ТОП 10:

Індивідуальні навчально-дослідницькі завдання до змістового модулю ІІІндивідуальне навчально-дослідницьке завданняє видом самостійної роботи студента, яке виконується під керівництвом викладача в межах навчальної програми з адміністративного права України. Його виконання передбачає наявність певних знань, умінь та навичок, одержаних під час проведення аудиторних занять.

Індивідуальні навчально-дослідницькі завданнявиконуються в формі наукових статей, виступів (доповідей) на наукових конференціях, рефератів тощо. За надруковану наукову статтю курсант і студент може отримати 20 балів, виступ (доповідь) на науковій конференції – 10 балів, реферативне повідомлення – 5 балів.

 

Теми індивідуальних навчально-дослідницьких завдань:

1. Проблеми реалізації адміністративно-правового статусу громадянина України.

2. Правові основи статусу спеціальних суб’єктів адміністративного права.

3. Забезпечення прав і свобод людини і громадянина у сфері державного управління та їх захист органами адміністративної юрисдикції.

4. Сучасні принципи державної служби в Україні.

5. Особливості правового регулювання державної служби в Україні.

6. Організація та функціонування органів виконавчої влади в світлі адміністративної реформи в Україні.

7. Концепція розвитку й удосконалення системи органів внутрішніх справ України.

8. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування: проблеми співвідношення повноважень.

ЗМІСТОВИЙ Модуль III

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ФОРМИ І МЕТОДИ.

Тема 5. Характеристика адміністративно-правових форм і методів.

Поняття адміністративно-правових форм. Взаємозв'язок форм і методів державного управління. Вимоги до використання форм державного управління. Правові і не правові форми державного управління. Установлення норм права (видання нормативних актів управління, адміністративна правотворчість). За­стосування норм права (видання ненормативних актів управління, видання ін­дивідуальних актів управління, видання актів застосування норм права, адмініс­тративна розпорядливість). Укладення адміністративних договорів. Здійснення інших юридичне значущих дій. Здійснення організаційних дій. Виконання мате­ріально-технічних операцій. Поняття актів державного управління. Властивості правових актів держав­ного управління. Призначення правових актів державного управління. Підстави припинення дії правових актів державного управління.

Поняття адміністративно-правових методів. Функції адміністративно-правових методів. Загальні особливості методів державного управління. Відо­кремлення методів державного управління від методу правового регулювання. Класифікація методів державного управління залежно від конкретного засобу, який використовується для розв'язання управлінських завдань. Адміністративні (позаекономічні, безпосереднього управлінського впливу) та економічні (опосе­редкованого управлінського впливу) методи. Класифікація методів державного управління залежно від потреб управлінського процесу. Методи переконання, заохочення, примусу. Співвідношення переконання, заохочення і примусу в державному управлінні.

Основні поняття:форма управління, правові та не правові форми управління, адміністра­тивна правотворчість, видання актів, адміністративна розпорядливість, адміністративний договір, матеріально-технічні операції, організаційні дії, нормативний акт управління, індивідуальний акт управління, дія акту у часі, дія акту в просторі, припинення дії правових ак­тів управління, функція управління, метод управ­ління, адміністративні методи, управлінський про­цес, переконання, заохочення, примус.

Т е м а 6. Адміністративний примус.

Поняття, особливості та цілі адміністративного примусу. Види адміністра­тивного примусу. Поняття та види заходів адміністративного попередження. Нормативне закріплення заходів адміністративного попередження. Поняття та види заходів адміністративного припинення. Цілі адміністративного припинен­ня. Нормативне закріплення заходів адміністративного припинення. Поняття, види та нормативне закріплення заходів адміністративного стягнення. Цільове призначення стягнень. Переконання, заохочення і примус у діяльності правоза­стосовних органів державного управління, заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції.

Основні поняття: державний примус, адміністративний примус, класифікація заходів адміністративного примусу, адмініс­тративне попередження, адміністративне припи­нення, адміністративне стягнення.

 

Т е м а 7. Адміністративно-процесуальне право.

Поняття адміністративно-процесуального права. Система та загальні риси адміністративно-процесуального права. Вузький та широкий підхід до розуміння сутності адміністративно-процесуального права. Специфіка адміністративно-процесуальних норм. Специфіка ад­міністративно-процесуальних відносин. Принципи адміністративно-процесуального права. Суб'єкти адміністративно-процесуального права. Адміністративна юрисдикція. Поняття адміністративного провадження. Стадії адміністративних прова­джень. Система адміністративних проваджень. Нормотворчі провадження та їх характеристика. Установчі провадження та їх характеристика. Правозастосовні провадження. Характеристика проваджень по застосуванню заходів примусу і заохочення у державному управлінні. Ха­рактеристика проваджень по реалізації фізичними та юридичними особами своїх прав і обов’язків. Характеристика прова­джень по здійсненню контролю і нагляду.

Основні поняття:адміністративно-процесуальне право, адміністративно-процесуальна норма, адміністративно-процесуальне відношення, адміністративна юрисдикція, система адміністративно-процесуального права, адміністративне провадження, стадія провадження, си­стема проваджень, нормотворче провадження, правоустановче провадження, правозастосовне прова­дження, учасник провадження.

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ IІI

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ

Поняття, особливості та види форм і методів управлінської діяльності – 2 г.

План:

1. Поняття, сутність та види форм управлінської діяльності.

2. Адміністративний договір як форма управлінської діяльності.

3. Поняття, сутність та види адміністративно-правових методів.

4. Управлінські послуги як новітня форма державного управління.

Юридичні акти управління – 2 г.

План:

1. Поняття і юридичне значення правових актів управління

2. Відмінність актів управління від актів інших документів, що мають юридичне значення.

3. Класифікація актів управління. Вимоги, що ставляться до правових актів органів виконавчої влади.

4. Порядок прийняття правових актів. Чинність правових актів управління.

Поняття, сутність та види адміністративного примусу – 2 г.

План:

1. Адміністративний примус в сфері діяльності органів виконавчої влади.

2. Класифікація заходів адміністративного примусу.

3. Адміністративно-попереджувальні заходи: поняття, види та правові основи їх застосування.

4. Заходи припинення адміністративних проступків.

Поняття, особливості та структура адміністративного процесу – 2 г.

План:

1. Поняття адміністративного процесу.

2. Принципи адміністративного процесу

3. Адміністративно-процесуальні норми і відносини

4. Специфічні риси адміністративного процесу, його відмінність від інших видів процесу

5. Структура адміністративного процесу. Загальна характеристика адміністративно-процесуальних проваджень

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

6.2. Правові засади адміністративного примусу у сфері державного управління – 2 г.

 

Мета заняття: вивчити сутність, призначення й види адміністративного примусу в державному управлінні, вивчити законодавчі й нормативні акти, які регламентують порядок застосування адміністративного примусу, з’ясувати адміністративно-примусові повноваження окремих органів державної влади.

Основні поняття: державний примус, адміністративний примус, адміністративне попередження, адміністративне припинення, адміністративне стягення.

Навчальні питання:

1. Понятя та сутність адміністративного примусу.

2. Адміністративно-запобіжні заходи, їх класифікація.

3. Заходи адміністративного припинення, їх класифікація.

4. Сутність адміністративної відповідальності.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.187.106 (0.005 с.)