ТОП 10:

Яка із наведених форм державного управління є правовою?1. здійснення організаційних заходів, спрямованих на удосконалення структури державного органу;

2. проведення круглого столу, на якому обговорюються питання, що виникають у процесі укладання органами влади адміністративних договорів;

3. видання наказу, яким особа зараховується на державну службу;

4. проведення наради з питань дотримання законності.

 

37. Обов’язковим суб’єктом адміністративного процесу є:

1. громадянин;

2. державний орган (посадова особа);

3. об’єднання громадян;

4. прокурор.

 

38. Строк адміністративного затримання обчислюється з моменту:

1. складення протоколу про адміністративне правопорушення;

2. доставляння порушника для складення протоколу;

3. вчинення адміністративного правопорушення;

4. складання протоколу про адміністративне затримання.

 

39. Метод державного управління це –

1. – концептуальна ідея, правило на якому ґрунтується здійснення державного управління;

2. – зовнішня форма вираження адміністративно-правової норми;

3. – сукупність прийомів,способів та засобів реалізації державного управління;

4. – сукупність норм регулюючих суспільні відносини у сфері державного управління.

 

40. Первинним структурним елементом адміністративного процесу є:

1. стадія;

2. дія;

3. провадження;

4. етап.

 

Хто із перелічених учасників провадження в справі про адміністративне правопорушення не може оскаржити постанову по справі?

1. потерпілий;

2. свідок;

3. правопорушник;

4. адвокат чи законний представник.

 

Назвіть дорадчий орган управління вищого навчального закладу?

1. Педагогічна рада;

2. Навчальна рада;

3. Вчена рада;

4. Загальні збори.

 

43. Видами звернень громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян» є:

1. Пропозиція, зауваження (скарга), заява (клопотання);

2. Скарга, заява (клопотання), пропозиція (зауваження);

3. Клопотання (заява), зауваження, скарга (клопотання);

4. Скарга, зауваження, пропозиція (подання).

44. Які обставини виключають адміністративну відповідальність:

1. особа перебувала у стані крайньої необхідності;

2. особа перебувала у стані необхідної оборони;

3. особа перебувала у стані неосудності;

4. всі варіанти правильні

 

45. До яких груп громадян адміністративний арешт не застосовується:

1. співробітників миротворчих місій, неповнолітніх, вагітних жінок та жінок які мають неповнолітніх дітей;

2. інвалідів другої-третьої групи та посадових осіб органів місцевого самоврядування;

3. неповнолітніх, вагітних жінок, жінок які мають дітей віком до дванадцяти років, інвалідів першої та другої груп;

4. інвалідів першої та другої групи, військовослужбовців, осіб які позбавлені спеціального права.

 

46. На який строк може застосовуватися адміністративний арешт:

1. 15 діб;

2. 3 доби;

3. 72 години;

4. 3 години.

 

Термін після якого особа вважається такою, що не притягалася до адміністративної відповідальності

1. 1 рік;

2. 2 місяці;

3. 15 днів;

4. 3 роки;

 


47. Адміністративне стягнення може бути накладене не пізніше:

1. 2 місяців;

2. 10 днів;

3. 3 місяців;

4. 1 року.

 

48. Серед передбачених обставин - обставиною, що виключає адміністративну відповідальність є:

1. Недієздатність;

2. Необхідна оборона;

3. Мирова угода з потерпілим;

4. Явка з повинною.

 

49. Які з перерахованих нижче варіантів є основними завданнями адміністративного стягнення:

1. Виховання, попередження, каральна;

2. Виховання, інформатизація, політична;

3. Каральна, соціальна, гуманістична;

4. Попередження, конструктивна, геологічна.

 

50. Який з перерахованих органів веде боротьбу з корупцією:

1. Державна прикордонна служба;

2. Антимонопольний комітет України;

3. Служба безпеки України;

4. Державна митна служба.

 

51. Адміністративний арешт можуть призначити:

1. Адміністративні комісії;

2. Районні (міські) суди;

3. Органи внутрішніх справ та районні (міські) суди; г) прокурор району та органи внутрішніх справ;

4. Виконком сільської або селищної ради.

 

52. Визначте серед запропонованих заходів заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх:

1. Догана;

2. Штраф;

3. Догана і сувора догана;

  1. Видворення за межі України.

 

53. Визначте серед зазначених суб`єктів суб`єкти відповідальності за корупційні діяння:

1. Посадові особи;

2. Громадяни України;

3. Державні службовці і особи для яких адміністративна відповідальність настає за дисциплінарними статутами;

4. Виключно державні службовці.

 

54. Визначте, які з вказаних органів належать до місцевих органів виконавчої влади:

1. Регіональна митниця;

2. Обласна державна адміністрація;

3. Головне управління державної служби;

4. Районні держані адміністрації і адміністрації підприємств, які розташовані на цій території.

 

55. Відповідно до закону України «Про об`єднання громадян» до об`єднань не можуть застосуватися такі стягнення:

1. Штраф;

2. Тимчасова заборона окремих видів діяльності;

3. Догана;

4. Попередження.

 

56. Визначте, у яких видах здійснюється легалізація об`єднань громадян:

1. Реєстрація;

2. Акредитація;

3. Повідомлення про застосування і реєстрація;

4. Атестація і акредитація.

 

57. Обмеження, які встановлені при проходженні державної служби встановлені:

1. Законом України «Про виконавче провадження»;

2. Законом України «Про боротьбу з корупцією»;

3. Положенням про Головне управління державної служби;

4. Законами України «Про боротьбу з корупцією» і «Про державну службу».

 

58. Проаналізуйте законодавство про державну службу і визначте, хто з державних службовців користується правом на відставку:

1. Які займають посади 1 категорії;

2. Які займають посади 1 і 2 категорії;

3. Які є посадовими особами;

4. Незалежно від рангу.

 


Визначте, на яких стадіях провадження в справах про адміністративні правопорушення застосовуються заходи адміністративного попередження.

 

1. На стадії адміністративного розслідування;

2. На стадії виконання постанови;

3. На стадіях розслідування і винесення постанови не застосовуються;

4. На всіх стадіях не застосовуються.

 

60. Визначте, які існують види постанов в справах про адміністративні правопорушення:

 

1. Про накладення адміністративного стягнення;

2. Про призупинення справи;

3. Про накладення адміністративного стягнення або закриття справи;

4. Про застосування адміністративного примусу.


ЛІТЕРАТУРА:

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Авер’янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. – К., 1997. – 48 с.

2. Авер’янов В.Б., Андрійко О.Ф. Виконавча влада і державний контроль. – У., 1999. – 48 с.

3. Адміністративна діяльність міліції: Підруч. / За заг. ред. О.М.Бандурки. – Х., 2004. – 448 с.

4. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / Авт.-упоряд. В.П.Тимощук. –К.,2003.–496 с.

5. Адміністративна реформа в Україні. Документи і матеріали // Український правовий часопис, вип.. 4.- К., 1999. – 108 с.

6. Адміністративна реформа для людини (науково-практичний нарис) / За заг. ред. І.Б.Коліушка. – К., 2001. – 71 с.

7. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Авт.-упоряд. І.Б.Коліушко, Р.О.Кубійда. – К., 2003. – 536 с.

8. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б.Авер’янов (голова). – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2004. – 584 с.

9. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 2. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б.Авер’янов (голова). – К.: Видавництво „Юридична думка”, 2005. – 624 с.

10. Адміністративне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. Т.О. Коломоєць, Г.Ю. Гулєвської. – К.: Істина, 2007. – 216 с.

11. Адміністративне деліктне законодавство: Зарубіжний досвід та пропозиції реформування в Україні / Автор-упорядник О.А. Банчук. – К.: Книги для бізнесу, 2007. – 912 с.

12. Административное право: Альбом схем: Учебное пособие /МЮИ МВД России; [Сост.: А.П. Коренев, Д.Ф. Богатов].- М.: Изд-во «Щит-М», 1999. – 171 с.

13. Административное право в схемах: Учебное пособие для студентов вузов / [Авт. кол. : В.В. Власенков, Б.В. Россинский, Н.Д. Эриашвили и др.]; Под ред. А.М. Никитина. - М.: ЮНИТИ - Дана; Закон и право, 2000. – 352 с.

14. Административное право России : [В 3-х ч.]: Ч.2.: Учебник / Под ред. А.П. Коренева; МЮИ МВД России. - М. : Изд-во «Щит-М», 1997. - 313С. Ч.1. - 1997. – 280 с.

15. Административное право: Учебник / Под ред. Ю. М., Козлова Л. Л., Попова.- М., 1999. – 728 с.

16. Административное право (общая часть): Учебное пособие. - СПб., Изд-во Михайлова В.А., 2000. – 256 с.

17. Административное право зарубежных стран: Учебник / Под ред. А.Н. Козырина, М.А. Штатиной. – М., 2003. – 464 с.

18. Административное право: Учебник / Под общ. ред Г.В. Анаманчука. – М., 2003. – 392 с.

19. Адміністративне право України: Підручник / За заг. ред. С.В. Ківалова. – Одеса, 2003. – 896 с.

20. Адміністративне право України: Підручник для юри. вузів і фак. / За ред. Ю.П.Битяка. – Х., 2000. – 520 с.

21. Адміністративна відповідальність в Україні: Навчальний посібник. 2-е видання / За заг. ред. А.Т. Комзюка. – Х., 2001. – 112 с.

22. Адміністративна реформа – історія, очікування та перспективи / Упорядник В.П. Тимощук. – К., 2002. – 100 с.

23. Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. Учебник. – М., 1996.- 672 с.

24. Андрійко О.Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади. – К., 2004. – 300 с.

25. Афанасьєв К.К. Адміністративні договори: реалії та перспективи. – Луганськ, 2003. – 320 с.

26. Батанов О.В. Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні. – К., 2003. – 512 с.

27. Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення. – Х., 1996. – 398 с.

28. Бандурка А.М., Тищенко Н.М. Административный процесс: Учебник. – Х., 2001. – 352 с.

29. Бахрах Д.Н. Административное право. – М., 1999. – 368 с.

30. Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади. – Х., 2005. – 304 с.

31. Васильев А.С. Административное право Украины (общая часть). Учебное пособие. - Х.: „Одиссей”, 2001. – 288 с.

32. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред В.Б.Авер’янова. – К., 2002. – 668 с.

33. Гладун З.С. Адміністративне право України: Навч. посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 579 с.

34. Голосніченко І.П.Адміністративне право України (основні категорії і поняття): Навчальний посібник. – Ірпінь, 1998. – 108 с.

35. Голосніченко В.П., Стахурський М.Ф. Адміністративний процес: Навчальний посібник. К., 2003. – 256 с.

36. Гончарук С. Т. Суб'єкти адміністративного права. — К., 1998.

37. Державна служба: організаційно-правові основи і шляхи розвитку / За заг. ред В.Б.Авер’янова. – К., 1999. – 272 с.

38. Державне управління в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. В.Б.Авер’янова . – К., 1999. – 266 с.

39. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади: Навчальний посібник / За заг. ред. Н.Р. Нижник, В.М. Олуйка. – Львів, 2002. – 352 с.

40. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б.Авер’янова. – К., 2003. – 384 с.

41. Державне управління та адміністративне право в сучасній Україні: актуальні проблеми реформування / За заг. ред. В.Б. Авер’янова, І.Б.Коліушка. – К., 1999. – 50 с.

42. Додин Е.В. Административная деликтология: Курс лекций. – Одесса, 1997. – 116 с.

43. Кивалов С.В. Таможенное право (Административная ответственность за нарушение таможенных правил). – Одесса, 1996. – 147 с.

44. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. – Одеса, 2001. – 302 с.

45. Ківалов С.В., Біла Л.Р. Організація державної служби в Україні: Навчально-методичний посібник. – Одеса, 2002. – 328 с.

46. Коваленко А.А. Розвиток виконавчої влади в Україні на сучасному етапі: теорія і практика. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України, 2002. – 512 с.

47. Коваль Л.В. Адміністративне право: Курс лекцій: Для студентів юрід. вузів та факультетів. – К., 1995 – 208 с.

48. Козлов Ю.М. Административное право в вопросах и ответах: Учебное пособие. – М., 2000. – 237 с.

49. Коліушко І.Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні. – К., 2002. – 260 с.

50. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – К., 1999. – 734 с.

51. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен. – К., 2004. – 528 с.

52. Колпаков В.К., Кузьменко О.В. Адміністративне право України: Підручник. – К., 2003. – 544 с.

53. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації. – Х., 2002. – 336 с.

54. Кузьменко О.В. Процесуальні категорії адміністративного права. – Львів, 2004. – 232 с.

55. Курс административного права и процесса / Ю. А. Тихомиров.- М.: 1998. – 798 с.

56. Лук’янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку. – К., 2001. - 220 с.

57. Манохин В.М., Адушкин Ю.С., Багишаев З.А. Российское административное право: Учебник. - М.: Юристъ, 1996. – 472 с.

58. Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції в Україні. – К., 2003. – 207 с.

59. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник – Чернівці, 2001. – 367 с.

60. Петришин А.В. Государственная служба. Историко-

61. Практикум по административному праву : Учеб. пособие для вузов /[Под ред. Д.Н. Бахраха]. - 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: БЕК, 1996. – 174 с.

62. Прудников А.С., Андриашин X.А. Административно-правовое обеспечение прав и свобод человека и гражданина. - М., 1998.

63. Россинский Б.В. Административное право: Словарь-справочник: Учеб. пособие для студентов вузов. - М.: ЮНИТИ- Дана; Закон и право, 2000. – 271 с.

64. Рябченко О.П., Бутенко В.І., Ясинок М.М., Лічман Л.Г., Погрібний С.О. Основи адміністративного судочинства в Україні: Навчальний посібник. – Суми: Видавництво „МакДен”, 2008. – 200 с.

65. Селіванов А.О. Адміністративний процес в Україні: реальність і перспективи розвитку правових доктрин. – К., 2000. – 68 с.

66. Словарь административного права /[Кол. авт. ;Отв. ред. : И.Л. Бачило, Н.Г. Салищева, Н.Ю. Хаманева]. - М.: Фонд „Правовая культура”, 1999. – 320 с.

67. Стеценко С.Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2007. – 627 с.

68. Тимощук В.П., Кірмач А.В. Оцінка якості адміністративних послуг. – К., 2005. – 88 с.

69. Тищенко Н.М. Административно-процессуальный статус гражданина Украины: проблемы теории и пути совершенствования. – х., 1998. – 268 с.

70. Хорощак Н.В. Адміністративні стягнення за законодавством України: теорія і практика. – К., 2004. – 172 с.

71. Цвєтков В.В., Горбатенко В.П. Демократія. Управління. Бюрократія. – К., 2001. – 248 с.

72. Шаповал В.М. Виконавча влада в розвинутих країнах (конституційно-правовий аспект). – К., 1996. – 60 с.

73. Шльоер Б., Сойко І. Німецько-українсько-російський коментований словник з адміністративного права / За заг. ред. Б. Шльоера та Ю. Зайцева – К., 2003. – 464 с.

74. Ярмакі Х.П. Управління адміністративно-політичною діяльністю: Навч. посіб. – Одеса, 2004. – 208 с.

75. Забезпечення прав і свобод людини в адміністративно-примусовій діяльності органів внутрішніх справ України: Навчальний посібник / О.М. Беницький, С.І. Саєнко, О.М. Терських. – Луганськ, 2008. – 228 с.

76. Административное право зарубежных стран : учебник / Под ред. А. Н. Козырина и М. А. Штатиной. – М. : Спарк, 2003. – 464 с.

77. Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод людини та громадянина : навчальний посібник / І. О. Ієрусалімова, І. О. Ієрусалимов, П. М. Павлик, Ж. В. Удовенко. – К. : Знання, 2007. – 223 с.

78. Бандурка О. М. Міліція і населення : Теорія і досвід партнерства : монографія / О. М. Бандурка, О. В. Джафарова. – Х. : НУВС, 2004. – 199 с.

79. Бельский К. С. Феноменология административного права / Бельский К. С. – Смоленск : Изд-во СГУ, 1995. – 144 с.

80. Галлиган Д. Административное право : история развития и основные современные концепции / Галлиган Д., Полянский В. В., Старилов Ю. Н. – М. : Юристъ, 2002. – 410 с.

81. Гладун З. С. Адміністративне право України : навчальний посібник / Гладун З. С. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 579 с.

82. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / Авер’янов В. Б., Дерець В. А., Школик А. М. та ін.; За заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К. : Юстініан, 2007. – 228 с.

83. Козлов Ю. М. Административное право : учебник / Козлов Ю. М. – М. : Юристъ, 2007. – 554 с.

84. Колодій А. М. Права людини і громадянина в Україні : навч. посібник / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 336 с.

85. Колодій А. М. Принципи права України / Колодій А. М. – К. : НАВСУ, 1998. – 208 с.

86. Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен : монографія / Колпаков В. К. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 528 с.

87. Кузьменко О. В. Процесуальні категорії адміністративного права : монографія / Кузьменко О. В. – НАВСУ, Львів : Львівська книжкова фабрика „Атлас”, 2004. – 232 с.

88. Лук’янець Д. М. Інститут адміністративної відповідальності : проблеми розвитку : монографія / Лук’янець Д. М. – К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – 220 с.

89. Негодченко О. В. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ України : монографія / [МВС України, Дніпропетр. юрид. академія] / Негодченко О. В. – Дніпропетровськ : Поліграфіст, 2002. – 416 с.

90. Ославський М. І. Виконавча влада в Україні : організаційно-правові засади : навч. посіб. / Ославський М. І. – К. : Знання, 2008. – 216 с.

91. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права : навч. посібник / За заг. редакцією Р. О. Куйбіди, В. І. Шишкіна – К. : Старий світ, 2006. – 576 с.

92. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту / [В.Б. Авер’янов, М.А. Бояринцева, І.А. Кресіна, Д.М. Лук’янець та ін.]; за загальною редакцією В.Б. Авер’янова. – К.: Наукова думка, 2007. – 586 с.

93. Права людини в діяльності української міліції: науково-практичне видання / За заг. ред. Ю.Л. Бєлоусова, К.Б. Левченко, О.А. Мартиненка. – Х.: Права людини, 2009. – 296 с.

94. Приватне життя і поліція. Концептуальні підходи. Теорія та практика. – [Авторський колектив] / Відп. редактор: Ю. І. Римаренко. – К.: КНТ, 2006. – 740 с.

95. Школик А. М. Порівняльне адміністративне право : навчальний посібник [для юридичних факультетів та факультетів міжнародних відносин] / Школик А. М. – Львів : ЗУКЦ, 2007. – 308 с.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Авер’янов В. Актуальні завдання реформування адміністративного права // Право України. - 1999. - № 8. – С. 8.

2. Авер’янов В. Реформування українського адміністративного права: черговий етап // Право України. - 2000. - № 7. – С. 6.

3. Авер`янов В.Б. Предмет адміністративного права: нова доктринальна оцінка // Право України. – 2004. - № 10. – С. 25.

4. Авер’янов В. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні позиції / В. Авер’янов // Право України. – 2006. – № 5. – С. 11-17.

5. Авер’янов В. Нове ставлення до прав людини – мета реформування українського адміністративного права / В. Авер’янов // Юридична Україна. – 2005. – № 5. – С. 31-35.

6. Авер’янов В.Б. Принцип верховенства права в новій адміністративно-правовій доктрині / В.Б. Авер’янов // Часопис Київського університету права. – 2006. – № 1. – С. 3-8.

7. Авер’янов В. Реформування українського адміністративного права: ґрунтовний привід для теоретичної дискусії / В. Авер’янов // Право України. – 2003. – № 5. – С. 117-119.

8. Авер’янов В. Утвердження принципу верховенства права у новій доктрині українського адміністративного права / В. Авер’янов // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 11. – С. 57-70.

9. Антонова В.П. Институты административного права (третьи “Лазаревские чтения”) // Государство и право. - 1999. - №10. – С. 5.

10. Бельский К.С. О предмете и системе науки административного права // Государство и право. - 1998. - №10. – С. 18.

11. Бельский К.С. О системе административного права // Государство и право. - 1998. - №3. – С. 5.

12. Константий О. Система адміністративного права як концептуальна основа здійснення адміністративного судочинства в Україні // Право України. – 2004. - № 12. – С. 20.

13. Кубко Є. Про предмет адміністративного права // Право України. - 2000. - №5. – С.3.

14. Ославський М. До питання необхідності здійснення адміністративної реформи в Україні // Право України. – 2004. - № 9. – С. 40.

15. Старилов Ю.Н. Как развивалась наука административного права в европейских странах // Журнал российского права. - 1999. - №3/4. – С. 203.

16. Тихомиров Ю.А. О концепции развития административного права и процесса // Государство и право. - 1998. – №1. – С. 5.

17. Шаповал В. Конституція України як форма адміністративного права // Право України. - 2000. - №1. – С. 3.

18. Конопльов В. Організаційно-правовий механізм підвищення ефективності управлінської діяльності // Право України. – 2005. - № 9. – С. 111.

19. Лагода О. Законність як правовий орієнтир системи управлінської діяльності // Право України. – 2005. - № 10. – С. 95.

20. Ней Н. Теорія управління та її місце в системі юридичних наук // Право України. – 2004. - № 12. – С. 28.

21. Развадовський В. Функції державного управління транспортною системою України // Право України. – 2004. - № 5. – С. 121.

22. Скомороха В. Адміністративна реформа в Україні: потрібне законодавче забезпечення (правові аспекти поділу і розмежування влади) // Право України. - 1999. - №8. – С. 8.

23. Голосніченко І. Стахурський М. Адміністративна реформа у контексті передбачуваного внесення змін до Конституції України // Право України. – 2004. - № 11. – С. 7.

24. Голосніченко Д. Принципи повноважень як основні правовстановчі начала / Д. Голосніченко // Право України. – 2009. – № 5. – С. 73-81.

25. Голосніченко І. П. Напрямки реформування адміністративного права України / І. П. Голосніченко // Право України. – 1998. – № 8. – С. 9-13.

26. Колпаков В. Кодекс України про адміністративні правопорушення: пошук нової парадигми // Право України. – 2004. - № 7. – С. 85.

27. Стрижак А. Адміністративно-правові відносини в галузі правосуддя: особливості та види // Право України. – 2004. - № 1. – С. 37.

28. Костів М. Види адміністративної правосуб`єктності юридичних осіб // Право України. – 2005. - № 4. – С. 16.

29. Дегтярьов В. Забезпечення органами внутрішніх справ паспортної системи як гарантія права громадян на свободу пересування // Право України. – 2005. - № 11. – С. 26.

30. Закоморна К. Особливості законодавчого регулювання діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини // Право України. - 2000. - № 1. – С. 47.

31. Зарубей В. Правове регулювання перебування іноземців та біженців в Україні // Право України. - 1999. - № 8. – С. 52.

32. Ковалишин І. Поняття “біженець”: критерії визначення в законодавстві України //Право України. - 1999. - № 11. – С. 112.

33. Ковалишин І. Проблеми удосконалення визначення поняття „біженці” у законодавстві України // Право України. – 2005. - № 11. – С. 60.

34. Комогаров Ю. Громадянство в Україні: правові та соціологічні питання // Право України. - 2000. - № 8. – С. 115.

35. Коліушко І., Тимощук В. Про запровадження у сферу виконавчої влади посад державних політичних діячів // Право України. - 2000. - № 2. – С. 10.

36. Макаренко О. Щодо співвідношення понять “орган виконавчої влади” та “орган державного управління” // Право України. - 2000. - № 6. – С. 23.

37. Михеєнко Р. Виконавча влада і конституційні статуси Президента України та Кабінету Міністрів України // Право України. - 2000. - № 8. – С. 24.

38. Пахомов І. Проблеми розвитку інститутів адміністративного права України та шляхи їх вирішення / І. Пахомов // Право України. – 2007. – № 10. – С. 3-5.

39. Пащенко О. Європейські стандарти у галузі прав людини: реалії та перспективи українського законодавства / О. Пащенко // Право України. – 2006. – № 4. – С. 32-35.

40. Приходько С. Адміністративна реформа: стан та перспективи розвитку органів виконавчої влади в сфері соціального захисту населення // Право України. - 1999. - № 11. – С. 87.

41. Пухтецька А.А. Європейські принципи адміністративного права та Європейський адміністративний простір (науково-інформаційне видання) / Пухтецька А.А. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. – 88 с.

42. Рулев А.И. Приоритет прав и свобод человека – принцип судебного толкования права / А.И. Рулев // Юристъ-правоведъ, 2008. – № 3. – С. 21-25.

43. Янчук О. Структурно-кадрові аспекти адміністративної реформи в Україні // Право України. – 2004. - № 2. – С. 31.

44. Делія Ю. Делеговані повноваження: немає підконтрольності без відповідальності // Право України. - 1999. - № 4. – С. 45.

45. Запорожець І. Видання управлінських актів як форма управління у сфері охорони прав на об`єкти інтелектуальної власності // Право України. – 2004. - № 11. – С. 54.

46. Курінний Є. В. Нова доктрина і зміна аксіології адміністративного права України / Є. В. Курінний // Державна політика у сфері кримінальної юстиції та забезпечення правопорядку в Україні. – Дніпропетровськ : Дніпр. ДУВС, 2008. – С. 199-202.

47. Коломоєць Т. Адміністративний примус у публічному праві як новітній інститут системи права України // Право України. – 2005. - № 10. – С. 3.

48. Комзюк А. Адміністративний примус: деякі загальні проблеми дослідження та правового регулювання в контексті забезпечення прав людини // Право України. – 2004. - № 4. – С. 46.

49. Лук`янець М. Теорія правового регулювання як концептуальне джерело інституту адміністративної відповідальності // Право України. – 2005. - № 8. – С. 22.

50. Лук`янець Д. Про виховні властивості адміністративної відповідальності // Право України. – 2005. - № 10. – С. 89.

51. Пилипенко А. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів виконавчої влади: питання теорії // Право України. – 2004. - № 2. – С. 26.

52. Бейкун А. Структурно-функціональний аспект діяльності органів державного регулювання аграрного сектора національної економіки //Право України. - 2000. - № 8. – С. 28.

53. Ткач Г. Сучасні принципи адміністративного права та їх концептуальне значення для оновлення змісту українського адміністративного права / Г. Ткач // Законодавство України. Наук.-практ. коментар. – 2006. – № 8. – С. 34-40.

54. Чепульченко І.О. Права людини й громадянина: основні концепції та їх реалізація в законодавстві України / І.О. Чепульченко // Часопис Київського університету права. – 2007. – № 2. – С. 28-34.

55. Чистоклєтов Л.Г. Засадничі принципи реформування органів виконавчої влади / Л.Г. Чистоклєтов, Ю. М. Припутень // Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України. – Львів: ЛЮІ МВС України. – 2004. – Вип. 2. – С. 145-150.

56. Долгий О. Реформуванню аграрного сектора економіки держави – надійний правовий захист // Право України. - 2000. - № 4. – С. 23.

57. Юшина С. Вдосконалення правового регулювання адміністративних процедур у сфері легалізації зовнішньоторговельних операцій // Право України. – 2005. - № 11. – С. 81.

58. Бєляков К. Організаційно-правові проблеми формування державної інформаційної політики України // Право України. – 2004. - № 10. – С. 16.

59. Гладун З. Адміністративно-правові питання державного контролю у сфері охорони здоров`я // Право України. – 2005. - № 5. – С. 25.

60. Грица Т. Універсальний характер змісту юридичної підготовки працівників системи МВС України // Право України. – 2004. - № 9. – С. 109.

61. Зозуля І. Управління реформуванням системи МВС України: загальні проблеми // Право України. – 2004. - № 11. – С. 82.

62. Липа В. Щодо адміністративного договору // Право України. – 2008. - № 2. – С. 87.

63. Панасик О. Правове регулювання локальної контрольно-наглядової діяльності // Право України. – 2008. - № 2. – С. 90.

64. Гончарук С. Феномен повторності в адміністративно-деліктному законодавстві // Право України. – 2008. - № 3. – С. 76.

65. Титикало Р. Детермінація визначення «правова та юридична допомога» у теорії адміністративного права // Право України. – 2008. - № 3. – С. 94.

66. Лощицький М., Короїд С. Вилучення посвідчення водія: заходи забезпечення адміністративного провадження чи незаконні дії працівників ДАІ // Право України. – 2008. - № 4. – С. 69.

67. Пуданс-Шушлебіна К. Правова сутність поняття суб'єкта владних повноважень за Кодексом адміністративного судочинства України // Право України. – 2008. - № 7. – С. 95.

68. Лагода О. Контрольні процедури в системі адміністративно-процедурної діяльності // Право України. – 2008. - № 2. – С. 27.

69. Коломієць Т., Сідельник Р. Ґенеза дослідження адміністративно-правового статусу захисника у провадженні в справах про адміністративні правопорушення у вітчизняній адміністративно-правовій доктрині // Право України. – 2008. - № 3. – С. 12.

70. Голубєва Г. Керування транспортними засобами з технічними несправностіми: адміністративно-деліктний аспект // Право України. – 2008. - № 3. – С. 24.

71. Коліушко І., Банчук О. Поняття адміністративної відповідальності та адміністративного правопорушення в сучасному українському праві // Право України. – 2008. - № 4. – С. 31.

72. Авер’янов В., Андрійко О. Законодавче регулювання державної служби у світлі завдань упередження та протидії корупції в Україні // Право України. – 2008. - № 5. – С. 29.

73. Галай В. Використання адміністративного оскарження для захисту прав пацієнта // Право України. – 2008. - № 8. – С. 64.

74. Лагода О. Дискреційні повноваження як спосіб зменшення регулятивного впливу в системі адміністративно-процесуальних відносин // Право України. – 2008. - № 9. – С. 40.

75. Бєлєвська О. Особливості адміністративної відповідальності іноземців в Україні // Право України. – 2008. - № 9. – С. 46.

76. Громико І., Громико О. Інформаційна зумовленість адміністративних правопорушень // Право України. – 2008. - № 12. – С. 52.

77. Фелик В. Особливості компетенції органів внутрішніх справ щодо забезпечення прав і свобод громадян у провадженні в справах про адміністративні правопорушення // Право України. – 2008. - № 12. – С. 59.

78. Забарний Г. Адміністративно-правова охорона прав споживачів / Г. Забарний, Л. Менів // Право України. – 2009. – № 1. – С. 29-40.

79. Зайчук А. Правовой статус гражданина / А. Зайчук // Реферативный обзор действующего законодательства Украины. – К., 1993. – С. 5-6.

80. Князев С. Д. Принципы административного права РФ : отраслевой формат и юридическое значение / С. Д. Князев // Государство и право. – 2003. – № 10. – С. 39-48.

81. Лукашкова В. Адміністративно-правові принципи в системі місцевого самоврядування у контексті реформування регіонального управління в Україні // Право України. – 2008. - № 1. – С. 21.

82. Журавель Я. Правовий генезис рішень органів місцевого самоврядування, що передбачають адміністративну відповідальність // Право України. – 2008. - № 3. – С. 27.

83. Головин А.П. К вопросу о правовом статусе государственного служащего милиции // Сборник материалов конференции ЛИВД МВД Украины, 1994 г.

84. Головин А.П. Баланс интересов органов государства и местного самоуправления в сфере организации деятельности милиции // Вісник ЛІВС МВС України. - 2000. - №3. - С. 59-73.

85. Головин А.П. Проблемы принципов централизации и децентрализации в сфере охраны правопорядка // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2000. - № 2. – С. 236-240.

86. Головін А.П. Об’єкти правоохоронної діяльності міліції громадської безпеки потребують уточнення // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. – 2004. - № 2. – С. 100-107.

87. Афанасьев К.К. Проблемы совершенствования административно-правовых форм и методов // Вісник ЛІВС МВС України. Спец. випуск. - 2000. - С. 240-247.

88. Афанасьев К.К. Проблемы договорного регулирования административных правоотношений // Вісник ЛІВС МВС України. - 2000. - №4. - С. 45-62.

89. Афанасьєв К.К. К вопросу о предмете административно-правового регулирования // Вісник ЛАВС МВС України. - 2002. - № 3. - С. 53-65.

90. Афанасьєв К.К. Юридично значущі дії як правова форма управління // Збірн. наук. праць ДЮІ МВС „Проблеми правознавства та правоохор. діяльності”.– 2005.- №1. – С.117-127.

91. Афанасьєв К.К. Державні управлінські послуги та законні інтереси особи: взаємозв’язок понять // Юридична Україна. – 2007. - № 7. – С. 25-29.

92. Афанасьєв К.К. Взаємозв’язок понять „державні управлінські послуги” та „законні інтереси” // Вісник Вищого адміністративного суду України. – 2007. - № 3. – С. 53-58.

93. Афанасьєв К.К. Правопорядок і законність як суттєві ознаки правової держави // Юридична Україна. – 2008. - № 2. – С. 17-22.

94. Афанасьєв К. Сучасний формат адміністративних правовідносин // Право України. – 2008. - № 11. – С. 20.

95. Данильєва І. Правове регулювання інституту державної служби: проблеми визначення правового статусу державних службовців // Актуальні проблеми права: теорія і практика. – 2002. – № 1. – С. 87-93.

96. Данильева И. Некоторые аспекты правового установления принципов государственной службы в ходе административной реформы в Украине // Вісник ЛАВС МВС імені 10-річчя незалежності України. – 2004. – № 1. – С. 76-85.

97. Данильева И.Э. Понятие и значение принципов права в регулировании административных правоотношений // Вісник Запорізького державного університету: Зб. наук. статей. Юридичні науки. - Запоріжжя: Запорізький державний університет. – 2004. – № 1. – С. 74-78.

98. Данильєва І.Е. До розробки механізму реалізації принципів державної служби // Вісник ЛАВС МВС імені 10-річчя незалежності України. – 2005. – № 2. – С. 38-47.

99. Головін А.П., Афанасьєв К.К., Саєнко С.І. Пропозиції щодо структури та змісту проекту нової редакції Кодексу України про адміністративні правопорушення // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – 2007. - № 1. – С. 232-240.

100. Саенко С.И. Административная деликтоспособность как самостоятельный элемент правосубъктности юридического лица // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС ім. 10-річчя незалежності України. – 2004. – Спец. випуск, частина 5. – С. 165-171.

101. Саєнко С.І. Питання адміністративної відповідальності юридичних осіб у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: позитивний та ретроспективний аспекти // Юридична Україна. – 2005. - № 12. – С. 22-26.

102. Саєнко С.І. Забезпечення законності на стадії перегляду справи про адміністративне правопорушення: проблеми законодавчого врегулювання // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – 2006. - № 2. – С. 111-122.

103. Саєнко С.І. Процесуальна роль протоколу про адміністративне правопорушення на стадії попереднього розслідування справи // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. – 2006. - № 4. – С. 202-208.

104. Саєнко С.І. Органи внутрішніх справ як суб’єкти адміністративно-деліктної юрисдикції у сфері наркообігу: окремі питання вдосконалення правового статусу // Іменем Закону. Науковий вісник. – 2008. - № 1 (5). – С. 17-19.

105. Саенко С.И. Вина административного правонарушения физического лица: характеристика содержания и форм // Административное право и процесс. Научно-практический журнал. – 2008. - № 3. – С. 8-10.

106. Саєнко С.І. Доктринальне тлумачення норм адміністративно-деліктного права України: від умовності поняття до аксіологічного вираження // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2008. – № 1 (37). - c. 171-177.

107. Саєнко С.І. Про необхідність розвитку процесуальних засад інституту адміністративної відповідальності юридичних осіб // Кримський юридичний вісник «Адміністративна реформа та проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів» - Сімферополь, 2008. – Вип. 2. – С. 179-184.

108. Саєнко С.І. Соціально-правова сутність вини адміністративного правопорушення: теоретико-прикладні аспекти // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2008. - № 3. – С. 107-117.

109. Кравцов А.С. Філософсько-правовий асПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.033 с.)