ТОП 10:

Тема 4. Правове становище фермерського господарства 

1. Загальна характеристика Закону України “Про фермерське господарство”.

2. Поняття та ознаки фермерського господарства.

3. Порядок створення фермерських господарств.

4. Земельні відносини в фермерських господарствах.

5. Правовий режим майна у фермерських господарствах.

6. Господарська діяльність фермерських господарств.

7. Припинення діяльності фермерських господарств.

 

У процесі підготовки до практичного заняття потрібно з’ясувати поняття та ознаки фермерського господарства, сформулювати власне визначення фермерського господарства з максимальним врахуванням його суттєвих ознак.

Особливу увагу слід звернути на проблемні питання, пов’язані з земельними і майновими відносинами в фермерських господарствах, особливостями правового статусу голови господарства тощо.

Важливо також з’ясувати існуючі колізії в земельному, цивільному та фермерському законодавстві щодо правового регулювання аграрних відносин у фермерських господарствах.

Контрольні питання?

1. Які юридичні ознаки фермерського господарства, на Ваш погляд, не враховані у його законодавчому визначенні?

2. Чи доцільно розглядати фермерське господарство як різновид приватного сільськогосподарського підприємства? Дайте відповідь з урахуванням положень чинного законодавства України.

3. Які вимоги встановлено для осіб, що бажають заснувати фермерське господарство?

4. Як визначається розмір земельних ділянок, що передається безоплатно у приватну власність громадян для ведення фермерського господарства?

 

 

Практичні завдання

 

1. Дайте власне визначення фермерського господарства, максимально врахувавши його ознаки як суб’єкта аграрних відносин, що випливають із змісту Закону України “Про фермерське господарство”.

Обґрунтуйте свою думку, обґрунтовуючи її нормами Закону.

 

2. Гр. Тимофійчук вирішив створити із членами своєї сім’ї фермерське господарство, а тому 20 березня 1999 р. звернувся із заявою про його державну реєстрацію до державного реєстратора, додавши при цьому такі документи: Статут фермерського господарства, список членів майбутнього фермерського господарства, квитанцію про плату за державну реєстрацію.

Який порядок створення та державної реєстрації фермерських господарств?

Якими повинні бути дії державного реєстратора?

Підготуйте відповідне роз’яснення гр. Тимофійчуку, посилаючись на норми Закону.

 

3.Член колективного сільськогосподарського підприємства “Нива” Василюк звернувся до загальних зборів підприємства із заявою про вихід з його членів у зв’язку з організацією фермерського господарства. Загальні збори колективного підприємства “Нива”, розглянувши заяву, прийняли рішення про задоволення її після підписання гр. Василюком заяви про відмову від права на земельну частку (пай).

Чи є законною вимога загальних зборів колективного сільськогосподарського підприємства “Нива”?

Який порядок виходу з членів колективного сільськогосподарського підприємства для організації фермерських господарств передбачений чинним законодавством?

Яким чином повинен діяти гр. Василюк?

 

4. Рішенням сільської ради зобов’язано фермерське господарство сім’ї Чорніїв укласти договір на постачання молокопродуктів із збутовим підприємством “Кооператор”. При цьому, рішенням був установлений максимальний рівень цін на молоко, кефір, сир та масло для сторін за договором.

Фермерське господарство на виконання рішення сесії сільської ради уклало зазначений договір. В результаті його виконання за наслідками роботи за рік господарство понесло збитки на суму 1 000 гривень.

Чи законне рішення сесії сільської ради?

В якому порядку укладаються договори фермерським господарством?

Яким чином можуть бути відновлені права фермерського господарства сім’ї Чорніїв?

 

5. У фермерському господарстві Котюка з 10 га землі на 5 га загинув ячмінь у зв’язку з тим, що голова місцевого колективного сільськогосподарського підприємства відмовився надати фермеру комбайн для збирання врожаю.

Чи повинна наступити відповідальність за такі дії голови колективного сільськогосподарського підприємства?

 

Література:

1. Аграрне право України: підручник / Єрмоленко В.М., Гафурова О.В., Гребенюк М.В.та ін.; За заг. ред. В.М.Єрмоленка. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 608 с.

2. Аграрне право: підручник для студ. вищ. навч. закл. / Жушман В.П., Уркевич В.Ю.,Корнієнко та ін.; За ред. проф. В.П.Жушмана, А.М.Статівки. – Харків: Право, 2010. – 296 с.

3. Аграрне право України: Підручник / Багай Н.О., Бондар Л.О., Гуревський В.К. та ін.;За ред. О.О.Погрібного. Київ: Істина, 2007 (2004, 2005). – 448 с.

4. Жушман В.П. Аграрне право та законодавство України (В питаннях та відповідях): Навчально-практичний посібник. Видання третє, доповнене та перероблене. – Х.: ТОВ “Одіссей”, 2006. – 736с.

5. Аграрне право України: Навчальний посібник / Гаєцька-Колотило Я.З., Ільків Н.В. –К.: Істина: 2008.– 184 с.

6. Аграрне право України: Підручник. - 2-е видання перероблене і доповнене / Янчук В.З., Андрейцев В.І., Василюк С.Ф. та ін.;За ред. В.З.Янчука. – Київ: ЮрІнком Інтер, 2000. – 720 с.

7. Аграрне право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / В. М. Гайворонський, В. П., В. М. Корнієнко, А.М.Статівка та ін.; За ред. В. М. Гайворонського та В. П. Жушмана. - X.: Право, 2003. - 240 с.

8. Дмитренко І.А. Аграрне право України: Підручник, 2-ге вид. перероб і допов. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. – 355 с.

9. Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Общие части учебных курсов / Бердников Е.С., Гавриш Н.С., Глотова Е.Д. и др.; Под редакцией Погребного А.А. и Каракаша И.И. – Х.: ООО «Одиссей»,2000. – 368 с.

10. Аграрное, земельное и экологическое право Украины. Особенные части учебных курсов / Бердников Е.С., Гавриш Н.С., Глотова Е.Д. и др.; Под редакцией Погребного А.А. и Каракаша И.И. – Х.: ООО «Одиссей», 2001.

11. Запорожец А.М. Аграрное право: Учебное пособие. – Харьков: Консум, 1997. – 109 с.

12. Аграрне право України: Практикум / В.З.Янчук, А.М.Статівка, Н.І.Титова та ін.; За ред. В.З.Янчука. – Київ: Юрінком Інтер, 2001. – 256 с.

13. Аграрне законодавство України: проблеми ефективності / Семчик В.І., Стретович В.М., Погрібний О.О., Кулинич П.Ф., Бичкова Ц.В. та ін. / За ред. В.І.Семчика. – Київ,1998.

14. Титова Н.І. Фермер і закон. - Львів,1996. – 126 с.

15. Титова Н.І. Фермерство в Україні: основні правові засади. Питання та відповіді. - Львів,1998. – 184 с.

16. Погрібний О.О. Селянські господарства і оренда (організаційно-правові питання). - Київ,1992. – 192 с.

17. Погребной А.А. Правовое регулирование деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств в условиях рынка. - М.,1992.

18. Проценко Т.П. Правовий режим майна селянських (фермерських) господарств України: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.06 / НАН України; Інститут держави і права ім.В.М.Корецького. – Київ, 1996. – 20 с.

19. Шульга М.В., Жушман В.П., КулиничП.В., Юркевич В.Ю. Фермерське господарство: правові засади створення, функціонування та припинення: Навчально-практичний посібник/ За заг. ред. М.В.Шульги. – Харків: ТОВ “Одіссей”, 2004. – 464 с.

20. Титова Н.І., Логуш Л.В. Фермерство в США: державний захист прав фермерів // Право України. – 1993. - №4. – С.30-31.

21. Долинська М.С. Правові засади створення та діяльності селянських (фермерських) господарств в Україні: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступнея кандидата юридичних наук: 12.00.06 / Львівський державний університет ім.І.Франка. – Львів, 1999. – 18 с.

22. Ващишин М.Я. Земельні правовідносини у селянських фермерських господарствах: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.06 / Львівський національний університет ім.І.Франка. – Львів, 2000. – 18 с.

23. Проценко Т.П. Правовий режим майна селянських (фермерських) господарств України. – Київ: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2000. – 80 с.

24. Проценко Т.П. Конституційні засади розвитку селянських (фермерських) господарств. – Київ, 1998. – 32 с.

Законодавство:

1. Конституція України від 28.06.1996 р.

2. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 р.

3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.

4. Земельний кодекс України від 25.10.2001р.

5. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р.

6. Закон України “Про селянське (фермерське) господарство” від 20.12.1991 р.

7. Закон України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 р.

8. ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” від 15.05.2003 р.

9. ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.92 р.

10. Закон України “Про оренду землі” від 06.10.1998 р.

О с о б л и в а ч а с т и н а

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.245.255 (0.008 с.)