Запускання сервісних програм 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Запускання сервісних програмПрограми для обслуговування дисків можна запусти­ти, вибравши у меню Пуск команду Программы— Стандартные—Служебные—Потрібна програма.

Якщо необхідно обробити який-небудь конкретний диск, то найчастіше слід:

• у вікні папки Мой комп’ютер клацнув правою кла­вішею миші на значку потрібного диска;

• у контекстному меню, що з'явилося, вибрав коман­ду Свойства, а у вікні властивостей — вкладку «Сервис»;

• у вкладці «Сервис» вибрав одну з програм, натис­нувши відповідну кнопку (рис. 1.35): «Проверка диска», «Архивация данных», «Дефрагментациядиска».

У вікні «Дефрагментация диска» виводить­ся детальна інформація про поточний стан диска. Щоб спостерігати за процесом дефрагментації, в цьо­му вікні натиснув кнопку «Сведения». Розшифрування умовних позначок можна прочитати у вікні «Легенда», що викликається натисканням однойменної кнопки.

 

 

Захист від комп'ютерних вірусів

Деякі відомості про комп'ютерні віруси

Значної шкоди комп'ютеру можуть завдати комп'ютер­ні віруси.

Комп'ютерний вірусневелика за ємністю пам'яті програма, що може проникати в інші програми (заражати їх) і виконувати різні деструктивні дії.

Програма, в якій є комп'ютерний вірус, називається зараженою. Нині відомо понад 50 тис. комп'ютерних ві­русів.

Дії комп'ютерних вірусів можуть виявлятися по-різ­ному:

• псуються деякі файли;

• програми перестають виконуватися або виконують­ся неправильно;

• на екран монітора виводяться непередбачені повідом­лення або символи;

• робота комп'ютера сповільнюється і т. ін.

Деякі віруси під час запускання зараженої програми стають резидентними і можуть час від часу заражати інші програми та виконувати небажані дії на ПК. Інші різно­види вірусів після зараження програм і дисків спричи­няють серйозні пошкодження, наприклад форматують жорсткий диск та ін.

Заражені програми з одного ПК можуть бути перене­сені за допомогою дискет або мережі на інші комп'ютери. Якщо не вживати заходів для захисту від комп'ютерних вірусів, то наслідки зараження комп'ютерів можуть бути серйозними. У деяких країнах законодавство передбачає кримінальну відповідальність за комп'ютерні злочини, в тому числі за впровадження вірусів.

Комп'ютерний вірус може зіпсувати вміст будь-якого файла на диску. Проте заразити він здатен тільки певні види файлів. Найчастіше комп'ютерні віруси заража­ють файли, що виконуються (програми з розширеннями .сот й .ехе та ін.). Утім, можливості комп'ютерних ві­русів не безмежні. Комп'ютер може заразитися вірусом тільки в разі виконання на ньому програми, що містить вірус. Тому первинне зараження ПК вірусом трапля­ється тоді, коли:

• на комп'ютері виконувалася заражена програма з розширенням .сот або .ехе;

• ОС завантажувалася з дискети, що містить зараже­ний завантажувальний сектор;

• на ПК було встановлено заражену ОС або драйвер пристрою.

Звідси випливає, що зараження ПК не відбудеться, якщо:

• на комп'ютері копіюються тексти програм, докумен­тів, файли даних системи управління базами даних (СУБД), електронних таблиць тощо (ці файли не є про­грамами);

• переносяться файли з однієї дискети на іншу (при копіюванні ж зараженого файла його копія також буде зараженою).

Для захисту інформації від вірусів використовуються загальні та програмні засоби.

До загальних засобів належать:

• резервне копіювання інформації (створення копій файлів і системних ділянок дисків);

• розмежування доступу до інформації (запобігання несанкціонованому використанню інформації).

До програмних засобів відносяться антивірусні програ­ми. Вони виконують різні функції.

• програми-детектори призначені для того, щоб від­шукувати файли, заражені одним із відомих віру­сів; деякі з них можуть також лікувати файли від вірусів або вилучати заражені файли;

• програми-лікарі лікують заражені диски і програ­ми, при цьому із зараженої програми вилучається тіло вірусу;

• програми-ревізори використовують для виявлення ушкоджених і заражених вірусом файлів; вони запам'ятовують дані про стан програми та системнихділянок дисків у нормальному стані (до зараження) і порівнюють ці дані у процесі роботи ПК; при невідповідності даних виводиться повідомлення;

• лікарі-ревізори призначені для виявлення змін у фай­лах і на системних ділянках дисків та відновлення останніх;

• програми-фільтри перехоплюють звернення до ОС, що використовуються вірусами для розмноження, і повідомляють про вірус користувачу, який має мож­ливість дозволити або заборонити виконання відпо­відної операції; вони є резидентними (розміщуються в оперативній пам'яті ПК).

Для боротьби з вірусами найпоширенішою є програма-детектор AntiViral Toolkit Pro (AVP).

 

Робота з програмою АVР

Програма АVР є 32-розрядним додатком для роботи в середовищі ОС Windows, має зручний інтерфейс, а також одну з найбільших у світі антивірусну базу. Ця програма шукає і вилучає найрізноманітніші віруси, у тому числі:

• поліморфні, або віруси, що самошифруються;

• стелс-віруси, або віруси-невидимки;

• нові віруси для Windows;

• макровіруси, що заражають документи Word і таб­лиці Ехсеll.

У процесі виконання програма АVР перевіряє опера­тивну пам'ять, файли, системні та завантажувальний секто­ри, а також таблицю поділу диска. Здійснює пошук вірусів в упакованих й архівних файлах, на гнучких, локальних, мережних і СD-RОМ дисках. Крім того, вона контролює файлові операції системи у фоновому режимі, виявляє вірус до моменту реального зараження системи, а також за допо­могою евристичного модуля визначає невідомі віруси.

Для запуску програми АVР двічі клацнув мишею на її значку або ярлику. При цьому завантажу­ються антивірусні бази даних, тестуються оперативна па­м'ять й основний файл додатка АVР32.ехе на наявність у них вірусів. Після завантаження програми в нижньому рядку її головного вікна з'являється повідомлення «Антивирусные базы загружены. Известных вирусов: N», де N — кількість вірусів.

Головне вікно програми АVР за структурою схоже на вікно Windows 98. Воно містить рядки заголовка і меню, п'ять вкладок, кнопку «Пуск» (яка під час перевірки змі­нюється на кнопку «Стоп») і вікно перегляду «Об'ьект— Результат» .

Основні елементи головного вікна АVР:

рядок заголовка — має заголовок програми і кноп­ки системного меню «Свернуть», «Развернуть», «Закрыть»;

рядок меню — містить меню Файл, Поиск вирусов, Сервис і «?».

Файл включає команди збереження, завантаження та настроювання програми АVР, а також виходу з неї.

Поиск вирусов містить команди запуску програми АVР для пошуку вірусів та її зупинки.

Сервис — команди для автоматичного поновлення антивірусної бази із файлів або через мережу Інтернет.

«?» забезпечує доступ до довідкової системи програ­ми АVР.

У головному вікні є вкладки «Область», «Обпекти», «Действия», «Параметри» і «Статистика».

Вкладка «Область» містить список дисків, що переві­ряються

Вкладка «Объекты» задає список об'єктів і типи фай­лів для перевірки. Об'єктами є пам'ять, секто­ри, файли, упаковані об'єкти й архіви, створеніархіватора­ми ARJ, ZIP, RAR і LHA (архівні файли не лікуються). До типів файлів належать файли ОС МS DOS (.соm, exе і .sys), Windows (.ехе, .vxd, .dll), файли, що мають формат документів чи таблиць МS Оffice, а також файли з розши­реннями .Ьаt, .оv*, .bin і .рrg.

У вкладці «Действия» можна задати дії під час вияв­лення заражених і/або підозрілих об'єктів. До таких дій належать:

• звіт про знайдені віруси, що виводиться у вікні «Обьект — Результат» й у файлі звіту;

• запит на лікування, при якому відкривається діало­гове вікно «Зараженими обьект»;

• лікування всіх заражених об'єктів без запиту;

• вилучення всіх заражених об'єктів без запиту;

• копіювання в окрему папку заражених і/або підозрі­лих об'єктів.

 

Вкладка «Параметри» виконує настроєння програми на різні режими перевірки: попередження, виявлення невідомого вірусу, звіт про чисті (без вірусів) об'єкти, звукові ефекти під час виявлення вірусів, створення файла звіту та ін. (рис.1.41).

 

Вкладка «Статистика» відображає результати роботи програми АVР. Ця вкладка стає активною після закінчення перевірки програми Вкладка складається з двох частин.

У першій — «Проверено» — відображаються кількість перевірених секторів, файлів, папок, архівних і упакова­них файлів, а також час перевірки зазначених об'єктів.

У другій -- «Найдено» -- подається інформація про кількість відомих вірусів, їх знайдених тіл, вилікуваних об'єктів, попереджень, підозр щодо вірусу, зіпсованих об'єк­тів і помилок введення/виведення.

Нижче наведено приклад роботи з програмою АVР.

 

Приклад

Перевірити всі файли дискети (диск А:) на віруси і при їх виявленні

вилікувати дискету.

Після завантаження програми АVР необхідно виконати такі дії:

• у вкладці «Область» установити перемикач «Флоппи дисководи». У списку дисків буде позначено «А: дисковод»;

• у вкладці «Обьекты» в списку об'єктів установити всі перемика­чі, а в типі файлів зазначити «Все файлы»;

• у вкладці «Действия» встановити перемикач «Лечить без запроса»;

• у вкладці «Настройки» встановити перемикачі «Анализатор ко­да» і «Звуковые зффекты»;

• натиснути мишею на кнопці «Пуск».

Після перевірки на вірус і лікування файлів активізують вкладку «Статистика» з результатами роботи програми АVР

Для завершення роботи треба активізувати команду Файл­­ - Выход або клацнути мишею на кнопці "Закрыть" в рядку заголовка головного вікна програми.

 

 

Стиснення інформації

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; просмотров: 91; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.012 с.)