НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ«Страхування ”

для студентів денної форми навчання

спеціальності „Менелжмент організацій”

 

Укладач програми: доцент Кардашова Т.М.

 

Бердянськ - 2010


З М І С Т

Тематичний план курсу

Програма навчальної дисципліни «Страхування»

Теми 1,2. Сутність, принципи і роль страхування. Класифікація страхування

Методичні поради до вивчення тем ...........................................................

План семінарського заняття .......................................................................

Основні терміни і поняття ..........................................................................

Теми для написання рефератів..................................................................

Питання для дискусій...................................................................................

Тести для перевірки знань ..........................................................................

Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка .........................................................

Методичні поради до вивчення теми..........................................................

План семінарського заняття.......................................................................

Основні терміни і поняття...........................................................................

Теми для написання рефератів

Тести для перевірки знань .........................................................................

Тема 4. Страховий ринок ............................................................................

Методичні поради до вивчення теми.........................................................

План семінарського заняття .......................................................................

Основні терміни і поняття ..........................................................................

Тести для перевірки знань ..........................................................................

Тема 5 , 6. Страхова організація (компанія). Державне регулювання страхової діяльності ...................................................................................................................

Методичні поради до вивчення тем .........................................................

План семінарського заняття .....................................................................

Основні терміни і поняття .........................................................................

Теми для написання рефератів .................................................................

Питання для дискусій.................................................................................

Тести для перевірки знань ........................................................................

Тема 7. Особисте страхування .................................................................

Методичні поради до вивчення теми .....................................................

План семінарського заняття .....................................................................

Основні терміни і поняття ........................................................................

Теми для написання рефератів ................................................................

Питання для дискусій ...............................................................................

Тести для перевірки знань ........................................................................

Тема 8. Майнове страхування...................................................................

Методичні поради до вивчення теми ......................................................

План семінарського заняття .....................................................................

Основні терміни і поняття .......................................................................

Питання для дискусій ..............................................................................

Тести для перевірки знань .......................................................................

Тема 9. Страхування відповідальності ..................................................

Методичні поради до вивчення теми ....................................................

План семінарського заняття ...................................................................

Основні терміни і поняття .......................................................................

Теми для написання рефератів ..............................................................

Задачі ........................................................................................................

Тести для перевірки знань .....................................................................

Тема 10. Перестрахування і співстрахування ......................................

Методичні поради до вивчення теми ....................................................

План семінарського заняття ..................................................................

Основні терміни і поняття словник .......................................................

Питання для написання рефератів

Тести для перевірки знань .....................................................................

Теми 11,12. Доходи, витрати і прибуток страховика. Фінансова надійність страхової компанії ..............................................................................................

Методичні поради до вивчення тем.......................................................

План семінарського заняття ...................................................................

Основні терміни і поняття ......................................................................

Тести для перевірки знань ......................................................................

Питання для дискусій .............................................................................

Критерії оцінювання знань студентів при підсумковому
контролі ....................................................................................................

Рекомендована література ......................................................................


ВСТУП

 

Світовий досвід показує, що добре налагоджена страхова справа активно сприяє розвитку бізнесу та вирішенню соціальних проблем. Ступінь розвитку страхування є індикатором зрілості ринкових відносин. За страхуванням велике майбутнє, адже з більшості видів добровільного страхування «страхове поле» покривається полісами нині не більше ніж на 10 %.

Страхування — не лише перспективний, а й дуже складний вид діяльності. Однією з найважливіших передумов успішного розвитку страхової справи є забезпечення її висококваліфікованими кадрами. Найважливішим чинником у подоланні існуючих проблем у сфері страхування є трансформація погляду на страхування як на необхідний атрибут ринкової економіки, піднесення в громадській думці його ролі, відведення страхуванню того місця в ринкових перетвореннях, яке воно по праву має посідати.

Для досягнення цих завдань немає більш ефективного шляху, як адекватно побудована страхова освіта.

Брак спеціалістів, добре обізнаних у страхуванні, призводить на макрорівні до нерозуміння і неврахування його ролі в економічному і соціальному розвитку країни. Звідси — поява неадекватних законодавчих і нормативних актів у сфері страхування; помилки в оподаткуванні страховиків, у регулюванні організації їх фінансів; занадто повільне входження в міжнародний простір в галузі страхування; нерозуміння процесів, які там відбуваються.

На рівні страхових компаній недостатній професіоналізм персоналу в галузі страхування призводить до прикрих помилок у стратегії й тактиці поведінки на ринку, до розробки неякісних страхових продуктів, до розрахунків недостатньо обґрунтованих страхових тарифів, укладання непрофесійних договорів перестрахування, особливо із закордонними партнерами.

Отже, потреба у кваліфікованих фахівцях у галузі страхування є очевидною як на макро-, так і на мікрорівні. Саме тому дисципліну «Страхування» віднесено до нормативних навчальних дисциплін, які вивчаються в обов’язковому порядку студентами всіх економіч­них спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ і ІV рівнів акредитації.

Метою дисципліни є: формування знань щодо змісту та організації роботи страховиків, державного регулювання страхової діяльності, забезпечення потреб юридичних осіб і громадян у різних видах страхування.

Завдання: визначення об’єктивної необхідності страхування, його сутності, функцій, принципів та ролі в умовах переходу до економіки ринкового типу; засвоєння методів організації роботи страховика в галузі страхування; вивчення умов надання страхових послуг з основних видів особистого, майнового страхування і страхування відповідальності та перестрахування.

Предметом: організація роботи страховиків щодо забезпечення та реалізації потреб юридичних осіб і громадян у страхуванні.

 

Тематичний план курсу

№ п/п Назва теми Всього Лекції Семін. Інд.
    Сутність, принципи та роль страхування. Класифікація страхування.        
Страхові ризики та їх оцінювання  
Страховий ринок  
Страхова організація. Державне регулювання страхової діяльності
Особисте страхування
Страхування майна
Страхування відповідальності  
Перестрахування і співстрахування
Доходи і витрати страховика Фінансова надійність страховика
  ВСЬОГО:

Программа лекційного курсу:

Тема 1 Сутність, принципи та роль страхування.

Необхідність страхового захисту як важливого заходу економічної безпеки суб’єктів господарювання та життєдіяльності людей на випадок шкоди, зумовленої ризиковими обставинами. Страхові фонди як матеріальна основа страхового захисту. Форми організації фондів страхового захисту. Самострахування, його джерела й межі доцільного застосування.

Виникнення та етапи розвитку страхування. Сутність страхування. Місце страхування в системі економічних категорій. Функції страхування. Сфери застосування страхування.

Принципи страхування: страховий інтерес, максимальна добросовісність суб’єктів страхування, відшкодування втрат у межах збитків, франшиза, суброгація.

 

Тема 2 Класифікація страхування

 

Класифікаційні ознаки страхування: історичні, юридичні, економічні, за формою проведення страхування. Класифікація за об’єктами страхування. Класифікація за формою проведення. Класифікація за родом небезпеки. Класифікація за статусом страховика і страхувальника.

 

Тема 3 Страхові ризики та їх оцінювання.

 

Поняття ризику та ризикових обставин: об’єктивні та суб’єктивні ризики. Оцінка вартості ризику, ситуація ризику. Класифікація ризиків. Управління ризиками. Страховий випадок, Збиток прямий, опосередкований. Вартість об’єктів страхування. Страхова премія, страховий тариф. Страхові надбавки і знижки.

Системи страхової відповідальності: система дійсної вартості, система пропорційної відповідальності, система першого ризику, система відновлювальної вартості, система граничної відповідальності.

Актуарій, його призначення. Актуарні розрахунки та актуарна калькуляція. Актуарні розрахунки: їх особливості та задачі.

 

Тема 4 Страховий ринок

Загальна характеристика становлення та розвитку страхового ринку України. Зовнішнє оточення та внутрішня система страхового ринку. Умови функціонування страхового ринку. Організаційно правова структура страхового ринку. Інституціональна структура. Галузева структура. Територіальна структура. Об’єкти страхового ринку. Перспективи розвитку страхового ринку України. Посередницька діяльність у сфері страхування.

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 76; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.204.73.51 (0.007 с.)