерського господарства звернувся до суду з позовом про відшкодування збитків.

Чи підлягає цей позов задоволенню?

Чи можна притягнути винних осіб до кримінальної або адміністративної відповідальності?

 

3. За спільні кошти сільської ради та колективного сільськогосподарського підприємства «Україна» у селі Ковалівка було збудовано клуб на землях сільськогосподарського призначення. У зв’язку з тим, що в результаті будівництва у колективному сільськогосподарському підприємстві зменшилась площа сільськогосподарських угідь, районний прокурор вважає, що необхідно відшкодувати втрати сільськогосподарського виробництва.

Чи обґрунтовані вимоги прокурора?

Який порядок та розміри визначення втрат сільськогосподарського виробництва, що підлягають відшкодуванню?

 

Література:

1. Аграрне право України: підручник / Єрмоленко В.М., Гафурова О.В., Гребенюк М.В.та ін.; За заг. ред. В.М.Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

2. Аграрне право: підручник для студ. вищ. навч. закл. / Жушман В.П., Уркевич В.Ю.,Корнієнко та ін.; За ред. проф. В.П.Жушмана, А.М.Статівки. – Харків: Право, 2010. – 296 с.

3. Аграрне право України: Підручник / Багай Н.О., Бондар Л.О., Гуревський В.К. та ін.; За ред. О.О.Погрібного. Київ: Істина, 2007 (2004, 2005). – 448 с.

4. Семчик В.І., Кулинич П.Ф., Шульга М.В. Земельне право: Академічний курс [Семчик В.І., Кулинич П.Ф., Шульга М.В.]; за ред. В.І.Семчика. – К.: 2008.-600 с.

5. Мірошниченко А.М. Земельне право України: Навчальний посібник / Мірошниченко А.М. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2007. – 432 с.

6. Земельне право: Підручник [М.В.Шульга, Г.В.Анісімова, Н.О.Багай, А.П.Гетьман та ін.]; За ред. М.В.Шульги. – Київ: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.

7. Земельне право України: Підручник / [Г.М. Беженар, Є.С. Бердніков, Л.О. Бондар та ін.]; за ред. О.О.Погрібного, І.І.Каракаша. – К.: Істина, 2003. – 448 с.

8. Земельне право: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Академічний курс / [Семчик В.І., Андрейцев В.І., Бистров Г.Ю. та ін.]; за ред. В.І.Семчика, П.Ф.Кулинича. – Київ: Видавничий дім “Ін Юре”, 2001. – 424 с.

9. Правові основи майнових і земельних відносин: навч. посібник / за заг. ред. В.М. Єрмоленка. — К. Магістр-ХХІ сторіччя, 2007. — 384с.

10. Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії / Андрейцев В.І. – К.: Знання, 2005. – 445 с.

11. Шульга М.В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях / Шульга М.В. – Харьков, 1998. – 224 с.

12. Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: Монографія / Носік В.В. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.

13. Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Науково-навчальний посібник / [Титова Н.І., Федорович В.І., Ващишин М.Я. та ін.]; за ред. Н.І.Титової. – Львів: ПАІС, 2005.- 368 с.

14. Титова Н.І. Землі як об’єкт правового регулювання / Н.І.Титова // Право України. – 1998. - №4. – С. 10-15.

15. Каракаш И.И. Право собственности на землю и право землепользования в Украине: Научно-практическое пособие/ И.И.Каракаш – К.: Истина, 2004. – 216 с.

16. Вівчаренко О.А. Право власності на землю в Україні (актуальні проблеми). - Івано-Франківськ,1998. – 180 с.

17. Вівчаренко О.А. Гарантії права власності на землю в Україні / О.А.Вівчаренко. - Івано-Франківськ, 2006. — 196 с.

18. Вівчаренко О. Проблеми гарантій охорони права власності на землю в Україні організації // Право України. – 2003. - №12.

19. Багай Н.О. Розвиток законодавства України про охорону земель: проблеми і перспективи // Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції “Забезпечення екологічної безпеки – обов´яхок Української держави” (Івано-Франківськ, 24-25 вересня 2004 року). – Івано-Франківськ, 2004. – 256 с. С.137-142.

Законодавство:

1. Конституція України.

2. Земельний кодекс України від 25.10.2001

3. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 р.

4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р.

5. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р.

6. Закон України « Про оренду землі » від 06.10 1998 р.

7. Закон України “Про охорону земель” від 19.06.2003 р.

8. Закон України « Про розмежування земель державної та комунальної власності» вiд 05.02.2004 р.

9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам» №284 вiд 19.04.1993 р.

10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про розміри та порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню» №1279 від 17.11.1997 р.

 

Зміст

Вступ.......................................................................................................

I. Програма курсу.....................................................................

1. Загальна частина………………………………………………….………………

2. Особлива частина…………………………………………………………..…… .

ІІ. Методичні поряди і завдання до практичних занять...................................................................................

1. Загальна частина……………………………………………..……………………

Тема 1. Предмет та система аграрного права України…….……………

Тема 2. Джерела аграрного права……………………………………..…...

Тема 3. Правовий статус сільськогосподарських кооперативів….....…

Тема 4. Правовий статус фермерського господарства………………….

2. Особлива частина………………………………………………….…….………

Юридичний інститут

БАГАЙ Н.О.

АГРАРНЕ ПРАВО УКРАЇНИ:

методичні вказівки для підготовки до семінарських занять студентів денної форми навчання

Івано-Франківськ - 2013

 

 

ББК 67.9(4УКР)

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника (протокол № __ від _________2013 р.).

Рецензенти:

 

 

 

 

Багай Н.О. Аграрне право України: методичні вказівки для підготовки до семінарських занять студентів денної форми навчання[текст] / Н.О.Багай. - Івано-Франківськ: Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – 44 с.

 

Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять студентів денної форми навчання спеціальності «правознавство» з курсу «Аграрне право України» розроблені на основі навчального плану студентів спеціальності «правознавство» Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. До посібника включено програму курсу, завдання до семінарських занять, питання для самоконтролю, а також список літератури і нормативно-правових актів, рекомендованих для вивчення курсу.

ББК 67.9(4УКР)

 

 

©Багай Н.О., 2013

©Прикарпатський національний

університет імені Василя Стефаника, 2013

 

 

ВСТУП

 

Вивчення аграрного права України – невід’ємна частина правової освіти студентів юридичних спеціальностей. Особливого значення набуває дослідження загальнотеоретичних засад аграрного права в сучасний період реформування економіки, здійснення аграрної і земельної реформи.

Аграрне право України є комплексною галуззю права, що має свій предмет, метод, принципи, систему, джерела. Специфіка аграрного права як галузі права зумовлена унікальністю процесу виробництва сільськогосподарської продукції, що полягає у поєднанні сільськогосподарської праці з використанням корисних властивостей земель сільськогосподарського призначення.

Норми аграрного права відіграють важливу роль у забезпеченні реалізації аграрної політики держави. Вирішення економічних та соціальних проблем села, всього агропромислового комплексу значною мірою залежать від їх правового забезпечення.

Сучасний етап розвитку аграрного права України характеризується розширенням кола суб’єктів аграрних правовідносин. Так, в Україні створено законодавчу базу для розвитку різних форм господарювання на селі: державних, комунальних і приватних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських товариств, фермерських господарств, приватних аграрних підприємств та ін. В умовах проведення аграрної реформи в Україні спостерігається також розширення системи аграрного права за рахунок виникнення нових аграрно-правових інститутів (інституту аграрної реформи; сільськогосподарської оренди; приватної власності на землю; фермерства тощо).

Аграрне право України є обов’язковою навчальною дисципліною. У процесі її вивчення забезпечується поглиблення знань у сфері земельних, трудових, майнових, організаційних, соціальних та інших відносин, що виникають в сфері сільськогосподарського виробництва, виявлення їх специфіки, а також оволодіння нормативно-правовим матеріалом, необхідним у майбутній трудовій діяльності студентів.

Метою курсу є формування знань про особливості правового регулювання земельних, трудових, майнових, організаційних, соціальних та інших відносин, що виникають у сфері сільськогосподарського виробництва, вироблення навиків правильного застосування нормативно-правових актів аграрного законодавства України.

Курс «Аграрне право України» включає вивчення предмета і системи аграрного права України, джерел аграрного права, суб’єктів аграрного права, аналіз правового становища колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств, дослідження правового регулювання ведення особистих селянських господарств, державного регулювання сільського господарства, правового забезпечення соціального розвитку села. В межах особливої частини курсу аналізуватиметься правове регулювання використання земель у сільському господарств, правовий режим майна сільськогосподарських підприємств, правове регулювання внутрішньогосподарського управління сільськогосподарськими підприємствами, виробничо-господарської, фінансової і зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств, трудових відносин у сільськогосподарських підприємствах, договірні відносини аграрних суб’єктів, особливості захисту прав сільськогосподарських товаровиробників.

Вивчення курсу аграрного права здійснюється як у формі лекцій, так і у формі практичних занять та самостійної роботи студентів. Практичні заняття покликані забезпечити глибше засвоєння матеріалу, оволодіння практичними навиками застосування аграрного законодавства. У зв’язку з цим на кожне заняття виноситься розгляд теоретичних питань і вирішення практичних завдань. Короткі методичні вказівки, розроблені до кожної теми, повинні допомогти студентам у виборі методики вивчення теми.

Готуючись до практичних занять, студентам необхідно вивчити теоретичні питання, які винесені для обговорення, опрацювати рекомендовану літературу і законодавство. Студент повинен вчитися творчо мислити, тому є недоцільним повторення на практичному занятті матеріалу, викладеного в лекції і підручнику. Необхідно вивчати додаткову літературу, формуючи свою власну наукову позицію, особливо зі спірних, дискусійних питань.

Вирішення практичних завдань потрібно починати з уважного вивчення фабули завдання і визначення фактичних обставин, що мають юридичне значення. Потім необхідно визначити особливості аграрних відносин, їх характер, склад, що дасть змогу вірно підібрати необхідний інститут та норму для врегулювання даних відносин. Вирішення завдання може вважатись обґрунтованим, якщо воно супроводжується посиланням на відповідні нормативно-правові акти. Відповіді на всі завдання повинні бути викладені в письмовій формі.

В результаті вивчення курсу «Аграрне право України» студенти повинні знати загальнотеоретичні засади аграрного права як галузі права, науки та навчальної дисципліни, оволодіти знаннями про аграрне законодавство України, особливості правового статусу учасників аграрних відносин, а також вивчити основні засади правового регулювання земельних, трудових, майнових, організаційних та інших відносин у сфері сільськогосподарського виробництва, засвоїти особливості правового механізму оПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.23 (0.044 с.)