ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра хімії та методики навчання хіміїКафедра хімії та методики навчання хімії

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

„БІОХІМІЯ”

 

напрям підготовки 6.010201 Фізичне виховання*

6.010202 Спорт

6.010203 Здоров’я людини

кваліфікація

6.01020101 Вчитель фізичної культури

6.01020102 Вчитель фізичного виховання, тренер з обраного виду спорту

6.01020103 Вчитель основ здоров’я

 

інститут Фізичної культури

 

Розробник: доцент кафедри хімії та методики навчання хімії, к.пед.н. Бабенко О.М.

 

 


 

 

І СЕМЕСТР
ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

 

ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ ТА ЗАДАЧІ БІОХІМІЇ

І. Питання для обговорення

1. Дайте визначення поняття «біохімія».

2. Поясніть, чому біохімію називають хімією життя? Назвіть основні ознаки живої матерії.

3. Поясніть, у чому полягає зв’язок біохімії з іншими науками, різними галузями господарства тощо.

4. Яке значення знань з основ біохімії для спортсменів, вчителів фізичної культури, реабілітологів, тренерів?

5. Що вивчає статична, динамічна та функціональна біохімія?

6. Назвіть та схарактеризуйте хімічні сполуки, які входять до складу Вашого організму.

7. Які речовини називають органічними та неорганічними? За якою ознакою їх поділяють?

8. Що таке функціональна група? Запишіть формули таких функціональних груп атомів: гідроксильної; альдегідної; кетонної; карбоксильної; аміногрупи.

9. Коротко схарактеризуйте такі класи органічних сполук:

‒ насичені вуглеводні;

‒ ненасичені вуглеводні;

‒ ароматичні вуглеводні;

‒ спирти;

‒ альдегіди та кетони;

‒ карбонові кислоти;

‒ естери (складні ефіри);

‒ амінокислоти.

 

 

II. Практична частина.

Завдання 1. Запишіть формули та назвіть сполуки, які містять у молекулі по дві різні функціональні групи:

‒ гідроксильну й альдегідну;

‒ гідроксильну й кетонну;

‒ гідроксильну й карбоксильну;

‒ альдегідну й карбоксильну;

‒ амінну й карбоксильну.


ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

ХІМІЯ БІЛКІВ

І. Питання для обговорення

1. Які сполуки називають білками?

2. Назвіть основні функції білків у організмі. Наведіть приклади відповідних білків.

3. Які сполуки є амінокислотами? Загальна формула протеїногенних α-амінокислот.

4. Випишіть назви груп атомів, які зустрічаються у молекулах протеїногенних амінокислот і вкажіть, у яких амінокислотах вони містяться.

5. Які амінокислоти називають замінними та незамінними?

6. Як називається хімічний зв’язок між амінокислотами в молекулі білка?

7. Напишіть структурну формулу трипептиду, що складається з трьох різних амінокислот.

8. Назвіть рівні структури білка та схарактеризуйте їх.

9. Назвіть основні фізико-хімічні властивості білків (відносна молекулярна маса, розчинність у воді тощо).

10. Дайте визначення та наведіть приклади оборотної та необоротної денатурації білків.

11. За якими ознаками класифікують білки?

12. У чому полягає відмінність складних білків від простих?

13. Дайте характеристику простим білкам. Назвіть їх основні класи.

14. Які білки називають складними? Схарактеризуйте основні групи складних білків.

II. Практична частина.

Завдання 1. Запишіть до зошита хід лабораторної роботи.

Кольорові реакції на білки

А. Біуретова реакція. У пробірку наливають 1 мл розчину білка, добавляють 1 мл розчину натрій гідроксиду та 1-2 краплі розчину купрум (ІІ) сульфату. Розчин змінює забарвлення з ____________ на _____________.

Б. Ксантопротеїнова реакція. У першу пробірку наливають 1 мл розчину яєчного білка, а в іншу – 1 мл розчину желатини. В обидві пробірки добавляють по 5 крапель концентрованої нітратної кислоти. В кожній пробірці з’являється _____________. Колір суміші в першій пробірці _________________. У другій _________________.

Висновок _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Завдання 2. Запишіть до зошита хід лабораторної роботи.

Осадження та денатурація білків

У шість пробірок наливають по 1 мл розчину яєчного білка. У пробірки наливають по 1-2 мл таких розчинів: у першу – етанол, у другу – ацетон, у третю – концентровану хлоридну кислоту, у четверту – концентровану сульфатну кислоту, у п’яту – аргентум нітрат, у шосту – насипають кристалічний натрій хлорид. Вміст пробірок збовтують і спостерігають: у першій – __________, у другій – __________, у третій – __________, у четвертій – __________, у п’ятій – __________, у шостій – __________. Потім у кожну пробірку додають 5-6 мл дистильваної води. Спостерігають зміни у пробірках: у першій – _____________, у другій – _____________, у третій – _____________, у четвертій – _____________, у п’ятій – _____________, у шостій – _____________.

Висновок _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.


ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

ХІМІЯ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ

І. Питання для обговорення

1. Дайте визначення нуклеїнових кислот.

2. Назвіть та напишіть формули складових частин мононуклеотидів.

3. Напишіть формули АМФ, АДФ і АТФ. Яка роль АТФ у організмі людини?

4. Що таке первинна структура ДНК і РНК. Назвіть правила Чаргаффа.

5. Дайте визначення принципу комплементарності.

6. Яка спадкова інформація міститься в молекулах ДНК?

7. Як Ви вважаєте, чому кожну амінокислоту кодує три нуклеотиди, а не один чи два?

8. Схарактеризуйте різні рівні структури нуклеїнових кислот.

9. Порівняйте молекули ДНК і РНК. Назвіть ознаки їх подібності та відмінності.

10. У чому полягають основні функції ДНК, і-РНК, т-РНК, р-РНК?

11. Яка роль рибосом у процесі синтезу білка? Опишіть їх будову.

 

II. Практична частина.

Завдання 1. Запишіть до зошита хід лабораторної роботи.

Відкриття складових частин рибонуклеопротеїдів

У пробірку наливають 1 мл розчину натрій гідроксиду та добавляють 2-3 краплі розчину купрум (ІІ) сульфату. Утворюється ________________. Потім додають 1 мл гідролізату РНК. Спостерігають ___________________. У другу пробірку наливають 1 мл гідролізату РНК та 2 мл розчину амоній гідроксиду. Добавляють декілька крапель розчину арґентум нітрату. Через 3-5 хв спостерігають утворення ____________________.

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________.


ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

ХІМІЯ ВУГЛЕВОДІВ

І. Питання для обговорення

1. Які сполуки називають вуглеводами?

2. Яку роль виконують вуглеводи в живих організмах? Наведіть приклади.

3. Які вуглеводи називають простими?

4. Як класифікують моносахариди? Наведіть приклади моносахаридів і схарактеризуйте їх значення.

5. Які вуглеводи називаються дисахаридами? Наведіть приклади дисахаридів і схарактеризуйте їх значення.

6. Які сполуки є продуктами гідролізу сахарози, лактози, мальтози.

7. Які вуглеводи називаються полісахаридами? Назвіть найважливіші з них. Де вони зустрічаються в природі?

8. Як класифікують полісахариди?

9. Дайте характеристику основних представників гомо- та гетерополісахаридів.

 

II. Практична частина.

Завдання 1. Запишіть до зошита хід лабораторної роботи.

Взаємодія моносахаридів і дисахаридів з купрум (II) гідроксидом

У кілька пробірок (за кількістю наявних вуглеводів) наливають по 1 мл розчину натрій гідроксиду та кілька крапель розчину купрум (ІІ) сульфату до утворення _______________________. Потім у кожну пробірку добавляють відповідно по 1 мл розчинів вуглеводів. Спостерігають за утворенням в усіх пробірках ____________________.

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

Завдання 2. Запишіть до зошита хід лабораторної роботи.

Якісні реакції на крохмаль і глікоген

У дві пробірки наливають по 1 мл розчинів крохмалю та глікогену. У кожну добавляють 1-2 краплі розчину Люголю. У першій пробірці з’являється ________________, у другій – __________________.

Висновок _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

 


ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

ХІМІЯ ЛІПІДІВ

І. Питання для обговорення

1. Дайте визначення ліпідам.

2. Чи правильним є твердження про те, що жири є нерозчинними?

3. Поясніть функції ліпідів у живих організмах.

4. Поясніть, які сполуки називають гліцеридами, стеридами, восками.

5. Напишіть структурну формулу будь-якого 1,3-дигліцериду. Дайте йому назву.

6. У чому полягає відмінність у будові жирів тваринного та рослинного походження?

7. Схарактеризуйте хімічну будову холестерину та його роль в організмі людини.

8. Які сполуки називають фосфоліпідами? Яка їх біологічна роль?

9. Які сполуки називають гліколіпідами? Яка їх біологічна роль?

10. Порівняйте біологічні функції простих і складних ліпідів.

11. Чому вміст складних ліпідів у організмі завжди залишається практично незмінним?

II. Практична частина.

Завдання 1. Запишіть до зошита хід лабораторної роботи.

Розчинність жирів

У три пробірки налити по кілька крапель олії. Потім у кожну наливають по 1-2 мл таких рідин: у першу – дистильованої води, у другу – розчину натрій хлориду, у третю – етанолу, у четверту – ацетону. Всі пробірки струшують і спостерігають за розчинністю жирів у різних розчинниках. У першій пробірці – ____________, у другій – ____________, у третій – ____________, у четвертій – ____________.

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Завдання 2. Запишіть до зошита хід лабораторної роботи.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

ФЕРМЕНТИ ТА ВІТАМІНИ

І. Питання для обговорення

1. Які сполуки називаються ферментами?

2. Що таке субстратний центр, активний центр, алостеричний центр ферментів?

3. Поясніть механізм дії ферментів.

4. Як впливає на активність ферментів температура; кислотність реакції середовища; солі важких металів, концентровані кислоти? Поясніть механізм дії цих факторів.

5. Схарактеризуйте активатори й інгібітори ферментів.

6. У чому полягає біологічна роль вітамінів?

7. Дайте визначення поняттям: гіповітаміноз, авітаміноз, поліавітаміноз, гіпервітаміноз.

8. Назвіть основні екзо- (внутрішні) та ендогенні (зовнішні) фактори, які зумовлюють авітамінози та поліавітамінози.

9. За якими ознаками класифікують вітаміни?

10. Чим вітаміни відрізняються від інших органічних сполук організму?

11. У чому полягає взаємозв’язок вітамінів і ферментів?

12. Заповніть узагальнюючу таблицю “Характеристика вітамінів”:

Вітамін Добова потреба Основні функції Ознаки нестачі Ознаки надлишку Джерела
           

II. Практична частина.

Завдання 1. Запишіть до зошита хід лабораторної роботи.

Реакція на пероксидазу

До 2-3 мл розчину гідроген пероксиду добавляють 5-8 крапель спиртового розчину гваякової смоли та 10 крапель екстракту з коренів хрону. З’являться ______________________.

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Завдання 2. Запишіть до зошита хід лабораторної роботи.

Якісна реакція на вітамін С

У пробірку наливають 5 крапель розчину вітаміну С, приливають 1 краплю розчину натрій гідроксиду та 1 краплю розчину калій (ІІІ) гексаціаноферату, перемішують, після чого добавляють 3 краплі розчину хлоридної кислоти та 1 краплю розчину ферум (ІІІ) хлориду. Виникає ______________________.

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Завдання 8. Запишіть до зошита хід лабораторної роботи.

Якісні реакції на вітамін Р

А. До 2 мл насиченого водного розчину вітаміну добавляють декілька крапель розчину ферум (ІІІ) хлориду. Спостерігають _____________________. При добавлянні 1 краплі розчину натрій гідроксиду відбувається __________________.

Б. До 2 мл насиченого водного розчину вітаміну обережно по стінці пробірки наливають 1 мл концентрованої сульфатної кислоти. На межі двох рідин виникає _____________________.

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________.


ІІ СЕМЕСТР
ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

 

І. Питання для обговорення

1. Назвіть хімічні сполуки, з яких побудований живий організм.

2. Схарактеризуйте значення зелених рослин для життя на Землі.

3. Дайте визначення понять «метаболізм», «катаболізм», «анаболізм».

4. Етапи (стадії) перетворення органічних сполук у організмі в ході процесів катаболізму й анаболізму.

5. Яке значення циклу Кребса у обміні речовин? У якій органелі в клітини відбуваються ці процеси?

6. Цикл Кребса має декілька синонімічних назв (цикл трикарбонових кислот, цикл лимонної кислоти, цикл ди- та трикарбонових кислот). Проаналізуйте та поясніть походження кожної з них.

7. Що таке макроергічні сполуки та макроергічні зв’язки? Чим відрізняються макроергічні хімічні зв’язки від звичайних?

8. Будова молекул АТФ. Біологічна роль АТФ. Поясніть, де і яким чином відбувається синтез АТФ у клітині.

9. У цю хвилину Ваш організм витрачає свої енергетичні запаси. Як Ви вважаєте, на які процеси витрачається енергія?

II. Практична частина.

Завдання 1. Користуючись наведеною таблицею, з’ясуйте, скільки кілокалорій Ви витрачаєте при виконанні різних видів діяльності, спорту. Одиницею вимірювання кількості енергії у живих організмах і продуктах харчування є калорія. 1 калорія (кал) – це кількість теплоти, необхідна для нагрівання 1 г води на 1°С. 1 кілокалорія (ккал) містить 1 000 калорій.

Для того, щоб розрахувати витрату енергії, скористайтесь формулою:

Ваша вага (кг) ∙ калорійність фізичної активності (ккал) ∙ час роботи (хв)

Таблиця енерговитрат різних видів діяльності

Трудова діяльність ккал/хв∙кг Трудова діяльність ккал/хв∙кг
Аеробіка (інтенсивна) 0,123 Плавання кролем 0,194
Аеробіка (легка) 0,097 Плавання на спині 0,1409
Альпінізм 0,194 Пляжний волейбол 0,1409
Американський футбол 0,158 Прибирання в квартирі 0,079
Бадмінтон 0,079 Прибирання снігу 0,106
Баскетбол 0,114 Приготування їжі 0,0439
Біг 10 км/год 0,1759 Ремонтування даху 0,106
Біг 15 км/год 0,255 Ремонтування електропроводки 0,053
Біг 8,5 км/год 0,1409 Ремонтування машини 0,053
Біг на лижах 0,1409 Ремонтування меблів 0,079
Біг на природі 0,158 Робота в офісі 0,0206
Більярд 0,0439 Робота граблями 0,07
Бокс 0,158 Робота з газонокосилкою 0,079
Боротьба 0,106 Робота за комп’ютером 0,024
Боулінг 0,053 Робота на городі (загальна) 0,079
Велосипед 20 км/год 0,1409 Робота на городі (посадка дерев) 0,079
Велосипед 25 км/год 0,1759 Робота на городі (посадка овочів) 0,07
Велосипед 30 км/год 0,211 Робота на городі (прополювання) 0,081
Велосипед більше 35 км/год 0,2899 Робота спортивним тренером 0,07
Велотренажер (висока активність) 0,185 Розтягування після тренування 0,07
Велотренажер (середня активність) 0,123 Рубання дров 0,106
Верхова їзда 0,07 Санний спорт 0,123
Водна аеробіка 0,7 Сон 0,0109
Водний волейбол 0,053 Софтбол 0,0879
Водні лижи 0,106 Спортивна ходьба 0,114
Водне поло 0,1759 Степ-аеробіка (легка) 0,123
Волейбол (гра) 0,053 Степ-аеробіка (інтенсивна) 0,1759
Волейбол (змагання) 0,07 Стояння в черзі 0,0219
Гандбол 0,211 Стрибки зі скакалкою 0,1759
Гірський велосипед 0,15 Стрільба з лука 0,062
Гребля на байдарці 0,0879 Східні єдиноборства 0,1759
Догляд за дитиною 0,062 Танці (повільні) 0,053
Здійснення покупок 0,062 Танці (швидкі) 1,06
Катання з гір на лижах 0,106 Теніс 0,123
Катання на роликах 0,123 Фехтування 0,106
Катання на скейтборді 0,0879 Футбол 0,123
Навчання 0,031 Ходьба 6 км/год 0,07
Орбітрек 0,167 Ходьба 7 км/год 0,079
Орієнтування на місцевості 0,158 Ходьба 8 км/год 0,0879
Пауєрліфтинг 0,106 Ходьба на природі 0,106
Перегляд телевізору 0,013 Ходьба швидше 8 км/год 0,106
Плавання (загальне) 0,106 Хокей 0,1409
Плавання батерфляєм 0,194 Читання сидячі 0,02
Плавання брасом 0,1759 Швидке плавання 0,1759
Плавання з маскою та трубкою 0,0879    

 


ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

ОБМІН ВУГЛЕВОДІВ

І. Питання для обговорення

1. Які вуглеводи використовуються організмом людини в якості поживних субстратів. Назвіть харчові продукти, багаті на вуглеводи.

2. Від чого залежить потреба людей у вуглеводах?

3. У яких відділах шлунково-кишкового тракту відбувається перетравлення вуглеводів? Схарактеризуйте ці процеси.

4. Які травні ферменти беруть участь у розщепленні вуглеводів?

5. Якщо деякий час тримати в роті шматочок хліба, то можна відчути, що він став солодким. Поясніть, чому.

6. Які гормони регулюють вміст цукру (глюкози) в крові.

7. Що таке глікогеноліз і гліколіз? Порівняйте ці процеси.

8. Яке біологічне значення має анаеробне окиснення глюкози для організму людини? Яка кількість АТФ синтезується при анаеробному окисненні глюкози?

9. Опишіть процеси спиртового бродіння глюкози.

10. Порівняйте, як в клітинах організму людини відбувається перетворення глюкози в аеробних та анаеробних умовах?

11. Порівняйте енергетичний ефект аеробного й анаеробного розщеплення глюкози.

12. Що таке глюконеогенез?

13. Поясніть, з яких речовин може синтезуватися глюкоза в організмі людини (процес глюконенгенезу).

II. Практична частина.

Завдання 1. Запишіть до зошита хід лабораторної роботи.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

ОБМІН ЛІПІДІВ

І. Питання для обговорення

1. Назвіть харчові продукти, багаті на ліпіди.

2. В яких відділах шлунково-кишкового тракту відбувається перетравлення жирів? Схарактеризуйте ці процеси.

3. Які травні ферменти беруть участь у розщепленні ліпідів?

4. Що таке жовч? Який її склад і значення?У чому полягає роль жовчі в перетравлюванні та всмоктуванні ліпідів?

5. Які гормони беруть участь в регуляції обміну жирів у організмі людини.

6. Напишіть рівняння хімічних реакцій перетворення гліцерину на 3-фосфогліцериновий альдегід.

7. Напишіть рівняння хімічних реакцій β-окиснення гексанової кислоти.

8. Яке енергетичне значення для організму має окиснення жирних кислот?

9. Які сполуки називають кетоновими тілами? Поясніть механізм їх утворення.

10. Дайте назву ацетооцтовій і β-гідроксимасляній кислотам за систематичною номенклатурою та напишіть їх структурні формули.

11. Схарактеризуйте процеси синтезу тригліцеридів у клітинах організму.

12. Напишіть рівняння хімічної реакції взаємодії α-фосфогліцерину й двох молекул ацил–КоА.

13. Напишіть рівняння хімічної реакції утворення тригліцериду з α,β-дигліцериду.

 

II. Практична частина.

Завдання 1. Запишіть до зошита хід лабораторної роботи.

Емульгування жирів

У 6 пробірок налити по 2 мл води та добавити в кожну з них по 4-5 крапель свіжої олії. Першу пробірку залишити для контролю. В другу пробірку додати 4-5 крапель розчину калій гідроксиду, в третю – 4-5 крапель розчину натрій карбонату, в четверту – 4-5 крапель жовчі, в п’яту – 4-5 крапель розчину білка, в шосту – 4-5 крапель розчину мила. Вміст всіх пробірок струсити та спостерігати зміни.

Висновок _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 


ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

ОБМІН БІЛКІВ

І. Питання для обговорення

1. Назвіть харчові продукти, багаті на білки.

2. Які білки називають повноцінними та неповноцінними?

3. Що таке баланс Нітрогену в організмі? Які бувають види балансу Нітрогену – позитивний, негативний, нульовий?

4. У яких відділах шлунково-кишкового тракту відбувається перетравлення білків? Схарактеризуйте ці процеси.

5. Які травні ферменти беруть участь у розщепленні білків?

6. Яка біологічна роль хлоридної кислоти в процесі травлення?

7. Назвіть кінцеві продукти гідролізу білків у тонкій кишці.

8. Чим небезпечне для організму потрапляння в кров чужорідних білків?

9. Яким перетворенням піддаються амінокислоти в процесі внутрішньоклітинного обміну (перетворення за аміногрупою, за карбоксильною групою, за радикалами)?

10. Напишіть рівняння хімічних реакцій дезамінування будь-якої α-амінокислоти. Назвіть продукти реакцій.

11. Яке значення для організму мають процеси переамінування (трансамінування) амінокислот? Напишіть рівняння хімічних реакцій переамінування будь-якої α-амінокислоти.

12. Запишіть рівняння хімічних реакцій декарбоксилювання гістидину, триптофану, аспарагінової та глутамінової кислот.

13. Напишіть рівняння хімічної реакції утворення цистину з двох молекул цистеїну.

14. Напишіть хімічну формулу сечовини. Де відбувається процес утворення сечовини в організмі людини? Яке значення для організму він має?

15. Які кінцеві продукти обміну простих і складних білків?

 

II. Практична частина.

Завдання 1. Розрахуйте добову потребу білка для власного організму, знаючи, що за добу необхідно споживати близько 1,5 г білка на кожний кілограм маси тіла.

 

 

 


ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

 

ОБМІН НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ

ОБМІН ВОДИ ТА МІНЕРАЛЬНИХ СОЛЕЙ

 

Питання для обговорення

1. Який процес називають трансляцією? Яке значення має біосинтез білків для організму?

2. Назвіть і схарактеризуйте етапи біосинтезу білків (трансляції).

Генетичний код
Перший нуклеотид Другий нуклеотид Третій нуклеотид
У Ц А Г
У Фен Фен Лей Лей Сер Сер Сер Сер Тир Тир – – Цис Цис – Три У Ц А Г
Ц Лей Лей Лей Лей Про Про Про Про Гіс Гіс Гіс Гіс Арг Арг Арг Арг У Ц А Г
А Іле Іле Іле Мет Тре Тре Тре Тре Асн Асн Ліз Ліз Сер Сер Арг Арг У Ц А Г
Г Вал Вал Вал Вал Ала Ала Ала Ала Асп Асп Глу Глу Глі Глі Глі Глі У Ц А Г

3. Схарактеризуйте процес синтезу РНК на матриці ДНК.

4. Який процес називають реплікацією? Коротко схарактеризуйте його.

5. Користуючись таблицею генетичного ДНК, визначте, які амінокислоти кодують триплети ЦАТ, ТТТ, ГАТ. Якими триплетами закодовані амінокислоти вал, фен, три?

6. Яку амінокислоту транспортує тРНК з кодовим триплетом ГГГ?

7. На фрагменті ДНК, який має склад Ц-А-Т-Г-Г-Ц-Т-А-Т, синтезований фрагмент і-РНК. Укажіть його склад.

8. Ділянка ДНК містить послідовно розташовані нуклеотиди А-А-Г-Т-Г-Т-Г-А-Ц-Т-Т-А. Вкажіть амінокислотний склад білкового ланцюга, який відповідає цій ділянці ДНК.

9. У яких відділах шлунково-кишкового тракту відбувається перетравлення нуклеїнових кислот? Схарактеризуйте ці процеси.

10. Які кінцеві продукти розпаду нуклеїнових кислот у організмі людини?

11. Вміст і розподіл води в організмі.

12. Біологічна роль води.

13. Надходження та виведення води з організму. Гормони, що регулюють водний баланс у організмі.

14. Поняття про мінеральні речовини. Макро- та мікроелементи.

15. Біологічна роль мінеральних елементів: Йоду, Кальцію, Кобальту, Натрію, Сульфуру, Феруму, Фосфору, Хлору?

 


ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ № 6-7

 

БІОХІМІЯ СПОРТУ

 

І. Питання для обговорення

1. Загальна характеристика м'язів. Будова м'язових клітин.

2. Як відбуваються процеси м'язового скорочення і розслаблення?

3. Порівняйте шляхи ресинтезу АТФ: креатинфосфатний, лактатний і тканинне дихання.

4. Що називають кисневим боргом (алактатним і лактатним)?

5. Зони відносної потужності м'язової роботи та шляхи ресинтезу АТФ, що їх забезпечують.

6. Схарактеризуйте механізми нервово-гуморального регулювання м'язової діяльності.

7. Які біохімічні зміни відбуваються під час виконання фізичного навантаження у скелетних м'язах, в головному мозку, в міокарді, в печінці, в крові.

8. Що таке стомлення? Які бувають види стомлення організму?

9. Схарактеризуйте причини стомлення організму: порушення регуляторних функцій і вегетативних систем; вичерпування енергетичних резервів; вплив лактату; пошкодження біологічних мембран вільно радикальним окисленням.

10. Порівняйте процеси термінового та відстроченого відновлення організму.

11. Процеси суперкомпенсації після фізичного навантаження та їх вплив на принципи спортивного тренування.

12. Назвіть методи прискорення відновлення організму спортсмена після втоми.

13. Що таке адаптація до м'язовій роботи? Порівняйте дві її фази – термінову та довготривалу.

14. Назвіть фактори спортивної працездатності людини. Лактатна й аеробна працездатність.

15. Загальна характеристика фармакологічних засобів підвищення працездатності.

16. Особливості харчування спортсменів.

17. Допінги та їх шкідливий вплив на організм спортсмена.


II. Практична частина.

Завдання 1. Запишіть до зошита хід лабораторних робіт.

Генетичний код

Перший нуклеотид Другий нуклеотид Третій нуклеотид
У Ц А Г
У Фен Фен Лей Лей Сер Сер Сер Сер Тир Тир – – Цис Цис – Три У Ц А Г
Ц Лей Лей Лей Лей Про Про Про Про Гіс Гіс Гіс Гіс Арг Арг Арг Арг У Ц А Г
А Іле Іле Іле Мет Тре Тре Тре Тре Асн Асн Ліз Ліз Сер Сер Арг Арг У Ц А Г
Г Вал Вал Вал Вал Ала Ала Ала Ала Асп Асп Глу Глу Глі Глі Глі Глі У Ц А Г

 

Кафедра хімії та методики навчання хімії

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.182 (0.027 с.)